ՆԱՄԱԿԱՆԻ.- ԱՀԱԶԱՆԳ…

0 0
Read Time:3 Minute, 25 Second

Ազ­գի մը գո­յա­տեւ­ման կա­րե­ւոր կռուան­նե­րէն մէ­կը դպրոցն է, որուն հա­մար ամէն ջանք պէտք է գոր­ծի լծել որ չփակ­ուի եւ նոյ­նիսկ նո­րե­րը բա­նա­լու մա­սին մտա­ծել:

Եթէ կղե­րա­կա­նի մը զա­ւա­կը որ տա­րի­ներ շա­րու­նակ հայ­կա­կան վար­ժա­րան յա­ճա­խած է (հա­ւա­նա­բար ստիպ­ման տակ) չէ իւ­րա­ցու­ցած իր հա­յե­ցի դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան աւան­դա­ծը, այն ատեն սպա­սե­լի է եւ նոյ­նիսկ ակն­կա­լե­լի որ հրա­պա­րա­կաւ տե­ղա­կան գա­ղու­թի մը շա­բա­թօր­եայ վար­ժա­րա­նը փա­կե­լու տրա­մադ­րու­թիւնը յայտ­նէ, պատ­ճա­ռա­բա­նե­լով անոր նիւ­թա­կա­նը հայ­թայ­թե­լու դժուա­րին աշ­խա­տան­քը:

Եթէ մեր հա­ւա­քա­կա­նու­թեան մէջ շա­րու­նակ­ուի ու տա­րած­ուի այս ու­նայն տրա­մադ­րու­թիւնը, մենք ո՞ւր կը հաս­նինք եթէ ոչ ձու­լու­մի:

Երբ մեր ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ աք­սո­րի ըն­թաց­քին ըն­տա­նի­քի ան­դամ­ներ, ի մաս­նա­ւո­րի մայ­րեր, այդ տա­ժա­նե­լի պայ­ման­նե­րուն կրցան իրենց զա­ւակ­նե­րուն հա­յե­րէն սոր­վեց­նել, մեզ­մէ ոե­ւէ մէ­կը իրա­ւունք չու­նի, մա­նա­ւանդ ներ­կայ պայ­ման­նե­րուն մէջ, նիւ­թա­կան եւ այլ պատ­ճառ­նե­րով հայ վար­ժա­րա­նի հան­դէպ իր ան­տար­բե­րու­թիւնը ցոյց տալ եւ դոյզն պատ­ճա­ռով անոր դռնե­րը փա­կե­լու որո­շու­մը գո­յաց­նել:

Այո՛, կը գի­տակ­ցինք երբ փոք­րա­ցած գա­ղութ­ներ, որոնք ար­դէն իրենց հայ­կա­կա­նու­թե­նէն պարպ­ուած են, ներ­քին եւ նիւ­թա­կան տագ­նապ­նե­րու մէջ զոհ կը դարձ­նեն հայ վար­ժա­րա­նը, բայց երբ հար­ցը կը պատ­կա­նի հա­մաշ­խար­հա­յին տա­րո­ղու­թեամբ կազ­մա­կեր­պու­թեան մը եւ անոր նա­խան­ձե­լի ու բա­րօր նիւ­թա­կան վի­ճա­կին, դպրո­ցի մը դռնե­րը փա­կե­լը ան­հան­դուր­ժե­լի եւ հա­կազ­գա­յին կեց­ուածք կը դրսե­ւո­րէ:

Իսկ երբ նման կազմակերպութեան մը ատենապետը, Հայաստանի Հանրապետութեան 20-ամեակի տօնա-խմբութեան առիթով, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ուր­բաթ Սեպ­տեմ­բեր 23, 2011 Նիւ Եոր­քի Cipriati սրա­հին մէջ, կը մե­ծար­ուի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հին կող­մէ, որ­պէս Ազ­գա­յին շա­հե­րի պաշտ­պա­նու­թեան գոր­ծում ներդ­րած նշա­նա­կա­լի աւան­դի եւ դրսե­ւո­րած անմ­նա­ցորդ նուի­րու­մի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան մա­տու­ցած ծա­ռա­յու­թեան ազ­գան­ուէր եր­կա­րամ­եայ եւ բե­ղում­նա­ւոր գոր­ծու­նէ­ու­թեան հա­մար պար­գե­ւատ­րում է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան պատ­ւոյ շքան­շա­նով եւ ան­դին կ՛ան­տես­ուի Առաջ­նորդ Սրբա­զան մը, որ հա­յա­պահ­պան­ման եւ ազ­գա­պահ­պան­ման հա­մար շատ աւե­լի մեծ նուա­ճում­ներ ար­ձա­նագ­րած է, այն ժա­մա­նակ կը մտա­ծես` դէ­պի ո՞ւր կ՛եր­թանք:

ԶԱՐՄԱՅՐ ՍԵԴՐԱՔԵԱՆ

Նիւ Ճըրզի

Ծա­նօթ.- Յա­ւել­եալ յստա­կաց­ման հա­մարկը տե­ղե­կաց­նենք թէ այս յօդ­ուա­ծա­գի­րը կ՛ար­տա­յայտ­ուի Կիպ­րո­սիՄել­գոն­եան

 կրթօ­ճա­խի փակ­ման մա­սինոր կա­տար­ուե­ցաւ քա­նի մը տա­րի առաջ յան­ձին Պերճ Սեդ­րակ­եա­նի 

(Նիւ Եոր­քի 20-ամ­եա­կի ձեռ­նար­կի մե­տա­լա­կիր­նե­րէն մէ­կըհո­վա­նա­ւո­րու­թեան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles