ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

0 0
Read Time:6 Minute, 3 Second

P1arf-logo-trans Հոկ­տեմ­բեր 3, 2009-ին, ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան պի­տի ժա­մա­նէ Նիւ Եորք եւ տե­սակ­ցու­թիւն ու­նե­նայ տեղ­ւոյն հայ­կա­կան միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ, հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին վե­րա­բեր­եալ խօ­սակ­ցու­թիւն­ներ ու­նե­նա­լու հա­մար: Հ.Յ.Դ. Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէն եւ քոյր միու­թիւն­ներ, հրա­ւիր­ուած են այս հան­դի­պու­մին:

Հոս տե­ղին է յստա­կաց­նել թէ Մենք պի­տի ներ­կայ ըլ­լանք այս հան­դի­պու­մին եւ առի­թը պի­տի չփախց­նենք մեր ընդվ­զու­մը ար­տա­յայ­տե­լու եւ Նա­խա­գա­հին փո­խան­ցե­լու թէ այս ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը կը վտան­գեն մեր հայ­րե­նի­քին՝ Հա­յաս­տան, Ար­ցախ եւ Սփիւռք,  ազ­գա­յին պատ­կա­նե­լիու­թիւնը:

Նա­խա­գահ Սարգս­եան կը յայտ­նէ թէ կը կա­տա­րէ շրջա­պտոյտ մը, լսե­լու գաղ­թօ­ճախ­նե­րու հա­յու­թեան կար­ծիքն ու տե­սա­կէտ­նե­րը: Ընդ­հան­րա­պէս, ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւո­րումն ու մշա­կու­մը կա­տար­ուե­լէ առաջ է, որ այս­պի­սի լսա­րան­ներ կը կազ­մա­կերպ­ուին, ո°չ թէ ար­դէն իսկ բա­նա­ձե­ւու­մը կա­տար­ուե­լէ ետք: Այս­պի­սի անտ­րա­մա­բա­նա­կան դա­սա­ւո­րում­նե­րու կող­քին աւելց­նենք թէ հայ­րե­նի ղե­կա­վա­րու­թիւնը փո­փո­խու­թեան պի­տի չեն­թար­կէ որե­ւէ ար­ձա­նագ­րու­թիւն:

Այս ան­ցու­դար­ձե­րու լոյ­սին տակ, ՀՀ նա­խա­գա­հին այ­ցե­լու­թիւնը ոչ թէ միայն ուշ է, այլ նա­եւ զուրկ է քա­ղա­քա­կան եւ բա­րո­յա­կան ան­կեղ­ծու­թիւ­նէ, մա­նա­ւանդ որ եր­կու պե­տու­թիւն­ներն ալ՝ Հա­յաս­տան եւ Թուրք­իա, պաշ­տօ­նա­պէս յայտ­նած են թէ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն գոր­ծըն­թա­ցը արա­գա­ցու­ցած են եւ յա­ռա­ջի­կայ եր­կու շա­բաթ­նե­րու ըն­թաց­քին, պի­տի կա­տար­ուին վերջ­նա­կան ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րը:

Ա.Մ.Ն.-ի Արե­ւել­եան շրջա­նը կը նկատ­ուի հայ­կա­կա­ն սփիւռ­քին ամե­նա­հին շրջան­նե­րէն մէ­կը, յատ­կա­պէս 1915-ի Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան օրե­րուն կազմ­ուած: Այս վե­րապ­րող­նե­րը, շա­րու­նակ պա­հե­լով իրենց պատ­կա­նե­լիու­թիւնը, բուռն պայ­քար մղե­ցին, որ­պէս­զի պատ­շա­ճօ­րէն ճանչց­ուի այդ Եղեռ­նը եւ կա­տար­ուի յա­տու­ցում: Դժբախ­տա­բար, այ­սօր կարգ մը Սփիւռք­եան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ երկ­դի­մի կար­ծիք­ներ կ’ար­տա­յայ­տեն եւ նոյ­նիսկ կը շնոր­հա­ւո­րեն այս Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը, մերթ քննա­դա­տե­լով Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը թէ սխալ ըն­թաց­քի մէջ է: Կը նկա­տենք թէ, այ­լա­զան պատ­ճառ­նե­րով, ոմանք պի­տի շա­րու­նա­կեն այս սխալ ըն­թաց­քը:

Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը, նոյ­նիսկ կա­տա­րած է զի­ջում­ներ, սա­կայն  միշտ ալ թի­կունք կանգ­նած ըլ­լա­լով հայ­րե­նի­քի ազ­գա­յին շա­հե­րը պաշտ­պա­նող քա­ղա­քա­կա­նու­թեան:

Սա­կայն, կարգ մը հար­ցե­րէ ներս կա­րե­լի չէ տե­ղի տալ ու զի­ջիլ, յատ­կա­պէս երբ առաջ­նա­հերթ իրա­ւունք­ներ են: Այս մի­տու­մով, առանձ տա­տամ­սու­մի Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը կը մեր­ժէ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն կարգ մը կէ­տե­րը.-

– Թուրք­իոյ տա­րած­քա­յին ան­խախ­տե­լիու­թեան սկզբուն­քին առանձ­նա­պէս հա­մա­ձայ­նու­թիւն տա­լը հա­մա­զօր է հո­ղա­յին պա­հան­ջա­տի­րու­թե­նէն հրա­ժա­րու­մի ամ­րագ­րու­մին եւ կը դադ­րեց­նէ ի նպաստ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան որե­ւէ աշ­խա­տանք:

– Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեանը »ան­կողմ­նա­կալ« եւ »գի­տա­կան« հի­մե­րու վրայ  քննար­կու­մը, օգ­տա­գոր­ծե­լով պատ­մա­կան ար­խիւ­ներ, այն տպա­ւո­րու­թիւնը կը ձգէ թէ Եղեռ­նը դեռ չէ ու­սում­նա­սիր­ուած եւ քննար­կու­մի առար­կայ կը դարձ­նէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան իրո­ղու­թիւնը:

– Հա­յաս­տանի թի­կունք կանգ­նիը դրա­ցի եր­կիր­նե­րու հո­ղա­յին պա­հան­ջա­տի­րու­թեան, կը նշա­նա­կէ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի ինք­նա­վա­րու­թիւնը խնդրոյ առար­կայ կը դառ­նայ:

Մենք չենք կրնար հա­մո­զել որ հա­յոր­դի մը, որ մաս­նակ­ցած է Ապ­րիլ 24-ի ցոյ­ցե­րու, գիրկն­խառ­նօ­րէն թի­կունք կանգ­նի այս ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն: Այն հա­յոր­դին որ պայ­քա­րած է իր նա­հան­գէն ներս, ի նպաստ Եղեռ­նի յօդ­ուած մը վա­ւե­րաց­նե­լու: Այն հա­յորդի­ն, որ ար­ցունք թա­փած է Եղեռ­նէն վե­րապ­րող­նե­րու սար­սա­փե­լի յու­շե­րը մտիկ ընե­լով: Այն հա­յոր­դին, որ նուի­րա­տու­ութիւն­ներ կա­տա­րած է ի նպաստ Ար­ցա­խի մէջ գոր­ծող ման­կա­պար­տէ­զի, կամ յար­գած է յի­շա­տա­կը ի նպաստ հայ դա­տին զոհ­ուած այդ հայ մար­տի­կին:

ՀՀ-ի այս որո­շումն ու ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րը պի­տի վտան­գէ Հայ Դա­տի գոր­ծին հա­մար տար­ուած աշ­խա­տանքն ու գոր­ծըն­թա­ցը, նա­եւ պի­տի փճաց­նէ տա­րի­նե­րու ընթացքին կա­տար­ուած հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տանք մը: Փո­խա­րէն, պի­տի գո­հաց­նէ ներ­կայ թուրք ղե­կա­վա­րու­թեան փա­փա­քը, որ միշտ ալ լռու­թեան մատ­նել եւ ծած­կել է »Հայ­կա­կան Հարց«ը:

Շա­բաթ, Հոկ­տեմ­բեր 3, 2009-ին, Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէն այս յայ­տա­րա­րու­թիւնն է որ պի­տի փո­խան­ցէ նա­խա­գահ Սերժ Սարզս­եա­նին: Մենք վստահ ենք, որ յատ­կա­պէս ներ­կայ պղտոր օրե­րուն, գա­ղու­թի ան­դամ­նե­րը թի­կունք պի­տի կանգ­նին մեր ըն­թաց­քին: 

Հ.Յ.Դ. Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէ

Սեպ­տեմ­բեր 29, 2009

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles