Հ.Յ.Դ. 121-ՐԴ ԱՄԵԱԿԻ ԱՌԻԹՈՎ.- ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂ ՑԵՑԵՐ

0 0
Read Time:11 Minute, 41 Second

ՅԱ­ՐՈՒԹ ԳԱ­ԼԱՅՃ­ԵԱՆ

 

Ուր որ ըն­կե­րա­յին անար­դա­րու­թիւն կայ` հոն ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւնը ան­վի­ճելի­օ­րէն վի­րա­ւոր է:

Արդ, աշ­խար­հի զա­նա­զան տա­րա­ծաշր­ջան­նե­րու մէջ 2011ը յատ­կան­շա­կան եղաւ ըն­կե­րա-տնտե­սա­կան տագ­նապ­նե­րու ար­տա­սո­վոր զար­գա­ցում­նե­րով: Տա­րի մը, որ պատ­մու­թեան կ՛անց­նի իբ­րեւ կորս­ուած ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն­նե­րու պա­հան­ջա­տի­րու­թեան սկզբնա­կան հանգր­ուան: Ար­դա­րեւ, Արա­բա­կան գա­րու­նը, որ պայ­թե­ցաւ հիւ­սի­սա­յին Ափ­րի­կէի երեք եր­կիր­նե­րուն մէջ (Թու­նուզ, Եգիպ­տոս եւ Լիպ­իա), յա­ջոր­դա­բար վար առաւ բռնա­կալ­ներ, որոնք քա­նի մը տաս­ն­եակ տա­րի­ներ կառ­չած կը մնա­յին իրենց աթոռ­նե­րուն: Այ­նու­հե­տեւ, փո­խան­ցիկ կրա­կը թռիչք առաւ դէ­պի Մի­ջին Արե­ւելք, ուր­կէ մօ­տիկ ապա­գա­յին կրնայ հաս­նիլ մին­չեւ, Թուրք­իա (քրտա­կան հար­ցին յա­ւել­եալ բոր­բո­քու­մով) ու կով­կաս­եան եւ սահ­մա­նա­մերձ այլ եր­կիր­ներ:

Նոյն տար­ուան ըն­թաց­քին, Մա­հաթ­մա Կան­տին յի­շեց­նող 74 տա­րե­կան Ան­նա Հա­զա­րը շա­րու­նա­կեց ղե­կա­վա­րել Հնդկաս­տա­նի ըն­կե­րա­յին անար­դա­րու­թեան` յատ­կա­պէս ներ­քին փտա­ծու­թեան դէմ ան­տե­ղի­տա­լի պայ­քար մը, որուն ճամ­բով Կանտ­ի­ա­կան դպրո­ցի քա­ղա­քաց­ի­ա­կան ան­հան­դուր­ժո­ղու­թեան ոգին խա­ղաղ մի­ջոց­նե­րով թա­փան­ցած է ար­դէն հա­զա­րա­ւոր հնդիկ­նե­րու, յատ­կա­պէս երի­տա­սար­դու­թեան, գի­տակ­ցու­թեան մէջ: Աւե­լին, Ա. Հա­զա­րը իր հա­ցա­դու­լով եւ տխրահռ­չակ Թի­հատ բան­տէն բաժն­ուե­լու իր մեր­ժում­նե­րով ծան­րօ­րէն ան­կիւ­նած է հնդկա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւնը: Ար­դէն նա­խա­րար մը, մեծ ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու կարգ մը պա­րագ­լուխ­ներ եւ իշ­խող Քոնկ­րէս Կու­սակ­ցու­թեան երէց ան­դամ­ներ, բան­տե­րու մէջ կը սպա­սեն իրենց դա­տա­վա­րու­թեան: Կ՛ար­ժէ յի­շել, որ Հնդկաս­տան իր 1947ի ան­կա­խու­թե­նէն ի վեր կը կա­ռա­վար­ուի Քոնկ­րէս Կու­սակ­ցու­թեամբ, որ այ­սօր (փո­խա­նակ 2014ին) ընտ­րու­թեան մը պա­րա­գա­յին` կրնայ պար­տու­թեան մատն­ուիլ ընդ­դի­մա­դիր գլխա­ւոր կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ: Միւս կող­մէ, շատ մը քա­ղա­քա­գէտ­ներ չեն ակն­կա­լեր, որ Հնդկաս­տան կրնայ հե­տե­ւիլ Հիւ­սի­սա­յին Ափ­րի­կէի օրի­նա­կին, բայց ակն­յայտ իրա­կա­նու­թիւնը այն է, որ ժո­ղո­վուր­դին մէկ հինգերոր­դը կը քա­լէ անօ­թու­թեան ճամ­բուն վրայ եւ աղ­քա­տու­թիւնը կը կրծէ շուրջ հինգ հա­րիւր միլի­ոն հնդիկ­ներ, որոնց բնա­կան ապա­ւէնն է Ա. Հա­զա­րի ըն­կե­րա­յին ըմ­բոս­տու­թիւնը:

Նոյն տար­ուան Սեպ­տեմ­բե­րին, Ամե­րի­կա­յի Նիւ Եորք քա­ղա­քին մէջ հա­րիւ­րա­ւոր ցու­ցա­րար­ներ “Մենք ենք 99 առ հա­րիւ­րը“ կար­գա­խօ­սով յայտ­նե­ցին իրենց ընդվ­զու­մը հա­րուս­տին եւ աղ­քա­տին մի­ջեւ քա­ռասմ­բակ արագ­ու­թեամբ աճող խրա­մա­տին դէմ: Նմա­նօ­րի­նակ բո­ղոք­ներ բազ­մա­պատկ­ուած թիւե­րով կը շա­րու­նա­կեն բարձ­րա­նալ այլ նա­հանգ­նե­րու մէջ: Ար­դա­րեւ, Ամե­րի­կա­յի շա­հա­գոր­ծող թե­ւը, ժո­ղո­վուր­դէն մէկ առ հա­րիւ­րը, ան­համե­մատ դրա­մագ­լու­խե­րու կու­տա­կու­մով մին­չեւ այ­սօր ազ­դե­ցու­թիւն ու­նի քա­ղա­քա­կան դէմ­քե­րու, օրէնք­նե­րու եւ հան­րա­յին կար­ծի­քին վրայ: 2009ին, ըստ ամե­րիկ­եան ներ­քին մուտ­քե­րու պե­տա­կան գրա­սեն­եա­կին 1400 միլի­ո­նա­տէ­րեր բնաւ շա­հա­տուրք չեն վճա­րած: Իսկ այ­սօր, ամէն գիշեր 16 միլի­ոն ամե­րի­կա­ցի մա­նուկ­ներ անօ­թի փո­րով ան­կո­ղին կը մտնեն, իսկ 45 միլի­ոն ամե­րի­կա­ցի­ներ կ՛ապ­րին ճա­շի կտրօն­նե­րով (food stamps): Եւ պատ­մա­կան ծի­ծա­ղը այն է, որ աշ­խար­հի դրա­մա­տի­րու­թեան դրօ­շա­կա­կիր Ա.Մ.Ն.ը` այ­սօր ակն­յայ­տօ­րէն դա­սա­կար­գա­յին պայ­քա­րի մատն­ուած` է եւ աւե­լին` այդ մէկ առ հա­րիւ­րին վրայ յա­ւել­եալ շա­հա­տուր­քեր պար­տադ­րել փոր­ձող Օպա­ման իր ըն­դի­մա­դիր­նե­րուն կող­մէ ստա­ցած էըն­կեր­վա­րա­կանմակ­դի­րը:

Միւս կող­մէ, դրա­մա­տի­րա­կան այլ ցա­մա­քա­մա­սի մը մէջ, Եւ­րո­պա­կան միու­թեան կարգ մը ան­դամ-պե­տու­թիւն­ներ կքած են ահա­զան­գա­յին պարտ­քե­րու բե­ռին տակ եւ տնտե­սա­կա­նօ­րէն կը պար­զեն Եւ­րո­պա­կան Միու­թիւնը կոր­ծա­նու­մի սպառ­նա­լի­քին հետզ­հե­տէ մօ­տեց­նող ինք­նակր­ծու­մի վի­ճակ մը, ուր ժո­ղովր­դա­յին ցա­սու­մը կը շա­րու­նա­կէ տեղ-տեղ իր աղա­ղա­կը բարձ­րաց­նել:

Վե­րո­յիշ­եալ ըն­կե­րա-տնտե­սա­կան վեր­լու­ծում­նե­րը կու գան հաս­տա­տե­լու, որ գրե­թէ ամէ­նու­րէք եւ տար­բեր դի­մակ­նե­րով` կը վխտան ըն­կե­րա­յին ցե­ցեր, որով­հե­տեւ իրաւ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւնը կը բա­ցա­կա­յի գրե­թէ ամէն տեղ: Եւ այդ մա­հա­ցու բա­ցա­կա­յու­թեան դէմ պայ­քա­րող ժո­ղովր­դա­յին զանգ­ուած­նե­րը, եկան փաս­տե­լու, որ իրենց շար­ժու­մը վա­րա­կիչ է, ան­խու­սա­փե­լի եւ հա­մա­մարդ­կա­յին: Այս պատ­գա­մը սկսած է մին­չեւ իսկ ճեղ­քեր բա­նալ Պուր­մա­յի եւ Հիւ­սի­սա­յին Քո­րէա­յի ըն­կե­րա­յին ամօթ­նե­րը քօ­ղար­կող խորհր­դա­ւոր պա­տե­րուն մէջ եւ թա­կել սո­վե­տա­կան մտայ­նու­թե­նէն մաս­նակի­օ­րէն թօ­թափ­ուած Հա­յաս­տա­նա­մերձ շրջան­նե­րու դռնե­րը:

Հա­յաս­տա­նի 20ամ­եայ պե­տա­կա­նու­թեան ղե­կը ստանձ­նած այ­սօր­ուան վար­չա­կար­գը ցարդ չէ յա­ջո­ղած (աւե­լի ճիշդ` չէ կա­մե­ցած) վերջ դնել հայ­րե­նալք­ման, ժո­ղո­վուր­դի աղ­քա­տու­թեան, ընտ­րա­կան զեղ­ծա­րա­րու­թիւն­նե­րու, դա­տա­կան անար­դա­րու­թիւն­նե­րու եւ ստուե­րա­յին տնտե­սու­թեան ազ­գավ­նաս երե­ւոյթ­նե­րուն, որոնք այ­սօր ան­մի­ջա­կան սպառ­նա­լիք են հայ­րե­նի­քի անվ­տան­գու­թեան եւ ուշ կամ կա­նուխ կրնան վե­րած­ուիլ գո­յու­թե­նա­կան վտան­գի:

Այ­սօր­ուան թշուառ կա­ցու­թեամբ, հայ­րե­նի ժո­ղո­վուր­դին ջախ­ջա­խիչ մե­ծա­մաս­նու­թիւնըԱմե­րիկ­եան Երազին մէջ կը տես­նէ իր մի­ակ փրկու­թիւնը, իսկ հար­կադ­րա­բար մնա­ցող­նե­րը` “հաց ու փորի հո­գե­բա­նու­թեամբ եւ առանցՀայ­կա­կան Երազի` կը քաշքր­տեն իրենց գո­յու­թիւնը:

Այս հար­ցով, յա­տուկ յի­շա­տա­կու­թեամբ մէջ­բե­րե­լու ար­ժա­նի է Յ. Պալ­եա­նի այն հաս­տա­տու­մը, որ վեր­ջերս ազ­գա­յին-քննա­դա­տա­կան իր մտրա­կում­նե­րէն մէ­կուն (Ամ­րապն­դում` կա­խար­դա­կան Բա­ռը) մէջ ար­դա­րացի­օ­րէն կ՛ըսէ.- “Զար­մա­նա­լի է, որ հայ­րե­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը եւս, նե­ռար­եալ ընդ­դի­մու­թիւնը իր բո­լոր երանգ­նե­րով, հայ­րե­նալք­ման ահա­ւոր երե­ւոյ­թին նկատ­մամբ ազ­գա­յին գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թե­նէ թե­լադր­ուած վե­րա­բե­րում չու­նին, դիր­քո­րո­շում չու­նին“:

Ժա­մա­նակն է այ­լեւս, որ Հա­յաս­տա­նի Անար­դա­րու­թեան ցեցե­րը անդ­րա­դառ­նան կամ անդ­րա­դարձ­ուին, որ իրենց դա­ժան դա­նա­կը հա­սած է հայ­րե­նի մշակ-բա­նուո­րի ոս­կո­րին:

Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թեան եւ ըն­դդի­մադ­րու­թեան կող­քին կայ նա­եւ ու­րիշ ազ­գա­յին կա­ռոյց մը, որ չար­ձա­գան­գեր հայ­րե­նի ժո­ղո­վուր­դին կամ­քը ջլա­տող ըն­կե­րա­յին անար­դա­րու­թիւն­նե­րուն: Այդ կա­ռոյ­ցը Ամե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղիկո­սու­թիւնն է: Փաս­տօ­րէն, Ս. Էջմ­ի­ա­ծի­նը ոչ միայն լուռ է Ջա­ւախ­քա­հա­յու­թեան ազ­գա­յին ու ըն­կե­րա­յին ցա­ւե­րուն դի­մաց, այլ նա­եւ` անհ­րա­ժեշտ ճի­գը չէ թա­փած Վրաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն մօտ իրա­ւա­կան կար­գա­վի­ճակ ստա­նա­լու` իբ­րեւ Հայ Առա­քե­լա­կան եկե­ղե­ցի:

Ամե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սու­թիւնը փո­խա­նակ Սփիւռ­քի մէջ իր կարգ մը կղե­րա­կան­նե­րու ճամ­բով հայ քա­ղա­քա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը խա­չա­ձե­ւե­լու` պար­տի իր Հայ­րա­կան Ձայ­նը բարձ­րաց­նել հայ­րե­նի մշակ-բա­նուո­րի ցած աշ­խա­տա­վար­ձին կա­պակ­ցու­թեամբ եւ կամ` գլուխ ցցել հայ­կա­կան բա­նա­կի ծա­ռա­յու­թե­նէն խու­սա­փե­լու եւ ու­սա­նո­ղա­կան վկա­յա­կան­նե­րու առեւ­տու­րի ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցող կա­շա­ռա­կե­րու­թեանց դէմ:

Օր­ուան հրա­մա­յա­կանն է, որ Ամե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սու­թիւնը վե­րա­դառ­նայ իր Խրիմ­եա­նա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­թիւն­նե­րուն, այ­լա­պէս պի­տի շա­րու­նա­կէ մնալ սոսկ ծի­սա­կա­տա­րու­թիւն եւ գի­րի` անց­նող ու եկողքա­ղա­քա­կան մաֆ­իանե­րու:

***

2011ի Յու­նի­սին, Երե­ւա­նի մէջ կա­յա­ցած Հ.Յ.Դ. 31րդ Ընդ­հա­նուր Ժո­ղո­վը “Դէ­պի Ժո­ղո­վուրդ“ կար­գա­խօ­սով` “Մեր դե­րա­կա­տա­րու­թիւնը Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին ու հա­սա­րա­կա­կան կեա­քին մէջ“ գլու­խին տակ` առաւ հիմ­նա­կան որո­շում­ներ, որոնց­մէ հոս կ՛ար­ժէ յի­շել հե­տեւ­եալ երե­քը.-

1.- Հա­սա­րա­կա­կան գի­տակ­ցու­թեան մէջ ընդգ­ծել եւ ամ­րագ­րել մեր խօս­քի եւ քայ­լե­րու լի­ար­ժէք հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թիւնը:

2.- Յա­տուկ ու­շադ­րու­թիւն դարձ­նել գիւ­ղա-տնտե­սու­թեան խնդիր­նե­րու եւ գիւ­ղա­ցիու­թեան հոգ­սե­րուն: Աշ­խա­տանք­ներ տա­նիլ տե­ղե­րու մէջ գիւ­ղա­ցիու­թեան  շա­հե­րու պաշտ­պա­նու­թեան, միու­թիւն­նե­րու ձե­ւա­ւոր­ման ու քա­ղա­քա­ցի­նե­րու իրա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան գրա­սեն­եակ­նե­րու ստեղծ­ման ուղ­ղու­թեամբ:

3.- Ան­հաշտ պայ­քար ծա­ւա­լել ստուե­րա­յին տնտե­սու­թեան, մե­նաշ­նորհ­նե­րու եւ ազ­գա­յին հարս­տու­թիւնը կո­ղոպ­տող ու­ժե­րուն դէմ քա­րոզ­չա­կան, քա­ղա­քա­կան եւ դա­տա­կան մի­ջոց­նե­րով:

Հա­յաս­տա­նի մէջ այ­սօր, որե­ւէ ատե­նէ աւե­լի, Հ.Յ.Դ. ըն­կեր­վա­րա­կան սկզբունք­նե­րը իրենց առ­ջեւ ու­նին այն պա­րարտ հո­ղը, որուն մէջ այժ­մէն իսկ անհ­րա­ժեշտ է ցա­նել ժո­ղովր­դան­պաստ հա­տիկ­ներ, տնտե­սա­կան նո՛ր ռազ­մա­վա­րու­թեամբ եւ հա­մաս­փիւռք­եան մեր բո­լոր ու­ժե­րու ամ­բող­ջա­կան լա­րու­մով:

Նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու մեր մաս­նակ­ցու­թե­նէ աւե­լի առաջ­նա­հերթ է հայ­րե­նի ժո­ղո­վուր­դին ար­մատ­նե­րուն մէջ ներ­թա­փան­ցե­լու հրա­մա­յա­կա­նը:

121 տա­րի­ներ առաջ, հայ ժո­ղո­վուր­դի բա­րօ­րու­թեան հա­մար ծնած Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը` իբ­րեւ ըն­կեր­վա­րա­կան կազ­մա­կե­րպու­թիւն` Մա­յիս 28ով կերտ­ուած Հա­յաս­տա­նի Ա. Հան­րա­պե­տու­թեան կար­ճա­տեւ կեան­քի ըն­թաց­քին սկսած իր ըն­կե­րա­յին ար­դա­րու­թեան պայ­քա­րը որո­շած է իր լրու­մին հասց­նել:

Եւ վեր­ջա­պէս, Դաշ­նակ­ցու­թեան քայ­լեր­գով նուի­րա­կանա­ցած այդ պայ­քա­րի թո­հու­բո­հին մէջ, հայ ժո­ղո­վուր­դը շա­հա­գոր­ծող ցեցե­րը դա­տա­պարտ­ուած են ան­խու­սա­փե­լի պար­տու­թեան:

Թո­րոն­թօ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles