“ԼՌՈՒ­ԹԻՒՆ“ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՄԷՋ

0 0
Read Time:5 Minute, 47 Second

ԼԻՒ­ՍԻ ԳԱ­ՐԱ­ՄԱ­ՆՈՒԿ­ԵԱՆ – ՓԻ­ԼԻԿ­ԵԱՆ

Կա­րե­լի՞ է լռել թա­տե­րա­կան այս ներ­կա­յա­ցու­մին մա­սին: Ներ­կայ ըլ­լալ, քա­ջա­լե­րել հե­ղի­նա­կին անգ­լե­րէն լե­զուով աշ­խա­տան­քը, օտար դե­րա­կա­տար­նե­րու անու­րա­նա­լի յա­ջող խա­ղար­կու­թիւնը եւ լռել:

Նիւ­թը` հա­յուն յի­շո­ղու­թիւնը կը խռո­վէ, երբ թուրք ոճ­րա­յին ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը կեան­քեր եւ ըն­տա­նե­կան յարկեր կոր­ծա­նած է:

Եւ սա­կայն հե­ղի­նա­կը ստեղ­ծած է կա­ցու­թիւն­ներ ուր զար­մա­նա­լի կա­մե­ցո­ղու­թեան, ան­մո­ռա­նա­լի սերտ բա­րե­կա­մու­թեան զգա­ցում­ներ, դէպ­քեր ուր կա­ւուրի եւ թուր­քի մի­ջեւ հա­րա­զատ մտեր­մու­թիւնը, իրո­ղու­թիւն եղած է:

“Off Broadway Shell“ կո­կիկ թա­տե­րաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Լռու­թիւններ­կա­յա­ցու­մը Մա­յիս 4էն մին­չեւ Մա­յիս 24, 2012:

Հե­ղի­նա­կը մե­զի սի­րե­լի եւ յար­գե­լի Հրանդ Մար­գար­եանն է: Դոկտ. Մար­գար­եան թա­տե­րա­կան պատ­մու­թեան քա­ջա­ծա­նօթ ան­գե­րա­զան­ցե­լի բե­մադ­րիչ, դե­րու­սոյց, դե­րա­կա­տար, թա­տե­րա­կան նոր կա­ցու­թիւն­ներ ստեղ­ծող եւ ան­հա­մար ձիր­քե­րով օժտ­ուած հմուտ անձ մըն է:

Այ­սօր, մեր գրա­կան ծաղ­կե­փուն­ջին մաս կը կազ­մեն հե­ղի­նակ­նե­րու հա­յե­րէն գրու­թիւն­նե­րէն զատ, անգ­լե­րէն լե­զուով հրա­տա­րա­կու­թիւն­ներ Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մու­թեան մա­սին, ու­նինք նա­եւ շար­ժան­կա­րի, “DVD“ի վա­ւե­րագ­րա­կան երիզ­ներ` այժմ թա­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցում:

Մար­գար­եան օտար­նե­րու կը յի­շեց­նէ ու կը դաստ­ի­ա­րա­կէ իր Լռու­թիւնով. ինչ ոը 1915էն քաղ­ուած դէպք մըն է: Դե­րա­կա­տար Էնտրու Րայա կը ներ­կա­յա­նայ որ­պէս թուրք զի­նուոր, ան` առանց ընդ­դի­մու­թեան պատ­րաստ է մեռ­նել ու մեռց­նել:

Տէյվիտ Մ. Ֆարինկթըն ստանձ-նած է հայ ամու­սին բժիշկ Յա­կո­բի դե­րը: Յա­կոբ ան­կա­րող է հա­կա­ռա­կիլ ստա­ցած հրա­մա­նին, ուս­տի որ­պէս բժիշկ պէտք է մի­ա­նայ թրքա­կան պա­տե­րազ­մա­կան բա­նա­կին: Կը հե­ռա­նայ իր սի­րե­լի կնոջ­մէն Շու­շա­նէն, ըն­տա­նե­կան պա­րա­գա­նե­րէն ու կը զոհ­ուի չա­րա­միտ քա­ղա­քա­պետ Խա­լի­լի հրա­մա­նով: Տէյվիտ Մ. Ֆարինկթըն դիւ­րա­հա­ղորդ դե­րա­սան մըն է:

Թոտ Լիսէան բժիշկ Իհսանի դե­րով` որ­պէս Յա­կոբ եւ Շու­շա­նի մտե­րիմ բա­րե­կամ գո­վե­լի ու բնա­կան խա­ղար­կու­թիւն մը ու­նե­ցաւ: Իհ­սան, քա­ղա­քա­պետ հօր Խա­լի­լի ոճ­րա­յին մտա­ծե­լա­կեր­պին, ատե­լի զգա­ցում­նե­րուն եւ վար­ուե­լա­կեր­պին դէմ է, ուս­տի ան­վա­խօ­րէն առանց վա­րա­նու­մի հայր Խա­լի­լի կը յի­շեց­նէ թէ` բժշկա­կան եր­դու­մը առած է ձեռ­քե­րը գոր­ծած­ել բժշկե­լու հա­մար վե­րա­բու­ժու­թեամբ թէ մեռց­նե­լու մտադ­րու­թեամբ: Մինչ նեն­քա­միտ Խա­լի­լի պա­տաս­խա­նը այն է թէ` ձեռ­քե­րը չէ որ կը մեռց­նեն այլ բա­նա­կա­նու­թիւնը:

Ու­րիշ առ­թիւ ոճ­րա­գործ Խա­լիլ Օր­հան թոռ­նի­կը կը սաս­տէ այս որ­դեգր­ուած թո­ռը` Էնտրու Րայա չա­փա­զանց վախ­կոտ, հլու հնա­զանդ բայց եւ այն­պէս իրո­ղու­թիւնը նկա­տող պա­տա­նի, քո­վե­լի խա­ղար­կու­թիւն մը ցոյց տուաւ մա­նա­ւանդ երբ մեծ հօր Խա­լիլ կը յանդգ­նի յի­շեց­նել` ժա­մա­նակ­նե­րը փոխ­ուած են, Օթօման վար­չու­թիւնը անց­եա­լին կը պատ­կա­նի, այժմ հան­րա­պե­տու­թիւն ու­նինք:

Չարլզ Քարէլը, Խա­լիլ քա­ղա­քա­պե­տի պա­տաս­խա­նը իր որ­դեգր­ուած թո­ռան` Օր­հա­նի, հե­տեւ­եա­լը կ՛ըլ­լայ Ժա­մա­նակ­նե­րը փոխ­ուած են, բայց ո՛չ մենք Չարլզ Քարէլ Խա­լի­լի դե­րով ներ­կա­նե­րուն ատե­լու­թիւնը կը գրգռէ: Կա­րե­լի չէ մոռ­նալ դե­րա­կա­տա­րու­թիւնը, որ­պէս թուրք քա­ղա­քա­պետ, ան լաւ ու­սում­նա­սի­րած է Խա­լի­լի նկա­րա­գի­րը եւ ու­նե­ցաւ կա­տա­րե­լա­գործ­ուած խա­ղար­կու­թիւն մը, որ կա­րե­լի չէ դիւ­րաւ մոռ­նալ Չարլզ Քարէլ վաս­տա­կա­ւոր դե­րա­կա­տար մըն է:

Լօրէն Սրապեան օտար բե­մե­րու վրայ գնա­հատ­ուած դե­րա­կա­տա­րու­հի մըն է, ան` ու­նի յստակ առո­գա­նու­թիւն եւ բե­մա­կան պար­տադ­րիչ ներ­կա­յու­թիւն: Շու­շա­նի եւ ամե­րի­կա­ցի բժշկու­հի Սուզանի զոյգ դե­րե­րով գո­վե­լի խա­ղար­կու­թիւն մը ու­նե­ցաւ: Շու­շան` Յա­կո­բի սի­րա­սուն կի­նը, նա­եւ քա­ղա­քա­պետ Խա­լի­լի դէմ վրդո­ված, ընդ­դի­մա­խօս իմաս­տուն եւ վրէժխն­դիր, համ­բե­րա­տար ու նե­րո­ղա­միտ հա­յու­հին:

Բժշկու­հի Սուզան տա­րի­ներ վերջ, բա­րե­կամ Իհ­սա­նի մի­ջո­ցաւ կը խոր­հի վե­րագ­տած ըլ­լալ իր կորս­ուած մանչ զա­ւա­կը` Վա­հան, որ Իհ­սա­նի կող­մէ որ­դեգր­ուած Օր­հանն է: Շու­շան Սուզան կը վե­րա­դառ­նայ Վան: Շու­շան հայ մայ­րը, վստահ կամ ոչ, վե­րագ­տա՞ծ Վա­հան զա­ւա­կը, կամ ո՛չ, ի վեր­ջոյ հայ մանչ մըն է, որ կ՛ազա­տեմ, յու­զու­մով կը խոստ­ովա­նի:

Կա­րե­լի է շնոր­հա­ւո­րել բո­լոր անոնք, որոնք իրենց զա­նա­զան ար­ուեստ­նե­րով սոյն թա­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցու­մին մաս կազ­մե­ցին:

Հրանդ Մար­գար­եան ինչ­պէս միշտ, ինք­զինք գե­րա­զան­ցեց “Tony award namination“ “Լռու­թիւն“ը խօ­սեց­նել կու տայ: Կա­րե­լի է տար­բեր նա­հանգ­նե­րու մէջ ալ ներ­կա­յաց­նել եւ ին­չու չէ Եւ­րո­պա­կան մին­չեւ իսկ թրքա­կան բե­մի վրայ:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles