Ի ԽՈՐՈՑ ՍՐՏԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄ ԵՒ ՅՍՏԱԿԱՑՈՒՄ

0 0
Read Time:3 Minute, 3 Second

Բնու­թիւնն ան­գամ զայ­րա­ցած կը թուի ըլ­լալ…

Այս­պէս Ուա­շինկ­թը­նի մէջ տի­րող վեր­ջին օրե­րու սառ­նա­մա­նիքն ու փո­թո­րի­կը պատ­ճառ դար­ձան որ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թը­նի կազ­մա­կեր­պած զրոյց-տե­սակ­ցու­թիւնը, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ, ցնոր տնօ­րի­նու­թիւն յե­տաձգ­ուի:

Մէկ խօս­քով ճա­նա­պարհ­ներն ու ճամ­բա­նե­րը մշու­շա­պատ, ձիւ­նա­ծածկ ու փակ էին…«ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէս»ին մա­սին յա­ւել­եալ փրո­թո­քո­լա­յին տե­սակ­ցու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լու հա­մար:

Մինչ այդ, այս սպա­սո­ղա­կան կա­ցու­թեան լոյ­սին տակ, ուր դեռ նոյ­նիսկ վերջ­նա­կա­նա­պէս չէ յստա­կա­ցած, հրա­ւիր­ուած կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ցան­կը, ար­դէն իսկ այլ միու­թիւն­ներ առի­թէն օգտ­ուե­լով, կը յանդգ­նին պղտոր ջու­րի (…եւ ան­շուշտ միշտ անն­պաստ օդե­րե­ւու­թա­բա­նա­կան պայ­ման­նե­րու տակ) մէջ ձկնոր­սու­թիւն կա­տա­րել եւ ան­տե­ղի եւ սին մե­ղադ­րանք­նե­րով քննա­դա­տել հա­րիւր տարիէ աւե­լի յար­գանք պար­տադ­րող կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ եւ միու­թիւն­ներ…մա­տի փաթ­թոց դարձ­նե­լով անմ­ի­աս­նա­կան եւ կեղծ «մի­աս­նա­կա­նու­թիւն» մը:

Հա­յորդի­ին հա­մար յստակ է թէ Սպի­տակ տան լոյս ըն­ծա­յած հրա­ւիր­ուած միու­թիւն­նե­րու պաշ­տօ­նա­կան ցան­կը ամ­բող­ջա­կան չէ եւ անար­դա­րօ­րէն բա­ղադր­ուած: Տի­կին Քլին­թըն հրա­ւի­րած է Հայ Առա­քե­լա­կան Էջմ­ի­ած­նա­կան Արե­ւել­եան եւ Արեւմտ­եան Ա.Մ.Ն.-ի թե­մը, «Հայ­կա­կան Հա­մա­գու­մար»ը («Ասեմպ­լի»ն), Հ.Բ.Ը.Մ.-ը, «Վար­դա­նանց Աս­պետ­ներ» կազ­մա­կեր­պու­թիւնը եւ Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը:

Այո° զար­մա­նալի­օ­րէն չկան յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րը մե­ծա­մաս­նու­թիւնը՝ Աւե­տա­րա­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, կա­թո­ղի­կէ հա­մայնքն ու Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Եկե­ղե­ցին (Արե­ւել­եան եւ Արեւմտ­եան թե­մե­րը):

Այո°, նա­եւ մոռց­ուած է այս տա­րի հպար­տօ­րէն իր հա­րիւ­րամ­եայ ծա­ռա­յու­թիւնը տօ­նա­կա­տա­րող Հ.Օ.Մ.-ը՝ Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւնը:

Այս­պէս, բնու­թեան պատ­ճա­ռած մե­տա­սա­նե­րորդ վայրկ­եա­նի յե­տաձ­գումն ու յա­պա­ղու­մը, առիթ մը կրնայ ըն­ծա­յել թէ° Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան եւ թէ° ան­կեղ­ծօ­րէն ու սրտբա­ցօ­րէն մի­աս­նա­կա­նու­թիւն քա­րո­զող կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն, որ­պէս­զի առանց որե­ւէ խտրա­կա­նու­թեան հրա­ւի­րեն բո­լոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն ու երախ­տա­պարտ ըլ­լան այդ կերտ­ուած իս­կա­կան մի­աս­նա­կա­նու­թեան:

Եւ այս բո­լո­րը…Ի խո­րոց սրտի մեկ­նա­բա­նում եւ յստա­կա­ցում: 

«Հայրենիք»

Փետրուար 12, 2010

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles