Ի ԳԻՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ՝ ՀԱՒԱՔ

0 0
Read Time:2 Minute, 53 Second

Ժա­մա­նա­կը կը զու­գա­դի­պի Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգ­ման 18-ամ­եա­կին (Սեպ­տեմ­բեր 21, 1991)…

Սա­կայն Շա­բաթ, Սեպ­տեմ­բեր 19, 2009-ին, Հ.Ե.Դ.-ի կազմակերպած հաւաք-ցոյցը, բո­լո­րո­վին տար­բեր բնոյթ եւ նպա­տակ ու­նի:

Ար­դա­րեւ, այդ օր, մեր՝ բո­լոր ամե­րի­կա­հա­յե­րուս ժա­մադ­րա­վայ­րը պի­տի ըլ­լայ Նիւ Եոր­քի Մի­աց­եալ Ազ­գե­րու Կազ­մա­կեր­պու­թեան՝ Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան  ներկայաց­չա­տա­ն մօտ, ուր կէ­սօր­ուան ժա­մը 12:00-ին, ազ­դան­շա­նը պի­տի տրուի երեք ժամ տե­ւո­ղու­թիւն ու­նե­ցող այդ հա­ւա­քին:

Ի գին ար­դա­րու­թեան հա­ւաք մը, որուն նպա­տակն է պայ­քա­րիլ ազ­գա­յին-պե­տա­կան շա­հե­րը հար­ուա­ծող– եւ առանց նա­խա­պայ­ման­նե­րու, հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւնն­նե­րու բնա­կա­նո­նաց­ման– որո­շու­մին դէմ:

Հա­ւաք մը, որուն միտք բա­նին է ահա­զան­գել, թէ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման հար­ցը անվ­տան­գու­թեան երաշ­խի­քի հարց է եւ թէ բա­րի դրա­ցիու­թեան յա­րա­բե­րու­թիւն կա­րե­լի է հաս­տա­տել միա°յն ու միա°յն նոյն այդ Եղեռ­նի պատ­շաճ ճա­նա­չու­մէն ետք:

Հա­ւաք մը, որ պի­տի պար­զա­բա­նէ թէ ճամ­բու քար­տէ­սի մը մութ ծալ­քե­րը որ­քա¯ն լե­ցուն են խո­տոր անակն­կալ­նե­րով, որ նոյ­նիսկ կը ցնցէ «Մենք եւ Մեր Լեռ­ներ»ը՝ Ար­ցախն ու Ար­ցա­խա­հա­յու­թիւնը:

Հա­ւաք մը, որ պի­տի մեր­կաց­նէ Ան­գա­րա­յի լոպի­ին­կի հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տան­քը,  դիւա­նա­գի­տա­կան ճնշում­ներն ու որ­դեգր­ուած քա­ղա­քա­կա­նու­թեան իս­կա­կան նպա­տա­կը՝ բազ­մա­մա­կար­դակ եւ ամ­բող­ջա­կան առ­ճա­կա­տում մը:

Հա­ւաք մը, որ ան­գամ մը եւս պի­տի փաս­տէ, թէ կա­տար­ուա­ծը Թուրք­իոյ կի­րար­կած իւ­րա­յա­տուկ ոճն է , որ կը մի­տի հաս­նիլ Եւ­րո­պա­յի Միու­թեան լի­ի­րաւ ան­դա­մակ­ցու­թեան եւ շա­րու­նա­կել Եղեռ­նի մո­ռաց­ման քա­ղա­քա­կանու­թիւնը:

Հա­ւաք մը որ իր տա­րո­ղու­թեամբ պի­տի ցու­ցադ­րէ թէ կա­տար­ուած ան­ցու­դար­ձե­րը առաջ­նա­հերթ են եւ ո°չ թէ միայն կը մտա­հո­գեն հա­յոր­դին, այլ լուրջ հար­ցադ­րում­նե­րու առ­ջեւ կը դնեն Հա­յաս­տա­նի ներ­կայ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը:

Եւ Վեր­ջա­պէս հա­ւաք՝ որուն նմա­նօ­րի­նակ­նե­րը կը կա­տար­ուին Սփիւռ­քի զա­նա­զան գա­ղութ­նե­րու եւ Հա­յաս­տա­նի մէջ, մաս­նակ­ցու­թեամբ բազ­մա­թիւ կազ­մա­կե­ր­պու­թիւն­նե­րու, միու­թիւն­նե­րու եւ կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու, որոնք իրենց կար­գին կը հետեւին Հ.Յ. Դաշ­նակ­ցու­թեան օրի­նա­կին:

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles