ԲԵ­ԿԱՆ­ՈՒԱԾ ՊԱՏ­ՄՈՒ­ԹԻՒՆ, ՎԵ­ՐԱ­ԿԱՆԳՆ­ՈՒԱԾ ԻՆՔ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ ԵՒ ԴԷ­ՊԻ ԱՐԵՒՄ­ՏԱ­ՑՈՒՄՆ ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ՆԿԱՐ­ՉՈՒ­ԹԵԱՆ

0 0
Read Time:7 Minute, 7 Second

 ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ

Այս եղաւ թե­ման այն ցու­ցա­հան­դէ­սին որ ամբող­ջու­թեամբ նուիր­ուած էր Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 97ամ­եա­նին:  Ցու­ցա­հան­դէս, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ ազ­գա­յին հաս­տա­տու­թեան մը նեղ կճե­պէն դուրս, Նիւ Ճըրզիի Պըր­կըն Հան­րա­յին Գո­լէ­ճի մէջ, ուր 2009էն ի վեր կը գոր­ծէ “Խա­ղա­ղու­թիւն, Ար­դա­րու­թիւն եւ Հաշ­տու­թիւն“ խմբակ­ցու­թիւնը, առա­ւե­լաբար առա­քե­լու­թիւն ու­նե­նա­լով 20-րդ դա­րու առա­ջին ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը` Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան իրո­ղու­թեան ճա­նա­չու­մը տա­րա­ծե­լու ակա­դե­մա­կան մա­կար­դա­կի վրայ եւ անոր ու­նե­ցած հե­տե­ւանք­նե­րը`  մեր ընդ­հան­րա­կան կեան­քէն ներս:

Դեսպան Կարէն Նազարեան կը փոխանցէ օրուան խօսքը

Սե­դա Նա­զարեանև Օլպրեխթ եղաւ խթան այս ցու­ցա­հան­դէ­սին կազ­մա­կերպ­ման հա­մար ստանձ­նե­լով նիւ­թա­կան բեռը եւ  հրա­ւի­րե­լով Տի­կին Շո­ղակ Յով­հան­նէս­եա­նը իրա­գոր­ծե­լու այս ցու­ցա­հան­դէ­սին կազ­մա­կեր­պու­մը` ար­ուես­տի բարձ­րա­գոյն մա­կար­դա­կով:  Ապ­րիլ 3-ի ցու­ցա­հան­դէ­սը, վեր­ջին տա­րի­նե­րուն հա­մար, ան­նա­խա­դէպ երե­ւոյթ կը նկա­տենք երբ բաց­ման ներ­կայ կը գտնուէ­ին 500-ի մօտ հրա­ւիր­եալ­ներ. հրա­ւիր­եալ­ներ` ամէն կող­մէ, մա­կար­դա­կի ու տա­րի­քի:

Գե­ղե­ցիկ արդ­ի­ա­կան հա­մայ­նա­պատ­կեր մը կը պար­զէր ցու­ցաս­րա­հին մէջ ներ­կա­յաց­ուած գոր­ծե­րը: Ու երբ կ՛ը­սենք արեւմ­տա­ցու­մը հայ­կա­կան նկար­չու­թե­նէն ներս, այդ կը հասկ­նանք ներ­կա­յաց­ուած գոր­ծե­րու ար­տա­յայ­տու­թեա­նը մէջ եղող արդ­ի­ա­կա­նու­թիւնը, պա­հե­լով հան­դերձ, ազ­գա­յին նկա­րագի­րը, հայ­կա­կան գոյ­նը եւ ոգին իւ­րա­քան­չիւր գոր­ծէն ներս:  Ան­շուշտ հայ հե­ղի­նակ­նե­րէն դժուար որ կա­րե­լի ըլ­լայ հա­նել հա­յա­շունչ վրձի­նի հար­ուա­ծը պաս­տա­ռի խոր­քէն, ինչ­պէս` Կորքի­էն, Գառզ­ուէն, Կի­րա­կոս­եա­նէն  ու Ասա­տու­րէն, որ­քան ալ անոնք ըլ­լան ժա­մա­նա­կա­կից  գե­ղան­կա­րիչ­ներ, որոնք նուա­ճած ըլ­լան մի­ջազ­գա­յին ար­ուես­տի մեծ շու­կա­նե­րը:

Շո­ղակ քա­ջա­լե­րողն է Հա­յաս­տա­նի մէջ ստեղ­ծա­գոր­ծող ա՛յն հոյլ մը հայ նկա­րիչ­նե­րուն, որոնք պա­հե­լով Սար­եա­նի ու Մի­նա­սի վառ գոյ­նե­րը, կը ջա­նան Արեւ­մուտ­քի ճա­շա­կին հասց­նել մեր ազ­գա­յին ար­ուես­տը: Սխալ մը չկայ անոր մէջ, որով­հե­տեւ Խորհր­դա­յին Միու­թեան օրե­րուն ալ` մեր նկա­րիչ­նե­րը կը ջա­նա­յին իրենց ար­ուես­տի ըմբռնում­նե­րը հասց­նել ռու­սա­կան, կամ աւե­լի ճիշդ` սո­վե­տա­կան ճա­շա­կին բերել մեր ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւնը: Ի վեր­ջոյ, տեղ մը պէտք ենք հե­նիլ:

Գրքոյ­կին մէջ գրած իր յա­ռա­ջաբանին մէջ Շո­ղակ կ՛ը­նէ հա­մե­մա­տու­թիւն մը յա­ջո­ղած ա՛յն բոլոր հա­յե­րուն, որոնք յետ եղեռն­եան տա­րի­նե­րուն դար­ձան մի­ջազ­գա­յին անուն­ներ զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­նե­րու մէջ: Ծա­նօթ ու համբու­րե­լի անուն­ներ սկսած` Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եա­նէ մին­չեւ Սա­րոյ­եան, Ազ­նա­ւուր ու Էկոյ­եան, որոնց­մէ իւ­րա­քան­չիւ­րը ու­նի իր բեկան­ուած ըն­տա­նե­կան պատ­մու­թիւնը եւ ձեռք բերած իր իսկ ձեռ­քե­րով վե­րա­կանգ­նած ինք­նու­թիւնը: Ինք­նու­թիւն մը, որ կու գայ Քըրք Գրի­գոր­եա­նի, Ալեք Մա­նուկ­եա­նի ու Գէ­որգ Յով­նան­եա­նի մը յա­մառ աշ­խա­տան­քով, կամ Արամ Խա­չա­տուր­եա­նի, Ալան Յով­հան­նէ­սի ու Շէ­րի մը աստ­ուա­ծա­տուր տա­ղան­դո­վը:

Ռաֆֆի Յովհաննէսեան եւ Առաջնորդներ`Խաժակ Պարսամեան եւ Օշական Արք. Չօլոյեան

Ահա՛ այս ալ էր ցու­ցա­հան­դէ­սին օր­ուան իմաս­տը, որ աւե­լի կ՛ի­մաս­տա­ւոր­ուէր լիբանա­նա­հայ վա­ղե­մի մեր մտա­ւո­րա­կան բարե­կա­մին ու Շո­ղա­կի հօր` Սի­սակ Վար­ժա­պետ­եա­նի սա իմաս­տուն խօս­քով. “Հա­յու մը հմա­յիչ ար­ժա­նի­քը կը կա­յա­նայ անոր ադա­ման­դան­ման անբեկա­նե­լի նկա­րագ­րին մէջ“:

Ար­տա­սահ­մա­նէն ու Հա­յաս­տա­նէն ծա­նօթ ժա­մա­նա­կա­կից նկա­րիչ­ներ կը տո­ղան­ցեն ցու­ցաս­րա­հի ճեր­մակ պա­տե­րուն վրայ, ինչ­պէս անուն­նե­րը` Ասա­տու­րի, Արամ Ճիպիլ­եան, Սար­գիս Հա­մալ­պաշ­եա­նի, Գար­տաշ Օննի­կի, Արա­րատ Սար­գիս­եա­նի,  Շահ­նու­րի, Վազ­գէն Գա­լայճ­եա­նի, Աշոտ Պա­յան­տու­րի, Ռու­տիկ Պետ­րոս­եա­նի … եւ այ­լոց Թիւով` 22 նկա­րիչ ու քան­դա­կա­գործ եւ լու­սան­կա­րիչ:  Ահա՛ կարգ մը անուն­ներ  նոր սե­րուն­դի մեր գե­ղար­ուես­տի աշ­խար­հէն:

Ներ­կա­նե­րուն մէջ էին Ամե­րի­կա­յի Հա­յոց Առաջ­նոր­դը`  Խա­ժակ Արք. Պար­սամ­եան, Կի­լիկ­եան թե­մէն` Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եան:

Խօս­քե­րով հան­դէս եկան Տոքթ. Տէյ­վիտ Էյ­շեն­հոլթց, Սե­դա Նա­զար­եան, Մ.Ա.­Կ.ի մօտ Հ.Հ. մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ դես­պան Կա­րէն Նա­զար­եան եւ Շո­ղակ Յով­հան­նէս­եան:

Որ­քան ու­րախ նկար­ներ, սա­կայն ցե­ղաս­պա­նու­թեան վի՛շտն էր տեսն­ուա­ծը տի­րա­կա­նը մեր տա­ղան­դա­ւոր տղոց ու աղ­ջիկ­նե­րու գոր­ծե­րուն ընդ­մէ­ջէն: Որ­քան ժա­մա­նա­կա­կից նկա­րիչ­ներ, նո՛յնքան անոնք հա­ւա­տա­րիմ ժա­ռան­գորդ­նե­րը մեր մեծ ար­ուես­տա­գէտ­նե­րու աւան­դա­կան ոգի­ին: Անոնք, որոնք այ­լեւս թօ­թափած ամէն ստո­րա­կա­յու­թեան զգա­ցում­ներ կը ներ­կա­յա­նան աշ­խար­հին  հա­մա­հա­ւա­սար չափորակ­նե­րով ար­ուես­տի 21-րդ դա­րու մուտ­քին, ստեղ­ծե­լով ազ­գա­յին հպար­տու­թիւն մը ներ­կա­նե­րուս մօտ:

Ձախէն աջ` Շողակ Յովհաննէսեան, Սեդա Նազարեան-Ալպրեխթ եւ Յակոբ Վարդիվառեան

Ցու­ցա­հան­դէ­սը շա­րու­նակ­ուե­ցաւ մին­չեւ Ապ­րի­լի 26, 2012:

Տի­կին Շո­ղակ Շի­քա­կո­յէն իր հետ բերաւ գե­ղե­ցիկ ար­ուեստ­ներու հրա­պոյ­րը մեր հա­մայն­քէն ներս, աւե­լի սի­րե­լու մեր գե­ղան­կար­չու­թիւնը եւ յար­գե­լու մեր արուս­տա­գէտ­նե­րը:  Բաց մը թո­ղուց­ուած էր, եր­կու տաս­նամ­եա­կէ ի վեր,  ցու­ցա­հան­դէս­ներ ու­նե­նա­լու մեր մեծ ոս­տա­նէն ներս: Այս բացը եկան գո­ցե­լու հա­մաշ­խար­հա­յին գե­ղար­ուես­տի աշ­խար­հի ան­ցու­դար­ձե­րուն լա­ւա­ծա­նօթ,  զա­նա­զան թան­գա­րան­նե­րու մէջ իրենց մաս­նա­գի­տա­կան ներդ­րու­մը բերող  ու ար­ուես­տի մի­ջազ­գա­յին ժա­մա­նա­կա­կից գոր­ծե­րու հա­ւա­քող­ներ Տոքթ. եւ Տի­կին Ռաֆ­ֆի եւ Շո­ղակ Յով­հան­նէս­եան­նե­րը,  որոնք ազ­գա­յին մեր գե­ղան­կար­չու­թեան դէմ­քե­րը ծա­նօ­թաց­նե­լու նա­խան­ձախնդ­րու­թեամբ ալ լուրջ աշ­խա­տան­քի մը նուիր­ուած են, Նիւ Ճըր­զի հաս­տատ­ուե­լէն ի վեր:  Բա՛րի եկար, սի­րե­լի Շո­ղակ:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles