ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ

0 0
Read Time:14 Minute, 20 Second

                                                                                                                                                                                    Լուսանկարներ՝ ՊԵՏՕ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ-ի

Հոկ­տեմ­բեր 3, 2009-ին, Նիւ Եոր­քի »Էս­փաս« հա­մա­լի­րի սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Արե­ւել­եան շրջա­նի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պած մե­ծա­րան­քի հան­դի­սու­թիւնը հոծ բազմութեան մը ներկայութեամբ:

«Ազա¬տու¬թեան Շքան¬շան»ակիր Ծերակուտական Մենենտէս Հայ Դատի յանձնախումբի ներկայացուցիչներ Քէն Խաչիկեանի...
«Ազատութեան Շքանշան»ակիր Ծերակուտական Մենենտէս Հայ Դատի յանձնախումբի ներկայացուցիչներ Քէն Խաչիկեանի...

Ներ­կա­ներ հա­մախմբ­ուած էին այս ձեռ­նար­կին, որուն ըն­թաց­քին պար­գե­ւատր­ուե­ցաւ հա­յա­սէր ծե­րա­կու­տա­կան եւ տա­րի­ներ շա­րու­նակ Հայ Դա­տին ի նպաստ պայ­քար մղած Ռա­պըրթ Մե­նեն­տէս (Նիւ Ճըր­զի, Դե­մոկ­րա­տա­կան):  Հոծ բազ­մու­թիւնը  ըն­դա­ռա­ջե­լով Արե­ւել­եան շրջա­նի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի հրա­ւէ­րին, եկած էր իր նիւ­թա­կան աջակ­ցու­թիւնը ար­տա­յայ­տե­լու Հայ Դա­տի հե­տապնդ­ման գծով տար­ուած աշ­խա­տանք­նե­րուն, նա­եւ »Ազա­տու­թեան Շքան­շան«ով պատ­ուե­լու, Հա­յոց Եղեռ­նի հար­ցը ար­ծար­ծած եւ պաշտ­պա­նած՝ ծե­րա­կու­տա­կան Մե­նեն­տէ­սը:

Ներ­կայ էր նա­եւ ՀՀ մօտ նախ­կին դես­պան Ճոն Էվընզ, որ նախ­կին նա­խա­գահ Ճորճ Պու­շի վար­չա­կազ­մին կող­մէ պաշ­տօ­նա­զուրկ եղած էր: Ար­դա­րեւ Էվընզ, յայ­տա­րա­րու­թեան մը ըն­թաց­քին, հայ ժո­ղո­վուր­դին դէմ Թուրք­իոյ գոր­ծադ­րած Մեծ Եղեռ­նը որա­կած էր Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն:

Ձեռ­նար­կի ըն­թաց­քին, ցու­ցադր­ուե­ցաւ տե­սա­ե­րիզ մը, որ կþամ­փո­փէր Արե­ւել­եան Շրջա­նի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի մի­ամ­եայ աշ­խա­տան­քը: Յայ­տագ­րէն առաջ, կա­տար­ուած աճուր­դի ար­դիւնք, գո­յա­ցաւ կո­կիկ գու­մար մը: Նա­եւ կա­տար­ուե­ցան նուի­րա­տուու­թիւն­ներ, որոնք  փո­խանց­ուե­ցան Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի ան­ձեռնմ­խե­լի հիմ­նադ­րա­մին: Այս գծով, պաշ­տօ­նի լծուած յա­տուկ յանձ­նա­խումբ մը գլխա­ւո­րու­թեամբ Նա­յի­րի Յա­կոբ­եա­նի, գոր­ծի լծուած էր, կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար այս ձեռ­նար­կը: Յա­կոբ­եան խօսք առ­նե­լով ըսաւ.- »Այս մե­ծա­րան­քի հան­դի­սու­թիւնը Հայ Դա­տի Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի կա­տա­րած աշ­խա­տան­քին պտուղն է: Աշ­խա­տանք մը, որ կը ներ­կա­յաց­նէ մեր գա­ղու­թին իս­կա­կան ուժն ու կա­րո­ղու­թիւնը«:

...եւ Արամ Համբարեանի հետ
...եւ Արամ Համբարեանի հետ

Յա­ջոր­դա­բար ծա­նօթ փաս­տա­բան Մարք Կի­րա­կոս, Օհա­յո­յի ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան տան թեկ­նա­ծու Տէյ­վիտ Գրի­գոր­եան, Սթիւ Մես­րոպ­եան (Հայ Դա­տի Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ) եւ Ճորճ Աղ­ճայ­եան (Հ.Յ.Դ. Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ) խօսք առին, այս յի­շա­տա­կե­լի օր­ուան առ­թիւ:

Կի­րա­կոս նշեց թէ  Հայ Դա­տը ժա­մա­նա­կի հետ խա­ղա­լու ճամ­բով պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն­նե­րէ խու­սա­փե­լու վի­ճա­կի մէջ չէ, ան փո­րագր­ուած, ար­ձա­նագր­ուած, փաս­տագր­ուած է եւ կը սպա­սէ մի­ջազ­գա­յին լայ­նա­ծիր ճա­նա­չու­մի: »Պէտք է մեր հա­ւա­քա­կան խիղ­ճե­րը մաք­րենք նման ոճ­րա­յին ու հրէ­շա­յին արարք­ներ դա­տա­պար­տե­լու մէջ դան­դա­ղե­լու կամ թե­րա­նա­լու մեղ­քէն«, շեշ­տեց ան: Ան աւել­ցուց թէ մարդ­կու­թեան խիղ­ճը, պէտք է բարձ­րա­նայ տե­ղի ու­նե­ցած դէպ­քին մա­կար­դա­կին եւ ամ­բող­ջա­կան ու յստակ կեր­պով ճանչ­նայ մարդ­կա­յին սպան­դը: Ան եզ­րա­կա­ցուց իր խօս­քը յայտ­նե­լով թէ.- »..Կը մնայ շա­րու­նա­կել պայ­քա­րը, որ­պէս­զի ոչ միայն Մ© Նա­հանգ­նե­րը իրե°նք իբ­րեւ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն ճանչ­նան Մեծ եղեռ­նը, այ­լեւ մղեն իրենց դաշ­նա­կից թրքա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը, որ ի վեր­ջոյ հաշ­ուի նստին եւ հաշտ­ուին իրենց սե­փա­կան պատ­մու­թեան հետ՝ իրենց ժա­ռան­գած դառն ու դա­ժան պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան տէր կանգ­նե­լով«:

Ծերակուտական Մենենտէս Հայ Դատի յանձնախումբի անդամներ Սթիւ Մեսրոպեանի, Արա Չալեանի եւ Ճորճ Աղճայեանի ...
Ծերակուտական Մենենտէս Հայ Դատի յանձնախումբի անդամներ Սթիւ Մեսրոպեանի, Արա Չալեանի եւ Ճորճ Աղճայեանի ...

Տէյ­վիտ Գրի­գոր­եան իր կար­գին հե­տաքրք­րա­կան դրուա­կով մը, տե­ղե­կա­ցուց Օհա­յո­յի մէջ ցայ­սօր ապ­րող հա­յու­թեան մա­սին: Ան յայտ­նեց թէ Հայ­կա­կան գա­ղութ­նե­րը կը փոր­ձեն իրենց դա­տին կա­րե­լի եղա­ծին չափ շատ ճա­նա­չում ապա­հո­վել արեւմտ­եան եր­կիր­նե­րու խորհր­դա­րան­նե­րուն կող­մէ, որ­պէս­զի արեւմտ­եան հան­րա­յին կար­ծի­քը ճնշում բա­նեց­նէ Թուրք­իոյ վրայ՝ ճանչ­նա­լու հայ­կա­կան պատ­մա­կան ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը, որ կը նկատ­ուի քսա­նե­րորդ դա­րուն մարդ­կու­թեան դէմ գործ­ուած առա­ջին սպան­դը:

Սթիւ Մես­րոպ­եան իր կար­գին խօսք առ­նե­լով յայտ­նեց թէ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թեանց յանձ­նա­խում­բը Հոկ­տեմ­բեր 2007ին 22 թեր եւ 21 դէմ քուէ­նե­րով վա­ւե­րա­ցուց օրէն­քի նա­խա­գիծ մը, որ 1915 թուա­կա­նին օս­ման­ցի թուր­քե­րուն կող­մէ հա­յու­թեան են­թարկ­ուա­ծը կը նկա­տէ Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն: Այս որո­շու­մը կը հո­վա­նա­ւո­րեն ամե­րիկ­եան խորհր­դա­րա­նի 435 ան­դամ­նե­րէն 226ը: Որո­շու­մը աւե­լի խորհր­դան­շա­կան զօ­րու­թիւն ու­նի եւ օրէն­քի ուժ չու­նի տա­կա­ւին, այլ պատ­մա­կան ահա­ւոր ող­բեր­գու­թեան մը նկատ­մամբ ար­ձա­նագր­ուած զօ­րակ­ցու­թիւն է: »Այս մէ­կը ո°չ առա­ջին որո­շումն էր, ոչ ալ՝ առա­ջին փոր­ձը. ար­դա­րեւ, Սեպ­տեմ­բեր 1984ին Քոնկ­րէ­սը իր խորհր­դա­րա­նով հա­մա­ձայն գտնուե­ցաւ Ապ­րիլ 24, 1985ը ազ­գա­յին յի­շա­տա­կի օր նկա­տե­լու՝ օս­ման­ցի թուր­քե­րուն կող­մէ 1915 թուա­կա­նին մար­դու կող­մէ մարդ­կայ­նու­թեան դէմ գոր­ծադր­ուած հայ­կա­կան ար­մատ­ներ ու­նե­ցող 1.5 միլի­ոն հա­յե­րու սպան­դին առի­թով«, աւել­ցուց ան, եզ­րա­փա­կե­լով թէ, այս գծով աշ­խա­տան­քը եր­կար է, յատ­կա­պէս ներ­կայ Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու սե­մին:

եւ  Անդրանիկ Պուտագեանի հետ
եւ Անդրանիկ Պուտագեանի հետ

Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Քոնկ­րէ­սին կող­մէ Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը մի­ա­կը չէ Արեւ­մուտ­քի մէջ. արեւմտ­եան աւե­լի քան 25 պե­տու­թիւն­նե­րու խորհր­դա­րան­ներ պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցած են Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը՝ 28 Մա­յիս 1915ին հրա­պա­րակ­ուած դաշ­նա­կից­նե­րու հա­ղոր­դագ­րու­թե­նէն եւ Մ.Ա.Կ.-ի պա­տե­րազ­մի ոճիր­նե­րու յանձ­նա­խում­բին կող­մէ Մա­յիս 28, 1948ին որ­դեգր­ուած տե­ղե­կա­գի­րէն ի վեր: Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը ճանչ­ցած են նա­եւ Կիպ­րո­սի խորհր­դա­րա­նը՝ 29 Ապ­րիլ 1982, Ար­ժան­թի­նի Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վը՝ 19 Յու­նիս 1985ին, ՄԱ­Կի յանձ­նա­խում­բը՝ փոք­րա­մաս­նու­թեան իրա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան եւ խտրա­կա­նու­թեան դէմ պայ­քար, 1985ին, Եւ­րո­պա­կան Խորհր­դա­րա­նը Յու­նիս 18, 1987ին, Ռուս­իոյ խորհր­դա­րա­նը՝ Ապ­րիլ 14, 1995ին, Պուլ­կար­իոյ նա­խա­գա­հու­թիւնը՝ Ապ­րիլ 20, 1995ին, Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նը՝ 1996ին, Պել­ճի­քա­յի ծե­րա­կոյ­տը՝ Մարտ 26, 1998ին, Շուէ­տի խորհր­դա­րա­նը՝ Մարտ 29, 2000ին, Լի­բա­նա­նի խորհր­դա­րա­նը՝ Մա­յիս 11, 2000ին, Իտալ­իոյ խորհր­դա­րա­նը՝ Նո­յեմ­բեր 16, 2000ին, Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան Խորհր­դա­րա­նա­կան յանձ­նա­խում­բը՝ Ապ­րիլ 24, 2001ին: Յատ­կան­շա­կան են նա­եւ Վա­տի­կա­նի Յով­հան­նէս Պօ­ղոս Բ. պա­պին հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը՝ Սեպ­տեմ­բեր 27, 2001ին, ֆրան­սա­կան որո­շու­մը, որ հրա­պա­րակ­ուե­ցաւ Դեկ­տեմ­բեր 29,  2001ին՝ թուր­քե­րուն կող­մէ գոր­ծադր­ուած Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը ճանչ­ցող, ինչ­պէս նա­եւ ֆրան­սա­կան Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վին որո­շու­մը՝ Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը հեր­քո­ղը դա­տե­լու եւ 45 հա­զար եւ­րօ տու­գանք գան­ձե­լու, որ հրա­պա­րակ­ուե­ցաւ Հոկ­տեմ­բեր 12, 2006ին: Այս գծով որո­շում­ներ տուին նա­եւ Գա­նա­տա­յի ծե­րա­կոյ­տը՝ Յու­նիս 13, 2002ին, Գա­նա­տա­յի խորհր­դա­րա­նը՝ Ապ­րիլ 21, 2004ին, Հո­լան­տա­յի խորհր­դա­րա­նը՝ Ապ­րիլ 21, 2004ին, Շուէ­տի Ազ­գա­յին խոր­հուր­դը՝ Յուն­ուար 16, 2003ին, Ու­րուկ­ուէ­յը՝ Մարտ 16, 2004ին, Սլո­վաք­իոյ խորհր­դա­րա­նը՝ Նո­յեմ­բեր 30, 2004ին, Եկե­ղե­ցի­նե­րու Հա­մաշ­խար­հա­յին Խոր­հուր­դը՝ Փետր­ուար 21, 2005ին, Չիլիի ծե­րա­կոյ­տը՝ Յու­նիս 5, 2007ին: Նա­խա­գահ Օպա­մա, իր ընտ­րար­շա­ւի օրե­րուն յայտ­նած էր թէ »Հա­յե­րու դէմ կա­տար­ուած այդ սար­սա­փե­լի իրա­դար­ձու­թիւնը իբ­րեւ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն ճանչ­նա­լը չա­փա­զանց կա­րե­ւոր է եւ անհ­րա­ժեշտ, եւ ես կը սա­տա­րեմ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու հայ հա­մայն­քին՝ Թուրք­իոյ կա­ռա­վա­րու­թեան ուղղ­ուած՝ Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը ճանչ­նա­լու կո­չե­րուն«: Նշենք թէ, օրին Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը յայտ­նած էր թէ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու հայ հա­մայն­քը կը գնա­հա­տէ ծե­րա­կու­տա­կան Օպա­մա­յի հե­տե­ւո­ղա­կան եւ սկզբուն­քա­յին դիր­քո­րո­շու­մը Թուրք­իոյ կող­մէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նո­թեան ճա­նաչ­ման հար­ցին գծով:

Փաստաբան Մարք Կիրակոս եւ ...
Փաստաբան Մարք Կիրակոս եւ ...

Ճորճ Աղ­ճայ­եան իր խօս­քին մէջ յայտ­նեց թէ.- »Կա­րե­ւո­րը այն է, որ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու եւ ընդ­հան­րա­պէս աշ­խար­հաս­փիւռ Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու ծա­ւա­լուն ու ան­խոնջ պայ­քա­րը, նշա­նա­կա­լի հանգր­ուան մը բո­լո­րած է Հա­յաս­տա­նի եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի նկատ­մամբ, հա­կա­ռակ ամե­րիկ­եան եւ արեւմտ­եան աշ­խար­հի կա­ռա­վա­րու­թեանց, ցարդ որ­դեգ­րած խու­սա­փո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը սրբագ­րե­լու բնա­գա­ւա­ռէն ներս«:

Զօհրապ Թազեան խօսքի պահուն
Զօհրապ Թազեան խօսքի պահուն

Պար­գե­ւատր­եալ ծե­րա­կու­տա­կան՝ Մե­նեն­տէ­սը, խօսք առ­նե­լով շեշ­տեց թէ պի­տի շա­րու­նա­կէ յա­րա­տե­ւօ­րէն պայ­քար մղել, որ­պէս­զի Սպի­տակ Տու­նը պատ­շա­ճօ­րէն ճանչ­նայ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը: Ան աւել­ցուց թէ աւե­լի քան մէկ միլի­ոն հայ սպանն­ուած է, քա­ռորդ միլի­ոն ու­րիշ­ներ բռնի իս­լա­մա­ցած են, տե­ղի ու­նե­ցած է պատ­մու­թեան ամէ­նէն հսկա­յա­կան տե­ղա­հա­նու­մը եւ օրին, Թուրք­իոյ մէջ քրիս­տո­նէ­ու­թեան հա­մե­մա­տու­թիւնը նա­հան­ջած է, կի­ներ բռնա­բար­ուած են, հարս­տու­թիւն­ներ կո­ղոպտ­ուած, եկե­ղե­ցի­նե­րը մզկիթ­նե­րու վե­րած­ուած, եւայլն: »Որ­քան ալ ուժ­գին ըլ­լան բա­ռե­րը, անոնք չեն կրնար ներ­կա­յաց­նել այն ար­հա­ւիրքն ու ող­բեր­գու­թիւնը, որուն են­թարկ­ուե­ցաւ հայ ազ­գը: Գրե­թէ բո­լոր պատ­մա­բան­նե­րը կը ճանչ­նան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­ներն ու սպանդ­նե­րու պա­տե­րազմ­նե­րը, որոնց են­թարկ­ուած է հայ ժո­ղո­վուր­դը՝ թուր­քե­րուն կող­մէ«, եզ­րա­կա­ցուց ան:

Ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին խօսք առաւ պա­տւոյ նա­խա­գահ Զոհ­րապ Թազ­եան, որ ակ­նա­ծան­քով դրուա­տեց Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի կա­տա­րած աշ­խա­տան­քը: »Ամե­րի­կա­հա­յու­թեան հա­սա­րա­կաց բա­րո­յա­կա­նու­թիւնը եւ ժո­ղո­վուր­դին վստա­հե­լիու­թիւնը՝ իբ­րեւ մարդ­կա­յին իրա­ւանց ձայն, մար­տահ­րա­ւէր կþուղ­ղեն մե­զի երաշ­խա­ւո­րե­լու, թէ Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը պէտք է ճանչց­ուի եւ յի­շա­տակ­ուի Քոնկ­րէ­սին եւ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գա­հին կող­մէ«, ըսաւ ան:

Օհայոյի ներկայացուցչական տան թեկնածու Տէյվիտ Գրիգորեան
Օհայոյի ներկայացուցչական տան թեկնածու Տէյվիտ Գրիգորեան

 Հան­դի­սու­թեան ըն­թաց­քին պար­գե­ւատր­ուե­ցան նա­եւ Հայ Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն եր­կար տա­րի­ներ շա­րու­նակ ծա­ռա­յած՝ Պետ­րոս Պան­տազ­եան եւ իր քոյ­րը՝ Մե­լը­նի Քեր­նէքլ­եան, որոնք ստա­ցան »Վա­հան Քար­տաշ­եան շքան­շան«ը: Անոնք Ռիչ­մըն­տի (Վըր­ճին­իա) շրջա­նէն ներս, հե­տեւ­ո­ղա­կան ձե­ւով աշ­խա­տանք տա­րած են ի նպաստ տեղ­ւոյն փոքր գա­ղու­թին եւ Հայ Դա­տին:

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի Առաջնորդ Օշական Արք. Չօլոյեան կը փոխանցէ իր խօսքը
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի Առաջնորդ Օշական Արք. Չօլոյեան կը փոխանցէ իր խօսքը

Պան­տազ­եան կա­րե­ւո­րեց շքան­շա­նի ետին կանգ­նող ան­ձը՝ Վա­հան Քար­տաշ­եա­նը (1883-1934), որ եղած է փաս­տա­բան մը եւ շատ սուղ վճա­րած՝ Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը կան­խար­գի­լե­լու իր փոր­ձե­րուն գի­նը: Ար­դա­րեւ, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու քա­ղա­քա­ցի Քար­տաշ­եան 1908 թուա­կա­նէն մին­չեւ իր մա­հը (1934) պայ­քա­րած է մարդ­կու­թիւնը յու­զող հիմ­նա­կան հար­ցե­րով:

Քար­տաշ­եան, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն ինը ամիս առաջ նա­մակ մը յղած է Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու պա­տե­րազ­մի նա­խա­րար Լինտ­սէյ Կե­րի­սը­նին՝ ըսե­լով, թէ թրքա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան ծրա­գիր­նե­րուն մա­սին տե­ղե­կու­թիւն­ներ ու­նի, եւ թէ՝ թուր­քե­րը կրնան շատ մեծ վնաս­ներ հասց­նել Օս­ման­եան կայս­րու­թեան քրիս­տոն­եայ քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն, եթէ ար­տա­քին հզօր ուժ մը չմի­ջամ­տէ.

Օրուան հանդիսավարներ՝ Արա Չալեան եւ Քարինէ Պիրազեան-Շնորհոքեան կը յանձնեն Վահան Քարտաշեան մրցանակը ...
Օրուան հանդիսավարներ՝ Արա Չալեան եւ Քարինէ Պիրազեան-Շնորհոքեան կը յանձնեն Վահան Քարտաշեան մրցանակը ...

Մե­լը­նի Քէր­նէքլ­եան, իր կար­գին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց եւ ար­տա­յայ­տեց թէ խո­րա­պէս զգաց­ուած է: Ան իր ման­կու­թենէն յու­շեր դրուա­տե­լով, յայտ­նեց թէ կառ­չած կը մնայ Հայ Դա­տի սուրբ աշ­խա­տանք­նե­րուն:

Ձեռ­նար­կը աւար­տե­ցաւ Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Առաջ­նորդ Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նի աղօթ­քով:

...Պետրոս Պանտազեանի եւ Մելընի Քէրնէքլեանի
...Պետրոս Պանտազեանի եւ Մելընի Քէրնէքլեանի

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles