ՄԱԼԹԱՅԻ ՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՏԱՐԵՑ ԻՐ ԱՌԱՋԻՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԸ

   Յու­լիս 31-ին,  Մալ­թա­յի մայ­րա­քա­ղաք Լա Վա­լէ­թի »Հիլ­թըն« պան­դո­կին մէջ, տե­ղի  ու­նե­ցաւ վեր­ջերս պաշ­տօ­նա­պէս ար­ձա­նագր­ուած հայ հա­մայն­քի առա­ջին հա­մա­գու­մա­րը, որուն ըն­թաց­քին Վե­րա Պո­յաճ­եան ընտր­ուե­ցաւ հա­մայն­քի ղե­կա­վար: Այս գծով, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Սփիւռ­քի...

ԽԱՉԻԿ ԱՐԱՊԵԱՆԻ ԱՆՈՒԱՆ ԿԵԴՐՈՆ ԾՄԱԿԱՀՈՂԻ ՀՈԳՍԵՐԸ, ՅՈՅՍԵՐՆ ՈՒ ՀՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

 18-րդ դա­րի վեր­ջին, երբ Խամ­սա­յի Մե­լի­քու­թիւնը փլուզ­ուեց, Ար­ցա­խի մի­ակ վա­ճա­ռա­կան գիւ­ղա­քա­ղա­քը՝ Վա­ճա­ռը, աւեր­ուեց, բնակ­չու­թեան մի մա­սը գաղ­թեց Ջա­ւախք, միւս մա­սը Ար­ցա­խի թաւ ան­տառ­նե­րի մի հատ­ուա­ծում, որ ծմակ էր, բնա­կու­թիւն հաս­տա­տեց,...

ՍՔՈՓԻԷՅԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՅ ԻՐ ՇԱԲԱԹՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑԸ

  Յակոբ Ասատրեան Սքոփի­է­յի (Մա­կե­դոն­իա) մէջ առա­ջին հա­յե­րը յայտն­ուած են 17-րդ դա­րի ըն­թաց­քին: Պա­լա­պա­նով (Պա­լա­պան­եան) ըն­տա­նի­քը Վա­նէն Սքոփ­իէ գաղ­թած առա­ջին հայ ըն­տա­նիք­նե­րէն մէկն էր: Պա­լա­պա­նով եղ­բայր­նե­րը կը զբաղ­ուէ­ին նու­ռի առեւ­տու­րով:...

ՅՈՒԼԻՍԻ ԼՐԱՏՈՒ

Այս ամսուան մեր լրատուն կը վերաբերի քաղաքական համաձայնութեան մը, որ կայացած էր 1921ին, Պոլսոյ մէջ, Հ.Յ.Դաշնակցութեան եւ նորաստեղծ Ռամկավար ազատական կուսակցութեանց միջեւ:  Այս մէկը գործակցութեան առաջին օրինակը չէ միջ-կուսակցական գործակցութեան...

ՀԱՄԱ – Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ 8-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ԲԱՑՈՒՄ…

Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 8-րդ մար­զա­խա­ղե­րու բաց­ման հան­դի­սու­թիւնը պատ­մա­կան օր մը դար­ձաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի եւ հա­յու­թեան հա­մար: 91 տար­ուան պատ­մու­թիւն ու­նե­ցող Հայ մարմ­նակր­թա­կան ընդ­հա­նուր միու­թիւնը կրցաւ իրա­կա­նաց­նել տա­րի­նե­րու իր երա­զը եւ Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական իր 8-րդ...

ԵՕԹԱՆԱՍՈՒՆ ՏԱՐՈՒԱՅ ԴԱԴԱՐԷ ԵՏՔ «ՎԷՄ»Ը ՎԵՐՍՏԻՆ ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

Վեր­ջերս, Երե­ւա­նի մէջ, վերս­տին լոյս տե­սաւ 1933-էն 1939 թուա­կան­նե­րուն, լոյ­սե­րու քա­ղաք՝ Փա­րի­զի մէջ լոյս տե­սած, Սի­մոն Վրաց­եա­նի խմբագ­րու­թեան հան­րա­ծա­նօթ »ՎԷՄ հա­մա­հայ­կա­կան հան­դէս«ը: Անդ­րա­նիկ հա­մա­րը (թիւ 1-26) կÿընդգր­կէ 212 էջ: Սոյն...

ՍԵՒԱՆԱՊԱՏՈՒՄ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Ամառ­նա­յին շոգ օրե­րուն, Երե­ւանցի­ին հա­մար ցան­կա­լի հանգս­տա­վայր մըն է Երե­ւա­նէն 60 քլմ. հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ գտնուող Սե­ւա­նայ լի­ճը: Այս տա­րի ցուրտ եղա­նա­կի պատ­ճա­ռով, Սե­ւա­նայ լի­ճի տա­րած­քը, վեր­ջերս միայն...

Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ «ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ»Ը ԱՒԱՐՏԵՑ ԻՐ 33-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ

                          Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի «Համազգային»ը աւարտեց իր 33-րդ պատգամաւորական ժողովը, Նիւ Ճըրզիի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ սրահին մէջ, Օգոստոս...

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ԵՆՈՎԱԿԱՆ

Լուսանկարներ՝ Իննա Մխիթարեան Հայաստանի ՀիւսիսԱրեւելեան շրջանի գիւղական համայնքներէն մէկն է Ենովականը, Իջեւանէն մօտաւորապէս վեց մղոն հեռու: Խիտ անտառներով շրջապատուած, այս գիւղը կը գտնուի հազար երեք հարիւր մեթր բարձրութեան վրայ: Մօտակայ...
Social profiles