ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՈՒ­ՍՈՒՄ­ՆԱ­ԿԱՆ ԽՈՐ­ՀՈՒՐ­ԴԻ ՏԱ­ՐԵ­ԿԱՆ ՍԵ­ՄԻ­ՆԱ­ՐԸ ԿԵԴ­ՐՈ­ՆԱ­ՑԱՒ ՈՒ­ՍՈՒ­ՑԻՉ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ԱՋԱԿ­ՑԵ­ԼՈՒ ՎՐԱՅ

  Շա­բաթ, Սեպ­տեմ­բեր 7-ին, առա­ւօտ­եան ժա­մը 10-էն մին­չեւ կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 4, Ազ­գա­յին Ու­սում­նա­կան Խոր­հուր­դը կազ­մա­կեր­պեց սե­մի­նար մը` արե­ւել­եան շրջա­նի հայ­կա­կան ամէ­նօր­եայ եւ շա­բա­թօր­եայ վար­ժա­րան­նե­րու հա­մար, Ազգ. Առաջ­նոր­դա­րա­նի դահ­լի­ճին մէջ:...

ՍՈՒՐ­Ի­Ա­ՀԱՅ ԿՐԹՕ­ՃԱԽ­ՆԵ­ՐՈՒ ՎԵ­ՐԱ­ՄՈՒ­ՏԸ

Զան­գը վերս­տին հնչեց Սուր­ի­ա­հայ դպրոց­նե­րէն ներս: Իւ­րա­յա­տուկ եւ դա­ժան պայ­ման­նե­րու տակ վե­րա­բաց­ուած են այս կրթօ­ճախ­նե­րուն դռնե­րը: Յատ­կա­պէս Հա­լէ­պի մէջ, գործ­նա­կան պայ­ման­նե­րէ մղուած, կարգ մը վար­ժա­րան­ներ մի­ա­ցած են: Ազ­գա­յին ``Սա­հակ­եան`` եւ...

ԱՐԺԱՆԹԻՆԻ ՄԷՋ.- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՏ ԲԱՐԵԿԱՄԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ ԿԱԶՄՈՒԵՑԱՒ

  ՊՈՒԷՆՈՍ ԱՅՐԷՍ.- Սեպ­տեմ­բեր 12-ին, Ար­ժան­թի­նի խորհր­դա­րա­նին մէջ կազմ­ուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ժան­թի­նի երես­փո­խա­նա­կան տան մի­ջեւ բա­րե­կա­մա­կան խում­բը` նա­խա­գա­հու­թեամբ երես­փո­խան Քրիս­տի­նա Զի­ե­պար­թի (``Ֆրեն­թէ փա­րա լա Վիք­թոր­իա`` կու­սակ­ցու­թիւն): Ներ­կա­յաց­ման արա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցան...

ԴԱՒԻԹ ՍԱՖԱՐԵԱՆ` ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻ ԱՇԽԱՐՀԻ ԱԽՈՅԵԱՆ

  ՊՈՒ­ՏԱ­ՓԵՇԹ.- Սեպ­տեմ­բեր 16-ին, ըմբ­շա­մար­տի աշ­խար­հի ազատ ոճի ըմբ­շա­մար­տի ախոյ­եա­նու­թեան աւար­տա­կան հանգր­ուա­նին, 66 քկ կշիռ­քի դա­սա­կար­գէն ներս, Դա­ւիթ Սա­ֆար­եան գե­րա­զան­ցեց քու­պա­ցի ըմ­բիշ, աշ­խար­հի եւ Լոն­տո­նի ողիմպ­ի­ա­կան խա­ղե­րու պրոն­զէ մե­տա­լա­կիր Լի­վան...

ՍՈՒՐ­ԻՈՅ ՄԷՋ ԱԶԵ­ՐԻ ԾԱՅ­ՐԱ­ՅԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ՄԸ ՍՊԱՆՆ­ՈՒԱԾ

  ՊԱ­ՔՈՒ (Ա.Փ.Ա.).- Սեպ­տեմ­բեր 16-ին, Սուր­իոյ մէջ կա­տար­ուած բա­խում­նե­րուն, սպանն­ուած է ազե­րի իս­լամ ծայ­րա­յե­ղա­կան­նե­րու առաջ­նորդ Ապու Եահ­իա Ալ Ազե­րին: Նշենք թէ, վեր­ջերս վեր­լու­ծա­բան Արիֆ Եու­նէ­սը, իր մէկ յօդ­ուա­ծին մէջ յայ­տա­րա­րած...

ԺԻ­ՐԱՅՐ ԳԱ­ՖԷՍՃ­ԵԱՆ ՈՉ ԵՒՍ Է

  Մա­հա­ցած է յայտ­նի գոր­ծա­րար եւ բա­րե­րար Ժի­րայր Գա­ֆէսճ­եա­նը: Նիւ Եոր­քի Պրուք­լին շրջա­նի բնա­կիչ, ան ծնած 1925-ին: Երկ­րորդ հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի տա­րի­նե­րուն ծա­ռա­յած է Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ատ­լանտ­եան եւ Խա­ղաղ Ովկ­ի­ա­նոս­եան ռազ­մա­ծո­վա­յին...

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՄԻՋ ՑԱ­ՄԱ­ՔԱ­ՄԱ­ՍԱ­ՅԻՆ ԽՄԲԱ­ՊԵՏ­ՆԵ­ՐՈՒ ՎԵ­ՐԱ­Ո­ՐԱ­ԿԱ­ՒՈՐ­ՄԱՆ ԴԱ­ՍԸՆ­ԹԱՑ­ՔԻ ՓԱԿ­ՄԱՆ ԱՐԱ­ՐՈ­ՂՈՒ­ԹԻՒՆ

  Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ Կեդ­րո­նա­կան Սկաու­տա­կան Յանձ­նա­խում­բին կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Միջ Ցա­մա­քա­մա­սա­յին խմբա­պետ­նե­րու վե­րա­ո­րա­կա­ւոր­ման եւ Վկայ­եալ կար­գի մի­աց­եալ դա­սըն­թաց­քի փակ­ման արա­րո­ղու­թիւնը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հինգ­շաբ­թի, 29 Օգոս­տոս, 2013ին, Թո­րոն­թօ, Գա­նա­տա, Սէնթ...
Social profiles