ԵՐԿՈՒ ՄՏՔՈՎ ԵՄ

  ՌՈՒԲԷՆ ՃԱՆՊԱԶԵԱՆ   Եր­կու մտքով եմ...արդ­եօք այս յօդ­ուա­ծը գրեմ հա­յե­րէ­նո՞վ, թէ անգ­լե­րէ­նով: Եթէ շա­րու­նա­կեմ միտ­քերս գրի առ­նել հա­յե­րէ­նով, արդ­եօք իմ տա­րե­կից­ներս պի­տի կար­դա՞ն, թէ պար­զա­պէս զայն ան­տե­սեն ու մէկ...

ՀՈ­ՂԻՆ ՁԱՅ­ՆԸ…

  ՎԱՐԱԳ ԳԵԹՍԵՄԱՆԵԱՆ   Ստո­րեւ լոյս կ՛ըն­ծա­յենք Արեւմ­տա­հա­յաս­տա­նի մա­սին այս հե­տաքրք­րա­կան դի­տան­կիւնը, ներ­կա­յաց­ուած երի­տա­սարդ հա­յորդիի մը ակ­նո­ցով: Յօդ­ուա­ծա­գի­րը` Վա­րագ Գեթ­սե­ման­եան, այժմ քա­նի մը շաբթ­ուայ հա­մար կը գոր­ծէ ``Հայ­րե­նիք``ի անգ­լե­րէն բաժ­նէն...

Հ.Ե.Դ.-Ի 80-ԱՄԵԱԿԻ ԱՌԹԻՒ.- ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ

Ութ­սուն տա­րի­ներն ու երի­տա­սար­դու­թիւնը տար­բեր բե­ւեռ­ներ են: Բա­ռա­խա­ղու­թեան ծու­ղա­կին մէջ չիյ­նանք եւ չփոր­ձենք ալե­հեր կա­ցու­թեան մէջ ներ­կա­յաց­նել երի­տա­սար­դու­թիւնը…այդ թրծուած երի­տա­սար­դու­թիւնը, որուն փո­խանց­ուած եւ ինքն իր կար­գին, վառ մնա­ցած ջա­հը պի­տի...
Social profiles