ԿՈ­ՄԻ­ՏԱՍ­ԵԱՆ ԱՒԱՆԴ­ՆԵ­ՐՈՒ ՊԱՀ­ՊԱՆ­ՄԱՆ ՇՔԵՂ ԱՄ­ՐՈ­ՑԸ

  ԱՐ­ՍԷՆ ՍԱՅ­ԵԱՆ   Այս տա­րի, Երե­ւա­նի Կո­մի­տա­սի Ան­ուան Պե­տա­կան Երաժշ­տա­նո­ցի հիմ­նադ­րու­թեան 90ամ­եակն է: Հա­մայն հա­յաշ­խար­հի հետ երախ­տա­գի­տա­կան զգա­ցու­մով կը դի­մա­ւո­րենք այս բախ­տա­ւոր թուա­կա­նը, որ նոր էջ բա­ցաւ մեր երաժշ­տու­թեան...

ՀԱ­ՄԵՐԳ ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ ԱՐԱՄ ԽԱ­ՉԱ­ՏՈՒՐ­ԵԱ­ՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 110-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻՆ

  Յու­նիս 9-ին, Նիւ Եոր­քի Տակ­լըս­թըն շրջա­նի երաժշ­տա­կան սթուտ­իո­յի սա­նե­րի ու­ժե­րով,  Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի, Կի­լիկ­իոյ Թե­մի Առաջ­նոր­դա­րա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, Սուրբ Սար­գիս եկե­ղե­ցւոյ ``Չա­տրճ­եան`` սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մերգ`  նուիր­ուած հայ ան­ուա­նի երաժշ­տա­գէտ...

ՄԱ­ՅԻՍ­ԵԱՆ ՏՕ­ՆԱԽՄ­ԲՈՒ­ԹԻՒՆ ՀԱ­ՐԱ­ՒԱ­ՅԻՆ ՖԼՈ­ՐԻ­ՏԱՅԻ ՄԷՋ

  Մա­յիս 27-ին Ֆլո­րի­տա­յի ``Ռոս­տոմ`` կո­մի­տէ­ու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կերպ­ուե­ցաւ դաշ­տա­հան­դէս (Lake Ida Delray Gem Park)-ին մէջ: Հա­յաս­տա­նի Առա­ջին Ան­կա­խու­թեան 95-ամ­եա­կի նշու­մին ներ­կայ էին Ֆլո­րի­տա­յի հա­մայն­քը երի­տա­սարդ եւ տա­րեց անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րով: Ու­րախ եւ...

ԼԵՔ­ՍԻՆԿ­ԹԸ­ՆԻ ՀԱՅ ՔՈՅ­ՐԵ­ՐՈՒ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ ԱՇԱ­ԿԵՐՏ­ՆԵ­ՐԸ ԱՅ­ՑԵ­ԼԵ­ՑԻՆ MIT-Ի ՏԱՐ­ՐԱ­ԼՈՒ­ԾԱ­ՐԱՆ

  Լեք­սինկ­թը­նի (Մա­սա­չու­սէց) Հայ Քոյ­րե­րու Վար­ժա­րա­նի հին­գե­րորդ դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րը, վեր­ջերս այ­ցե­լե­ցին տեղ­ւոյն MIT Հա­մալ­սա­րա­նի գի­տա­կան Plasma Sciences and Fusion Center կեդ­րո­նը: Անց­եալ տա­րի­նե­րու նման, գի­տա­կան բաժ­նի ու­սու­ցիչ Ճա­յան­թի Ռան­կան, իր...

ՄԱ­ԷՍԹ­ՐՕ ԿՈՆՍ­ՏԱՆ­ԹԻՆ ՊԵՏ­ՐՈՍ­ԵԱՆ ՊԱՐ­ԳԵ­ՒԱՏՐ­ՈՒ­ԱԾ

  Մա­յիս 28-ին, Հա­յաս­տա­նի Ա.Ան­կա­խու­թեան տօ­նա­կա­տա­րու­թեան առ­թիւ, Հ.Հ. նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան կա­տա­րեց պար­գե­ւատ­րում­ներ: Այս առ­թիւ ``Մով­սէս Խո­րե­նա­ցի`` մե­տալ ստա­ցաւ մա­էսթ­րօ Կոնս­տան­թին Պետ­րոս­եան, որ Երե­ւա­նի մէջ տա­րի­ներ շա­րու­նակ ծա­ռա­յե­լէ ետք, իր աշ­խա­տանքն...

ՄՈՆՍԵՌԱ ՔԱՊԱՅԷ ԱՅՑԵԼԵՑ ԱՐՑԱԽ

  Օփե­րա­յի աշ­խար­հահռ­չակ երգ­չու­հի Մոն­սե­ռա Քա­պա­յէ (Սպան­իա), վեր­ջերս այ­ցե­լած է Ար­ցախ եւ այ­ցե­լած տեղ­ւոյն Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եա­նի, Յու­նիս 4-ին: Ան յայտ­նած է, թէ Ար­ցախ ժա­մա­նած է որ­պէս Մ.Ա.Կ.-ի խա­ղա­ղու­թեան...

“ԱՄԷՆ ՀԱՅ` ԵՂԵՌ­ՆԻ ՊԱՏ­ՄՈՒ­ԹԻՒՆ ՄԸ ՈՒ­ՆԻ… ՆԱ­ՀԱ­ՏԱԿ ՄԸ ՈՒ­ՆԻ ԻՐ ՀՈԳԻ­ԻՆ ՄԷՋ“, ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱՆ

      Libra 6 Productions, Inc. կազ­մա­կեր­պու­թեան կող­մէ ``ՎԿԱ­ՅԱԳ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵՐ`` կո­չուող ծրագ­րի իրա­գործ­ման մա­սին, որ կը մի­տի հրա­տա­րա­կել Եղեռ­նի զո­հե­րու, Եղեռ­նէն ազա­տող­նե­րու եւ անոնց գեր­դաս­տան­նե­րուն պա­տում­նե­րը` գրի առն­ուած զո­հե­րու եւ...

Հ.Օ.Մ.-Ի ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՇՐՋԱ­ՆԱ­ՅԻՆ ՎԱՐ­ՉՈՒ­ԹԵԱՆ ՑՈՒ­ՑԱ­ՀԱՆ­ԴԷՍ

  Մա­յիս 25-ին, Երե­ւա­նի ``Արամ Մա­նուկ­եան`` երի­տա­սար­դա­կան կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Հա­յաս­տա­նի Շրջա­նա­յին վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած առա­ջին ``Գար­նա­նա­յին բա­րե­գոր­ծա­կան ցու­ցա­հան­դէս-վա­ճառք``-ը, որուն իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին Հ.Օ.Մ.-ի Հա­յաս­տա­նի աւե­լի քան...

ԱՆ­ԳԱ­ՐԱ ԶԱՅ­ՐԱ­ՑԱԾ ՓՐԱՆ­ԿԻՍ­ԿՈՍ ՊԱ­ՊԻ ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՃԱ­ՆԱՉ­ՄԱՆ ԱՌԸՆ­ՉՈՒՈՂ ԱՐ­ՏԱ­ՅԱՅ­ՏՈՒ­ԹԻՒ­ՆԷՆ

 ՎԱ­ՏԻ­ԿԱՆ, ԱՆ­ԳԱ­ՐԱ.- Ուր­բաթ, Յու­նիս 7 թուա­կիր նա­մա­կով մը, Թուրք­իոյ Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւնը պաշ­տօ­նա­կան բո­ղոք ներ­կա­յա­ցու­ցած է Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը հաս­տա­տող Փրան­կիս­կոս Պա­պի յայ­տա­րա­րու­թեան դէմ, մի­ա­ժա­մա­նակ` իր յու­սա­խա­բու­թիւնը եւ դժգո­հու­թիւնը յայտ­նե­լով: Թուրք­իոյ...
Social profiles