ՊՈՍ­ԹԸՆ.- ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻ­ՆԻ 37-ՐԴ ՊԱՏ­ԳԱ­ՄԱ­ՒՈ­ՐԱ­ԿԱՆ ԺՈ­ՂՈՎ

  Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի Հա­մազ­գա­յի­նի 37-րդ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ Պոս­թը­նի Բաբ­գէն Սիւ­նի ակում­բի ժո­ղո­վաս­րա­հէն ներս, Մա­յիս 5-ին, մաս­նակ­ցու­թեամբ մաս­նա­ճիւ­ղե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն եւ հիւ­րա­բար հրա­ւիր­ուած ներ­կա­նե­րու: Բա­նա­ւոր պատ­ճառ­նե­րով, բա­ցա­կայ էին Ֆի­լա­տելֆ­իոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը:...

“ԳԱ­ԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼ­ՊԷՆԿ­ԵԱՆ“ ՀԻՄ­ՆԱՐ­ԿԻ ՏՆՕ­ՐԷՆ ՌԱԶ­ՄԻԿ ՓԱ­ՆՈՍ­ԵԱՆ ԱՅ­ՑԵ­ԼԵՑ “ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻՔ“

  Հինգ­շաբ­թի, Մա­յիս 2-ին, խմբագ­րու­թեանս հիւրն էր, Լիզ­պո­նի ``Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եան`` հիմ­նար­կի հայ­կա­կան բա­ժան­մուն­քի նո­րան­շա­նակ տնօ­րէն դոկտ. Ռազ­միկ Փա­նոս­եան, որ կարճ այ­ցե­լու­թեամբ մը Պոս­թըն կը գտնո­ւէր, եւ այդ առ­թիւ, այ­ցե­լեց ``Հայ­րե­նիք``:...

ԵՐԵ­ՒԱ­ՆԻ ԱՒԱ­ԳԱՆԻԻ ԸՆՏ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ԻՇ­ԽԱ­ՆԱ­ԿԱՆ ՄԵ­ՆԱՇ­ՆՈՐ­ՀԸ … ՄԵԾ ՅԱՂ­ԹԱ­ԿԱՆ

  Երե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը կա­տար­ուե­ցան, անց­եալ Կի­րա­կի, Մա­յիս 5-ին: Աւա­գանիի 65 աթոռ­նե­րուն հա­մար պայ­քա­րե­ցան եօթ քա­ղա­քա­կան ու­ժեր` Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տա­կան, ``Օրի­նաց եր­կիր``, ``Բար­գա­ւաճ Հա­յաս­տան``, ``Հայ Ազ­գա­յին Քոնկ­րէս``, ``Առա­քե­լու­թիւն``, ``Բա­րեւ Երե­ւան`` եւ...

“ԵՐԵՒԱՆ“ ԵԼԱՒ … ԱՆՓՈՓՈԽ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ Զար­մա­նա­լի եւ ան­հասկ­նա­լի երե­ւոյթ… Տե­ղին է բաղ­դա­տա­կան մը կա­տա­րել հա­զիւ վեց շա­բաթ իրա­րմէ բաժ­նող այս տար­ուայ Փետր­ուար 18 եւ Մա­յիս 5 թուա­կան­նե­րը: Ար­դա­րեւ, առա­ջի­նի պա­րա­գա­յին Հ.Հ. նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, պայ­ման­նե­րը...
Social profiles