ԱՊ­ՐԻԼ­ԵԱՆ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՊԱՍ­ՏԱՌ­ՆԵՐ

 Սո­վո­րու­թիւն դար­ձած է, Ապ­րիլ 24-ի սե­մին, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը նշող պաս­տառ­նե­րու տե­ղադ­րու­թիւնը` Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու զա­նա­զան գաղ­թօ­ճախ­նե­րէ ներս: Ստո­րեւ, եր­կու պաս­տառ­ներ` Մա­սա­չու­սէ­ցի եւ Ֆլո­րի­տա­յի բա­նուկ ճամ­բա­նե­րու վրայ, ուր վա­ռոր­դը կը ստիպ­ուի ակն­թարթ...

ՊՈՍ­ԹԸՆ.- ՀՈ­ԳԵ­ՀԱՆԳՍՏ­ԵԱՆ ՊԱՇ­ՏՕՆ Ի ՅԻ­ՇԱ­ՏԱԿ ԸՆԿ. ՀՐԱՉ ՄՈՒ­ՐԱՏ­ԵԱ­ՆԻ

[caption id="attachment_13487" align="aligncenter" width="300"] Արժ. Տ. Անդրանիկ Աւ. Քահանայ Պալճեան կը կատարէ հոգեհանգստեան պաշտօնը[/caption] ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆ.- Կի­րա­կի, Ապ­րիլ 14-ին, Պոս­թը­նի Հ.Յ.Դ. Սար­դա­րա­պատ Կո­մի­տէի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, հո­գե­հանգստ­եան պաշ­տօն կա­տար­ուե­ցաւ Սուրբ Ստե­փա­նոս եկե­ղեց­ւոյ մէջ,...

ՍՊԱՆ­ԻՈՅ ԽՈՐՀՐ­ԴԱ­ՐԱ­ՆԷՆ ՆԵՐՍ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՄԱ­ՍԻՆ ՔՆՆԱՐ­ԿՈՒՄ

   ՄԱՏ­ՐԻՏ.-  Ապ­րի­լի 11-ին, Սպան­իոյ խորհր­դա­րա­նէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ երկ­կող­մա­նի նիստ, տե­ղա­ցի եւ հայ պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու մի­ջեւ, նիւթ ու­նե­նա­լով.- ``Մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը Հա­յաս­տա­նի Եւ­րո­պա­յի Ճա­նա­պար­հին``: Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան կող­մէն ելոյթ ու­նե­ցան Հ.Հ. գոր­ծե­րու Հա­ւա­տար­մա­տար...

ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ -ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ԳՐԱ­ԿԱՆ ԳՈ­ՀԱՐ­ՆԵՐ ԵՒ ԳԻ­ՆԻ

[caption id="attachment_13467" align="aligncenter" width="300"] Նիկըլս Առաքելեան, Նայիրի Զարեանի` ``Հայոց Լեզուն``Արի՛, եղբայր, փառաբանենք, մեր քաղցրաբառհայոց լեզուն,Արաքսի պէս միշտ կենդանի, Միշտ անսպառ հայոց լեզուն:[/caption] Ապ­րիլ 5, 2013: Անն­կա­րագ­րե­լի զգա­ցում­ներ առ­թող երե­կոյ մը...

ԱՐԱՄ ՀԱՅԿԱԶԻ “ԱՊՐՈՂ ԾԱՌ ՄԸ“ ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ

  Ապ­րի­լի 4-ին, Գրող­նե­րի Տան մեծ դահ­լի­ճում, տե­ղի ու­նե­ցաւ Արամ Հայ­կա­զի պատմ­ուածք­նե­րի ընտ­րա­նու` ``Ապ­րող ծառ մը`` գրքի շնոր­հահան­դէ­սը (կազ­մող` Մար­գա­րիտ Խա­չատր­եան, խմբա­գիր` Գէ­որգ Եա­զըճ­եան): Երե­կոն վա­րում էր ``Հա­յաս­տան`` հրա­տա­րակ­չութ­եան տնօ­րէն...

ՅՈՒ­ՇԱ­ՀԱ­ՄԵՐԳ` ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՄԷՋ

  Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Հայց. եկե­ղե­ցին մի­ակն է Արե­ւել­եան ափին Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րի մէջ, որ կրում է Նա­հա­տակ­նե­րի անու­նը, որ­տեղ Ապ­րի­լի 13-ին կազ­մա­կերպ­ուեց Յուշա­հա­մերգ` նուիր­ուած Մեծ Եղեռ­նի 98-րդ տա­րե­լի­ցին: Հա­մեր­գից առաջ բաց­ման...

ՀԱՆ­ՐԱ­ՅԻՆ ԿԵԱՆ­ՔԻ ԱՌՈՂ­ՋՈՒ­ԹԵԱՆ ԵՒ ՅԱ­ՋՈ­ՂՈՒ­ԹԵԱՆ ՄԱ­ՍԻՆ

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ Ար­հա­մար­հան­քի ամէն ձեւ, եթէ մի­ջամ­տէ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան, կը պատ­րաս­տէ կամ կը հաս­տա­տէ ֆա­շա­կա­նու­թիւնը: Ալ­պէր Քա­միւ   Կ՛ըսեն, որ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը բա­րո­յա­կա­նու­թեան հետ ոչ մէկ կապ ու­նի: Այս հաս­տա­տու­մը ճի՞շդ է,...

ՏԱ­ՊԱ­ՆԻ ԼԵ­ՐԱՆ ՎՐԱՅ`ՀԱ­ՅԵ­ՐՈՒ ԵՒ ՔԻՒՐ­ՏԵ­ՐՈՒ ՄԻ­ՋԵՒ

ԹԻԹՕ ՏԸ ԼՈՒՔԱ (Իտա­լա­ցի Լեռ­նագ­նաց, գրա­կան ծած­կա­նու­նով Ազատ Վար­դան­եան) ... Երբ կը կորսնց­նենք մեր մտե­րիմ ըն­կե­րը, որ­դին կամ ծնող­քը` դա­տար­կու­թեան եւ լքուա­ծու­թեան զգա­ցում մը կ՛ապ­րինք: Կեան­քիս գրե­թէ կէ­սը նուի­րած եմ...

ՅԵՏ ԱՊՐԻԼ 9-ԵԱՆ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ

  Առի­թը պրծա՞ւ… Կա­րե­լի է այդ­պէս հա­մա­րել, ան­շուշտ առանց վերջ­նա­կան եզ­րա­կա­ցու­թեան մը յան­գե­լու: Խօս­քը, անց­եալ Փետր­ուար 18-էն ի վեր ծայր առած ընդ­դի­մադ­րու­թեան մա­սին է, որ շա­բաթ­ներ շա­րու­նակ շա­րու­նա­կեց իր հա­ւաք­նե­րը…մին­չեւ...

ԱՐԻՍ Կ. ՍԵՒԱԿԻ ՄԱՀՈՒԱՆ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԹԻՒ.- ՅՈՅՍ ՈՒ ԹԱ­ԽԻԾ

  ԹԵՐԷԶ ՈՍԿԵՐԻՉԵԱՆ Արիս Կ. Սե­ւա­կի անու­նը յայտ­նի է Սփիւռ­քի տա­րած­քին իբ­րեւ թարգ­մա­նիչ, գրչու­թեան սպա­սար­կու, հա­յե­րէն լեզ­ուի ու գրա­կա­նու­թեան գե­րա­գոյն նուիր­եալ, հա­յու ու հայ­րե­նի­քի հա­մար տա­ռապ­եալ հոգիի ճիչ: Մար­դը կը...
Social profiles