Ե-ՆԱՄԱԿԱՐՇԱՒ` ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԴԷՄ

Տա­տամ­սե­լու եւ սպա­սե­լու ժա­մա­նակ չկայ: Ար­դէն իսկ կը գոր­ծէ www.notoprotocols.net, յա­տուկ կայ­քէ­ջը, որուն մի­ջո­ցաւ կա­րե­լի է կապ հաս­տա­տել ՀՀ Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի բո­լոր պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն հետ, իրենց ներ­կայ բո­վան­դա­կու­թեամբ, Ցիւ­րի­խի մէջ, անց­եալ...

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԵԱՆ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ ԴԵՍՊԱՆՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ

Փետր­ուա­րի 17-ին, Երե­ւա­նի մէջ Եւ­րո­պա­կան միու­թեան պատ­ուի­րա­կու­թեան կեդ­րո­նին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Եւ­րո­միու­թեան եր­կիր­նե­րու դես­պան­նե­րու հան­դի­պու­մը, Հ.Յ.Դ. ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ: Հան­դիպ­ման մաս­նակ­ցե­ցան Գեր­ման­իոյ, Իտալի­ոյ, Լաթվ­իոյ, Յու­նաս­տա­նի, Մեծն Բրի­տան­իոյ, Ռու­ման­իոյ, Ֆրան­սա­յի դես­պան­ներն ու...

ԱՐԱՄ Ա. ՅԱՏՈՒԿ ՊԱՏԳԱՄ ՄԸ ՅՂԵՑ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի ԵՒ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ԹԵՄԵՐՈՒ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆԱՑ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ

Սրբոց Ղե­ւոնդ­եանց Քա­հա­նա­յից տօ­նին առի­թով, Արամ Ա. Կա­թո­ղի­կոս, Հայ­րա­պե­տա­կան յա­տուկ պատ­գամ յղեց Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի եւ Գա­նա­տա­յի եր­կու թե­մե­րու հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սուն, որոնք իրենց առաջ­նորդ սրբա­զան­նե­րուն գլխա­ւո­րու­թեամբ մի­աց­եալ հա­մա­գու­մար մը ու­նե­ցան Սփրինկֆիլտի...
Social profiles