ԹՈՒՐՔԻԱ – ԻՍՐԱՅԷԼ ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ .- ՀԱԼԱԾՈՂ ԵՒ ՀԱԼԱԾԵԱԼ…

Երբ հա­լա­ծող մը՝ հա­լած­եալ հա­լա­ծո­ղին կը հա­լա­ծէ…բնա­կա­նա­բար հա­լա­ծախ­տէ տա­ռա­պած կը թուի ըլ­լալ: Ահա­ւա­սիկ բարդ կա­ցու­թիւն մը, դիտ­ուած տար­բեր դի­տան­կիւ­նէ, տար­բեր բնա­գա­ւա­ռէ, տար­բեր ակ­նո­ցով, սա­կայն աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կա­նօ­րէն մի­եւ­նոյն «մար­զա­դաշտ»էն, յատ­կա­պէս երբ վեր­ջերս...

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺՆԵՐՈՒ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՊԱՏՈՒԷ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ՓԻԹԸՐ ԳՈՒԹՈՒՃԵԱՆԸ

  Հոկ­տեմ­բեր 3-ի երե­կոյ­եան, Ամե­րի­կա­հայ Առող­ջա­պա­հա­կան Ար­հես­տա­վարժ­նե­րու Ըն­կե­րակ­ցու­թիւնը յա­տուկ ձեռ­նար­կով մը պատ­ուեց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Փի­թըր Գու­թուճ­եա­նը, որ տա­րի­ներ շա­րու­նակ անա­չա­ռօ­րէն օժան­դա­կած է տեղ­ւոյն գա­ղու­թի զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­նե­րէն ներս: Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Գու­թուճ­եան գո­վա­սան­քի ար­ժա­նա­ցաւ իր...
Social profiles