ՀԵՐՄԱՆ ՎԱՀՐԱՄԵԱՆ ՈՉ ԵՒՍ Է

 Վե­նե­տի­կի Հայ Մշա­կոյ­թի Ու­սում­նա­սի­րու­թեան Եւ Վա­ւե­րագ­րու­մի Կեդ­րո­նի (OEMME EDIZIONI) հրա­տա­րակ­չա­տան հիմ­նա­դիր եւ տա­րի­նե­րու խմբագ­րա­պետ` ճար­տա­րա­պետ, նկա­րիչ եւ քան­դա­կա­գործ Հեր­ման Վահ­րամ­եա­նը, իր հա­րա­զատ­նե­րէն ու մտե­րիմ բա­րե­կամ­նե­րէն ընդ-միշտ հե­ռա­ցաւ, յետ եր­կա­րատեւ հիւան­դու­թեան,...

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐԵՒԱՄԱՐ… ՉԳՈՅՈՒԹԻՒՆ

Օրի­են­թաց­իա…Արե­ւե­լում…Հայ­կա­կան օրի­են­թաց­իա…Հա­յե­րէն՝ արե­ւե­լում: Այս օրե­րուն, մեր հայ­րե­նի ղե­կա­վա­րու­թեան մօտ, փո­շի­նե­րու մէջ մոռց­ուած, կորս­ուած ու լու­սանց­քի տակ առն­ուած է վե­րո­յիշ­եալ ռազ­մա­վա­րու­թիւնը: Այո°, դժբախ­տա­բար տա­րի­ներ շա­րու­նակ երա­զած եւ գուր­գու­րան­քի առար­կայ դար­ձու­ցած այդ...

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐԵՒԵԼՈՒՄ

Ստո­րեւ, լոյս կ’ըն­ծա­յենք Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան պաշ­տօ­նա­թերթ »Դրօ­շակ«ի մէկ խմբագ­րա­կա­նը, լոյս տե­սած Դեկ­տեմ­բեր 12, 1982-ին (ԺԳ. Տա­րի, թիւ 45-46): »Հայ­կա­կան Արե­ւե­լում« վեր­նագ­րով այս խմբագ­րա­կա­նը, կա­րե­լի է բաղ­դա­տել ներ­կայ իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն հետ եւ ըստ...

ՏԻԹՐՈՅԹԻ ՄԷՋ ՀԱՅ – ԹՈՒՐՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌՆՉՈՒԹԵԱՄԲ՝ ԼՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԶՐՈՅՑ

 Կի­րա­կի, Սեպ­տեմ­բեր 20, 2009ին,  Տիթ­րոյ­թի Սուրբ Սար­գիս եկե­ղեց­ւոյ մէջ, կա­տար­ուած պա­տա­րա­գի արա­րո­ղու­թե­նէ ետք, եկե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ շա­հե­կան լու­սա­բա­նա­կան զրոյց-դա­սա­խօ­սու­թիւն մը, Հայ-Թուրք յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու առն­չու­թեամբ: Օր­ուայ զրու­ցա­խօսն էր Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան...

«ՀԱՅԵՐԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ՝ 100 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ» ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

                                                                                                                                                                                Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի «Սի­րե­լի եղ­բայրս. Հա­յե­րը Թուրք­իա­յում 100 տա­րի առաջ» խո­րագ­րով ցու­ցա­հան­դէս մը կազ­մա­կերպ­ուած է Երե­ւա­նի մէջ, որ կը զու­գա­դի­պի օր­ուան ան­ցու­դար­ձե­րուն: Ար­դա­րեւ Օս­ման Քէ­օ­քէ­րի (նկար 2) պատ­րաս­տած այս...

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ.- ՀԱՄԱՅՆ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ՊԱՐՈՆ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄ ԵՄ ՁԵԶ . Ո՞ՐՆ Է ԼԻՆԵԼՈՒ ՁԵՐ ՅԱՋՈՐԴ ԱՆԱԿՆԿԱԼԸ

Եր­կար   ժա­մա­նակ  մտո­րում  էի,  արդ­եօ՞ք   ար­ժէ   գրել   այս  նա­մակս   Ձեզ, թէ­եւ   ան­կախ  նա­մա­կիս  բո­վան­դա­կու­թիւ­նից  ստեղծ­ուած դրու­թիւնն  էլ  ոչն­չով  հնա­րա­ւոր  չէ  փո­խել,  սա­կայն   իմ  մէջ  գլուխ  բարձ­րաց­րեց    հա­մար­ձա­կու­թիւնը   ասե­լու   այն,   ին­չը  ...

ԹՈՒՐՔԻԱ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՒ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ «ՀՈՒՆՁՔ»Ը

                                                                                                                                                                                             ՐԱՖ­ՖԻ Կ. ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻՍ­ԵԱՆ Թուրք­իոյ եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ նա­խաս­տո­րագր­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը, որոնց մա­սին հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը վեր­ջերս է տա­րած­ուել, ար­ժա­նա­ցել են իշ­խա­նու­թիւն­նե­րի եւ վեր­լու­ծա­բան­նե­րի դրուա­տան­քին: Ստո­րագր­ուե­լու եւ վա­ւե­րաց­ուե­լու դէպ­քում՝ կը սկսի գոր­ծել հայ-թուր­քա­կան...

ՀԱՅԵՐԷՆ ՅԱՐՄԱՐ ԵՐԳ ՉՈՒՆԵՆՔ …

[caption id="attachment_1688" align="alignright" width="515" caption="Երեւանի Ջրաշխարհը"][/caption]  Ան­ցած ու եր­կար տա­րի­նե­րի կա­րօ­տիս ծա­րա­ւը յա­գեց­նե­լու հա­մար, այս վեր­ջի մի քա­նի տա­րի­նե­րին աւե­լի յա­ճախ եմ այ­ցե­լում իմ պա­պե­րի բնօր­րան Մայր Հա­յաս­տա­նը: 2009 թուի,...

Հ.Օ.Մ.-Ը ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ 500 ՀԱԶԱՐ ՏՈԼԱՐ ԿԸ ՅԱՏԿԱՑՆԷ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒ

2008-2009 կրթա­կան տա­րեշր­ջա­նին, Հ.Օ.Մ.-ի զա­նա­զան մի­ա­ւոր­ներն ու Հ.Օ.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւնը աւե­լի քան $500,000 հա­զար տո­լա­րի յատ­կա­ցում­ներ կա­տա­րած են հայ­րե­նի տա­րածք­նե­րու եւ ար­տերկ­րի մէջ կրթա­կան նպա­տակ­նե­րու հա­մար: »Հ.Օ.Մ.-ը միշտ առաջ­նա­հերթ կա­րե­ւո­րու­թիւն...

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 13« 2009« ԿԱՄ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻՆ ՎԵՐՋԱԿԷՏԸ

Խ. ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ   Օգոս­տոս 31« 2009-ին Հա­յաս­տա­նի եւ Թուրք­իոյ մի­ջեւ ստո­րագր­ուած փրո­թո­քոլ­նե­րու գոր­ծըն­թա­ցը ար­դէն իր առա­ջին հանգր­ուա­նը թե­ւա­կո­խած է: Գո­յա­ցած հա­մա­ձայ­նու­թեան հի­ման վրայ« եր­կու կող­մե­րը սկիզբ տուած են ներ­քին...
Social profiles