ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ ԵԿԱՒԵԱՆ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԵՑԱՒ Ս. ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ՇՔԱՆՇԱՆՈՎ

   Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան, Հայաստանի անկախութեան հռչակման 18-ամեակին առիթով հրապարակուած յատուկ հրամանագիրով մը Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանով պարգեւատրեց «Գալուստ Կիւլպենկեան» հիմնարկութեան հայկական բաժանմունքի տնօրէն դոկտ. Զաւէն Եկաւեանը՝ անոր լայնածաւալ հայրենանուէր...

ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Հա­յաս­տա­նի եւ Թուրքի­ոյ Հան­րա­պե­տու­թիւ­ննե­րու մի­ջեւ, Օգոս­տո­սի 31, 2009-ին, կա­տար­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն, Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թիւնը առա­ջար­կած է փո­փո­խու­թիւն­նե­րու շարք մը, առա­ջին հեր­թին շեշ­տե­լով թէ եր­բեք դէմ չէ եղած եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ, յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու...

ՏԱԳՆԱՊ…

  Սեւ- սեւ ամպերն են Երկնքից կախուել, Խաւարն է իր մութ Թեւերը տածել, Վերահաս ցուրտ է՝ Ձմեռ  տարաժամ Եւ ին՞չ է, տէր իմ ՝ Արդեօք պատահել…   Անձրեւն է յորդում...

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻՆ

Տէրը Կ’օգնի իր ժողովրդին: Հին Կտակարան. Եսայի 42.14   Առաջին ազգն ես դու հանդիսացել Սուրբ Քրիստոսին ընդունել, պաշտել. Նրան հարազատ Հայր ես ճանաչել, Հաւատքը՝ պետական կրօն հաստատել:     Նրա...

ՄԵՐ ՆԵՐԿԱՆ ԵՒ ԱՊԱԳԱՆ

                                                                                                                                                     Օտար հողը երբեք Հայրենիք չի դառնայ:                                                                                                                                                                                                                ԿԷՕԹԷ   Ձեզ հարց եմ տալիս՝ թէ ի՞նչպէս եղաւ, Որ մի հզօր ազգ, օրհնանքով սերուած, Կանգնած է այսօր անդունդի եզրին:   Թէ...

ՀԱՅ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՑՄԱՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐՆ ՈՒ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ

                                                                                                                                                                          ՍԱՄ­ՈՒԷԼ ԱՒԱԳ­ԵԱՆ                                                                                                                                                                                       »ԿԱ­ՊԻ­ՏԱԼ«  Հայ-թրքա­կան սահ­մա­նի բա­ցու­մը Հա­յաս­տա­նին հնա­րա­ւո­րու­թիւն կը տայ բազ­մա­պատ­կել ար­տա­քին աշ­խար­հի հետ կա­պող տրանս­պոր­տա­յին ու­ղի­նե­րը« կը թու­լա­նայ կախ­ուա­ծու­թիւնը Վրաս­տա­նից: Բաց սահ­մանն աւե­լի լաւ է« քան փակ...

ՅԱՒԵԼԵԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱՄՏՈՒԹԻՒՆ

                                                                                                                                          ՃՈՐՃ ԱՂՃԱՅԵԱՆ                                                                                                                                                      (Թարգմանեց՝ Ն. ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ) Կարգ մը աղ­բիւր­ներ թե­լադ­րած են որ Հա­յաս­տան-Թուրք­իա քա­ղա­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու առն­չող ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն ար­դիւնք՝ ներ­կայ տագ­նա­պի քննա­դա­տու­թիւն­նե­րը մեղ­մաց­ուին:  Պատ­ճա­ռա­բա­նու­թիւնը այն է թէ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու վա­ւե­րաց­ման ուղ­ղու­թեամբ,...

ՊԷՏՔ Է ԽՆԱՅՈ°ՒԷՐ ԱՅՍ ՎԱՏՆՈՒՄԸ

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ  Աւե­լի քան եր­կու շա­բա­թէ ի վեր« մեր ժո­ղո­վուր­դի քա­ղա­քա­կան եւ ու­ղե­կից ու­ժե­րը« Հա­յաս­տա­նի մէջ թէ ար­տերկ­րի« ին­կած են ժա­մա­նակ եւ ուժ վատ­նե­լու տա­րօ­րի­նակ ոլո­րապ­տոյ­տի մը մէջ« իբ­րեւ հե­տե­ւանք՝...

«ՄԵՆՔ ՈՒԶՈՒՄ ԵՆՔ ՄԻԱՑԵԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԱՌԱՆՑ ԱԶԱՏ ԵՒ ԱՆԿԱԽ ԵՐԿՐԻ… ԱՅԴՊԷՍ ՉԻ ԼԻՆՈՒՄ» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՄՕՏ ՀՀ ՆԱԽԿԻՆ ԴԵՍՊԱՆ ԱՐԱ ՊԱՊԵԱՆ

 Ստո­րեւ, լոյս կ'ըն­ծա­յենք խմբագ­րու­թեանս կող­մէ կա­տար­ուած հար­ցա­զրոյց մը, »Մոտուս Վի­վենտի« հիմ­նար­կի ղե­կա­վար եւ նա­խա­պէս տա­րի­ներ շա­րու­նակ, Գա­նա­տա­յի մօտ, ՀՀ դես­պա­նի պաշ­տօ­նը ստանձ­նած Արա Պապ­եա­նի հետ: Հար­ցազ­րոյ­ցին կից, նա­եւ յօդ­ուած մը,...

Ի՞ՆՉ ԿԸ ՄՏԱԾԷ ԵՐԵՒԱՆՑԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՈՒՐՔԻԱ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ

ՆԱ­ՐԻ­ՆԷ ՏՈՒ­ՄԱՆ­ԵԱՆ - Երե­ւան Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Հայ¬թրքա­կան վեր­ջին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն եւ յատ­կա­պէս ստո­րագր­ուած փաս­տա­թուղ­թե­րուն վե­րա­բեր­եալ բարձ­րա­ցած աղ­մու­կը՝ բնա­կա­նա­բար չէր սա­հա­ման­ափակ­ուէր միայն Հա­յաս­տա­նի կամ Սփիւռ­քի քա­ղա­քա­կան հո­սանք­նե­րուն մէջ առա­ջա­ցած բո­ղոք­նե­րով, ցոյ­ցե­րով...
Social profiles