ԿԼՈՐ ՍԵ­ՂԱՆ – ԶՐՈՅՑ ԱՐԵՒՄ­ՏԱ­ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՄԱՍԻՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 25 Second

 

p7 new1  Լուսանկարները` ՄԻՔԱՅԷԼ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆի

ՈՒԱ­ԹԸՐ­ԹԱՈՒՆ.- Ապ­րիլ 3-ին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Մեծն Պոս­թը­նի Հ.Յ.Դ.“Սար­դա­րա­պատ“ Կո­մի­տէ­ու­թեան եւ Հ.Ե.Դ. “Գա­րե­գին Նժդեհ“ ուխ­տին, Հայ Մշա­կու­թա­յին եւ Կրթա­կան կեդ­րո­նին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ կլոր սե­ղան – զրոյց մը, որուն նիւթն էր Արեւմ­տա­հա­յաս­տա­նը` Մեր հո­ղերն ու մեր իրա­ւունք­նե­րը“:

Օր­ուան բա­նա­խօս­ներն էին Արա Պապ­եան (“Մո­տիւս Վի­վեն­տի“ի հիմ­նար­կի պա­տաս­խա­նա­տու եւ Գա­նա­տա­յի մօտ Հ.Հ. նախ­կին դես­պան), Արամ Համ­բար­եան (Ուա­շինկ­թը­նի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի վա­րիչ) Եւ Հայ Դա­տի Արե­ւել­եան Շրջա­նի գոր­ծիչ­ներ` Ճորճ Աղ­ճայ­եան եւ Տիգ­րան Խա­լիկ­եան: Այս վեր­ջի­նը զրու­ցա­վարն էր, իսկ ձեռ­նար­կին բաց­ման հան­դի­սու­թիւնը կա­տա­րեց Թա­մար Գա­նար­եան:

Արա Պապ­եան, իր խօս­քին մէջ, յայտ­նեց թէ տա­րածք­նե­րու հար­ցը Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հետ կապ չու­նի եւ թէ Թուրք­ի­ան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը կրնայ ճանչ­նալ, բայց ոչինչ կրնայ վե­րա­դարձ­նել եւ նոյ­նիսկ կա­րող է որ հա­կա­ռա­կը կա­տար­ուի, այ­սինքն  Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը չճանչ­նայ եւ հո­ղե­րը վե­րա­դարձ­նէ:

Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հարցն առան­ձին խնդիր է` աւե­լի շատ բա­րո­յա­կա­նու­թեան դաշ­տում ըն­կած, քան` իրա­կան իրա­ւուն­քի: Ինչ վե­րա­բե­րում է բնա­կեց­նելչբնա­կեց­նե­լուն, մեր իրա­ւունքն է, կ՛ու­զենք կը բնա­կեց­նենք, չենք ու­զէր` չենք բնա­կեց­նի, ըսաւ ան:

Ճորճ Աղ­ճայ­եան անդ­րա­դար­ձաւ իր ձեռք ձգած փոր­ձա­ռու­թիւն­նե­րուն վրայ, որ կը կա­տա­րէ տա­րի­նե­րէ ի վեր, շա­րու­նակ այ­ցե­լե­լով Արեւմ­տա­հա­յաս­տան:

Արամ Համ­բար­եան անդ­րա­դար­ձաւ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բին կա­տա­րած աշ­խա­տան­քին եւ անոր դի­մագ­րա­ւած  դժուա­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին, որ կը կա­տար­ուի յատ­կա­պէս թուրք եւ ազե­րի հա­կա­քա­րոզ­չա­կան մե­քե­նա­յին կող­մէ:

Հա­րիւ­րի շուրջ հա­յոր­դի­ներ ներ­կայ էին:

Ձեռ­նար­կի աւար­տին խօսք առաւ Մեծն Պոս­թը­նի Հ.Յ.Դ.“Սար­դա­րա­պատ“ Կո­մի­տէ­ու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Յով­հան­նէս Ճա­նէս­եան, որ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ներ­կա­նե­րուն եւ դա­սա­խօս­նե­րուն:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles