ՅԵՏ-ՑԻՒՐԻԽԵԱՆ ՍՊԱՍՈՂԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿ

0 0
Read Time:2 Minute, 43 Second

Հա­յաս­տան-Թուրք­ի­ա հա­մա­ձայ­նագ­րի ստո­րագ­րու­թենէն աւե­լի քան շա­բաթ մը ետք, ստեղծ­ուած է իւ­րա­յա­տուկ կար­գա­վի­ճակ մը: Առ այդ, սպաս­ուած ոտ­նագն­դա­կի ճա­կա­տումն ալ ոչ մէկ շօ­շա­փե­լի հե­տաքրք­րու­թիւն ստեղ­ծեց, այն­քան մը որ նոյ­նիսկ, ուղ­ղակի­օ­րէն սփռող հե­ռա­տե­սի­լի ըն­կե­րու­թիւն­նե­րը, իրենց գեր­կա­տա­րե­լա­գործ­ուած վիթ­խա­րի ոսպն­եակ­նե­րը աւե­լի յա­րած էին պա­տւոյ բե­մա­հար­թակ: Այն­քան մը որ, քիչ մնաց մար­զա­սէր հան­դի­սա­տե­սը չկա­րե­նար հե­տե­ւիլ ստեղ­ծուած առիթ­նե­րուն Եւ Թուրք­իոյ կազ­մին նշա­նա­կած եր­կու կո­լե­րուն, որոնք զար­մա­նալի­օ­րէն գրե­թէ նոյն­չափ խան­դա­վա­ռած էին եր­կու եր­կիր­նե­րուն նա­խա­գահ­նե­րը…

Սա­կայն, Պուր­սա­յի մէջ կա­տար­ուած այդ մրցու­մին ազ­դան­շա­նէն ժա­մեր առաջ Ատր­պէյ­ճա­նի ի նպաստ հա­ւաք­ներ եւ ազե­րի հա­րիւ­րա­ւոր դրօ­շակ­նե­րու ծա­ծան­ման փա­ռա­տօ­նը ար­դէն ստեղ­ծած էին օր­ուան պայ­թու­ցիկ մթնո­լոր­տը…Մթնո­լորտ մը, որ շատ աւե­լի մեծ թա­փով շա­րու­նակ­ուե­ցաւ Պաք­ուի մէջ: Ար­դա­րեւ « ազ­գայ­նա­մոլ ազե­րի­նե­րու «Ղա­րա­բա­ղի ազա­տագ­րու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թիւն»ը« Ցիւ­րի­խի մէջ կա­տար­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու ստո­րագ­րու­թեան դէմ բո­ղո­քի ցոյց կազ­մա­կեր­պած էր, տեղ­ւոյն Թուրք­իոյ դես­պա­նա­տան առ­ջեւ:

Անոնք ոչ միայն հա­կա­թուրք լօ­զունք­նե­րով եւ պաս­տառ­նե­րով ցոյց կը կատարէին, այլ նա­եւ հրոյ ճա­րակ դար­ձու­ցած էին թուրք ղեկավարներու նկար­նե­րը:

Այս իրա­րան­ցու­մին դի­մաց, թրքա­կան պա­տաս­խա­նը բազ­մա­ձայն էր եւ շռնդա­լից: Վար­չա­պետ Էր­տո­ղան, մամ­լոյ ասու­լի­սի մը ըն­թաց­քին առանց կմկմա­լու յայ­տա­րա­րած էր թէ Ատր­պէյ­ճա­նի ու­րա­խու­թիւնը՝ Թուրք­իոյ ու­րա­խու­թիւնն է, իսկ Ատր­պէյ­ճա­նի վի­շտը՝ Թուրք­իոյ վիշ­տը:

Թուրք­իոյ խորհր­դա­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց յանձ­նա­խում­բի մէկ բանբերը տեղեկացուցած էր թէ խորհր­դա­րա­նը կրնայ վա­ւե­րաց­նել ստո­րագր­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը, այն­քան ատեն որ Ատր­պէյ­ճա­նի «գրաւ­ուած հո­ղա­մա­սե­րը չեն պարպ­ուած ու վե­րա­դարձ­ուած»:

Այս ստեղծ­ուած իրա­վի­ճա­կին կող­քին, եթէ նշենք վեր­ջերս Թուրք­իա-Իս­րա­յէլ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու վատ­թա­րա­ցու­մը, այդ պա­րա­գա­յին կա­րե­լի է հար­ցադ­րել թէ ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէս­ներ իրա­գոր­ծե­լը այդ­չափ ալ հե­զա­սահ աշ­խա­տանք չէ:

 «ՀԱՅՐԵՆԻՔ»

10/23/2009

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles