ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ.- Հ.Յ.Դ. ԱՐՑԱԽԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԷԻ

0 0
Read Time:4 Minute, 43 Second

Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի Կեդրո­նա­կան կո­մի­տէն, ղա­րա­բա­ղա-ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­մար­տու­թեան հար­ցով Ռու­սաս­տա­նի նա­խա­գա­հի միջ­նոր­դու­թեամբ, Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ­նե­րի` Քա­զա­նում կա­յա­նա­լիք հան­դիպ­ման առի­թով, հան­դէս է գա­լիս հե­տե­ւալ յայ­տա­րա­րու­թեամբ.

* Գնա­հա­տե­լով Ե.Ա.Հ.Կ. Մինս­քի խմբի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի ջան­քե­րը ղա­րա­բա­ղաատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­մար­տու­թիւ­նում խա­ղա­ղու­թեան պահ­պան­ման գոր­ծըն­թա­ցում.

* Ող­ջու­նե­լով բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցում կող­մե­րին առա­ջարկ­ուած մի­ջազ­գա­յին իրա­ւուն­քի երեք հիմ­նա­րար սկզբունք­նե­րը` ու­ժի չկի­րա­ռու­մը, ինք­նո­րոշ­ման իրա­ւուն­քը ‘‘ տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւնը, եւ բա­ցա­ռե­լով այդ երեք սկզբունք­նե­րի հի­ման վրայ որե­ւէ քայ­լի ճշդում` առանց Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցում ուղ­ղա­կի ներգ­րաւ­ման.

* Գնա­հա­տե­լով բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցում Հ.Հ. դե­րա­կա­տա­րու­թիւնը, յատ­կա­պէս որ­պէս Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան անվ­տան­գու­թեան երաշ­խա­ւո­րի.

* Տե­ղե­կաց­ուած լի­նե­լով Մինս­քի խմբի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի մի­ջո­ցով Ե.Ա.Հ.Կ.-ին փո­խանց­ուած Լ.Ղ.Հ. պաշ­տօ­նա­կան դիր­քո­րո­շում­նե­րին.

* Գի­տակ­ցե­լով, որ փաս­տա­ցի (տը ֆաք­թօ) կա­յա­ցած Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­մամբ, որ­պէս ինք­նու­րոյն եւ ան­կախ պե­տու­թիւն, տա­րա­ծաշր­ջա­նում կը հաս­տատ­ուի կա­յուն խա­ղա­ղու­թիւն, որը փաստ­ուեց Քո­սո­վո­յի, Աբ­խազ­իոյ ‘‘ Հա­րա­ւա­յին Օսեթ­իոյ մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­մամբ.

* Անըն­դու­նե­լի հա­մա­րե­լով մի­ջազ­գա­յին խա­ղա­ղա­պահ ու­ժե­րի տե­ղա­կա­յու­մը հա­կա­մար­տու­թեան գօտում, այն դի­տար­կե­լով որ­պէս ուղ­ղա­կի մի­ջամ­տու­թիւն ինք­նիշ­խան եւ ան­կախ պե­տու­թեան ներ­քին գոր­ծե­րին.

* Անըն­դու­նե­լի հա­մա­րե­լով ար­դէն իսկ 17 տա­րի­ներ պահ­պա­նուող խա­ղա­ղու­թեան իրա­կան երաշ­խիք­նե­րից հետ­քայ­լը.

* Հա­մոզ­ուած լի­նե­լով, որ ղա­րա­բա­ղաատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցում առանց Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան լի­ի­րաւ մաս­նակ­ցու­թեան, որ­պէս բա­նակ­ցող կողմ, անհ­նա­րին է առա­ջըն­թա­ցի ար­ձա­նագ­րում, իսկ խախտ­ուած ձե­ւա­չա­փով բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը չի կա­րող ամ­բող­ջա­կան եւ վերջ­նա­կան լու­ծում առա­ջար­կել.

* Առաջ­նա­յին հա­մա­րել եւ բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցի հիմք ըն­դու­նել Ար­ցա­խի ժո­ղովր­դի հան­րաք­ուէ­նե­րով ար­տա­ցոլ­ուած ազատ կամ­քի ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րը.

* Անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն հա­մա­րե­լով, որ Ե.Ա.Հ.Կ. Մինս­քի խմբի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը եւ այլ միջ­նոր­դա­կան առա­քե­լու­թիւն­նե­րը պէտք է իրենց ջան­քե­րը ներդ­նեն ղա­րա­բա­ղաատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­մար­տու­թեան ոչ թէ հե­տե­ւանք­նե­րի, այլ հրահր­ուած պա­տե­րազ­մի հիմ­նա­կան պատ­ճառ­նե­րի վե­րաց­ման ուղ­ղու­թեամբ, որը առանց­քա­յին հարց չի դիտ­ուել մինչ այժմ տե­ղի ու­նե­ցած գոր­ծըն­թաց­նե­րում.

* Հա­ւա­տա­ցած լի­նե­լով, որ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան ժո­ղո­վուր­դը ինչ­պէս աշ­խար­հի բո­լոր ժո­ղո­վուրդ­նե­րը, իրա­ւունք ու­նի ինք­նու­րոյն տնoրի­նե­լու իր ճա­կա­տա­գի­րը եւ իր երկ­րի ապա­գան.

* Վստահ լի­նե­լով, որ իրա­ւուն­քի հա­մար ար­դա­րա­ցի պայ­քա­րի յաղ­թա­նա­կը կան­խո­րոշ­ուած է, իսկ մեր երկ­րի ան­կա­խու­թեան ճա­նաչ­ման գո­րծըն­թա­ցը անշր­ջե­լի.

Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէն վե­րոնշ­եալ բո­լոր հիմ­նա­ւո­րում­նե­րից ել­նե­լով`

ա) Վե­րա­հաս­տա­տում է իր վճռա­կա­մու­թիւնը ար­ցախ­եան ազա­տագ­րա­կան պայ­քա­րը վերջ­նա­կան հանգր­ուա­նին հասց­նե­լու հա­մար:

բ) Կոչ է անում հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րին ու միջ­նոր­դա­կան առա­քե­լու­թիւն իրա­կա­նաց­նող բո­լոր կող­մե­րին` զերծ մնալ ստեղծ­ուած հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւնը եւ խա­ղա­ղու­թիւնը խա­թա­րող  քայ­լե­րից:

Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի Կենդրո­նա­կան Կո­մի­տէ

Յու­նիս 22, 2011

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles