ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁ.- Հ.Օ.Մ. ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՅԱՏՈՒԿ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՇՐՋԱՊՏՈՅՏԸ ԱՂԷՏԵԱԼ ՀԱՅՐԵՆԻՔԷՆ ՆԵՐՍ

0 0
Read Time:27 Minute, 18 Second

p8-9ARS100_Publ_Logo_Arm_200 Մօտ ու­թը տաս­նամ­եակ­նե­րու բա­ցա­կա­յու­թե­նէ մը ետք« որոնց ըն­թաց­քին Հ.Յ.Դ. Հայ Կար­միր Խա­չը« որ դար­ձած էր համաս­փիւռք­եան ակ­նա­ռու ներ­կա­յու­թիւն մը եւ ճանչց­ուած որ­պէս Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւն« մօտ 21 տա­րի առաջ կը վե­րա­դառ­նար մայր հայ­րե­նիք՝ հրա­ւիր­ուած նոյն ինքն ա°յն վար­չա­կար­գին կող­մէ՝ որոնք մին­չեւ այդ օրը կը շա­րու­նա­կէ­ին պար­տադ­րել աք­սոր­եա­լի իրա­վի­ճակ՝ հայ կի­նե­րու այդ ամե­նա­մե°ծ միու­թեան« ե°ւ այլ սփիւռք­եան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու:  Շի­րա­կի շրջա­նը աւե­րա­կի վե­րա­ծող ահա­ւոր երկ­րա­շար­ժը եկաւ փա­կե­լու պատ­մու­թեան այդ տխուր էջը«՝ բա­նա­լով նոյ­ն ա­տեն նո°ր պատ­մաշր­ջան մը« լի նո­րա­նոր մար­տահ­րա­ւէր­նե­րով որոնք մին­չեւ օրս կը շա­րու­նա­կեն ցնցել ամ­բող­ջա­կա°ն հա­յու­թեան մի­աց­եալ կամքն ու կո­րո­վը:    

earthquake1044441 Յուն­ուար 25, 1989-ին« Հ.Օ.Մ.-ը ներ­կա­յաց­նող եօթ­նան­դամ յա­տուկ պատ­ուի­րա­կու­թիւն մը« Շի­րա­կի ահար­կու երկ­րա­շար­ժէն ետք պաշ­տօ­նա­պէս հրա­ւիր­ուած Սո­վետ Միու­թեան Ներ­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ« կը մեկ­նէր Ուա­շինկ­թը­նի Տա­լըս օդա­կա­յա­նէն դէ­պի  Ֆրանք­ֆորթ« ուր­կէ« այլ թռիչ­քով մը« Յուն­ուար 26-ի վաղ առա­ւօտ­եան կը հաս­նէր Մոսկ­ուա:

Օդա­կա­յա­նին մէջ« պատ­ուի­րա­կու­թիւնը կը դի­մա­ւո­րէ­ին Սո­վետ Միու­թեան Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու պե­տա­կան վե­րա­կա­ռուց­ման յանձ­նա­խում­բէն եր­կու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ« որոնք յա­տուկ ինք­նա­շար­ժով Քոզ­մոս պան­դոկ կը հասց­նէ­ին զա­նոնք՝  ուր կ’ըն­դուն­ուէ­ին որ­պէս հիւ­րե­րը Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բա­ժան­մուն­քին:  Հրա­ժեշտ առ­նե­լէ առաջ« ռուս ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը եր­կու հե­ռա­ձայ­նա­յին թիւեր կու­ տա­յին պատ­ուի­րա­կու­թեան« Մոսկ­ուա կե­ցու­թեան ըն­թաց­քին յա­րա­բե­րե­լու հա­մար տեղ­ւոյն Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցուց­չու­թե­նէն պա­րոն­ներ Եդ­ուարդ Ասա­տու­րո­վիչ Այ­քազ­եա­նի  _ Հա­յաս­տա­նի Մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ —  եւ իր փո­խա­նորդ՝ Րէ­միր Սար­գի­սո­վիչ Պուռ­նազ­եա­նի հետ:

 

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ

 

Հան­դի­պում Հա­յաս­տա­նի Ներ­կա­յա­ցուց­չու­թեան հետ.-  Ըստ ժա­մադ­րու­թեան« Յուն­ուար 27-ի առա­ւօտ­եան ժա­մը 10-ին«  Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը կը ներ­կա­յա­նար Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցուց­չու­թեան գրա­սեն­եա­կը« որ կը գտնուէր թիւ 2« Արմ­եանս­քի պո­ղո­տա­յին վրայ« աշ­խար­հա­ծա­նօթ նախ­կին Լա­զար­եան ճե­մա­րա­նի շքեղ շէն­քին մէջ:  Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան եւ հիւ­րա­սի­րու­թեան կ’ար­ժա­նա­նար պա­րոն Այ­քազ­եա­նի եւ Ներ­կա­յա­ցուց­չու­թեան պաշ­տօ­նէ­ու­թեան կող­մէ« որ­մէ ետք տե­ղի կ’ու­նե­նար պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­պում՝ որուն կու ­գար մի­ա­նա­լու պա­րոն Եու­րի Մխի­թար­եան« Երե­ւա­նէն յա­տուկ գոր­ծուղ­ուած Ֆրան­սա­յի« Իտալ­իոյ եւ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նու­թիւն­նե­րու կցորդ­նե­րուն հետ հա­մադ­րե­լու Հա­յաս­տա­նի աւեր­ուած շրջան­նե­րու վե­րա­կա­ռուց­ման առն­չուող ծրա­գիր­ներ:

earthquake20081205D1 Հ.Օ.Մ.-ի պատ­ուի­րա­կու­թիւնը ընդ­հա­նուր գի­ծե­րու մէջ կը ներ­կա­յաց­նէր ­Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան ցարդ իրա­կա­նաց­ուած ան­մի­ջա­կան ծրա­գիր­նե­րը« ներ­կայ Պատ­ուի­րա­կու­թեան առա­քե­լու­թիւնը եւ Ներ­կա­յա­ցուց­չու­թեան կը յանձ­նէր օրի­նակ մը Հ.Օ.Մ.-ի կող­մէ պատ­րաստ­ուած վե­րա­կա­ռուց­ման հա­մադր­եալ ծրագ­րա­ւոր­ման առա­ջար­կը՝ ար­դէն իսկ ներ­կա­յաց­ուած Ուա­շինկ­թը­նի Սո­վետ դես­պա­նա­տան: Պա­րոն Այ­քազ­եան« իր կար­գին« հիմն­ուած իր տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն վրայ« կը նկա­րագ­րէր երկ­րա­շար­ժին ար­տա­կարգ տա­րո­ղու­թեան եւ անոր հե­տե­ւանք աւե­րա­ծու­թեան ցնցիչ հա­մայ­նա­պատ­կե­րը՝ իր այ­լա­զան երես­նե­րով:

Պատ­ուի­րա­կու­թեան խնդրան­քին վրայ« պա­րոն Այ­քազ­եան հան­դի­պում մը կը կար­գադ­րէր Սո­վետ Միու­թեան Առող­ջա­պա­հու­թեան փոխ-նա­խա­րար՝ պա­րոն Մոսկ­վի­չո­վի հետ« տրուած ըլ­լա­լով որ Նա­խա­րա­րը« ին­քը«  քա­ղա­քէն կը բա­ցա­կա­յէր այդ օրե­րուն: Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը նա­եւ կը խնդրէր Ներ­կա­յա­ցուց­չու­թե­նէն ընել Հա­յաս­տան եր­թա­լու հա­մար հարկ եղած կար­գադ­րու­թիւն­նե­րը եւ տե­ղե­կաց­նել Սփիւռ­քի հետ կա­պի նա­խա­րար« պա­րոն Դալ­լաք­եա­նը՝ Պատ­ուի­րա­կու­թեան Երե­ւան շու­տա­փոյթ ժա­ման­ման մա­սին:

Հրա­ժեշտ առ­նե­լէ առաջ« Պատ­ուի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րը առի­թը ու­նե­ցան« պա­րոն Պուռ­նազ­եա­նի առաջ­նոր­դու­թեամբ« մօ­տէն տես­նե­լու եւ իրենց հի­աց­մուն­քը յայտ­նե­լու« ի տես Լա­զար­եան շէն­քին« տա­կա­ւին նո­րո­գու­թեան մէջ եղող« գե­ղա­կերտ սեն­եակ­նե­րուն եւ սրահ­նե­րուն մէջ գտնուող հազ­ուա­գիւտ հա­տոր­նե­րուն« ար­ուես­տի առար­կա­նե­րուն« պա­տե­րը ծած­կող թան­կար­ժէք գոր­գե­րուն եւ նկար­նե­րուն:

Մեկ­նու­մի պա­հուն« պա­րոն Այ­քազ­եան տե­ղե­կա­ցուց Պատ­ուի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րուն« թէ իրենց խնդրան­քը այ­ցե­լե­լու Մոսկ­ուա­յի հիւան­դա­նոց­նե­րէն մին« ուր կը խնամ­ուէ­ին  երկ­րա­շար­ժէն բազ­մա­թիւ ծանր վի­րա­ւոր ան­ձեր« մերժ­ուած էր« տրուած ըլ­լա­լով որ այդ հիւանդ­նե­րը առանձ­նաց­ուած էին (quarantined): Նոյ­ն ա­տեն« պա­րոն Այ­քազ­եան խոր­հուրդ կու­ տար խնդրան­քը կրկնե­լու փոխ-նա­խա­րա­րին հետ այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին:  Օր­ուայ մնաց­եալ ժա­մե­րուն շրջա­գա­յե­լու հա­մար« Պատ­ուի­րա­կու­թեան կը տրա­մադր­ուէր եր­կու ինք­նա­շարժ« իրենց վա­րորդ­նե­րով:

 

 Հան­դի­պում Սո­վետ Միու­թեան Առող­ջա­պա­հու­թեան փոխ-նա­խա­րա­րին  հետ.-  Յուն­ուար 27-ին« կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 2:30-ին« Հ.Օ.Մ.-ի Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը կþայ­ցե­լէր Ս. Միու­թեան Առող­ջա­պա­հա­կան նա­խա­րա­րու­թիւն: Հոս եւս« ան կþար­ժա­նա­նար ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան: Թարգ­մա­նի մը մի­ջո­ցաւ« պա­րոն Մոսկ­վի­չով նախ կու­ տար իրա­վի­ճա­կին ընդ­հա­նուր պատ­կե­րը« երկ­րա­շար­ժին ստեղ­ծած ըն­կե­րա­յին ու առող­ջա­պա­հա­կան հար­ցերն ու խնդիր­նե­րը« բա­ցա­յայ­տօ­րէն ըն­դու­նե­լով իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն անփոր­ձու­թիւնը եւ տի­րող վար­չա­կար­գին անըն­դու­նա­կու­թիւնը:

Պա­րոն փոխ-նա­խա­րա­րը շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նէր այն օգ­նու­թեան հա­մար որ կը հաս­նէր օտար պե­տու­թիւն­նե­րէն եւ ար­տա­սահ­մա­նի հայ գա­ղութ­նե­րէն« եւ յոյս կը յայտ­նէր թէ գոր­ծակ­ցու­թիւնը պի­տի շա­րու­նակ­ուէր ի նպաստ Հա­յաս­տա­նի վե­րա­կա­ռուց­ման՝ ընդգ­ծե­լով օգ­նու­թեան աշ­խա­տա­ձե­ւե­լու արդ­ի­ա­կա­նաց­ման կա­րե­ւո­րու­թիւնը:      

 Խօ­սե­լով Երկ­րա­շար­ժին յա­ջոր­դող եր­կու շա­բաթ­նե­րուն ըն­թաց­քին երի­կա­մաք­րու­մի սար­քա­ւո­րումնե­րու (dyalisis machines) ան­մի­ջա­կան անհ­րա­ժեշ­տու­թեան մա­սին« Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը կը տե­ղե­կաց­նէր փոխ-նա­խա­րա­րին այն հա­կա­սա­կան տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը զորս կը ստա­նար Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւնը Սո­վետ կա­ռա­վա­րու­թեան այ­լա­զան բա­ժան­մունք­նե­րէն« եւ շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նէր նա­խա­րա­րու­թեան առած քայ­լե­րուն՝ լու­ծե­լու հա­մար այդ ան­հաս­կա­ցո­ղու­թիւն­նե­րը« կա­րե­լի դարձ­նե­լով այդ անհ­րա­ժեշտ սար­քա­ւո­րում­նե­րուն ան­յա­պաղ ու­ղար­կու­մը Հա­յաս­տան:

Շա­րու­նա­կե­լով խօ­սակ­ցու­թիւն­նե­րը« Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը կը տե­ղե­կաց­նէր փոխ-նա­խա­րա­րին« թէ Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւնը պաշ­տօ­նա­պէս իր շնոր­հա­կա­լու­թիւնն ու երախ­տա­գի­տու­թիւնը յատ­նած էր բո­լոր կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րուն« պե­տա­կան հիմ­նարկ­նե­րուն եւ այլ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն ցարդ աղէտ­եալ գօտիի ան­պատս­պար բնակ­չու­թեան ու­ղար­կած իրենց օգ­նու­թեան հա­մար« նոյն ա­տեն յի­շեց­նե­լով Հ.Օ.Մ.-ի լայ­նա­տա­րած կա­ռոյ­ցին ըն­ծա­յած կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը« աշ­խար­հի 17 տար­բեր եր­կիր­նե­րու մէջ գտնուող իր մաս­նա­ճիւ­ղե­րուն հա­զա­րա­ւոր կա­մա­ւոր ան­դամ­նե­րով« եւ այդ եր­կիր­նե­րուն պատ­կան իշ­խա­նու­թեանց եւ ոչ-կա­ռա­վա­րա­կան մար­դա­սի­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հետ իր ու­նե­ցած կա­պե­րով:

Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը ան­գամ մը եւս կը հաս­տա­տէր Հ.Օ.Մ.-ի ամ­բող­ջա­կան յանձ­նա­ռու­թիւնը երկ­րա­շար­ժի առն­չու­թեամբ այ­լա­զան գա­ւառ­նե­րէ ներս ակն­կալ­ուած օգ­նու­թեան« նշե­լով որ պատ­ուի­րա­կու­թեան այս այ­ցե­լու­թիւնը կը մի­տէր հաս­տա­տե­լու հարկ եղած աշ­խա­տան­քա­յին կա­պե­րը պե­տա­կան գրա­սեն­եակ­նե­րու հետ հա­մադ­րե­լու հա­մար մար­դա­սի­րա­կան եր­կա­րա­տեւ գոր­ծակ­ցու­թեան մը յա­րա­ճուն պար­տա­ւո­րու­թիւն­ներն ու աշ­խա­տանք­նե­րը« նոյ­ն ա­տեն փոխ-նա­խա­րա­րին կը յանձ­նէր օրի­նակ մը՝ Հ.Օ.Մ.-ի կող­մէ պատ­րաստ­ուած վե­րա­կա­ռուց­ման հա­մադր­եալ ծրագ­րա­ւոր­ման առա­ջար­կէն:

Հրա­ժեշտ առ­նե­լէ առաջ« Պա­րոն Մոսկ­վի­չով կը յանձ­նա­րա­րէր որ Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը« սերտ կապ պա­հե­լով Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն հետ« մօ­տէն ծա­նօ­թա­նար ու հե­տե­ւէր ցարդ տեղ­ւոյն վրայ տար­ուած ու տա­րուող օգ­նու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ ապա­գայ ծրագ­րա­ւո­րում­նե­րուն« նոյ­ն ա­տեն կը խնդրէր Հ.Օ.Մ.-էն որ« հիմն­ուած իր այ­ցե­լու­թեան ըն­ծա­յած ան­մի­ջա­կան տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն վրայ« յստա­կօ­րէն ներ­կա­յաց­նէր իր ծրագ­րած օգ­նու­թեան մար­զերն ու տա­րո­ղու­թիւնը:        

Ի պա­տաս­խան Պատ­ուի­րա­կու­թեան խնդրան­քին՝ այ­ցե­լե­լու Մոսկ­ուա­յի հիւան­դա­նոց­նե­րուն մէջ խնա­մուող երկ­րա­շար­ժի ար­կած­եալ­նե­րու« փոխ-նա­խա­րա­րը սի­րով կ’ըն­դա­ռա­ջէր այս խնդրան­քին՝ ա°յս պա­րա­գա­յին վերց­նե­լով հիւանդ­նե­րուն առանձ­նա­ցու­մի որո­շու­մը« ար­տօ­նե­լով այ­ցե­լու­թիւնը:

 earthquake 12k Այ­ցե­լու­թիւն Մոսկ­ուա­յի »Հան­րա­պե­տու­թիւն« հիւան­դա­նոց.-  Այ­ցե­լու­թեան մա­սին ար­դէն իսկ տեղ­եակ էին պահ­ուած հիւան­դա­նո­ցին անձ­նա­կազ­մը եւ հիւանդ­նե­րը:  Կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 5-ին« Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը — ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Առող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րու­թե­նէն Դոկտ. Խա­չեր­եա­նի եւ օգ­նա­կան բժիշ­կի մը — մուտք կը գոր­ծէր լայ­նա­ծա­ւալ այ­լեւ վե­րա­շի­նու­թեան կա­րօտ շէն­քէն ներս:  Հիւան­դա­նո­ցին փոխ-տնօ­րէն՝ Դոկտ. Աշոտ Գրի­գոր­եան« որուն ջան­քե­րով է որ 60-ի շուրջ լրջօ­րէն վի­րա­ւոր ար­կած­եալ­ներ փո­խադր­ուած էին Երե­ւա­նէն Մոսկ­ուա՝ ուր այժմ կը խնամ­ուէ­ին որա­կա­ւոր մաս­նա­գէտ­նե­րու ցուց­մունք­նե­րով: Հա­կա­ռակ հնա­մաշ կա­հա­ւոր­ման« Պատ­ուի­րակ­նե­րը խո­րա­պէս տպա­ւոր­ուած ու զգաց­ուած էին ի տես ռուս անձ­նա­կազ­մին ցու­ցա­բե­րած բա­ցա­ռիկ գուր­գու­րան­քին ու խնամ­քին՝ հան­դէպ ար­կած­եալ­նե­րուն« որոնք մե­ծաւ մա­սամբ երի­տա­սարդ­ներ եւ մա­նուկ­ներ էին:

Պան­դոկ վե­րա­դար­ձին« Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը կը կապ­ուէր պա­րոն Այ­քազ­եա­նի գրա­սեն­եա­կին հետ իմա­նա­լու հա­մար իր Երե­ւան թռիչ­քին ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը: Այ­քազ­եա­նի քար­տու­ղա­րը՝ Ան­նա կը տե­ղե­կաց­նէ« թէ Շա­բաթ« Յուն­ուար 28-ի առա­ւօտ­եան ժա­մը 4:30-ին« ինք­նա­շար­ժը պի­տի գար պան­դոկ օդա­կա­յան տա­նե­լու զի­րենք: Վա­րոր­դը իր մօտ պի­տի ու­նե­նար տոմ­սակ­նե­րը:

 

ՊՍՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

 

Այ­ցե­լու­թիւն Ս­փիւռ­քի հետ մշա­կու­թա­յին կա­պե­րու գրա­սեն­եակ« Երե­ւան.-  Յուն­ուար 28-ի առա­ւօտ­եան ժա­մը 10-ին« Երե­ւա­նի օդա­կա­յա­նին մէջ Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը կը դի­մա­ւոր­ուէր Գրա­սեն­եա­կին Ամե­րիկ­եան մաս­նա­բաժ­նի տնօ­րէն՝ պա­րոն Հրայր Պա­պայ­եա­նի կող­մէ. տնօ­րէ­նին կþըն­կե­րա­նար Կնո­ջա­կան հար­ցե­րու մաս­նա­բաժ­նի տնօ­րէն՝ օրի­որդ Մարգ­րիտ Մկրտիչ­եան:  Պա­րոն Պա­պայ­եան զար­մանք կը յայտ­նէր« թէ ին­չո՞ւ Պատ­գա­մա­ւո­րու­թիւնը ուղ­ղա­կի կապ չէր  պա­հած Երե­ւա­նի Գրա­սեն­եա­կին հետ առանց Մոսկ­ուա­յի միջ­նոր­դու­թեան: Բա­ցատր­ուե­ցաւ թէ Պատ­գա­մա­ւո­րու­թիւնը Սո­վետ Միու­թեան հրա­ւէ­րով ու կար­գադ­րու­թեամբ է որ կը գտնուէր Հա­յաս­տան:

Նոյն օր­ուայ յետ մի­ջօ­րէի ժա­մը 02:20-ին« Պատ­գա­մա­ւո­րու­թիւնը կþայ­ցե­լէր Սփիւռ­քի հետ մշա­կու­թա­յին կա­պե­րու գրա­սեն­եա­կի տնօ­րէն՝ պա­րոն Կար­լէն Տալ­լաք­եա­նին Հա­յաս­տա­նի Ա. Հան­րա­պե­տու­թեան Կա­ռա­վա­րա­կան պատ­մա­կան շէն­քին մէջ:  Տնօ­րէ­նը« թէ­եւ գաղջ՝ այ­սու­հան­դերձ դրա­կան մօ­տե­ցու­մով կ’ըն­դու­նէր հիւ­րե­րը« պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն յայտ­նե­լով ամէն ձե­ւով գոր­ծակ­ցե­լու:  Տե­սակ­ցու­թեան ամ­բողջ տե­ւո­ղու­թեան« ան եւս« հա­կա­ռակ տրուած բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րուն« մէ­կէ աւե­լի ան­գամ իր դժգո­հու­թիւնը կը յայտ­նէր ի տես Պատ­գա­մա­ւո­րու­թեան Մոսկ­ուա­յի° իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն ճամ­բով Հա­յաս­տան եկած ըլ­լա­լուն:

earthquake CR01-A1 Բուն խնդրին անց­նե­լով« պա­րոն Տալ­լաք­եան հան­գա­մա­նօ­րէն կը նկա­րագ­րէր կա­ցու­թիւնը« նե­րառ­եալ ցարդ« այ­լա­զան աղ­բիւր­նե­րէ ներ­կա­յաց­ուած վե­րա­շի­նու­թեան հետ առն­չուող ծրա­գիր­նե­րը:  Պա­րոն տնօ­րէ­նը« նոյ­ն ա­տեն որոշ քննա­դա­տա­կան կեց­ուածք ու­նէր զա­նա­զան եր­կիր­նե­րու խոս­տում­նե­րու հան­դէպ« որոնք ցարդ կը մնա­յին խօսք: Որ­բե­րու խնա­մա­տա­րու­թեան հար­ցով« կա­ռա­վա­րու­թեան հան­դէպ եղած քննա­դա­տու­թիւն­նե­րը  կը նկա­տէր ան­հիմն եւ ան­տե­ղի եւ կը վստա­հեց­նէր թէ ծնո­ղա­զուրկ երե­խա­նե­րը պի­տի տե­ղա­ւոր­ուէ­ին ըն­տա­նե­կան յար­կե­րէ ներս« եւ թէ եր­բե°ք կա­րիք չկար որ­բա­նոց­նե­րու կամ որ­բե­րու յա­տուկ ծրա­գիր­նե­րու:

Ներ­կա­յաց­նե­լէ ետք իր առա­քե­լու­թեան նպա­տա­կը« Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը կը խնդրէր պա­րոն Տալ­լաք­եա­նէն որ առի­թը տրուէր խորհր­դակ­ցե­լու նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րու հետ որոնք կþառնչ­ուէ­ին Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան մշա­կած ընդ­հա­նուր ծրագ­րի այ­լա­զան մար­զե­րուն հետ — առող­ջա­պա­հա­կան« դաստ­ի­ա­րակ­չա­կան« եւն.: Պա­րոն տնօ­րէ­նը կը վստա­հեց­նէր թէ այդ բո­լո­րը պի­տի կար­գադր­ուէր Գրա­սեն­եա­կին անձ­նա­կազ­մին կող­մէ: Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը նոյն­պէս հարց կու­ տար պա­րոն Տալ­լաք­եա­նին« երկ­րա­շար­ժէն առաջ կա­տար­ուած Հ.Օ.Մ.-ի 50.000 տո­լա­րի յատ­կաց­ման մա­սին՝ Ատր­պէյ­ճա­նէն ար­տաքս­ուած հա­յե­րու օգ­նու­թեան ֆոն­տին: Հոս եւս« պա­րոն տնօ­րէ­նը կը նշէր« թէ եթէ այս նուի­րատ­ուու­թիւնը եղած ըլ­լար ի°ր գրա­սեն­եա­կին ճամ­բով՝ այ­սօր ինք պի­տի կա­րե­նար պա­տաս­խան մը ու­նե­նալ այդ հար­ցին առն­չու­թեամբ. այ­սու­հան­դերձ« կը խոս­տա­նար հե­տաքրքր­ուիլ եւ ար­դիւն­քը փո­խան­ցել Հ.Օ.Մ.-ին« յայտ­նե­լով նա­եւ« թէ ներ­կայ ար­տա­կարգ կա­ցու­թեան մէջ ան­կա­րե­լի պի­տի ըլ­լար իրա­կա­նաց­նել Պատ­ուի­րա­կու­թեան փա­փա­քած հան­դի­պում­նե­րը նոր նշա­նակ­ուած նա­խա­րա­րա­պետ՝ պա­րոն Մար­գար­եա­նի հետ:

Պա­րոն Տալ­լաք­եա­նի հետ հան­դի­պու­մը կը վեր­ջա­նար դրա­կան մթնո­լոր­տի մէջ« իր Գրա­սեն­եա­կին հետ շի­նիչ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­ւաս­տի­քով: Երե­ւան կե­ցու­թեան ըն­թաց­քին Պատ­ուի­րա­կու­թեան հետ ու­ղե­ցոյց կա­պը պի­տի ըլ­լար պա­րոն Պա­պայ­եա­նը:

 ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՍՓԻՒՌՔԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՒ ՎԱՐԻՉԻՆ ՀԵՏ 

earthquake Surb_Amenaprkitch Պատ­մա­կան այդ շէն­քէն դուրս գա­լէ առաջ« Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը հա­կիրճ հան­դի­պում մը կ’ու­նե­նար Երի­տա­սար­դա­կան հար­ցե­րու վա­րիչ՝ պա­րոն Մար­տի­րոս­եա­նի հետ որուն կ’առա­ջար­կէր ամառ­ուայ ամիս­նե­րուն սփիւռ­քա­հայ երի­տա­սարդ­նե­րու խումբ մը ու­ղար­կել աղէ­տի շրջան՝ մաս­նակ­ցե­լու վե­րա­շի­նու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն: 

Պա­րոն Մար­տի­րոս­եան ժխտա­կան պա­տաս­խան մը կու­տար այս առա­ջար­կին« առար­կե­լով թէ այդ­պի­սի ծրա­գիր մը կրնար միայն ցու­ցա­կան ար­ժէք ու­նե­նալ եւ ո°չ մէկ օգուտ կրնար բե­րել վե­րա­շի­նու­թեան հսկա­յա­կան ճի­գե­րուն: Ակ­նե­րե­ւօ­րէն ան­համ­բեր տե­սակ­ցու­թեան վերջ տա­լու« իր դժկամ հա­մա­ձայ­նու­թիւնը կը յայտ­նէր Հ.Օ.Մ.-ի կող­մէ հո­վա­նա­ւոր­ուած 30 պա­տա­նի­նե­րու խումբ մը ըն­դու­նե­լու 1989 Յու­լի­սին՝ պայ­մա­նաւ որ« առա°նց ու­շա­ցու­մի« նա­խա­պէս անուն­նե­րու ցանկ մը եւ այլ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ պաշ­տօ­նա­պէս ներ­կա­յաց­ուէ­ին իր գրա­սեն­եա­կին« եւ Հ.Օ.Մ.-ը ստանձ­նէր խում­բին եր­թու­դար­ձի ծախ­սե­րը:

Յա­ջորդ օրը« Յուն­ուար 29-ին« Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը« պա­րոն Պա­պայ­եա­նի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ« կը շրջէր երկ­րա­շար­ժէն աղէտ­եալ ըն­դար­ձակ գօ­տին« սկսե­լով Լե­նի­նա­կա­նէն մին­չեւ Նալ­պանդ« Ժա­ժուր« Սպի­տակ« եւ Շի­րա­կի ան­հա­մար աւեր­ուած աւան­նե­րէն ու գիւ­ղե­րէն մի քա­նին:

 

 Հան­դի­պում Առող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րին հետ.-  Յուն­ուար 30-ին« Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը տե­սակ­ցու­թիւն մը կþու­նե­նար Հա­յաս­տա­նի Առող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րար՝ Դոկտ. Էմիլ Սամ­սո­նի Գաբրի­էլ­եա­նի հետ« նա­խա­րա­րին գրա­սեն­եա­կին մէջ« ուր Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը կը ստա­նար աղէ­տէն ետք տի­րող իրա­վի­ճա­կին հետ առն­չուող ամե­նա­վեր­ջին տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը՝ ներ­կա­յաց­ուած ար­հես­տա­վար­ժօ­րէն պատ­րաստ­ուած այ­լա­զան վի­ճա­կագ­րու­թիւն­նե­րու տպա­ւո­րիչ տախ­տակ­նե­րով:

Անդ­րա­դառ­նա­լով ար­տա­սահ­մա­նէն հաս­նող օգ­նու­թեան« Դոկտ. Գաբրի­էլ­եան կը նշէր մէ­կէ աւե­լի բժշկա­կան խում­բեր որոնք եկած էին Հա­յաս­տան երկ­րա­շար­ժին յա­ջոր­դող շա­բաթ­նե­րուն« որոնց­մէ էր Ֆրան­սա­յի »Բժիշկ­ներ առանց սահ­մա­նի« կազ­մա­կեր­պու­թիւնը՝ որ կը շա­րու­նա­կէր իր մար­դա­սի­րա­կան ծա­ռա­յու­թիւնը շարք մը գիւ­ղե­րէ ներս. ասոնց կող­քին« ան կը յի­շէր Project Hope-ի ծրա­գի­րը՝ ծանր վի­րա­ւոր եւ ան­դա­մա­հատ մա­նուկ­ներ ու պա­տա­նի­ներ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու հիւան­դա­նոց­նե­րը փո­խադ­րե­լու՝ բուժ­ուե­լու հա­մար մաս­նա­գէտ­նե­րու խնամ­քին տակ:          

earthquake gyumri_0001 Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը« իր կար­գին« կը ներ­կա­յաց­նէր ցարդ Հ.Օ.Մ.-ի կող­մէ երկ­րա­շար­ժէն ան­մի­ջա­պէս ետք առող­ջա­պա­հա­կան խնդիր­նե­րու հետ առն­չուող հար­ցե­րու կա­պակ­ցու­թեամբ կա­տար­ուած աշ­խա­տանք­նե­րու ցան­կը՝ որ կþընդգր­կէր բժշկա­կան սար­քա­ւո­րում­նե­րու եւ դե­ղօ­րայ­քի առա­քում հիւան­դա­նոց­նե­րուն« եր­կու բժշկա­կան մաս­նա­գէտ­նե­րէ բաղ­կա­ցած խում­բե­րու աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւնը աղէ­տի գօ­տի եւ այլ ներդ­րում­ներ՝ վե­րա­կա­ռուց­ման հետ առն­չուող այ­լա­զան աշ­խա­տանք­նե­րուն կող­քին:  Նա­խա­րա­րու­թիւնը գի­տա­կից էր այս բո­լո­րին եւ գա­լիք օրե­րուն հա­մար կþառա­ջադ­րէր կեդ­րո­նա­նալ polyclinic-նե­րու« հիւան­դա­նոց­նե­րուն մէջ ման­կա­բու­ժա­կան մաս­նա­բա­ժին­նե­րու« բժիշկ­նե­րու վե­րա-որա­կա­ւոր­ման եւ արդ­ի­ա­կան սար­քա­ւո­րում­նե­րու եւ աշ­խա­տե­լա­ձե­ւե­րու ներ­մուծ­ման վրայ:

Ընդ­հա­նուր առ­մամբ« ան­մի­ջա­կան ար­դիւնք­նե­րու հաս­նե­լու ան­դո­հան­քով խո­սակ­ցու­թիւն­նե­րը կþըն­թա­նա­յին սրտբաց եւ ըն­կե­րա­յին մթնո­լոր­տի մէջ: 

 

Հան­դի­պում Լու­սա­ւո­րու­թեան նա­խա­րա­րին հետ.-  Լու­սա­ւո­րու­թեան փոխ-նա­խա­րար՝ պա­րոն Պա­պայ­եա­նի հետ հան­դիպ­ման սկիզ­բը« Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը կը լսէր պա­րոն փոխ-նա­խա­րա­րին նկա­րագ­րա­կա­նը երկ­րա­շար­ժին ազ­դե­ցու­թեան մա­սին երկ­րին դաստ­ի­ա­րակ­չա­կան հա­մա­կար­գին վրայ.- Ու­սում­նա­կան 917 հաս­տա­տու­թիւն­ներ քանդ­ուած էին. 6 000 ու­սու­ցիցչ­ներ եւ ու­սա­նող­ներ մա­հա­ցած. 210 000 աշա­կերտ­ներ վի­րա­ւոր­ուած: Հա­մա­կար­գին կրած վնաս­նե­րը կը հաս­նէ­ին 600 000 000 տո­լա­րի:  Որ­պէս ան­մի­ջա­կան մի­ջո­ցա­ռում­ներ« նա­խա­րա­րու­թիւնը մին­չեւ Փետր­ուար 1« ստեղծ­ուած խոչն­դոտ­նե­րու սահ­ման­նե­րուն նե­րած չա­փով վե­րա­կանգ­նած էր հա­մա­կար­գի ընդ­հատ­ուած գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը. որո­շում կա­յա­ցու­ցած էր« մին­չեւ Սեպ­տեմ­բեր 1989 վե­րա­նո­րո­գե­լու վնաս­ուած – սա­կայն ո°չ փուլ եկած —դպրո­ցա­կան շէն­քե­րը. եւ այդ թուա­կա­նէն մին­չեւ 1990« նոր դպրոց­նե­րու կա­ռու­ցու­մը:

Պա­րոն Պա­պայ­եան« ու­րա­խու­թեամբ կþըն­դա­ռա­ջէր Պատ­գա­մա­ւո­րու­թեան պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւնը օգ­նե­լու դպրոց­նե­րու վե­րա­շի­նու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն« առա­ջար­կե­լով մի­ա­ժա­մա­նակ« որ նա­խադր­եալ« յստակ ծրա­գիր­նե­րով ներ­կա­յա­նայ Հ.Օ.Մ.-ը:  Փոխ նա­խա­րա­րը խան­դա­վառ էր գիւ­ղե­րուն մէջ ման­կա­պար­տէզ­ներ կա­ռու­ցե­լու գա­ղա­փա­րով« առա­ջար­կե­լով որ Հ.Օ.Մ.-ը ստանձ­նէ անոնց ամ­բող­ջա­կան նա­խա­գի­ծե­րը պատ­րաս­տե­լու աշ­խա­տան­քը« կա­ռոյց­նե­րէն մին­չեւ ներ­քին սար­քա­ւոր­ման ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը« առանց ստանձ­նե­լու շի­նա­րա­րու­թեան ծախ­սե­րը՝ որոնց գու­մար­նե­րը պե­տա­կան եւ տե­ղա­կան այ­լա­զան աղ­բիւր­նե­րէ կա­րե­լի էր ապա­հո­վել:

earthquake untitled Պա­րոն Պա­պայ­եան նոյ­ն ա­տեն կը ցան­կար տես­նել ընդ­հա­նուր դաստ­ի­ա­րակ­չա­կան հա­մա­կար­գի վե­րա­կա­ռու­ցու­մը հիմն­ուած արդ­ի­ա­կան  սկզբունք­նե­րու եւ մե­թոտ­նե­րու վրայ: Կþու­զէր տես­նել մարմ­նա­մար­զա­կան ու վե­րա­կազ­դուր­ման յա­տուկ հա­մա­լիր­նե­րու իրա­կա­նա­ցու­մը հան­րա­պե­տու­թեան տա­րած­քին: Փոխ-նա­խա­րա­րը կը նշէր նա­եւ տպագ­րա­կան եւ յա­րա­կից սարք­ուածք­նե­րու ներ­կայ պա­կա­սը՝ օգ­նու­թիւն ակն­կա­լե­լով այդ մար­զէն ներս եւս:

Հրա­ժեշտ առ­նե­լէ առաջ նա­խա­րա­րու­թե­նէն« ման­կա­պար­տէզ­նե­րու հար­ցով« կը որոշ­ուէր գոր­ծի անց­նիլ ան­մի­ջա­պէս որ Հ.Օ.Մ.-ի կող­մէ հարկ եղած նա­խա­պատ­րաս­տա­կան ծրագ­րա­ւո­րում­նե­րը՝ քա­նա­կի« վայ­րի եւ այլ ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու առն­չու­թեամբ պատ­րաստ ըլ­լա­յին:

 

Այցելութիւն Հայաստանի նախարարներու խորհուրդին.-  Յունուար 30-ի յետ միջօրէի ժամը 3:30-ին կայացած այս այցելութեան ընթացքին« պատուիրակութիւնը« ի բացակայութեան պարոններ Սուրէն Յարութիւնեանի եւ Վլատիմիր Մարգարեանի« տեսակցութիւն մը կþունենար պարոն Խոճամիրեանի հետ« որ կառավարութեան անունով կը մանրամասնէր օրուայ կարիքներուն առաջնահերթութիւնները« նշելով« թէ հագուստեղէնի« ուտելիքի եւ այլ առօրեայ առարկաներու կարիքը այլեւս անմիջական կարեւորութիւն չէր ներկայացներ:  Ըստ պարոն Խոճամիրեանին« Հայաստանի իշխանութիւնները աւելի շուտ հետաքրքրուած էին աշխատանքային նորագոյն սիստէմներու հետ առնչուող արդիական սարքաւորումներով:  Բոլորի նման« ինք եւս երախտապարտ էր արտասահմանէն հասնող օգնութեան համար« թէեւ« այդ ռոպէին« տիրող պայմաններուն տակ« կարելիութիւնը չունէր ճշգրտօրէն ըսելու թէ ո՞ր օտար պետութիւններէն կամ հայ գաղութներէն ի՞նչ տեսակի եւ տարողութեամբ օգնութիւն էր որ կը հասնէր Հայաստան:

   Պատուիրակութիւնը« հանգամանօրէն կը ներկայացնէր երկրաշարժէն ի վեր Հայ Օգնութեան Միութեան այլազան երկիրներու մէջ գտնուող մասնաճիւղերուն տարած աշխատանքներով իրականացած օգնութեան քանակն ու տարողութիւնը: Պարոն Խոճամիրեան տեղեակ կը թուէր ըլլալ այդ իրողութեան գէթ որոշ մասին. կը յիշէր Արժանթինէն պահածոյ միսի առաքումը եւ Ուաշինկթընի Սովետ դեսպանատան խնդրանքով Հ.Օ.Մ.-ի կողմէ ուղարկուած փրկութեան յատուկ սարքերն ու կազմածները՝ որուն համար կը յայտնէր պետութեան գնահատանքն ու շնորհակալութիւնը:

Հոս եւս« Պատուիրակութիւնը հարց կու տար Ատրպէյճանէն արտաքսուած հայ գաղթականներուն համար« երկրաշարժէն առաջ Հ.Օ.Մ.-ի ուղարկած 50 000 տոլարի մասին: Պարոն Խոճամիրեան կը հաստատէր թէ ոչ մէկ տեղեկութիւն ունէր այդ մասին. այսուհանդերձ կը խոստանար պարոն Տալլաքեանի գրասենեակին միջոցաւ հարկ եղած հետազօտումը կատարել եւ տեղեակ պահել Հ.Օ.Մ.-ը արդիւնքի մասին:

Ընդհանուր առմամբ« տեսակցութեան ամբողջ ընթացքին« պարոն Խոճամիրեան ցոյց կու տար ջերմ գործակցական ոգի եւ երախտագիտական զգացում՝ հանդէպ Հայ Օգնութեան Միութեան հայրենանուէր գործունէութեան:

Earthquake_Armenia_large Նոյն երեկոյեան ժամը 7:30-ին« Արմենիա պանդոկին սրահներէն մէկուն մէջ« ի ներկայութեան պետական այրերու եւ Երեւանի հանրածանօթ անձնաւորութիւններու« տեղի կþունենար Հ.Օ.Մ.-ի պատուիրակութեան ի պատիւ սարքուած ճաշկերոյթ մը՝ որուն կը նախագահէր ծանօթ բանաստեղծ պարոն Ռազմիկ Դաւոյեան:

 

Յաջորդ առաւօտ« ժամը 11-ին« Պատուիրակութիւնը կþայցելէր Երեխաներու թիւ 1 հիւանդանոցը« ուր կþընդունուէր ընդհ. տնօրէնին եւ բժշկական կազմին կողմէ որոնք կը ներկայացնէին հիւանդանոցին այլազան մեքենական եւ այլ կարիքները՝ որոնց շուտափոյթ առաքումը պիտի փրկէր բազմաթիւ մատղաշ կեանքեր: 

 

Այցելութիւն Սփիւռքի հետ մշակութային կապերու գրասենեակի Կնոջական հարցերու բաժնին.-  Յունուար 31-ին« յետ միջօրէի ժամը 5:30-ին« Պատուիրակութեան խնդրանքով« Արամ Խաչատուրեանի անուան թանգարանին մէջ կը կայանար  հանդիպում մը Կնոջական հարցերու բաժնի անձնակազմին հետ« ուր ներկայ էին բաժնի պատասխանատու անդամներէն« Մարօ Մարգարեան՝ նախագահ. Նինել Ոսկանեան՝ դասախօս եւ տնօրէն Աբովեան մանկավարժական հիմնարկի. Էմմա Ալէքսանդրեան՝ հոգեբան նոյն հիմնարկի. Վերա Յակոբեան՝ ձայնասփիւռի խօսնակ. Վերոնիքա Գէորգեան՝ տնօրէն «Սեբաստիա» մանկապարտէզի. Անահիտ Պարսամեան՝ բանաստեղծուհի« եւ այլ որակաւոր անձինք:

Այս խումբը« կազմուած մէկ տարի առաջ Երեւանի մէջ կայացած Հայ կիներու անդրանիկ խորհրդաժողովի լրումին« կարգաւորուած մարմին մը ըլլալէ աւելի ականաւոր կիներու խմբաւորում մըն էր« որուն միտք բանին սփիւռքահայ կիներու հետ մերձեցման ու գործակցութեան իրականացումն էր՝ ի շահ համահայկական նպատակներու եւ ծրագիրներու գործադրման:  Ըստ երեւոյթին« երկրաշարժը աշխուժացուցած էր ու ձեւաւորած անոնց ամէ°ն ձեւով աղէտեալներուն օգտակար դառնալու փափաքը:

Այս ուղղութեամբ առաջնահերթ կը նկատուէր Նինել Ոսկանեանի «Մայրութեան ֆոնտ» անունով հիմնադրամ մը ստեղծելու առաջարկը՝ յօգուտ ամէն մի գիւղական ընտանիքի որուն յարկին տակ նորածին մը աշխարհ կուգար: Այս հիմնադրամը պիտի հովանաւորուէր հանրութեան եւՀայաստանի Սովետ Երեխաներու ֆոնտին կողմէ: Հանդիպման ամբողջ տեւողութեան« Պատուիրակութեան անդամներուն տպաւորութիւնը այն էր« թէ այս ժողովին մակարդակը համահաւասար էր Հ.Օ.Մ.-ի որեւէ մասնաճիւղի մը ընկերական ժողովին: Հակառակ մտաւորական ու ակադեմական բարձր մակարդակին« նոյնանմա°ն մտահոգութիւններ կը զբաղեցնէին ժողովականներուն միտքերը« որոնք նո°յն նուիրումով ու կարգէ դուրս անհամբերութեամբ կը ջանային լուծումներ գտնել ժողովուրդին դիմագրաւած անհամար դժուարութիւններուն:

Պատգամաւորութեան առիթը տրուեցաւ ներկայացնելու Հայ Օգնութեան Միութեան կազմակերպչական կառոյցը« անոր կանոնագրային աշխատելաձեւը եւ ծրագրեալ գործունէութիւնը ուսումնական« առողջապահական« ընկերային օգնութեան ու մշակութային մարզերէն ներս: Փափաք յայտնելէ ետք տեսնելու յառաջիկայ սերտ գործակցութեան մը իրականացման կարելիութիւնը« Պատուիրակութիւնը« նշելով տարի մը առաջ տեղի ունեցած Կնոջական հարցերու քննարկման առաջին գիտաժողովը« իր դժգոհութիւնը յայտնեց« որ Հ.Օ.Մ.-ը — աշխարհացրիւ հայութեան ամենամեծ կնոջական կազմակերպութիւնը – հրաւէր չէր ստացած մասնակցելու այդ բացառիկ ժողովին:

Ապագայի լաւագոյն հաւաստիացումներէ ետք« Պատուիրակութիւնը հրաժեշտ կþառնէր աշխատունակ խոստումներով հարուստ այդ խումբէն:

 

Փետրուար 1« 1989-ին« կէսօրուայ ժամը 12-ը 30 անց« Պատուիրակութեան անդամները« մութ մտապատկերներով ծանրաբեռ« հրաժեշտ կþառնէին կիսաւեր հայրենիքէն ու կը մտնէին ինքնաթիռ՝ տուն վերադառնալու Մոսկուայի եւ Լոնտոնի ճամբով:    

 

ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԼՐԱՏՒՈՒԹԵԱՆՑ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles