ՀԱՄԱ – Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ 8-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ԲԱՑՈՒՄ…

0 0
Read Time:14 Minute, 9 Second

hmem opening2 (2)

Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 8-րդ մար­զա­խա­ղե­րու բաց­ման հան­դի­սու­թիւնը պատ­մա­կան օր մը դար­ձաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի եւ հա­յու­թեան հա­մար: 91 տար­ուան պատ­մու­թիւն ու­նե­ցող Հայ մարմ­նակր­թա­կան ընդ­հա­նուր միու­թիւնը կրցաւ իրա­կա­նաց­նել տա­րի­նե­րու իր երա­զը եւ Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական իր 8-րդ մար­զա­խա­ղե­րը ծրագ­րեց ու բաց­ման հան­դի­սու­թիւնը կա­տա­րեց հայ­րե­նի հո­ղին վրայ:

Բաց­ման հան­դի­սու­թիւնը տե­ղի ու­նե­ցաւ շա­բաթ, Օգոս­տոս 1, 2009-ի երե­կոյ­եան ժա­մը 8:00-ին, մար­զա­խա­ղե­րու մաս­նա­կից մար­զիկ­նե­րուն տո­ղանց­քով: Հիւ­րըն­կալ Հա­յաս­տա­նի կող­քին, աշ­խար­հի 15 եր­կիր­նե­րէ՝ Աւստ­րալ­իա­յէն, Արե­ւել­եան եւ Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն, Քա­նա­տա­յէն, Հա­րա­ւա­յին Ամե­րի­կա­յէն, Լի­բա­նա­նէն, Սուր­իա­յէն, Աղեք­սանդր­իա­յէն, Գա­հի­րէ­էն, Երու­սա­ղէմ-Հայ­ֆա-Եա­ֆա­յէն, Փա­րի­զէն, Լոն­տո­նէն, Պուլ­կար­իա­յէն, Հուն­գար­իա­յէն եւ Իրա­նի Հայ մշա­կու­թա­յին «Արա­րատ» կազ­մա­կեր­պու­թե­նէն ժա­մա­նած 450 մար­զիկ­ներ, մար­զիչ­ներ եւ վար­չա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­ներ, Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ի սկաուտ­նե­րու գլխա­ւո­րու­թեամբ Երե­ւա­նի Հիւ­սի­սա­յին պո­ղո­տա­յէն տո­ղան­ցե­ցին դէ­պի Թու­ման­եան փո­ղոց ու ժա­մա­նե­ցին Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րակ: Տո­ղան­ցող շար­քե­րը առաջ­նոր­դեց Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան փո­ղե­րա­խում­բը: Հրա­պա­րա­կը տե­ղադր­ուած բե­մին վրայ տո­ղան­ցող շար­քե­րը դի­մա­ւո­րե­ցին Հա­յաս­տա­նի մարմ­նակր­թու­թեան եւ երի­տա­սար­դու­թեան նա­խա­րար Ար­մէն Գրի­գոր­եան, Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նուշ Յա­կոբ­եան, Երե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Գա­գիկ Բեկ­լար­եան, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան այժ­մու եւ անց­եա­լի ան­դամ­ներ, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ Վա­հան Յով­հան­նիս­եան, Հ.Օ.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, Ամե­նայն Հա­յոց կա­թո­ղի­կո­սի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, Երե­ւա­նի փոխ­քա­ղա­քա­պետ­ներ Կա­մօ Աժէ­եան եւ Տա­րօն Մար­գար­եան, ինչ­պէս նա­եւ մի­ջազ­գա­յին ախոյ­եա­նու­թիւն­նե­րու տի­րա­ցած հայ­րե­նի մար­զիկ­ներ: Բաց­ման հան­դի­սու­թեան հե­տե­ւե­լու հա­մար հրա­պա­րա­կը խճո­ղած էր երե­սուն հա­զար հա­շուող ժո­ղո­վուրդ մը, որուն մէջ ու­շագ­րաւ էր յատ­կա­պէս մար­զա­խա­ղե­րուն հա­մար Սփիւռ­քէն ժա­մա­նած Հ.Մ.Ը.Մ.-ական­նե­րու ներ­կա­յու­թիւնը:

hmem opening_guests

Օր­ուան հան­դի­սա­վար­ներ Կա­րէն Կի­լոյ­եան եւ Զա­րու­հի Կա­րա­պետ­եան, ներ­կա­յա­ցու­ցին Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հիմ­նադ­րու­թեան պատ­մու­թիւնը եւ մաս­նա­կից իւ­րա­քան­չիւր երկ­րի մա­սին կարճ պատ­մա­կա­նով մը անդ­րա­դար­ձան այդ­տեղ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կա­ռոյ­ցի հիմ­նադ­րու­թեան, կի­րար­կած մար­զա­ձե­ւե­րուն եւ ար­ձա­նագ­րած յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րուն: Բո­լոր եր­կիր­նե­րու մաս­նա­կից­նե­րուն հրա­պա­րակ մուտ­քէն ետք, բաց­ման պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թիւնը սկսաւ Հա­յաս­տա­նի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի քայ­լերգ­նե­րով՝ շե­փո­րա­խում­բին կա­տա­րո­ղու­թեամբ: Ապա, Ամե­նայն Հա­յոց Գա­րե­գին Բ.-ի օրհ­նու­թեան խօս­քը փո­խան­ցեց Սի­ոն եպիս­կո­պոս, որ շեշ­տեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի առա­քե­լու­թեան վսե­մու­թիւնն ու տա­րի­ներ շա­րու­նակ ազ­գա­պահ­պան­ման հա­մար իր կա­տա­րած աշ­խա­տան­քը Սփիւռ­քի տա­րած­քին:

Խօսք առաւ Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նուշ Յա­կոբ­եան, որ բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց մար­զա­խա­ղե­րու մաս­նա­կից­նե­րուն իրենց հայ­րե­նի­քին մէջ՝ նշե­լով, որ հայ­րե­նի հո­ղը միշտ կա­րօ­տը ու­նի իր զա­ւակ­նե­րուն: Անոր յա­ջոր­դեց մարմ­նակր­թու­թեան եւ երի­տա­սար­դու­թեան հար­ցե­րու նա­խա­րար Ար­մէն Գրի­գոր­եա­նի խօս­քը, որ կա­րե­ւոր նկա­տեց նման մար­զա­խա­ղե­րու կազ­մա­կեր­պու­մը Հա­յաս­տա­նի մէջ, ինչ որ կը ծա­ռա­յէ նա­եւ Սփիւռ­քի երի­տա­սար­դու­թեան հայ­րե­նիք այ­ցե­լե­լու եւ հայ­րե­նի հո­ղին վրայ մար­զա­կան ոգի­ով իրենց եղ­բայր­նե­րուն հետ մրցե­լու առա­քե­լու­թեան: Ան նշեց, որ հայ­րե­նի ախոյ­եան­նե­րը եւս ներ­կայ են հան­դի­սու­թեան՝ բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­լու բո­լո­րին: Ար­մէն Գրի­գոր­եան փո­խան­ցեց, որ Հա­յաս­տա­նի ողիմպ­ի­ա­կան կո­մի­տէի նա­խա­գահ Գա­գիկ Ծա­ռուկ­եա­նի կող­մէ յա­տուկ դա­սա­ւո­րու­մով պատ­րաստ­ուած է բա­ժակ մը, որ պի­տի ու­նե­նայ շրջուն բա­ժա­կի դրու­թիւն եւ պի­տի փո­խանց­ուի այն շրջա­նին, որ մար­զա­խա­ղե­րուն առա­ւե­լա­գոյն յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րը կþար­ձա­նագ­րէ:

p2-3 k-

Հիւ­րըն­կալ շրջա­նի խօս­քը ար­տա­սա­նեց Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ի վար­չու­թեան ատե­նա­պետ Հրաչ Շմա­ւոն­եան: Ան յոյս յայտ­նեց, որ հա­մա Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 8-րդ մար­զա­խա­ղե­րը դառ­նան հզօ­րաց­ման նոր ազ­դակ եւ նպաս­տեն հայ­րե­նիք-Սփիւռք կա­պե­րու սեր­տաց­ման ու ամ­րապնդ­ման:

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան խօս­քը ար­տա­սա­նեց ատե­նա­պետ Գրի­գո­րիս Պո­ղար­եան: Ան նշեց այս մար­զա­խա­ղե­րուն իւ­րա­յատ­կու­թիւնը՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով տե­ղի կþու­նե­նան Հա­յաս­տա­նի մէջ: Գ. Պո­ղար­եան նշեց, որ ասի­կա առիթ է ներ­կայ Հ.Մ.Ը.Մ.-ական­նե­րուն վե­րա­նո­րո­գե­լու իրենց ուխ­տը՝ հա­ւա­տա­րիմ մնա­լու Հա­յաս­տան­եայց եկե­ղեցի­ին, ծա­ռա­յե­լու ազ­գին ու հայ­րե­նի­քին եւ գոր­ծե­լու ան­դուլ, մին­չեւ որ «կա­տարն հայ­րե­նի լե­րանց հե­ռա­գոյն» կա­րե­լի ըլ­լայ կո­թո­ղել դրօշն եռա­գոյն»:

Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Արամ Ա. կա­թո­ղի­կոս մար­զա­խա­ղե­րուն առի­թով յղած էր իր օրհ­նու­թեան խօս­քը, զոր ըն­թեր­ցեց Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ Միհ­րան Շիմ­շիր­եան: Արամ Ա. վե­հա­փառ իր խօս­քին մէջ նախ ող­ջու­նեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մեծ ըն­տա­նի­քը, որ դարձ­եալ հա­ւա­քած է իր աշ­խար­հաց­րիւ ան­դամ­նե­րը հայ­րե­նի հո­ղին վրայ՝ հա­ւա­տա­րիմ իր որ­դեգ­րած սկզբունք­նե­րուն, դա­ւա­նած ար­ժէք­նե­րուն ու հե­տապն­դած երազ­նե­րուն: Ապա կոչ ուղ­ղեց բո­լո°ր Հ.Մ.Ը.Մ.-ական­նե­րուն, ներ­կայ թէ բա­ցա­կայ, միու­թեան հիմ­նա­դիր­նե­րուն օրի­նա­կով եւ անց­նող տաս­նամ­եակ­նե­րու բո­լոր տի­պար Հ.Մ.Ը.Մ.-ական­նե­րուն ծա­ռա­յու­թեան ճամ­բով շա­րու­նա­կե­լու Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ազ­գա­կերտ ու հայ­րե­նա­շէն առա­քե­լու­թիւնը:

p2-3 ll

Այ­նու­հե­տեւ, մար­զա­խա­ղե­րու մաս­նա­կից մար­զիկ­նե­րուն անու­նով Վի­գէն Յով­հան­նէս­եան կա­տա­րեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ական մար­զի­կին եր­դու­մը:

Վեր­ջին խօս­քը ար­տա­սա­նեց Երե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Գա­գիկ Բեկ­լար­եան: Ան բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ական­նե­րուն՝ հա­մայն հա­յու­թեան մայ­րա­քա­ղաք Երե­ւա­նի մէջ: Ան գնա­հա­տեց «հա­յա­պահ­պան­ման գոր­ծին մէջ իր ու­րոյն դերն ու տե­ղը ու­նե­ցող միու­թիւնը» եւ յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց անոր յա­ռա­ջի­կայ աշ­խա­տանք­նե­րուն: Ապա ան պաշ­տօ­նա­պէս բաց­ուած յայ­տա­րա­րեց հա­մաՀ.Մ.Ը.Մ.-ական 8-րդ մար­զա­խա­ղե­րը:

Հան­դի­սու­թեան պաշ­տօ­նա­կան բա­ժի­նին յա­ջոր­դեց գե­ղար­ուես­տա­կան ճոխ յայ­տա­գիր, մաս­նակ­ցու­թեամբ հայ­րե­նի եր­գի ու պա­րի խում­բե­րու եւ եր­գիչ-երգ­չու­հի­նե­րու: Հան­դի­սու­թիւնը փակ­ուե­ցաւ երե­կոյ­եան ժա­մը 11:00-ին, հրա­վա­ռու­թեամբ:

p2-3[[ 

ՄԱՄ­ԼՈՅ ԱՍՈՒ­ԼԻՍ

Միւս կողմէն Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 8-րդ մար­զա­խա­ղե­րուն ծի­րէն ներս, Յու­լիս 31, 2009-ի կէ­սօր­ուան ժա­մը 12:00-ին (Երե­ւա­նի ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցով), Երե­ւա­նի «Մարի­ոթ» պան­դո­կի ժո­ղո­վաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ մար­զա­խա­ղե­րու մամ­լոյ ասու­լի­սը՝ մաս­նակ­ցու­թեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ Միհ­րան Շիմ­շիր­եա­նի, մար­զա­խա­ղե­րու յանձ­նա­խում­բի ատե­նա­պետ Ման­ուէլ Մար­սէլ­եա­նի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.- ՀԱՍԿ-ի վար­չու­թեան ատե­նա­պետ Հրաչ Շմա­ւոն­եա­նի: Մամ­լոյ ասու­լի­սին ներ­կայ գտնուե­ցան հայ­րե­նի լրագ­րող­ներ եւ պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յան­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ: Բաց­ման խօս­քով հան­դէս եկաւ Հրաչ Շմա­ւոն­եան, որ նախ ող­ջու­նեց ներ­կա­նե­րը, ապա փո­խան­ցեց, թէ ՀՄԸՄ-ի 99-ամ­եայ պատ­մու­թեան մէջ Հա­մաՀ.Մ.Ը.Մ.-ական մար­զա­խա­ղե­րը առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Հա­յաս­տա­նի մէջ՝ նշե­լով, որ նա­խա­պէս 7 ան­գամ տե­ղի ու­նե­ցած են Սփիւռ­քի այլ եր­կիր­նե­րու մէջ: Մար­զա­խա­ղե­րը պի­տի ու­նե­նան 5 մար­զա­ձե­ւեր՝ ոտնագնդակ, կողովա-գնդակ, փինկ փոնկ, ճատ­րակ եւ լող: Ան նշեց, որ Հա­յաս­տա­նէն եւ Սփիւռ­քէն 450 մար­զիկ­ներ եւ պա­տաս­խա­նա­տու­ներ ժա­մա­նած են Հա­յաս­տան, յա­տուկ այս մար­զա­խա­ղե­րուն մաս­նակ­ցե­լու հա­մար: Հ. Շմա­ւոն­եան փո­խան­ցեց, որ մար­զա­խա­ղե­րու բաց­ման հան­դի­սու­թիւնը որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Շա­բաթ,  Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ: Մար­զիկ­նե­րը Հիւ­սի­սա­յին պո­ղո­տա­յէն տո­ղանց­քով ուղղ­ուեցան հրա­պա­րակ, ուր տե­ղի ու­նե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան բաց­ման հան­դի­սու­թիւն, որուն յա­ջոր­դեց եր­գա­հան­դէս՝ մաս­նակ­ցու­թեամբ հայ­րե­նի եր­գիչ­նե­րու, ինչ­պէս նա­եւ՝ պա­րա­խում­բե­րու ելոյթ­ներ: Ան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց սոյն մար­զա­խա­ղե­րուն կազ­մա­կերպ­ման աջակ­ցած բո­լոր անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն, յատ­կա­պէս՝ Ոտ­նագն­դա­կի Հա­մա­դաշ­նակ­ցու­թեան: Հ. Շմա­ւոն­եան փո­խան­ցեց նա­եւ, որ Հա­յաս­տա­նի Ողիմպ­ի­ա­կան Կո­մի­տէի նա­խա­գահ Գա­գիկ Ծա­ռուկ­եան յա­տուկ բա­ժակ մը տրա­մադ­րած է ախոյ­եան շրջա­նին հա­մար, որ պի­տի ու­նե­նայ շրջուն բա­ժա­կի դրու­թիւնը եւ փո­խանց­ուի ախոյ­եան շրջա­նին՝ իւ­րա­քան­չիւր հա­մա Հ.Մ.Ը.Մ.-ական մար­զա­խա­ղե­րու աւար­տին:

 

Ապա խօսք առաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ Միհ­րան Շիմ­շիր­եան, որ հա­մա­ռօտ կեր­պով ներ­կա­յա­ցուց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ծնունդն ու առա­քե­լու­թիւնը, Հ.Մ.Ը.Մ. – Հ.Ա.Ս.Կ.-ի հիմ­նադ­րու­թիւնը Հա­յաս­տա­նի մէջ եւ հա­մաշ­խար­հա­յին սկաու­տա­կան շարժ­ման ան­դա­մակ­ցու­թիւնը: Ան նշեց, որ Հ.Մ.Ը.Մ. հա­րիւր մաս­նա­ճիւ­ղեր ու­նի աշ­խար­հի տա­րած­քին եւ 25 հա­զար ան­դամ­ներ: Մ. Շիմ­շիր­եան շեշ­տեց հա­մաՀ.Մ.Ը.Մ.-ական 8-րդ մար­զա­խա­ղե­րը Հա­յաս­տա­նի մէջ կա­յաց­նե­լու կա­րե­ւո­րու­թիւնը, մա­նա­ւանդ երի­տա­սարդ սե­րուն­դին հա­մար, որուն առիթ ըն­ծայ­ուած է այ­ցե­լե­լու հայ­րե­նիք եւ հայ­րե­նի հո­ղին վրայ մաս­նա­կից դառ­նա­լու մար­զա­խա­ղե­րուն:

Վեր­ջին խօս­քը փո­խան­ցեց Ման­ուէլ Մար­սէլ­եան, որ շեշ­տեց, թէ մար­զա­խա­ղե­րու մաս­նակ­ցու­թեան կող­քին, մար­զիկ­նե­րուն հա­մար պի­տի կազ­մա­կերպ­ուի նա­եւ դաստ­ի­ա­րակ­չա­կան սե­մի­նար մը, որ­մէ ետք անոնք պի­տի այ­ցե­լեն Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­հա­մա­լիր՝ իրենց յար­գան­քի տուր­քը մա­տու­ցե­լու Մեծ Եղեռ­նի զո­հե­րու յի­շա­տա­կին: Մար­զիկ­նե­րը առի­թը պի­տի ու­նե­նան նա­եւ այ­ցե­լե­լու Սե­ւա­նայ լիճ եւ ամ­բողջ օրը ան­ց­նե­լու Սե­ւա­նի ափին: Մ. Մար­սէլ­եան նշեց, որ հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական մար­զա­խա­ղե­րուն կրնան մաս­նակ­ցիլ միայն Հ.Մ.Ը.Մ.-ին ան­դա­մակ­ցած մար­զիկ­ներ, եւ շեշ­տեց, որ մար­զա­խա­ղե­րը սի­րո­ղա­կան մա­կար­դա­կի են:

Լրագ­րող­նե­րուն հար­ցում­նե­րուն պա­տաս­խա­նե­լով՝ մամ­լոյ ասու­լի­սի աւար­տին Հ. Շմա­ւոն­եան ընդ­հա­նուր տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց Հ.Մ.Ը.Մ.- Հ.Ա.Ս.Կ.-ի ան­դամ­նե­րու թիւին եւ գոր­ծու­նէ­ու­թեան մա­սին:

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻՆ

 

Օգոստոս 5, յետմիջօրէին, համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 8րդ մարզախաղերը ներկայացնող բազմանդամ պատուիրակութիւն մը այցելեց նախագահ Սերժ Սարգսեանի: Պատուիրակութեան մաս կազմեցին մարզախաղերու առիթով Երեւան գտնուող Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամներ, մարզախաղերու կազմակերպիչ մարմնի անդամներ եւ շրջաններու ներկայացուցիչներ, ընդամէնը՝ 29 հոգի:

Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատուիրակութիւնը ընդունելով, նախագահ Սարգսեան ողջունեց համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական մարզախաղերը Երեւանի մէջ կատարելու որոշումը եւ ընդգծեց, թէ մարզախաղերու արդիւնքներէն աւելի կարեւոր է Սփիւռքահայ երիտասարդութեան շփումը հայրենիքին հետ: Հայաստանը Սփիւռքով զօրաւոր է, իսկ Սփիւռքը՝ Հայաստանով, շեշտեց ան եւ խօսեցաւ սիրողական ձեւով կիրակուող մարզախաղերու զարգացման անհրաժեշտութեան մասին:

Ապա, նախագահ Սարգսեան անդրադարձաւ հայութիւնը յուզող օրուան հրատապ հարցերուն՝ Արցախի հարցի լուծման եւ հայ-թրքական յարաբերութիւններու ընթացքին մասին:

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ խօսք առաւ ատենապետ Գրիգորիս Պողարեան: Ան ներկայացուց միութեան հայանուէր աշխատանքներու տասնամեակներու վաստակը եւ յայտնեց, թէ Հ.Մ.Ը.Մ. աշխարհասփիւռ իր 25 հազար անդամներով այսօր, աւելի քան երբեք, իր աչքերը յառած է հայրենիքին՝ նոր սերունդը ազգային առողջ դաստիարակութեամբ կազմաւորելու ջանքով: 50 վայրկեան տեւած այցելութեան աւարտին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Գրիգորիս Պողարեան նախագահ Սերժ Սարգսեանին յանձնեց յուշանուէր մը:

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles