Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ “ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ“Ի ԳՐԱԿԱՆ “ՄԻՆԱՍ ԵՒ ԳՈՀԱՐ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ“ ՄՐՑԱՆԱԿ

0 0
Read Time:2 Minute, 9 Second

hamazkain HAMAZKAYIN Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի “Հա­մազ­գա­յին“ը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ յա­ջոր­դա­բար երկ­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով կազ­մա­կեր­պած է “Մի­նաս եւ Գո­հար Թէ­օ­լէ­օլ­եան“ գրա­կան մրցա­նա­կը, մի­ակ տար­բե­րու­թեամբ, որ այս տա­րի եր­կու մրցա­նակ նկա­տի առն­ուած է, մէ­կը վե­րա­պահ­ուած յա­տուկ հա­յե­րէ­նով գրուած գոր­ծե­րուն, միւսն ալ անգ­լե­րէ­նով լոյս ըն­ծայ­ուած հա­յու­թեան մա­սին գոր­ծե­րու:

Այս մրցա­նա­կին կրնան մաս­նակ­ցիլ Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի մէջ բնա­կող կամ գործող ոե­ւէ անձ, որ ամէն տե­սա­կի գրա­կան գործ (վէպ. նո­րա­վէպ, բա­նաս­տեղ­ծութիւն, թա­տեր­գու­թիւն, եւայլն) պատ­րաս­տած է:

Կա­րե­ւո­րա­գոյն պայ­ման­նե­րէն մէ­կը այն է թէ ներ­կա­յաց­նո­ղը պէտք է, որ ծնուն­դով հա­յոր­դի ըլ­լայ, կամ ալ ներ­կա­յաց­ուած գոր­ծը` հա­յու­թեան հետ կապ պէտք է որ ու­նե­նայ: Իւրաքանչիւր մրցանակակիր պիտի ստանայ $1500:

Դա­տա­կան կազ­մը կը բաղ­կա­նայ հե­տեւ­եալ հինգ անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րէն.-

Դոկտ. Սի­մա Աբ­րա­համ­եան (Մոն­րէ­ալ), Դոկտ. Վար­դան Մատ­թէ­ոս­եան (Նիւ Ճըրզի), պրն. Գուր­գէն Ար­զու­ման­եան (Գա­լի­ֆորն­իա), պրն. Եր­ուանդ Քո­չուն­եան (Գալի­ֆորն­իա) եւ փրոֆ. Խա­չիկ Թէ­օ­լէ­օլ­եան (Քա­նե­թի­քէթ):

Մրցա­նա­կա­բաշ­խու­մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ “Հա­մազ­գա­յին“ի հա­մախմ­բու­մին:  Կա­րե­լի է տպուած գոր­ծը յղել հե­տեւ­եալ հաս­ցէ­ին.- Hamazkayin Tololyan Prize Committee at 80 Bigelow Ave, Watertown, MA 02472, կամ ալ ելեկ-տրա­նա­մա­կի մի­ջո­ցաւ PDF ձե­ւով.-

tololyan-award@hamazkayin-usa.org: Պայ­մա­նա­ժամն է Յունուար 31, 2014:

Նշենք թէ գրա­կան քննա­դատ Մի­նաս Թէ­օ­լէ­օլ­եան տա­րի­ներ շա­րու­նակ եղած է “Հայ­րե­նիք“ի խմբագիր, իսկ իր կո­ղա­կի­ցը` Գո­հար եղած է հա­յե­րէն լեզ­ուի դասա­տու:

Այս մրցա­նա­կը կա­րե­լի եղած է իրա­գոր­ծել, շնոր­հիւ Սան Ֆրան­սիս­քո­յաբ­նակ տէր եւ տի­կին Եդ­ուարդ եւ Վեր­ժին Մսըրլ­եան­նե­րու առա­տա­ձեռ­նու­թեան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles