Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՏԱԹԵՒ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ 25-ՐԴ ՀԱՒԱՔԸ

0 0
Read Time:7 Minute, 37 Second

Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ  Առաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ` Անու­շա­ւան եպս. Դանի­էլ­եա­նի, տե­ղի ու­նե­ցաւ “Տա­թեւ“ հիմ­նար­կի ամառ­նա­յին 25-րդ հա­ւա­քը: 56 աշա­կերտ­ներ (մե­ծա­մաս­նու­թեամբ 13-18 գա­րուն­ներ բո­լո­րած) եւ 15 դա­սա­տու-դա­սա­խօս­ներ, ժա­մա­նած զա­նա­զան շրջան­նե­րէ հա­ւաք­ուե­ցան Սուրբ Մէ­րի (Էլ­վեր­սըն, Փէն­սիլ­վան­իա) կեդ­րո­նը, այս հիմ­նար­կի ամառ­նա­յին յայ­տագ­րին առ­թիւ, որ սկսաւ Կի­րա­կի, Յու­լիս 3-ին եւ աւար­տե­ցաւ շա­բաթ մը ետք` կի­րա­կի, Յու­լիս 10-ին:

Ծրա­գի­րը խտաց­ուած էր եւ կ՛ընդգր­կէր նիւ­թեր, որոնք կը վե­րա­բե­րէ­ին  քրիս­տոն­եայ դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան, Աստ­ուա­ծա­շուն­չի սեր­տո­ղու­թեան եւ քննու­թեան, աղօթ­քի ու պաշ­տա­մուն­քի կա­րե­ւո­րու­թեան եւայլն:

Ամէն օր ծրա­գի­րը սկսաւ Առա­ւօտ­եան աղօթ­քով ժա­մը 7:15-էն 7:45:  Առտ­ուան ժա­մը 8:30էն մին­չեւ կե­սօր­ուան ժա­մը 12:30 դա­սըն­թացք­ներ տե­ղի ու­նե­ցան: Կէ­սօ­րէ ետ­քե­րը կա­տար­ուե­ցան մրցում­ներ, խա­ղեր եւ այ­ցե­լու­թիւն­ներ: Երե­կոյ­եան կա­տար­ուե­ցան կլոր սե­ղան­ներ եւ հար­ցա-զ­րոյց­ներ, որոնց հե­տե­ւե­ցան Աստ­ուա­ծա­շուն­չի սեր­տո­ղու­թիւն: Իւ­րա­քան­չիւր հա­ւաք աւար­տե­ցաւ հսկու­մով, ժա­մը 9:45էն 10:30:

Հիմ­նար­կը չորս տար­ուայ վրայ եր­կա­րող յայ­տա­գիր մըն է (մէկ շա­բաթ ամէն ամառ):  Այն աշա­կերտ­նե­րը, որոնք կը կա­տա­րեն չորս տա­րին, կա­րե­լիու­թիւնը ու­նին մաս­նակ­ցե­լու յա­ւել­եալ մաս­նա­գի­տա­կան դա­սըն­թացք­նե­րու: Հինգ մա­կար­դակ­նե­րու դա­սըն­թացք­նե­րը տե­ղի կ՛ու­նե­նան մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ:  Շա­բաթ մը տե­ւող յայ­տագ­րին ըն­թաց­քին,իւ­րա­քան­չիւր մա­կար­դա­կի վե­րա­պահ­ուած է քսան պահ: Ասոնց վրայ կ՛աւել­նան  երե­կո­նե­րու հար­ցազ­րոյց­ներն ու Աստ­ուա­ծա­շուն­չի սեր­տո­ղու­թիւն­նե­րը, տասն­մէկ ու­սու­ցիչ­նե­րու ու երեք հիւր ու­սու­ցիչ­նե­րու առաջ­նոր­դու­թեամբ:

Մաս­նա­գի­տա­կան դա­սըն­թացք­նե­րու ծրա­գի­րը կը փոխ­ուի ամէն տա­րի, այն դա­սըն­թացք­նե­րը որոնք յա­ւել­եալ լու­սա­բա­նու­թիւն­ներ կը փո­խան­ցեն հա­ւատ­քի մա­սին:  Կղե­րա­կան­նե­րու կող­քին, հիւր դա­սա­խօս­ներ կը հրա­ւիր­ուին վա­րե­լու մաս­նա­գի­տա­կան դա­սե­րը:

Այս Տար­ուայ ու­սու­ցիչ­ներն էին` Եպիս­կո­պոս Անու­շա­ւան Դանի­էլ­եան, Ծայ­րա­գոյն Վար­դա­պետ Դանի­էլ Կա­րա­պետ­եան, Հր. Անդ­րա­նիկ Պալճ­եան, Հր. Ներ­սէս Մա­նուկ­եան, Հր. Գա­րե­գին Պե­տուր­եան, Հայր Կո­մի­տաս Պաղ­սար­եան, Հր. Սար­գիս Աք­թա­ւուգ­եան, Հր. Նա­րեկ Տէր­տէր­եան, Սպ. Շանթ Գա­զանճ­եան, Տիկ. Ճո­ան­նա Պաղ­սար­եան, եւ օրդ. Ժա­նէթ Նա­զար­եան: Հիւր ու­սու­ցիչ­ներն էին` Աստ­ուա­ծա­շուն­չի մաս­նա­գէտ Դա­սա­խօս Վեր. Հր. Փօլ Թա­րա­զի, “Պէ­րի“ Քո­լէ­ճի Դա­սա­խօս եւ կրօն­քի եւ փի­լի­սո­փա­յու­թեան մաս­նա­ճիւ­ղի դա­սա­տու Մայ­քըլ Փա­փազ­եան եւ Հայ­րեր` Յով­նան Պո­զոյ­եան եւ Մես­րոպ Լա­քիս­եան:

 

Յու­լիս 4-ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ դաշ­տագ­նա­ցու­թիւն, ուր մաս­նակ­ցող­նե­րը ան­ցու­ցին ան­մո­ռա­նա­լի ժա­մեր: Օր­ուան հիւ­րա­սի­րու­թիւնը կա­տա­րած էր, շրջա­նէն ներս մեծ հռչակ սփռած “Ար­մինի­ըն Տի­լայթ“ (Աստ­ղիկ Գա­զանճ­եան) ըն­կե­րու­թիւնը:

Շա­բաթ, Յու­լիս 9-ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ հիմ­նար­կի 25-ամ­եա­կի պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թիւնը, բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նի (Տես­նել ող­ջո­յին խօս­քը):

Յա­ջորդ օրը, տե­ղի ու­նե­ցաւ փակ­ման հան­դի­սու­թիւնը, որ­մէ ետք տե­ղի ու­նե­ցաւ հրա­ժեշ­տի ճաշ­կե­րոյ­թը, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Օ.Մ.-ի տեղ­ւոյն “Ար­տե­միս“ մաս­նա­ճիւ­ղին: Հայր Անու­շա­ւան Եպսկ. Դանի­էլ­եան խօսք առաւ եւ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց “Տա­թե­ւ“ի ամառ­նա­յին յայ­տագ­րին մա­սին, նպա­տա­կը եւ ուղ­ղու­թիւնը, եւ նշեց քրիս­տոն­եայ դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան կա­րե­ւո­րու­թիւնը, մաս­նա­ւո­րա­պէս պա­տա­նե­կան տա­րի­նե­րու ժա­մա­նակ:

 

 

ՈՂ­ՋՈՅ­ՆԻ ԽՕՍՔ

ՏԱ­ԹԵ­ՒԱ­ՑԻ ԼՍԱ­ՐԱ­ՆԻՆ

 

Իր Հիմ­նադ­րու­թեան 25-ամ­եա­կին Առի­թով Ող­ջո՜յն, Տա­թե­ւա­ցի Լսա­րան, հիմ­նադ­րու­թեանդ 25-ամ­եա­կին առի­թով:

Քսան­հինգ տա­րի­ներ կազ­մա­կեր­պե­ցիր, ու­սում ջամ­բե­ցիր, քրիս­տո­նէ­ա­կան առա­քի­նու­թիւն­նե­րով դաստ­ի­ա­րա­կե­ցիր քե­զի եկող­նե­րը, եւ այժմ ար­դար ու ար­ժա­նի իրա­ւունքդ է լսե­լու երախ­տա­գի­տա­կան եւ շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քեր բո­լոր անոնց­մէ` որոնք գի­տեն, ճանչ­ցան ու վկա­յե­ցին առա­քե­լու­թիւնդ:

Ող­ջո՜յն, սի­րե­լի դաստ­ի­ա­րակ­ներ: Առա­ջին հեր­թին Գե­րաշ­նորհ Տ. Անու­շա­ւան Եպիս­կո­պո­սին, որ քսան­հինգ տա­րի­ներ յա­ջո­ղու­թեամբ պսա­կեց Վա­րիչՏնօ­րէ­նի պաշ­տօ­նը` յօ­ժա­րու­թեամբ, սի­րով, նուի­րու­մով եւ խնդու­թեամբ: Բա­րեշ­նորհ Շանթ Սար­կա­ւա­գին, որ բծա­խընդ­րու­թեամբ եւ հե­տե­ւո­ղա­կա­նու­թեամբ հսկեց Լսա­րա­նի ծրա­գիր­նե­րու իրա­գործ­ման: Ու­սուց­չա­կան կազ­մին

հո­գե­ւո­րա­կան եւ աշ­խար­հա­կան, որոնք անտր­տունջ եւ ու­րա­խու­թեամբ թէ՛ հո­գե­ւոր եւ ազ­գա­յին անհ­րա­ժեշտ գի­տե­լիք­նե­րը փո­խան­ցե­ցին տա­թե­ւա­ցի­նե­րուն եւ թէ՛ իրենց կեան­քի օրի­նա­կով տի­պար հան­դի­սա­ցան աշա­կեր­տու­թեան, գործ­նա­պէս վկա­յե­լու կրօ­նա­կան եւ եկե­ղե­ցա­կան դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան անհ­րա­ժեշ­տու­թեան, անոնց հո­գի­նե­րուն մէջ ցա­նե­լով աստ­ուա­ծա­վա­խու­թեան եւ աստ­ուա­ծա­պաշ­տու­թեան սեր­մե­րը:

Ող­ջո՜յն, Տա­թե­ւա­ցի Լսա­րա­նի սի­րե­լի աշա­կերտ­ներ` շրջա­նա­ւարտ թէ տա­կա­ւին յա­ճա­խող:

Լսա­րա­նը ձեզ­մով իմաստ ստա­ցաւ, Լսա­րա­նը ձեզ­մով շունչ ու ոգի առաւ եւ ձեր լուրջ հե­տա­քրք­րու­թեանց ու ուս­ման ծա­րա­ւին որ­պէս ար­դիւնք` կեն­դա­նա­ցաւ, եւ շնոր­հիւ ձեր ներ­կա­յու­թեան` Լսա­րա­նի առա­քե­լու­թիւնը ար­ձա­գանգ գտաւ իւ­րա­քան­չիւ­րիդ գա­ղու­թին կեան­քէն ներս:

Ող­ջո՜յն, 25-ամ­եայ կեն­սա­լից, աշ­խոյժ ու կո­րո­վի Տա­թե­ւա­ցի Լսա­րան: Ող­ջո՜յն եւ շնոր­հա­կա­լու­թիւն բո­լոր անոնցՎա­րիչՏնօ­րէն, ու­սու­ցիչ, աշա­կերտ ու բա­րե­րարորոնք սա­տա­րե­ցին Լսա­րա­նի յա­ջո­ղու­թեան եւ նե­ցուկ կանգ­նե­ցան անոր գոր­ծու­նէ­ու­թեան եւ իրա­գոր­ծու­մին:

Կ՛աղօ­թենք ամե­նա­բա­րի Աս­տու­ծոյ, որ իր հզօր ձեռ­քը միշտ տա­րա­ծած պա­հէ Տա­թե­ւա­ցի Լսա­րա­նին վրայ, առա­ւել կո­րո­վով եւ իմաս­տու­թեամբ օժ­տէ պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը եւ լու­սա­ւո­րէ միտքն ու հո­գին հոն յա­ճա­խող աշա­կեր­տու­թեան:

 

Մնանք սի­րոյ ող­ջու­նիւ եւ օրհ­նու­թեամբ,

 

Աղօ­թա­րար`

 

Օշա­կան Ար­քե­պիս­կո­պոս

 

Առաջ­նորդ

Ամե­րի­կա­յի Արե­ւել­եան Թե­մին

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles