ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՕՊԱ­ՄԱ ԿԸ ՓՈՐ­ՁԷ ԾԱԾ­ԿԵԼ ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵՂ­ԱՍՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՕՐԵ­ՐՈՒ ԱՊԱ­ՀՈ­ՎԱԳ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱՐ­ՑԸ

  ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Նա­խա­գահ Պա­րաք Օպա­մա, Գե­րա­գոյն Ատ­եա­նին յղուած նա­մա­կով մը, կոչ ըրած է, որ չքննէ Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան օրե­րուն ապա­հո­վագ­րու­թիւն գնած հա­յոր­դի­նե­րու իրա­ւունք­նե­րուն վե­րա­բե­րող հար­ցը: Այս նա­մա­կը որ Ուր­բաթ, Մա­յիս 10...

ՏԵ­ՍԱ­ԿԷՏ.- ԱՊ­ՐԻԼ 25, 2015 ԿԱՄ ԹԱՆ­ԳԱ­ՐԱ­ՆԱ­ՅԻՆ ՃԱ­ՆԱ­ՉՈՒ­ՄԷՆ ԴԷ­ՊԻ ՀԱ­ՏՈՒՑ­ՄԱՆ ՊԱՅ­ՔԱՐ

ՅԱՐՈՒԹ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ ԹՈՐՈՆԹՕ Հայ­կա­կան հար­ցի թղթած­րա­րին պատ­մա­կան կա­րե­ւո­րա­գոյն փաս­տա­թուղ­թը հո­վա­նա­ւո­րած ու ստո­րագ­րած եւ ցարդ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը չճանչ­ցող Ամե­րի­կա­յի քթին տակ գտնուող G8-ի ան­դամ Գա­նա­տան` 2006-ին, պե­տա­կան մա­կար­դա­կով պաշ­տօ­նա­կան ճա­նա­չում շնոր­հեց Հա­յոց...

ՄԵ­ԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻ­ԼԻԿ­ԻՈՅ ՀՈ­ՎԱ­ՆԱ­ՒՈ­ՐՈՒ­ԹԵԱՄԲ ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ՄԷՋ ՀԻՄՆ­ՈՒԵ­ՑԱՒ ՆՈՐ ԿԻ­ԼԻԿ­ԻԱ ԳԻՒ­ՂԸ

  ՍՏԵ­ՓԱ­ՆԱ­ԿԵՐՏ .¬ Մա­յիս 12-ին, Մար­տա­կեր­տի Կի­չան տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Նոր Կի­լիկ­իա գիւ­ղի առա­ջին տա­սը բնա­կե­լի առանձ­նա­տու­նե­րու բաց­ման հան­դի­սա­ւոր արա­րո­ղու­թիւնը: Առա­ջին հանգր­ուա­նին կա­ռուց­ուած տաս երկ­սեն­եակ­նոց առանձ­նա­տու­նե­րէն եր­կու­քը այդ օրը...

ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆԻ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ԿԱԶ­ՄԱ­ԿԵՐ­ՊԱԾ ԱՇԱ­ԿԵՐ­ՏԱ­ԿԱՆ ՄՐՑՈՅ­ԹԸ

  [caption id="attachment_13878" align="aligncenter" width="300"] Մրցոյթին մասնակցող աշակերտներէն մաս մը, Համազգայինի յանձնած վկայագրե-րով ու նուէրներով, Տէր Մեսրոպ Քհնյ. Լագիսեանի եւ Համազգայինի Վարչական` Յովհ.Եսայեանի հետ[/caption] Ս. ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ (Լուսանկարները` ՌՈՊԵՐԹ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆի) Նիւ...

ՏԻԹ­ՐՈՅ­ԹԻ ՄԷՋ ԳՐԱ­ԿԱՆ ԵՒ ԱՐ­ՈՒԵՍ­ՏԻ ԳՈ­ՀԱՐ­ՆԵՐ

  Տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին Տիթ­րոյ­թի Հա­մազ­գա­յին Հայ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան  գոր­ծու­նէ­ու­թեան ծի­րէն ներս, աւան­դու­թեան դար­ձած է Ապ­րիլ ամս­ուան ըն­թաց­քին, Տիթ­րոյ­թի մշա­կու­թա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան, ``Գրա­կան Եւ Ար­ուես­տի Գո­հար­ներ`` ան­ուան  տակ, ներ­կա­յաց­նել հայ բա­նաս­տեղծ­նե­րու, երա­ժիշի­տնե­րու...

ՄԱՄ­ԼՈՅ ՀԱ­ՂՈՐ­ԴԱԳ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

  Շոր­հիւ Մե­ծա­գոյն Պոս­թը­նի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րու աջակ­ցու­թեան եւ քա­ջա­լե­րան­քին, Սու­րի­ա­հա­յու­թեան օժան­դա­կու­թեան նուիր­ուած հա­մեր­գը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ապ­րիլ 20, 2013-ին, պսակ­ուե­ցաւ յա­ջո­ղու­թեամբ: Հա­մեր­գի տոմ­սակ­նե­րու վա­ճառ­քէն եւ կա­տար­ուած նուի­րա­տուու­թիւն­նե­րէն գո­յա­ցած $30,500 գու­մա­րը...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- Թ.Մ.Մ.-Ի “ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉԵԱՆ“ ԹԱ­ՏԵ­ՐԱ­ԽՈՒՄ­ԲԸ “ՍԷՐ ԵՒ ԾԻ­ԾԱՂ“ ԿԸ ԲԵ­ՐԷ Ի ՆՊԱՍՏ ՍՐԲՈՑ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ԱՄԵ­ՆՕՐ­ԵԱՅ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻՆ

  ՌՈ­ՊԵՐԹ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵՏ­ԵԱՆ Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Ամե­նօր­եայ Վար­ժա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, 2013, Ապ­րի­լի 28-ին Թէ­քէ­եան Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան ``Մհեր Մկրտչեան`` թա­տե­րա­խում­բը ներ­կա­յաց­րեց իր նոր բե­մադ­րու­թիւնը` Եր­ուանդ Օտ­եա­նի ``Սէր եւ Ծի­ծաղ`` կո­մեդ­ի­ան որը,...

ԱՄ­ՄԱ­ՆԻ ՄԷՋ ՀԱ­ՅԵ­ՐԷՆ ԼԵԶ­ՈՒԻ ՊԱՀ­ՊԱՆ­ՄԱՆ ՄԱ­ՍԻՆ ԴԱ­ՍԱ­ԽՕ­ՍԵՑ ԴՈԿՏ. ԱՐ­ՏԱ ՃԷ­ՊԷՃ­ԵԱՆ

  Ապ­րիլ 12-ին, Ամ­մա­նի մէջ, բա­նա­խօ­սեց Դոկտ. Ար­տա Ճէ­պէճ­եան, ``Հա­յե­րէն լեզ­ուի պահ­պան­ման մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-ամ­եա­կի սե­մին`` նիւ­թին մա­սին: Այս ձեռ­նար­կը կը նա­խա­գա­հէր Յոր­դա­նա­նա­հայ Գա­ղու­թի Հո­գեւոր Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Վա­հան Արք....

ԳԷ­ՈՐԳ ՀԱՃ­ԵԱ­ՆԻ ՀԱ­ՄԵՐ­ԳԸ ՌՈՒ­ՍԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՎՈ­ՐՈ­ՆԵԺ ՔԱ­ՂԱ­ՔԻՆ ՄԷՋ

  Վեր­ջերս, Ռու­սաս­տա­նի Վո­րո­նեժ քա­ղա­քի Ֆիլ­հար­մոն­իա­յի դահ­լի­ճէն ներս,  ելոյթ ու­նե­ցաւ հան­րա­ծա­նօթ հայ թե­նոր եր­գիչ` Գէ­որգ Հաճ­եան: Հա­մեր­գը նուիր­ուած էր ժո­ղո­վուրդ­նե­րի բա­րե­կա­մու­թեան եւ հա­մե­րաշ­խու­թեան` ``Դա­սա­կան եւ հո­գե­ւոր երաժշ­տու­թիւնը մօ­տի­կաց­նում է սրտե­րը``...

ՂԱ­ՐԱ­ԲԱՂ­ԵԱՆ ՇԱՐԺ­ՄԱՆ 25-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՀԱՇ­ՈՒԵԿ­ՇԻ­ՌԸ

 ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ``ՎԷՄ``Ի   Փետր­ուար 1988-ին սկսուած Ղա­րա­բաղ­եան շար­ժու­մը 1990-ական­նե­րի սկզբնե­րից փո­խա­կերպ­ուե­լով Հա­յաս­տա­նի եր­րորդ Հան­րա­պե­տու­թեան եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան ձե­ւա­ւոր­ման զու­գա­հեռ գոր­ծըն­թաց­նե­րի` իր գա­ղա­փար­ներն ու նպա­տակ­նե­րը փո­խան­ցեց ազ­գե­րի մրցակ­ցու­թեան ու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան...
Social profiles