ՃԵՓ ՃԵՐՄԱԿԸ ԵՂԱՒ ՍԵՓ ՍԵՒ

Երբ մեր վէրքերը բաց մնացեր են, իրենք անոնց                                             վրայ աղ կը թափեն: Երբ մեր իրաւացի դատը լուծուած չէ, անոնք կը ստիպեն                                             որ մոռնանք եւ յետաձգենք: Երբ կը փնտռենք...

ԶԱՐԹՆԵՆՔ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ…

ԱՒԻԿ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆ Զարթնենք եղբայրնե°ր Տագնապ է, անել, Անծայր խաւարն է Թեւերը տածել, Թանձրացող պահի Մխացող ծխով, Աստղերի փայլն է Երկնքում խամրել…   Զարթնենք եղբայրնե°ր Կրքերն են յորդել, Մղձաւանջային Մահից ոչ...

ՏԱԳՆԱՊ…

  Սեւ- սեւ ամպերն են Երկնքից կախուել, Խաւարն է իր մութ Թեւերը տածել, Վերահաս ցուրտ է՝ Ձմեռ  տարաժամ Եւ ին՞չ է, տէր իմ ՝ Արդեօք պատահել…   Անձրեւն է յորդում...

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻՆ

Տէրը Կ’օգնի իր ժողովրդին: Հին Կտակարան. Եսայի 42.14   Առաջին ազգն ես դու հանդիսացել Սուրբ Քրիստոսին ընդունել, պաշտել. Նրան հարազատ Հայր ես ճանաչել, Հաւատքը՝ պետական կրօն հաստատել:     Նրա...

ՄԵՐ ՆԵՐԿԱՆ ԵՒ ԱՊԱԳԱՆ

                                                                                                                                                     Օտար հողը երբեք Հայրենիք չի դառնայ:                                                                                                                                                                                                                ԿԷՕԹԷ   Ձեզ հարց եմ տալիս՝ թէ ի՞նչպէս եղաւ, Որ մի հզօր ազգ, օրհնանքով սերուած, Կանգնած է այսօր անդունդի եզրին:   Թէ...

ՍԱՓՐԻՉՍ

                                                                                                                                                                                                          ԳԷ­ՈՐԳ ՊԵ­ՏԻԿ­ԵԱՆ  Մի հարց­նէք, թէ ին­չո՞ւ կամ ուր­կէ՞ ծնունդ առած է սափ­րիչ­նե­րու հան­դէպ ու­նե­ցած վե­րա­պա­հու­թիւնս, որով­հե­տեւ պի­տի չը­սեմ, թէ­եւ պե­տա­կան գաղ­տնիք մը չէ:  Հան­դարտ ան­կեղ­ծու­թեամբ մը կÿու­զեմ պար­զել, որ...

ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 90-ԱՄԵԱԿ

 Աւա­զա­նի անու­նով Կար­լէն Մու­րատ­եան (1919-1998),Գէ­որգ Էմին ծնած է Աշ­տա­րակ: Խորհր­դա­հայ տա­ղան­դա­ւոր բա­նաս­տեղծ եւ գրա­կան հան­րա­յին գոր­ծիչ, միջ­նա­կարգ կրթու­թիւնը ստա­ցած է ծնն­դա­վայ­րին մէջ, իսկ բարձ­րա­գոյն ու­սու­մը Երե­ւա­նի ճար­տա­րա­պե­տա­կան հաս­տա­տու­թե­նէն ներս: Բնա­տուր...

ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 140-ԱՄԵԱԿԸ

­Տաղա­ն­դաւոր եր­գի­ծա­բան, վի­պա­սան, թա­տե­րա­գիր եւ հրա­պա­րա­կա­գիր է Եր­ուանդ Օտ­եան (1869-1926): Ծնած է Պո­լիս, սե­րե­լով Օտ­եան­նե­րու յայտ­նի գեր­դաս­տա­նէն: Նախ­նա­կան ու­սու­մը ստա­ցած է տե­ղա­կան վար­ժա­րան­նե­րու մէջ, սա­կայն մտա­ւոր բարձր ու­սու­մի հա­սած է...

ՏԱՏԻԿԻ ԱՂՕԹՔԸ

Տա­տի­կը մեծ մայրն իր տոհ­մի - Հին կար­գե­րի հան­դեր­ձան­քով« Հլու եւ հեզ շար­ժու­ձե­ւովն Այն օրե­րի՝ երբ իր խաչն իսկ Թագն­ուած էր հա­գուս­տի տակ՝ Որ ծած­կում էր գլուխ« վիզ ու կզակ...

ԲԱՐԻ ՎԵՐԱՄՈՒՏ

                                                                                                                                                                ԳԷ­ՈՐԳ ՊԵ­ՏԻԿ­ԵԱՆ  Վե­րա­մուտ է դարձ­եալ: Ամ­րան քա­նի մը ամիս­նե­րու վրայ համր­ուած ար­ձա­կուր­դէն ետք, հայ թէ օտար բո­լոր վար­ժա­րան­նե­րը կրկին ան­գամ կը բա­նան իրենց դռնե­րը: Ծնողք, աշա­կերտ, ու­սու­ցիչ ար­դէն իսկ...
Social profiles