ՇՈՒՇԻԻ ԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ ԱՐՑԱԽԻ ՇԱԲԱԹ…ՐՈՏ ԱՅԼԸՆՏ ՆԱՀԱՆԳԻՆ ՄԷՋ

0 0
Read Time:7 Minute, 9 Second

 Լու­սան­կար` ՊԵՐՃ ԶՕՊԵԱՆ

Բե­ղուն եւ ան­մո­ռա­նա­լի շա­բա­թա­վերջ մը բո­լո­րեց Րոտ Այ­լըն­տի հայ գա­ղու­թը:

Շա­բա­թա­վերջ մը որ սկսաւ Հինգ­շաբ­թի Մա­յիս 17-ին: Ար­դա­րեւ, Շուշիի քսա­նամ­եա­կին առ­թիւ կազ­մա­կերպ­ուած այս ձեռ­նարկ­նե­րուն ամե­նէն աւե­լի յի­շա­տա­կե­լին նշուե­ցաւ այդ օր, երբ Րոտ Այ­լըն­տի ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Տու­նը, իր նիս­տին, յա­տուկ քու­է­ար­կու­թիւն կա­տա­րե­լով, բա­նա­ձեւ մը որ­դեգ­րեց, պա­հան­ջե­լով որ Ա.Մ.Ն. կա­ռա­վա­րու­թիւնը պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­նայ Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թիւնը:

Այս յա­տուկ նիս­տին, Ուա­շինկ­թը­նի իր կեդ­րո­նա­տեղի­էն ժա­մա­նած էր Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Գա­նա­տա­յի մօտ Ար­ցա­խի հան­րա­պե­տու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պրն. Ռո­պերթ Աւե­տիս­եա­նը, որ ամե­նայն գո­հու­նա­կու­թեամբ, քու­է­ար­կու­թեան աւար­տին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Րոտ Այ­լըն­տի Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու Տան, այս բա­նա­ձե­ւին որ­դեգր­ման հա­մար:

Բազ­մա­թիւ հա­յոր­դի­ներ ներ­կայ էին այս բա­նա­ձե­ւի որ­դեգր­ման նիս­տին: Բաց­ման խօս­քի ըն­թաց­քին, խորհր­դա­րա­նի Նա­խա­գահ` Կոր­տըն Ֆոքս, բա­րի ­գա­լուստ մաղ­թեց տեղ­ւոյն գա­ղու­թի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, որոնք ժա­մա­նած էին պա­րոն Ռո­պերթ Աւե­տիս­եա­նի հետ: Անոնց շար­քին էին` Հ.Յ.Դ. Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ան­դամ` Անի Հա­րոյ­եան, Րոտ Այ­լըն­տի Հայ Մշա­կու­թա­յին Հաս­տա­տու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Յա­կոբ Տօ­նոյ­եան, Հայ Երի­տա­սար­դաց Միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Լե­ւոն Աթ­թար­եան եւ Սուրբ Վար­դա­նանց Եկե­ղեց­ւոյ Հո­գա­բար­ձու­թեան ան­դամ Ստե­փան Էլ­մաս­եան:

Բա­նա­ձե­ւին մէջ կը նշուի թէ, Ար­ցա­խի պե­տու­թիւնը, հե­տե­ւո­ղա­կան ձե­ւով կը գոր­ծէ իբ­րեւ ազատ եւ ան­կախ պե­տու­թիւն եւ շա­րու­նակ ճիգ կը թա­փէ մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դա­կի վրայ Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցի խա­ղաղ լուծ­ման հա­մար:

Այս բա­նա­ձե­ւը կը քա­ջա­լե­րէ ազատ եւ ան­կախ Ար­ցա­խի ցան­կու­թիւնը եւ կը յու­սամ որ, այս խորհր­դա­րա­նի յանձ­նա­ռու կեց­ուած­քը մարդ­կա­յին իրա­ւունք­նե­րու եւ ար­դա­րու­թեան սկզբունք­նե­րուն նկատ­մամբ տի­պար օրի­նակ մը պի­տի դառ­նայ այլ խորհր­դա­րան­նե­րու մօտ, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ թէ այ­լուր, ըսաւ ան:

Նշենք թէ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Աւե­տիս­եան, յա­ռա­ջի­կայ քա­նի մը օրե­րուն, պի­տի շա­րու­նա­կէ իր հան­դի­պում­նե­րը Րոտ Այ­լըն­տի մէջ, Ար­ցա­խի տնտե­սա­կան գոր­ծակ­ցու­թիւն կա­տա­րե­լու հա­մար:

Մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ, “Քե­փի­թըլ Հիլ“ի մէջ, Ծե­րա­կու­տա­կան­ներ Ճէյմս Լան­ժը­վին եւ Տէյ­վիտ Սի­սի­լի­նի հան­դէս եկան, իրենց զօ­րակ­ցու­թիւնը յայտ­նե­լով Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին:Քսան տա­րի առաջ, Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դը պայ­քա­րե­ցաւ եւ զոհ­ուե­ցաւ իր ան­կա­խու­թիւնը վե­րա­կանգ­նե­լու` Ազե­րի­նե­րու ճնշու­մէն եւ խտրա­կա­նու­թե­նէն: Կը մի­ա­նամ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին, այ­սօր ոգե­կո­չե­լու հա­մար ան­կա­խու­թեան քսա­նամ­եա­կը, Հան­րա­պե­տու­թեան Բա­նա­կի ստեղ­ծու­մը, եւ Շուշիի ազա­տագ­րու­մը, ըսաւ Սի­սի­լի­նի: Իսկ Լան­ժը­վին յայտ­նեց.- Փա­փաքս է թէ Ար­ցա­խի ինք­նո­րոշ­ման իրա­ւուն­քը կրնայ իրա­կա­նա­նալ առանց յա­ւել­եալ զո­հե­րու:Հիմ­նա­կան է որ, ներ­կա­յիս Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րը պա­հեն իրենց սկզբուն­քա­յին դիր­քո­րո­շու­մը, շրջա­նի խա­ղա­ղու­թեան առն­չու­թեամբ:

Նշենք թէ, վեր­ջերս քոնկ­րէ­սա­կան Էտըմ Շի­ֆի առաջ­նոր­դու­թեամբ տար­ուած ջան­քե­րուն շնոր­հիւ, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան Պե­տա­կան եւ ար­տա­քին գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու յատ­կա­ցում­նե­րու են­թա­յանձ­նա­խում­բը վա­ւե­րա­ցու­ցած էր առա­ջարկ­ներ, որոնց շնոր­հիւ` Ար­ցա­խի տրա­մադր­ուե­լիք օժան­դա­կու­թիւնը կրնայ եր­կու միլի­ո­նէն հինգ միլի­ոն տո­լա­րի բարձ­րա­նալ:

Րոտ Այ­լըն­տի ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Տան քուար­կու­թե­նէն ետք, յա­տուկ պատ­ուի­րա­կու­թեան մը ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ, Պրն. Աւե­տիս­եան այ­ցե­լեց Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ի յի­շա­տակ կա­ռուց­ուած Ժա­ռան­գու­թեան Այ­գին: Ապա, Պրն. Աւե­տիս­եան ժա­մա­նեց տեղ­ւոյն Սուրբ Վար­դա­նանց եկե­ղեց­ւոյ սրա­հը, ուր տե­ղի ու­նե­ցաւ ըն­դու­նե­լու­թիւն, ապա տե­սակ­ցու­թիւն եւ հարց-պա­տաս­խան, տեղ­ւոյն գա­ղու­թին հետ: Ան շեշ­տեց թէ Ար­ցախ-Սփիւռք փոխ-­յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը տե­սա­կա­նօ­րէն բազ­մա­զան են եւ կ՛ընդգր­կեն ազ­գա­յին-պե­տա­կան կեան­քի բո­լոր ոլորտ­նե­րը, սկսե­լով քա­ղա­քա­կան կա­ռոյ­ցէն մին­չեւ մշա­կոյթ, ամ­բող­ջաց­նե­լով ազ­գա­յին նկա­րագ­րի պահ­պան­մամբ մտա­հոգ­ուած սփիւռ­քա­հա­յու նե­րաշ­խարհն ու յոյ­զե­րը: Այս­ուա­մե­նայ­նիւ, ան շեշ­տեց թէ այս փոխ­յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը ցայ­սօր կա­նո­նա­ւոր­ուած ու հա­մա­կարգ­ուած չեն:

Զրոյց-տե­սակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին, նա­եւ շեշտ­ուե­ցաւ թէ Ար­ցախ-Սփիւռք հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կա­րե­ւո­րա­գոյն բնա­գա­ւա­ռը կը մնայ վե­րաբ­նա­կեց­ման ոլոր­տը: Ան ման­րա­մաս­նեց վե­րաբ­նա­կեց­ման գա­ղա­փա­րի քա­րոզ­չու­թեան եւ աջակ­ցու­թեան կազ­մա­կերպ­ման գոր­ծըն­թա­ցը:

Ան աւել­ցուց թէ, Ար­ցախ-Սփիւռք կա­պե­րու խո­րա­ցու­մը եւ որա­կա­կան ընդ­լայ­նու­մը հնա­րա­ւոր է ոչ թէ միայն աւան­դա­կան կա­ռոյց­նե­րուն աշ­խու­ժու­թեան կոչ յղե­լով, այլ բազ­մա­թիւ գոր­ծակ­ցու­թեան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հաս­տատ­մամբ:

Տնտե­սա­կան գոր­ծակ­ցու­թեան զարկ տա­լու հա­մար, կա­տար­ուե­ցան կարգ մը այ­ցե­լու­թիւն­ներ, որոնց կար­գին յատ­կա­պէս շրջա­նէն ներս մեծ համ­բաւ վա­յե­լող

“Alex and Ani“ հաս­տա­տու­թեան հետ, որ մաս­նա­գի­տա­ցած է ոս­կեր­չու­թեան մար­զէն ներս: Նա­եւ, զբօ­սաշր­ջու­թեան զարկ տա­լու հա­մար, տե­ղի ու­նե­ցան հան­դի­պում­ներ, զա­նա­զան հիմ­նարկ­նե­րու հետ:

Կի­րա­կի, Մա­յիս 20-ին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Փրո­վի­տէն­սի Հ.Յ.Դ. “Քրիս­տա­փոր“ կո­մի­տէ­ու­թեան, Սուրբ Վար­դա­նանց եկե­ղեց­ւոյ կան­գա­ռին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ  խնճոյք մը` նուիր­ուած Շուշիի ազա­տագր­ման քսա­նամ­եա­կին: Այս առ­թիւ, իրենց սրտի խօս­քը փո­խան­ցե­ցին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ռո­պերթ Աւե­տիս­եան եւ Հ.Յ.Դ. Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տիգ­րան Խա­լիկ­եան:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles