ՇՈՒՇԻԻ ԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ ԱՐՑԱԽԻ ՇԱԲԱԹ…ՐՈՏ ԱՅԼԸՆՏ ՆԱՀԱՆԳԻՆ ՄԷՋ

 Լու­սան­կար` ՊԵՐՃ ԶՕՊԵԱՆ Բե­ղուն եւ ան­մո­ռա­նա­լի շա­բա­թա­վերջ մը բո­լո­րեց Րոտ Այ­լըն­տի հայ գա­ղու­թը: Շա­բա­թա­վերջ մը որ սկսաւ Հինգ­շաբ­թի Մա­յիս 17-ին: Ար­դա­րեւ, Շուշիի քսա­նամ­եա­կին առ­թիւ կազ­մա­կերպ­ուած այս ձեռ­նարկ­նե­րուն ամե­նէն աւե­լի յի­շա­տա­կե­լին...

2.2 ՄԻԼԻՈՆ ՏՈԼԱՐ` Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱՅ ԴԱՏԻՆ

 ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Հա­կա­ռակ տնտե­սա­կան ճգնա­ժա­մին ստեղ­ծած անն­պաստ ու դա­ժան պայ­ման­նե­րուն, հա­յու­թիւնը ըսաւ իր խօս­քը եւ իր մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րաւ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պած դրա­մա­հա­ւա­քին: Քա­նի մը ժամ­ուայ մէջ, կա­րե­լի եղաւ գո­յաց­նել...
Social profiles