ՍՕՍ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՀՐԱԺԵՇՏԸ

[caption id="attachment_15361" align="aligncenter" width="250"] ՄԱՀԱԶԴՀայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Բիւրոն խոր ցաւով գուժում է հաւատաւոր դաշնակցական ընկերՍՕՍ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻմահը, որ պատահեցաւ 26 սեպտեմբերին, Երեւանում:Հ.Յ.Դ. ԲԻՒՐՕսեպտեմբեր, 27, 2013[/caption]         Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր...

ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՍԵՄԻՆ ԵՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԸ ԿԸ ՔՆՆԱԴԱՏԷ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԸ

  Սեպտեմբեր 24, 2013-ին, Ատրպէյճանի նախագահական ընտրութիւններէն երկու շաբաթ առաջ, Եւրոպական Խորհրդարանէն ներս տեղի ունեցաւ կլոր սեղանի զրոյց մը` Ատրպէյճանի մարդկային իրաւունքներու շուրջ: Անգամ մը եւս, Եւրոխորհրդարանի երեսփոխաններու թիւ մը...

ԱՒԻԿ ՏԷՐԵՆ­ՑԻ “ԽԱ­ՉԱՐ­ՁԱՆ“ ԳՈՐ­ԾԻ ԳԻ­ՆԵ­ՁՕՆ

 Շա­բաթ, Սեպ­տեմ­բեր 21-ին, Ար­լինկ­թը­նի (Մա­սա­չու­սէց) Հայ Մշա­կու­թա­յին Հիմ­նար­կու­թեան Կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Պոս­թը­նաբ­նակ բա­նաս­տեղծ Աւիկ Տէրեն­ցի (Տէ­յիր­մէնճ­եան) եր­րորդ գիր­քին գի­նե­ձօ­նը: Հա­մե­մա­տած իր նախ­կին բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րուն, այս գիր­քը տար­բեր է: Ար­դա­րեւ, այս...

Հ.Հ. ՎԵ­ՐԱՆ­ԿԱ­ԽԱՑ­ՄԱՆ ԱՌ­ԹԻՒ.- ՊՈՍ­ԹԸ­ՆԻ ՄԷՋ ՔԵՐ­ՄԷՍ

Մեծն` Պոս­թը­նի մէջ, 2010-էն ի վեր ազ­դան­շա­նը տրուած է, տա­րե­կան դրու­թեամբ, կա­տա­րուող քեր­մէ­սին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ տեղ­ւոյն Հայ Մշա­կու­թա­յին եւ Կրթա­կան Կեդ­րո­նին: Այս տա­րի, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման օրը` Սեպ­տեմ­բեր 21-ին, նոյն­քան խան­դա­վա­ռու­թեամբ...

ՀԱՅ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԸ` 19-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍՈՒՆ (Բ)

 ԱՐՍԷՆ ՍԱՅԵԱՆ Շա­րու­նա­կե­լով մեր ակ­նար­կը 19-րդ դա­րու առա­ջին կէ­սի հայ գու­սա­նա-աշու­ղա­կան, ժո­ղովր­դա­կան եւ հո­գե­ւոր երաժշ­տու­թեան մա­սին, կը գտնենք որ բնու­թագ­րուող ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի աշու­ղա­կան եր­գերն իրենց լե­զուով այ­լա­զան են: Շատ աշուղ­ներ կը...

ՅԱՐ­ԳԱՆ­ՔԻ ՏՈՒՐՔ` ՕՀԱՆ ՏՈՒՐ­ԵԱ­ՆԻ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻՆ

  Սեպ­տեմ­բե­րի 19-ին, Երե­ւա­նի Կո­մի­տա­սի ան­ուան զբօ­սայ­գու Պան­թէ­ո­նում տե­ղի ու­նե­ցաւ հայ աշ­խար­հահռ­չա­կ ե­րաժշ­տա­գէտ Օհան Տուր­եա­նի շի­րի­մի վրա­յի յու­շա­քա­րի բաց­ման արա­րո­ղու­թիւնը: Երաժշ­տա­կան հա­սա­րա­կու­թեան հետ այս­տեղ էին անոր այ­րին` երգ­չու­հի Ալիս Շահ­միր­եան-Տուր­եա­նը,...

“ՀԱՅՈՑ ՑԵՑԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ“ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին կա­յա­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կերպ­ուած ``Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-րդ տա­րե­լի­ցին ըն­դա­ռաջ`` խո­րագ­րով հայ­կա­կան հիմ­նախն­դիր­նե­րու իրա­զեկ­ման կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան խորհր­դա­ժո­ղո­վը: Հա­մա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին քննարկ­ուե­ցան Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-րդ...

ԷՋՄ­Ի­Ա­ԾԻ­ՆԻ ՄԷՋ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ­ԵԱՅՑ ԱՌԱ­ՔԵ­ԼԱ­ԿԱՆ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ ԵՊԻՍ­ԿՈ­ՊՈ­ՍԱՑ ԺՈ­ՂՈՎ

  Սեպ­տեմ­բեր 24-ին, Նա­խա­գա­հու­թեամբ Ամե­նայն Հա­յոց Գա­րե­գին Բ. կա­թո­ղի­կո­սի եւ Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Արամ Ա. կա­թո­ղի­կո­սի, Մայր աթոռ Սուրբ Էջմ­ի­ա­ծի­նի մէջ ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ Հա­յաս­տան­եայց Առա­քե­լա­կան Սուրբ եկե­ղեց­ւոյ եպիս­կո­պո­սաց ժո­ղո­վին, որուն...

ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՎԵ­ՐԱՆ­ԿԱ­ԽԱՑ­ՄԱՆ 22-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՆՇՈՒՄ

  Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման 22-ամ­եա­կին առի­թով, նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան, Ամե­նայն Հա­յոց Գա­րե­գին Բ. կա­թո­ղի­կոս եւ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եան մաս­նակ­ցե­ցան ձեռ­նարկ­նե­րու: Կա­տար­ուե­ցաւ այ­ցե­լու­թիւն` Եռաբ­լու­րի զի­նուո­րա­կան պան­թէ­ոն, ուր կա­տար­ուե­ցաւ յար­գան­քի...

ԴՐԱՄԱՀԱՒԱՔ Ի ՆՊԱՍՏ ՔՈՆԿՐԷՍԱԿԱՆ ԱԹՈՌԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ՓԻԹԸՐ ՔՈՒԹՈՒՃԵԱՆԻ

  Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 3-ին, Ուաթըրթաունի (Մասաչուսէց) Հայ Մշա­կու­թա­յին եւ Կրթա­կան Կեդ­րո­նին մէջ, տեղի պիտի ունենայ դրամահաւաք, ի նպաստ շրջանի ոստիկանապետ Փիթըր Քութուճեանի (Դեմոկրատական): Քութուճեան պիտի մասնակցի Մասաչուսէցի հինգերորդ ընտրաշրջանի քոնկրէսական...
Social profiles