Հ.Հ. ՆԱԽ­ԿԻՆ ԱՐ­ՏԱ­ՔԻՆ ԳՈՐ­ԾՈՑ ՆԱ­ԽԱ­ՐԱՐ ԵՒ ՍԻ­ՎԻ­ԼԻ­ԹԱՍ ՀԻՄ­ՆԱՐ­ԿԻ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՎԱՐ­ԴԱՆ ՕՍ­ԿԱՆ­ԵԱՆ Կ’ԱՄ­ԲԱՍ­ՏԱՆ­ՈՒԻ

 Ըստ երե­ւոյ­թին, Հա­յաս­տա­նի ներ­քին քա­ղա­քա­կան կեան­քը հետզ­հե­տէ աւե­լի ``անշն­չե­լի`` մի­ջա­վայր մը կը ստեղ­ծէ: Այս­պէ­ս, քա­ղա­քա­կան մութ հա­շիւ­նե­րու լոյ­սին տակ, վեր­ջերս Հ.Հ. նախ­կին Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար եւ անոր ``Սի­վի­լի­թաս`` հիմ­նադ­րա­մի հիմ­նա­դիր...

ՓԱ­ՐԻ­ԶԻ ՄԷՋ .- ՆԱԼ­ՊԱՆՏ­ԵԱՆ – ՄԱ­ՄԵՏ­Ի­Ա­ՐՈՎ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ

 ԵՐԵ­ՒԱՆ (``Ար­մէնփ­րես``).- Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ եւ տե­ղե­կա­տուու­թեան վար­չու­թիւնը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Յու­նիս 18-ին, Փա­րի­զի մէջ, Ե.Ա.Հ.Կ.-ի Մինս­քի խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը, որոնց կար­գին դես­պան­ներ Ռո­պըրթ Պրատ­քէ` Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ, Իկոր Փո­փով`...

ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ԿԱ­ՌԱ­ՎԱ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ԱՐ­ՏԱ­ԿԱՐԳ ՆԻՍՏ

 ԵՐԵՒԱՆ (``Ար­մէնփ­րես``, ``Թերթ``).- Շա­բա­թաս­կիզ­բին, կա­տար­ուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան ար­տա­կարգ նիս­տը, նա­խա­գա­հու­թեամբ Հ.Հ. նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի: Նիս­տին ըն­թաց­քին ըն­դուն­ուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի ար­տա­կարգ նստաշր­ջան գու­մա­րե­լու վե­րա­բեր­եալ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեան վե­րա­բեր­եալ որո­շու­մը, ըստ...

ԱՇԽԱՐՀԻ “ՄԵԾ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹԵԱՆՑ“ ԼՈՅՍԻՆ ՏԱԿ.- “ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԳԱՐՈ՞ՒՆ“, ԹԷ՞… ԴԺՈԽՔ

[caption id="attachment_9979" align="aligncenter" width="300"] Զինուորական Խորհուրդին ու ``Իսլամ Եղբայրներ``ուն շոգեկառքերը` դէպի բախում. երկաթուղիին վրայ կապուած` Եգիպտոսը[/caption] Աւելի քան մէկ ու կէս տարի անցած է այն օրէն` 2010ի Դեկտեմբերէն, երբ Թունուզի...

“ՊՈՍԹԸՆ ՓՈՓՍ“ԻՆ…ՆԱՐԵԿ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑԵՑ

[caption id="attachment_9974" align="aligncenter" width="199"] Լուսանկար` Ժիրայր Յովսէփեան[/caption] Աւագասրինգը, կամ աւելի ծանօթ քլարինէթը, իր յատկութիւններով այնպիսի փողային գործիք մըն է, որ առ հասարակ հանդիսատեսին դէմքին վրայ թեթեւ ժպիտ մը` սրամտութիւն մը...

ՔՆԵՍԵԹԻ ՍԵԹԵՒԵԹ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ

Անցեալ Դեկտեմբերին, երբ Ֆրանսայի մէջ, տեղւոյն Ազգային ժողովին Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող օրինագիծը կը քննարկուէր եւ շաբաթներ շարունակ իբրեւ կիզակէտ, մելաններ կը հոսեցնէր, միեւնոյն ժամանակ այլ վայրի մը….Սուրբ Հողին վրայ,...

ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆԻ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ ՇՐՋԱ­ՆԻ ՏԱ­ՐԵ­ՎԵՐ­ՋԻ ԱՆ­ԴԱ­ՄԱ­ԿԱՆ ԸՆԴ­ՀԱ­ՆՈՒՐ ԺՈ­ՂՈՎ ԵՒ ՀԱ­ՄԱԽՄ­ԲՈՒՄ

 ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան Շրջա­նի Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան 36-րդ Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Ժո­ղո­վը, բաց­ման հա­ւա­քը եւ հա­մախմ­բու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Նիւ Ճըր­զի եւ Նիւ Եորք քա­ղաք­նե­րում,...

“ԼՌՈՒ­ԹԻՒՆ“ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՄԷՋ

ԼԻՒ­ՍԻ ԳԱ­ՐԱ­ՄԱ­ՆՈՒԿ­ԵԱՆ - ՓԻ­ԼԻԿ­ԵԱՆ Կա­րե­լի՞ է լռել թա­տե­րա­կան այս ներ­կա­յա­ցու­մին մա­սին: Ներ­կայ ըլ­լալ, քա­ջա­լե­րել հե­ղի­նա­կին անգ­լե­րէն լե­զուով աշ­խա­տան­քը, օտար դե­րա­կա­տար­նե­րու անու­րա­նա­լի յա­ջող խա­ղար­կու­թիւնը եւ լռել: Նիւ­թը` հա­յուն յի­շո­ղու­թիւնը կը խռո­վէ, երբ...

ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱՐ­ՑԸ ՓՈ­ԽԱՆՑ­ՈՒԵ­ՑԱՒ ՔՆԵ­Սէ­ԹԻ ԿՐԹՈՒ­ԹԵԱՆ ԵՒ ՄՇԱ­ԿՈՅ­ԹԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԻՆ

    Երուսաղէմ.- Երեք­շաբ­թի, Յու­նիս 12, 2012-ին, Իս­րա­յէ­լի Քնե­սէ­թի ընդ­լայն­ուած նիս­տին ըն­թաց­քին, քննարկ­ուե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցը: Քնե­սէ­թի ան­դամ Զէ­եւ Էլ­քին յայտ­նեց, որ հար­ցը փո­խանց­ուած է Քնե­սէ­թի կրթու­թեան ու մշա­կոյ­թի են­թա­յանձ­նա­խում­բի...

ԱՐՑԱԽԵԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ …ԼՈՅՍԵՐՈՒ ՔԱՂԱՔԻՆ ՄԷՋ

Մեծ իրարանցում եւ ակնկալութիւն չէ ստեղծած, այս շաբաթավերջին, Փարիզի մէջ կայանալիք Արտաքին Գործոց նախարարներու մակարդակի հայ-ազերի հանդիպումները: Միացեալ Նահանգներու Արտաքին Գործոց նախարար Հիլըրի Քլինթըն, անցեալ շաբաթասկիզբին, Կովկասեան բարձրաւանդակ այցելութեան ընթացքին,...
Social profiles