ՏԱ­ՐԵ­ՎԵՐ­ՋԻ ՍԼԱՔ­ՆԵՐ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական   Դեկտեմբեր  28, 2012     Գլտո­րե­ցաւ տա­րի մըն ալ, ներ­կայ հեւ­քի օրե­րուն հետ մրցե­լով…ճե­պըն­թա­ցի մը նման եւ շա­րու­նակ քայլ պա­հե­լով ան­նա­հանջ սլաք­նե­րուն հետ: Հետզ­հե­տէ կա­տա­րե­լա­գործ­ուած եւ մե­քե­նա­ցած...

2365 ԹՈՒԱԿԱՆԷՆ ԱԼ ԱՆԴԻՆ…

  Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Օր­ուան հեւ­քոտ աշ­խա­տան­քը այդ­քան չէր յոգ­նե­ցու­ցած ու սպա­ռած զիս, որ­քան խճող­ուած մայ­րուղի­ին վրայ կարճ տա­րա­ծու­թիւն մը աւե­լի քան մէկ ժա­մէն կտրե­լու հար­կադ­րան­քը, այն ալ` դի­մա­ցէն եկող ինք­նա­շարժ­նե­րու...

ԿԱ­ՂԱՆԴ ՊԱ­ՊԱ­ՅԻՆ ԿԸ ՀԱ­ՒԱ­ՏԱ՞Ք

  ՄԱՐԻ ՄԵՐՏԽԱՆԵԱՆ-ԵԱՐԱԼԵԱՆ Հէք­ի­աթ­նե­րու կը հա­ւա­տա՞ք: Մարդ­կա­յին պատ­մու­թեան չափ հին հար­ցու­մը կրնայ շատ մի­ա­միտ հնչել: Թե­րեւս ալ այդ­պէս է: Բայց վստահ եմ, որ բո­լորս օր մը ատոր դի­մաց եղած ենք. հաւա­տա՞լ,...

ԱՐԱ­ԲԱ­ԿԱՆ ՄԱ­ՄՈՒ­ԼԻ ՏԵ­ՍՈՒ­ԹԻՒՆԸ` ՍՈՒՐ­ԻՈՅ ՄԱ­ՍԻՆ

  Սուր­իոյ տագ­նա­պը կը շա­րու­նա­կէ մնալ մի­ջի­նա­րե­ւել­եան եւ մի­ջազ­գա­յին օրա­կար­գե­րուն վրայ, նկա­տի ու­նե­նա­լով օրա­կան դրու­թեամբ հոն ար­ձա­նագ­րուող զի­նուո­րա­կան զար­գա­ցում­ներն ու քա­ղա­քա­կան իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րը: Լի­բա­նան­եան ``Նա­հար`` օրա­թեր­թի յօդ­ուա­ծա­գիր Ռու­զա­նա պու Մուն­սեֆ անդ­րա­դար­ձած...

ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՄՕՏ Ա.Մ.Ն.Ի ԴԵՍ­ՊԱՆ ՃՈՆ Ա. ՀԵ­ՖԸՐ­ՆԻ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒ­ՄԸ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ԵԻ ՆԻՒ ՃԸՐԶԻԻ ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԵՏ

 ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ Լուսանկարներ` Հէրի Գունտաքճեան Ա.Մ.Ն.ի Արե­ւել­եան Թե­մի բա­րեխ­նամ Առաջ­նորդ Բարձր. Տ. Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նի հրա­ւէ­րով, Ազ­գա­յին Առաջ­նոր­դա­րա­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ միու­թիւն­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րի եւ շուրջ 150 հան­դի­սա­կան­նե­րի, ներ­կա­յու­թեամբ...

Հ.Հ. ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ Հ.Յ.Դ. ՈՐՈՇԵՑ ՉԱՌԱՋԱԴՐԵԼ ՈԵՒԷ ԹԵԿՆԱԾՈՒ

 Հ.Յ.Դ. Գերագոյն Մարմնի ժողովը, Դեկտեմբեր 25-ին, յայտարարութիւն մը լոյս ընծայեց, փոխանցելով թէ յառաջիկայ Փետրուար 18-ի նախագահական ընտրութիւններուն, որոշած է թեկնածու չառաջադրել: Յայտարարութեան մէջ կը նշուի.-   Հանգամանօրէն քննութեան առնելով Հ.Հ....

ԱՄԱՆՈՐԵԱՅ ՏՕՆԱԾԱՌ

   Գոյնզգոյն լոյսերն ու եղեւնին կը տիրապետեն Երեւանի վրայ: Արդարեւ, Հինգշաբթի Դեկտեմբեր 20-էն ի վեր, ձեռամբ Երեւանի քաղաքապետին, ազդանշանը տրուեցաւ տօնական օրերուն: Վառ են ամանորեայ կեդրոնական տօնածառի լոյսերը եւ լուսաւոր`...
    Մու­սա Լե­րան  հո­վիտ­նե­րու վրայ, Արե­ւուն  ճա­ռա­գայթ­նե­րով փայ­փայ­ուած  շերտ մը հո­ղի վրայ կը գտնուի փոք­րիկ գիւղ մը, ուր  կեան­քը դեռ կը շա­րու­նակ­ուի բնու­թեան իր նախ­կին կշռոյ­թով, խան­դա­վառ­ուած  ժո­ղովր­դա­կան փա­ռա­տօ­նե­րով...

ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ.- ՀԱՅ ՀՈ­ԳԵ­ՒՈՐ ԵՐԱԺ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ ՈՒ­ԹԸ ՁԱՅ­ՆԵ­ՐՈՒ ԶԱՐ­ԳԱՑ­ՄԱՆ ՈՒ­ՂԻ­ՆԵ­ՐԸ

 ԱՐ­ՍԷՆ ՍԱՅ­ԵԱՆ Հայ հո­գե­ւոր երաժշ­տու­թեան մէջ գո­յու­թիւն ու­նին ու­թը ձայնեը, իրենց դարձ­ուածք­նե­րով: ԱՁ որ կը նշա­նա­կէ առա­ջին ձայն, ԱԿ առա­ջին կողմ, եւ այս­պէս յա­ջոր­դա­բար ԲՁևԲԿ, ԳՁևԳԿ, ԴՁևԴԿ: Հո­գե­ւոր կամ եկե­ղե­ցա­կան...

ՏOՆԱ­ԿԱՆ ՀԱՆ­ԴԷՍ… ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՍՐԲՈՑ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԷՆ ՆԵՐՍ

 ԱՇԽԷՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆ Նիւ Եորք Նո­յեմ­բեր 25-ին, Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Ամե­նօր­եայ վար­ժա­րա­նի Գա­լուստ­եան սրա­հում, մեծ շու­քով նշուեց Սայ­եաթ Նո­վա­յի ծննդեան 300-ամ­եա­կը:  Ցեր­եկոյ­թը բա­ցեց վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Զար­մի­նէ Պօ­ղոս­եա­նը, որ սա­հիկ­նե­րի ցու­ցադր­մամբ...
Social profiles