‘‘ՄԱՄԼՈՅ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ՕՐ’‘ՈՒԱՆ ՆՇՈՒՄ` ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

0 0
Read Time:6 Minute, 52 Second
‘Ազգ’‘ օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Յակոբ Աւետիքեան եւ ‘‘Երկիր Մետիա’‘ հեռուստաընկերութեան լրատուական եւ քաղաքական հարցերու պատասխանատու Գեղամ Մանուկեան

Մա­յիս 3-ը` մամ­լոյ ազա­տու­թեան մի­ջազ­գա­յին օրն է եւ այս առ­թիւ Երե­ւա­նի մէջ, կազ­մա­կերպ­ուե­ցան զա­նա­զան ձեռ­նարկ­ներ: Հայ­րե­նի մա­մու­լի իրա­վի­ճա­կին մա­սին ձեռ­նարկ­ներ եւ հա­ւաք­ներ կազ­մա­կերպ­ուե­ցան, որոնց ըն­թաց­քին, բազ­միցս նշուե­ցաւ թէ Հա­յաս­տա­նի լրատ­ուա­մի­ջոց­նե­րու իրա­վի­ճա­կը մտա­հո­գիչ է: Երե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կերպ­ուած մամ­լոյ ասու­լի­սի ըն­թաց­քին, լրատ­ուա­մի­ջոց­նե­րու խմբա­գիր­նե­րը մտա­հո­գիչ հա­մա­րե­ցին հա­յաս­տան­եան մա­մու­լի իրա­վի­ճա­կը: Նշենք թէ, նա­խա­պէս ‘‘Լրագ­րող­ներ առանց սահ­ման­նե­րու’‘ կազ­մա­կեր­պու­թիւնը ար­դէն իր մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը յայտ­նած էր հա­յաս­տան­եան մա­մու­լի դէմ ներ­կա­յա­ցուող դա­տա­կան դի­մում­նե­րուն գծով, շեշ­տե­լով թէ երե­ւա­կա­յա­կան փոխ հա­տուց­ման գու­մար­ներ, վճա­րե­լու պա­հան­ջով դա­տա­կան հայ­ցե­րը սպառ­նա­լիք են հա­յաս­տան­եան թեր­թե­րուն հա­մար:

‘‘Հետք’‘ թեր­թի խմբա­գիր Էտիկ Պաղ­տա­սար­եա­ն

Այս առ­թիւ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Մա­մու­լի ազա­տու­թեան օր­ուայ` հետ կապ­ուած մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւնը, եւ ‘‘Մա­մու­լի ազա­տու­թեան ժա­մա­նա­կը’‘ մրցա­նա­կը շնորհ­ուե­ցաւ ‘‘Հետք’‘ թեր­թի խմբա­գիր Էտիկ Պաղ­տա­սար­եա­նին` հե­տաքն­նա­կան լրագ­րու­թիւնը զար­գաց­նե­լու եւ աշ­խա­տան­քի մէջ խի­զա­խու­թեան դրսե­ւո­րե­լու հա­մար: ‘‘Ար­դա­րա­դա­տու­թիւնն ու­զում եմ իմ երկ­րում լի­նի: Ես չեմ ու­զում եւ­րո­պա­կան ար­դա­րա­դա­տու­թիւնը բե­րել, փա­թա­թել մեր վզին: Դա­տա­ւոր­նե­րի մէջ էլ չկան ար­դար­նե­րը: Եթէ գո­նէ մի եր­կու դա­տա­ւոր եթէ ոչ ըմ­բոստ, գո­նէ ճիշդ վար­ուեն, գու­ցէ ինչոր բան փոխ­ուի մեր երկ­րում: Բայց չեն ու­զում, բո­լո­րը կար­ծես մի շրջա­նա­կի մէջ են եւ չեն ու­զում դրա­նից դուրս գալ’‘,-ըսաւ Էտիկ Պաղ­տա­սար­եա­նը:

‘‘Ին­տեր­նիւս’‘ կազ­մա­կեր­պու­թեան գոր­ծա­դիր տնօ­րէն Նու­նէ Սարգս­եա­նի խօս­քով, մրցա­նա­կը կա­րե­լի չէ որա­կել ամէ­նամ­եայ, քա­նի որ նա­խորդ եր­կու տա­րի­նե­րուն նմա­նա­տիպ մրցա­նակ չէ տրուած ոչ մէ­կուն: Էդիկ Բաղ­դա­սար­եանն ալ նկա­տեց, թէ իրեն չեն մտա­հո­գեր մա­մու­լի տար­բեր հրա­պա­րա­կում­նե­րու պատ­ճա­ռով ըն­թա­ցող դա­տա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րը: Անոնք շատ աւե­լի լաւ են, քան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւոր­ման այն տար­բե­րակ­նե­րը, որ յա­ճախ ար­ձա­նագր­ուած են մեր լրատ­ուա­կան դաշ­տի եւ այլ քա­ղա­քա­կան-հա­սա­րա­կա­կան շրջա­նակ­նե­րու յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն: Դա­տա­կան հա­մա­կար­գին կա­րե­լի չէ վստա­հիլ, սա­կայն եւ­րո­պա­կան ատ­եան­նե­րուն մէջ ար­դա­րու­թիւնը հաս­տա­տե­լու պրակ­տի­կան լրագ­րո­ղին ամէ­նե­ւին դուր չի գա­լիս: ‘‘Ապաք­րէ­ա­կա­նա­ցումն իրա­կա­նում ճիշդ քայլ է, այլ հարց է, թէ ինչ­պէ՞ս են իրա­գոր­ծում: Որով­հե­տեւ չի կա­րե­լի ասել, որ այս քայ­լը բե­րե­լու էր լուրջ փո­փո­խու­թիւն­նե­րի: Ամէ­նավ­տան­գա­ւո­րը մի­տումն է այն մարդ­կանց, ով­քեր փոր­ձում են օրէն­քը կի­րա­ռել: Իհար­կէ, նա­եւ լրագ­րո­ղա­կան պար­տա­կա­նու­թիւն­ներն են շատ կա­րե­ւոր: Եւ ես միշտ ասել եմ, որ ցան­կա­ցած նման դէպ­քում ամէ­նագլ­խա­ւոր կռուա­նը փրո­ֆեսի­ո­նա­լիզմն է’‘,- եզ­րա­կա­ցուց Նու­նէ Սարգս­եան:

‘‘Ազգ’‘ օրա­թեր­թի գլխա­ւոր խմբա­գիր Յա­կոբ Աւե­տիք­եա­նի խօս­քով այ­սօր կա­րե­ւոր է լու­ծել մա­մու­լի, գո­վազ­դա­յին եւ սպառ­ման շու­կա­նե­րու խնդի­րը: ‘‘Եթէ կ՛ու­զէք ազատ մա­մուլ, իս­կա­պէս պէտք է այդ ազա­տու­թիւն­նե­րու գի­տակ­ցու­թիւնը ու­նե­նալ, բայց ատի­կա պէտք է պայ­մա­նա­ւոր­ուած ըլ­լայ շու­կա­յով: Մենք փաս­տօ­րէն շու­կայ չու­նինք: Ի հար­կէ, կայ շու­կայ, որ պա­զա­րի նման է, բայց ո՛չ թէ քա­ղա­քա­կիրթ: Եւ այս բո­լո­րի մէջ իւ­րա­քան­չիւր լրատ­ուա­մի­ջոց եւ լրագ­րող կը մղեն իրենց գո­յա­տեւ­ման պայ­քա­րը’‘,- նշեց Աւե­տիք­եան:

‘‘Եր­կիր Մետ­իա’‘ հե­ռուս­տա­ըն­կե­րու­թեան լրատ­ուա­կան եւ քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րու պա­տաս­խա­նա­տու Գե­ղամ Մա­նուկ­եան նշեց, թէ Հա­յաս­տա­նի մէջ ազատ մա­մու­լի կա­յաց­ման կը խո­չըն­դո­տեն մաս­նա­գի­տա­ցու­մը, հա­մար­ձա­կու­թիւնն ու նիւ­թա­կան բա­ժի­նը: Ըստ անոր, մա­մու­լի եւ հե­ռուս­տա­տե­սու­թեան վի­ճա­կը Հա­յաս­տա­նի մէջ օրէ­օր կը վա­տա­նայ: Ան նա­եւ նշեց, որ Հա­յաս­տա­նի մէջ հե­ռուս­տա­ըն­կե­րու­թիւն­նե­րը աւե­լի կաշ­կանդ­ուած են, քան թեր­թե­րը:

‘‘Առա­ւօտ’‘ օրա­թեր­թի գլխա­ւոր խմբա­գիր Արամ Աբ­րա­համ­եան անդ­րա­դար­ձաւ մա­մու­լի դէմ ուղղ­ուած դա­տա­կան հայ­ցե­րուն: ‘‘Եթէ որե­ւէ անձ կամ կազ­մա­կեր­պու­թիւն դի­մում է փո­ղա­յին պա­հան­ջով թեր­թին, ասենք, երեք միլի­ոն դրամ է ու­զում եւ դրան զու­գա­հեռ յայ­տա­րա­րում է, որ նա այդ փո­ղը կ՛օգ­տա­գոր­ծի ման­կատ­նե­րի կամ Հա­յաս­տան հիմ­նադ­րա­մի հա­մար, դա­տա­ւո­րը բո­լոր հիմ­քե­րը ու­նի այդ փո­ղա­յին, նիւ­թա­կան պա­հան­ջը մեր­ժե­լու: Նիւ­թա­կան փոխ­հա­տու­ցու­մը բա­րո­յա­կան վնա­սի այն ժա­մա­նակ իմաստ ու­նի, եթէ վնաս­ուած մար­դը ու­նի դրա կա­րի­քը, այ­սինքն նա տա­ռա­պում է նիւ­թա­կան ինչոր ան­բա­ւա­րա­րու­թեամբ եւ այդ երեք միլի­ո­նը նրան կը բա­ւա­րա­րի: Ո՛չ Տիգ­րան Ար­զա­քանց­եա­նը, ո՛չ միւս օլի­կարխ­նե­րը, ոչ էլ Քո­չար­եա­նի ըն­տա­նի­քը այդ երեք միլի­ո­նի պա­հան­ջը չու­նեն, հե­տե­ւա­բար այդ նիւ­թա­կան պա­հանջն իմաս­տա­զուրկ է դառ­նում’‘,- ըսաւ ան:

Մամ­լոյ ազա­տու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին օր­ուայ կա­պակ­ցու­թեամբ, Մ.Ա.Կ.-ի գլխա­ւոր քար­տու­ղար Պան Քի-Մու­նի ու­ղեր­ձին մէջ նշուած է թէ ‘‘Ան­կախ մա­մու­լը հզօ­րա­գոյն ար­տա­յայտ­ման մի­ջոց է: Հա­մաշ­խար­հա­յին ճնշող մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու դա­րաշր­ջա­նին ըն­թաց­քին, մա­մու­լի մի­ջո­ցով տե­ղե­կա­տուու­թեան եւ մտքե­րու ազատ փո­խա­նա­կու­թիւնը` ընդ­հա­նուր խնդիր­նե­րու ծի­րէն ներս, կրնայ մի­աց­նել մար­դիկ ու եր­կիր­ներ’‘:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles