ԱՐԴԻ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԿԵԴՐՈՆԷՆ…

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի - «ՀԱՅՐԵՆԻՔ» Երե­ւա­նի Ար­դի փոր­ձա­ռա­կան կեդ­րո­նէն (ՆՓԱԿ.- Նո­րա­րար Փոր­ձա­ռա­կան Ար­ուես­տի Կեդ­րոն) ներս տար­բեր տե­սա­կի ցու­ցա­հան­դէս­ներ կը կազ­մա­կերպ­ուին: «Մար­դիկ սի­րում են գոյ­ներ, գե­ղեց­կու­թիւն, մա­նուկ­նե­րին:..Մենք դիտ­մամբ ենք ման­կա­կան քա­ղա­քը կա­ռու­ցել»,...

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՄԷԿ ԱԶԳ, ՄԷԿ ՄՇԱԿՈՅԹ» ՇՔԵՂ ՓԱՌԱՏՕՆԸ

…Եւ յե­տոյ մշա­կոյ­թի վեր­յու­շը աս­տան­դա­կան, բնա­ւեր դար­ձած ու հայ­րե­նիք երա­զող ժո­ղովր­դի բնազ­դա­կան ճիգն է, ապ­րե­լու եւ յա­րա­տե­ւե­լու հզօ­րա­գոյն իղ­ձը, երբ նա հո­ղից կտրուած, կախ­ւում է իր ցե­ղա­յին հո­գուն, իր հայ­րե­րի,...

ՎԵՀ ԱԶԳ… ՎԵՀ ՄՇԱԿՈՅԹ

Ան­նա­հանջ վե­հու­թեամբ եւ ան­խոնջ վսե­մու­թեամբ կա­տար­ուե­ցաւ Նիւ Եորք - Նիւ Ճըրզիի շրջա­նին մէջ, կազ­մա­կերպ­ուած Հա­մազ­գա­յի­նի «Մէկ Ազգ, Մէկ Մշա­կոյթ» ձեռ­նար­կը: Այս­պէս, Հա­մազ­գա­յին հայ մշա­կու­թա­յին եւ կրթա­կան միու­թիւնը, կառ­չած մնա­լով հայ...

ՇՈՒՇԻԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ, ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ԱԶԳԱՅԻՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆՈՒԹԵԱՆ ՓՈՐՁԱՔԱՐ

Նոյ. 26ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ աւան­դու­թիւն դար­ձած »Հա­յաս­տան­ Հիմ­նադ­րա­մի Հե­ռուս­տա­մա­րա­թո­նը« (Թե­լե­թոն): Այս տար­ուայ հե­ռուս­տա­մա­րա­թո­նի հա­սոյ­թը, յատ­կաց­ուե­լու է Շուշիի վե­րա­կանգ­ման եւ շէ­նաց­ման աշ­խա­տանք­նե­րին: Ըստ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եա­նի՝ Շուշիի զար­գա­ցու­մը...

ՄԱՄԼՈՅ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ.- Հ.Յ.Դ. ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒ ՌԱՅՈՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

Հ.Յ.Դ.Բիւ­րո­յի հրա­ւէ­րով՝ Շա­բաթ, Նո­յեմ­բեր 14, 2009-ին, Փա­րի­զի Ալ­ֆոր­վիլ շրջա­նին մէջ գու­մար­ուե­ցաւ Հ.Յ.Դ.Եւ­րո­պա­յի մար­մին­նե­րու Ռա­յո­նա­կան ժո­ղո­վը: Ներ­կայ գտնուե­ցան Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եան եւ ան­դամ­ներ Մկրտիչ Մկրտիչ­եան ու Լե­ւոն Մկրտչեան, ինչ­պէս...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ – ՆԻՒ ՃԸՐԶԻ .- ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՄԷԿ ԱԶԳ, ՄԷԿ ՄՇԱԿՈՅԹ» ՁԵՌՆԱՐԿԸ՝ ՇՌՆԴԱԼԻՑ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

Լուսանկարը՝  Հաուըրտ Թորոսեանի Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան Շրջա­նի Հա­մազ­գա­յի­նի «Մէկ Ազգ, Մէկ Մշա­կոյթ» ձեռ­նար­կը կա­մուրջ մը եղաւ բազ­մա­թիւ առում­նե­րով: Եղաւ նա­եւ կապ մը՝  անց­եա­լի մեր մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան եւ ներ­կայ սե­րունդ­նե­րուն մի­ջեւ: Եղաւ...

ՄԱՍԱՉՈՒՍԷՑ.- ԴԱՍԱԽՕՍԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ ՀԱՍԱՆ ՃԵՄԱԼԻ

 Շա­բա­թաս­կիզ­բին, յա­ջոր­դա­բար Եր­կու­շաբ­թի եւ Երեք­շաբ­թի Նո­յեմ­բեր 16-17-ին, Մա­սա­չու­սէ­ցի մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ զրոյց - կլոր սե­ղան, հա­յեւ­թուրք վեր­ջին խօ­սակ­ցու­թիւն­նե­րու եւ անոնց յա­ջոր­դող, անց­եալ Հոկ­տեմ­բեր 10-ի ար­ձա­նագր­ուած ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րուն առն­չու­թեամբ: Ձեռ­նարկ­նե­րը յա­ջոր­դա­բար տե­ղի...
Social profiles