ՓՐՈՎԻՏԵՆՍԻ ՄԷՋ Հ. Օ. Մ.-Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի 91-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

47 Պատ­գա­մա­ւոր­ներ, ունկն­դիր­ներ եւ հիւ­րեր 23 մաս­նա­ճիւ­ղե­րէ ան­գամ մը եւս իրենց ուխ­տը վե­րա­նո­րո­գե­ցին հա­յե­ցի դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան, որ­բին ու կա­րօտ­եա­լին օժան­դա­կե­լու ու բո­վան­դակ ու­ժա­կա­նու­թիւն ի սպաս դնե­լու Հայ Ժո­ղո­վուր­դի բա­րօ­րու­թեան եւ կեն­սու­նա­կու­թեան...

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱՒ ՃԱՏՐԱԿԻ ԱՇԽԱՐՀԻ ԱԽՈՅԵԱՆ

Նին­պո­յի (Չի­նաս­տան) մէջ աւար­տե­ցաւ ճատ­րա­կի աշ­խար­հի ու­թե­րորդ խմբա­յին ախոյ­եա­նու­թիւնը, որուն իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին աշ­խար­հի տա­սը զօ­րա­ւոր եր­կիր­նե­րու հա­ւա­քա­կան­նե­րը: Անոնց կար­գին էր նա­եւ Հա­յաս­տա­նի տղոց ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը, որ կա­տա­րեց մեծ իրա­գոր­ծում...

ՅԱՐԳԱՆՔ` ՕՍԼՈՅԻ ԱՆՄԵՂ ԶՈՀԵՐՈՒՆ

ԵՐԵՒԱՆ.- ``Ա­զա­տու­թեան`` հրա­պա­րա­կին վրայ` Սպենդ­ի­ար­եա­նի ար­ձա­նին մօտ, խումբ մը քա­ղա­քա­ցի­ներ մոմ վա­ռե­ցին ու ծա­ղիկ­ներ զե­տե­ղե­ցին` ի յի­շա­տակ Նոր­վեկ­իոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ահա­բեկ­չա­կան արար­քի զո­հե­րու յի­շա­տա­կին: Նոր­վեկ­իոյ ժո­ղո­վուր­դին զօ­րակ­ցու­թիւն յայտ­նե­լու մի­տու­մով,...

ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳԻՆ ՇՈՒՐՋ` ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ – ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ՔՈՆԿՐԷՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ

Հ.Հ.եւ ընդ­դի­մա­դիր Հայ ազ­գա­յին քոնկ­րէ­սի պատ­ուի­րա­կու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ  տե­ղի ու­նե­ցած հան­դի­պում­նե­րը շա­րու­նակ­ուե­ցան եւ իբ­րեւ ար­դիւնք որոշ­ուե­ցաւ ու հա­մադր­ուե­ցաւ երկ­խօ­սու­թեան օրա­կար­գը: Օրա­կար­գին վրայ նե­րառ­ուած են եր­կու հար­ցեր` առա­ջին` Հա­յաս­տա­նի մէջ օրի­նա­կան իշ­խա­նու­թեան...
ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Մէ­կի դէմ 43 ձայ­նի տարբերութեամբ, Ա.Մ.Ն. Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու Տան Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թեանց յանձ­նա­խում­բը, Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան լի­ա­զօ­րու­թիւն շնոր­հեց Ան­գա­րա­յի ղե­կա­վա­րու­թե­նէն պա­հան­ջե­լու, որ Թուրք­իոյ տա­րած­քին, քրիս­տոն­եա­նե­րու պատ­կա­նող եկե­ղե­ցի­ներ վե­րա­դարձ­ուին իրենց տէ­րե­րուն: Քոնկ­րէ­սա­կան­ներ...

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ԱՐՔ. ՄԵՍՐՈՊ ԱՇՃԵԱՆԻ 70-ԱՄԵԱԿԸ

Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի Պատմութեան Հիմնարկի Մեսրոպ Արք. Աշճեան սրահին մէջ, նշուեցաւ Մեսրոպ Արք. Աշճեանի 70-ամեակը, Յուլիս 1, 2011-ին, կազմակերպութեամբ` Պատմութեան Ինստիտութի տնօրէն, Դոքթ. Աշոտ Մելքոնեանի: Սրահը կը յորդէր...

ԵՐԵՒԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՈՂ ԿՐԿԷՍԸ

Լուսանկարներ` ԻՆՆԱ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆԻ Հայ­կա­կան կրկէ­սը հին պատ­մու­թիւն ու­նի: Ար­դա­րեւ, առա­ջին հայ­կա­կան ար­հես­տա­վարժ թատ­րոն-կրկէ­սը` ``Արամ­եան թատ­րոն``ը, հիմ­նադր­ուած է 1846-ին, Պոլ­սոյ մէջ: Երե­ւա­նի մէջ 1930-ական թուա­կան­նե­րուն գոր­ծած է փայ­տա­շէն ժա­մա­նա­կա­ւոր կրկէ­սը: 1939-ին...

ՀՆԴԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

  Լուսանկարներ` ԻՆՆԱ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆԻ Ար­դէն իսկ, երեք տարիէ ի վեր, Հ.Հ. առեւտ­րա­կան-ար­դիւ­նա­բե­րա­կան պա­լա­տի եւ Երե­ւա­նի մօտ, Հնդկաս­տա­նի դես­պա­նա­տան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կը կազ­մա­կերպ­ուի հնդկա­կան ապ­րանք­նե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սը, ``Վազ­գէն Սարգս­եան``ի ան­ուան մար­զա­դաշ­տէն ներս: Այս...

ՍՏԱՑԱՆՔ.- ԺԻՐԱՅՐ ՂԱՐԻՊԵԱՆԻ “ՀԱՅՐԵՆԻՔՍ, ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐՍ, ԵՍ“Ը

Վեր­ջերս, Երե­ւա­նի ``Նա­հա­պետ`` հրա­տա­րակ­չա­տու­նէն, լոյս տե­սաւ Ժի­րայր Ղա­րիպ­եա­նի ``Հայ­րե­նիքս, Հայ­րե­նա­կից­ներս, Ես`` գիր­քը, որ կ՛ընդգր­կէ յօդ­ուած­ներ եւ յատ­կա­պէս հար­ցազ­րոյց­ներ, կա­տար­ուած զա­նա­զան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու հետ: Ստո­րեւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք եր­կու հար­ցազ­րոյց­ներ` Վա­հէ Օշա­կա­նի եւ...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ Ս. ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍԸ

Նիւ Եոր­քի Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ Ամե­նօր­եայ Մայր Վար­ժա­րա­նի ամա­վեր­ջի հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ուր­բաթ, Յու­նիս 17, 2011-ին, երե­կոյ­եան 7:30-ին, Հ.Յ.Դ. Հայ Կեդ­րո­նէն ներս: Ներ­կայ էին Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ հո­վիւ` Մես­րոպ Քհնյ....
Social profiles