ԹՈՒՐՔԻԱ – ԻՍՐԱՅԷԼ ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ .- ՀԱԼԱԾՈՂ ԵՒ ՀԱԼԱԾԵԱԼ…

Երբ հա­լա­ծող մը՝ հա­լած­եալ հա­լա­ծո­ղին կը հա­լա­ծէ…բնա­կա­նա­բար հա­լա­ծախ­տէ տա­ռա­պած կը թուի ըլ­լալ: Ահա­ւա­սիկ բարդ կա­ցու­թիւն մը, դիտ­ուած տար­բեր դի­տան­կիւ­նէ, տար­բեր բնա­գա­ւա­ռէ, տար­բեր ակ­նո­ցով, սա­կայն աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կա­նօ­րէն մի­եւ­նոյն «մար­զա­դաշտ»էն, յատ­կա­պէս երբ վեր­ջերս...

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺՆԵՐՈՒ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՊԱՏՈՒԷ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ՓԻԹԸՐ ԳՈՒԹՈՒՃԵԱՆԸ

  Հոկ­տեմ­բեր 3-ի երե­կոյ­եան, Ամե­րի­կա­հայ Առող­ջա­պա­հա­կան Ար­հես­տա­վարժ­նե­րու Ըն­կե­րակ­ցու­թիւնը յա­տուկ ձեռ­նար­կով մը պատ­ուեց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Փի­թըր Գու­թուճ­եա­նը, որ տա­րի­ներ շա­րու­նակ անա­չա­ռօ­րէն օժան­դա­կած է տեղ­ւոյն գա­ղու­թի զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­նե­րէն ներս: Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Գու­թուճ­եան գո­վա­սան­քի ար­ժա­նա­ցաւ իր...

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ՝ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ

[caption id="attachment_2028" align="alignleft" width="300" caption="Նիւ Եորքի Սուրբ Լուսաւորիչ Մայր Վարժարանի աշակերտները..."][/caption] Կի­րա­կի, Հոկ­տեմ­բեր 18-ին, յա­ւարտ Սուրբ Պա­տա­րա­գին, Նիւ Եոր­քի Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Վար­ժա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րը մաս­նակ­ցե­ցան Սրբոց Թարգ­ման­չաց տօ­նա­կա­տա­րու­թեան՝ Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ...

«ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԱԴՐՄԱՆ ԺԱՄԿԷՏ ՈՐՈՇԵԼԸ ՄԵՐ ԻՐԱՒԱՍՈՒԹԻՒՆՆ Է» ՅԱՅՏՆԵՑ ՏԱՒՈՒԹՕՂԼՈՒ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԱԾ ԻՐ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄԻՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ

 Չո­րեք­շաբ­թի« Հոկ­տեմ­բեր 21ին« Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ահ­մէտ Տա­ւու­թօղ­լու Թուրք­իոյ խորհր­դա­րա­նին ներ­կա­յա­ցուց Հա­յաս­տա­նի եւ Թուրք­իոյ մի­ջեւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը բա­րե­լա­ւե­լու նպա­տա­կով ստո­րագր­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը« յայ­տա­րա­րե­լով« թէ Ան­գա­րա նե­ցուկ կը կանգ­նի Հա­յաս­տա­նի հետ...

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 27-Ի ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ԱՐԱՐՔԻ 10-ԱՄԵԱԿ

Հա­յաս­տան նշեց Հոկ­տեմ­բեր 27-ի ահա­բեկ­չա­կան արար­քի 10-ամ­եա­կը: Երկ­րին բարձ­րա­գոյն ղե­կա­վա­րու­թիւնը այ­ցե­լեց Եռաբ­լու­րի պան­թէ­ոն, ուր ծա­ղիկ­ներ զե­տեղ­ուե­ցան ոճ­րա­յին արար­քին զոհ գա­ցած պե­տա­կան գոր­ծիչ­նե­րու շի­րիմ­նե­րուն: Նա­եւ,Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի բա­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ նա­եւ...

Ա.Մ.Ն.-Ի ՄՕՏ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԴԵՍՊԱՆԸ ՔՆՆԱԴԱՏԵՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒԸ

Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու մօտ, Թուրք­իոյ դես­պան Նա­պի Շէն­սօ, վեր­ջերս ձայ­նաս­փիւ­ռի »Ամե­րի­կա­յի Ձայն« կա­յա­նի հետ հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­նա­լով, քննա­դա­տեց Քոնկ­րէսէն ներս առաջարկ­ուած Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան բա­նա­ձե­ւը: Ան յայտ­նեց թէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը պա­հան­ջող...

«ՇՈՒՇԻԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՈՒՈՒԹԵԱՆ ԽՆԴԻՐ Է» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆ ԹԵԼԵԹՈՆԻՆ ԱՌԹԻՒ

Հոկ­տեմ­բեր 25-ին, »Հա­յաս­տան« հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի հո­գա­բար­ձու­նե­րու եւ ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի հրա­ւէ­րով, Մոսկ­ուա­յի »Արա­րատ փարք Հա­յաթ« պան­դո­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ճաշ­կե­րոյթ-դրա­մա­հա­ւաք, որուն մաս­նակ­ցե­ցան աւե­լի քան ութ­սուն ռու­սաբ­նակ  հա­յազ­գի գոր­ծա­րար­ներ: Այս...

ՆՇՄԱՐ.- ԱՆԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՈՒ ԽԵՂԱԹԻՒՐՄԱՆ ՄՐՑԱՆԻՇՆԵՐ

Յա°տկապէս Հոկտեմբեր 10-ի հանգրուանէն ասդին« Հայաստանի իշխանաւորներուն իրերայաջորդ յայտարարութիւններն ու հաստատումները աւելի° եւ աւելի° կը հաստատեն այն իրականութիւնը« որ այս մարդիկը ամէն կապ խզած են մեր պատմութեան« հայկական իրականութեան ու մանաւանդ...

ՍԼԱՔՆԵՐ.- ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՓՈԽԱՐԷՆ ՃԱՏՐԱ՞Կ…

Գեր-գաղտնի տեղեկագիրի մը համաձայն« Հայաստանի նախագահը արդէն զղջացեր է »ֆութպոլի քաղաքականութեան« համար« որ մարզական թէ քաղաքական գետնի վրայ պարտութենէ պարտութիւն կը տանի մեզ՝ ազգովին: Յանկարծ յիշեր է« որ ինք ճատրակի...

ՑԻՒՐԻԽԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԵՆԷՆ ԵՏՔ Հ.Յ.Դ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՄԱՐՄՆԻ ՊԱՏՐԱՍՏԱԾ ԾՐԱԳԻՐԸ

  Հոկ­տեմ­բեր 23-ին, Հ.Յ.Դ. Գե­րա­գոյն Մար­մի­նը, յա­տուկ ձեռ­նարկ մը կազ­մա­կեր­պե­լով »Սի­մոն Վրաց­եան« կեդ­րո­նին մէջ, ներ­կա­յա­ցուց գոր­ծու­նէ­ու­թեան ու­ղե­նիշ­նե­րը ընդգր­կող քա­ղա­քա­կան ծրա­գի­րը (փլաթ­ֆորմ): Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մարմ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­մէն Ռուս­տամ­եան յայ­տա­րա­րեց, որ...
Social profiles