ՖՐԱՆ­ՍԱ­ՅԻ ՍԱՀ­ՄԱ­ՆԱԴ­ՐԱ­ԿԱՆ ԽՈՐ­ՀՈՒՐ­ԴԸ ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ժԽՏՈՒ­ՄԸ ՔՐԷ­Ա­ԿԱ­ՆԱՑ­ՆՈՂ ՕՐԻ­ՆԱ­ԳԻ­ԾԸ ՀԱ­ԿԱ­ՍԱՀ­ՄԱ­ՆԱԴ­ՐԱ­ԿԱՆ ՆԿԱ­ՏԵՑ

0 0
Read Time:5 Minute, 2 Second

Փետր­ուար 28, 2012-ին, Ֆրան­սա­յի Սահ­մա­նադ­րա­կան խոր­հուր­դը հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան նկա­տեց ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու ժխտու­մը քրէ­ա­կա­նաց­նող օրի­նա­գի­ծը‘ պատ­ճա­ռա­բա­նե­լով, որ նմա­նօ­րի­նակ օրի­նա­գիծ կը հա­կա­սէ խօս­քի ազա­տու­թեան: Սահ­մա­նադ­րա­կան խոր­հուր­դի հրա­պա­րա­կած հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ նշուած է, թէ.- Խոր­հուր­դը կը նկա­տէ, որ ժխտու­մի հա­մար տու­գանք եւ քրէ­ա­կան պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն սահ­մա­նե­լով, օրէնս­դիր­նե­րը հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան ոտնձ­գու­թիւն կա­տա­րած են խօս­քի եւ ար­տա­յայտ­ման ազա­տու­թեան նկատ­մամբ:

Ֆրան­սա­յի նա­խա­գահ Նի­քո­լա Սար­քո­զի յայ­տա­րա­րեց թէ, մտա­դիր է ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու ժխտու­մը քրէ­ա­կա­նաց­նող նոր օրի­նա­գիծ առա­ջար­կել Ծե­րա­կոյ­տի քննարկ­ման:

Սար­քո­զի կա­ռա­վա­րու­թեան յանձ­նա­րա­րած է օրի­նա­գի­ծի նոր բնա­գիր կազ­մել հաշ­ուի առ­նե­լով Սահ­մա­նադ­րա­կան խոր­հուր­դին երէկ­ուան որո­շու­մը:

Պար­բե­րա­կա­նը կը նշէ, որ Ֆրան­սա­յի նա­խա­գա­հը այս որո­շու­մը ըն­դու­նած է‘ հա­կա­ռակ որ անոր դէմ եղած են քա­նի մը նա­խա­րար­ներ, որոնց մէջ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ալէն Ժիւ­փէ:

Ֆրան­սա­յի Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր եւ Պիւշ տիւ Ռո­նի շրջա­նի երես­փո­խան տի­կին Վա­լէ­րի Պուա­յէի ներ­կա­յա­ցու­ցած օրի­նա­գի­ծը Դեկ­տեմ­բեր 22, 2011-ին որ­դեգր­ուած էր Ֆրան­սա­յի խորհր­դա­րա­նին կող­մէ, իսկ Յուն­ուար 23, 2012-ին` Ծե­րա­կոյ­տը: Օրի­նա­գի­ծը վի­ճար­կե­լու հա­մար ֆրան­սա­ցի 65 երես­փո­խան­ներ եւ 76 ծե­րա­կու­տա­կան­ներ Սահ­մա­նադ­րա­կան խոր­հուր­դին դի­մում մը ներ­կա­յա­ցու­ցած էին: Պուա­յէ յայտ­նեց թէ պի­տի շա­րու­նա­կէ պայ­քա­րիլ: Ինչ­պէս Սահ­մա­նադ­րա­կան խոր­հուր­դի որե­ւէ որո­շում, այս մէկն ալ Սահ­մա­նադ­րու­թեան մեկ­նա­բա­նու­թեան վրայ հիմն­ուած է, սա­կայն նոյ­նիսկ եթէ կա­րե­լի չէ բո­ղո­քել, գէթ կա­րե­լի է վի­ճե­լի հա­մա­րել ըսաւ ան:

Թուրք­իոյ Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան հար­ցե­րով պե­տա­կան նա­խա­րար Էկե­մեն Պա­ղըշ յայտ­նած է, որ Սահ­մա­նադ­րա­կան խոր­հուր­դի որո­շու­մը Ֆրան­սա­յի վրա­յէն սեւ բի­ծը մաք­րեց“:

Պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին ձե­ւա­ւոր­ուած ֆրանսթրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը փոր­ձու­թիւն մը եւս դի­մագ­րա­ւե­ցին, եւ մենք յոյ­սով ենք, որ մեր յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ այ­լեւս նման խնդիր­ներ չեն ըլ­լար: Կը կար­ծեմ, որ Ֆրան­սա­յի սահ­մա­նադ­րա­կան խոր­հուր­դի որո­շու­մը դաս եղաւ այն ֆրան­սա­ցի քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րուն հա­մար, որոնք կը փոր­ձեն պատ­մու­թե­նէն շա­հեր ապա­հո­վել, յայ­տա­րա­րեց Պա­ղըշ` աւելց­նե­լով, որ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րը պէտք է իրենց գոր­ծով զբա­ղին եւ ոչ թէ պատ­մու­թեամբ:

Վեր­ջին շրջա­նին մենք ակա­նա­տես կ՛ըլ­լանք, թէ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րը ինչ­պէս պատ­մու­թեամբ կը զբա­ղին: Իւ­րա­քան­չիւ­րը պէտք է իր գոր­ծով զբա­ղի: Քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րու գոր­ծը քի՞չ, որ անոնք սկսած են նա­եւ պատ­մու­թեամբ զբա­ղիլ: Այս առն­չու­թեամբ ես ֆրան­սա­ցի քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րուն խոր­հուրդ կու տամ իրենց խնդիր­նե­րով զբա­ղիլ, եւ ոչ թէ պատ­մու­թեամբ, կը նշէ ան:

Թուրք­իոյ Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Ահ­մետ Տա­ւու­թօղ­լու ող­ջու­նեց Ֆրան­սա­յի Սահ­մա­նադ­րա­կան խոր­հուր­դի ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու ժխտու­մը քրէ­ա­կա­նաց­նող օրի­նա­գի­ծը հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան ճանչ­նա­լու մա­սին որո­շու­մը: Ան յայ­տա­րա­րեց, որ “Ֆրան­սա­յի Սահ­մա­նադ­րա­կան խոր­հուր­դի որ­դեգ­րած որո­շու­մը կը հա­մա­պա­տաս­խա­նէ Ֆրան­սա­յի սահ­մա­նադ­րու­թեամբ ամ­րագր­ուած մարդ­կա­յին իրա­ւանց հաս­կա­ցո­ղու­թեան եւ եւ­րո­պա­կան ար­ժէք­նե­րուն, որոնք մենք բո­լորս կը պաշտ­պա­նենք“:

Թուրք­իոյ փոխ­ վար­չա­պետ Պիւ­լեթ Արընչ իր կար­գին նշեց, որ Ֆրան­սա­յի Սահ­մա­նադ­րա­կան խոր­հուր­դը իր այս որո­շու­մով իրա­ւուն­քի դաս տուաւ ֆրան­սա­ցի քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րուն:

Միւս կող­մէ, Ֆրան­սա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի տնօ­րէն Հրաչ Վար­ժա­պետ­եան յայտ­նեց, թէ պայ­քա­րը տա­կա­ւին չէ աւար­տած  եւ Հայ Դա­տի գրա­սեն­եա­կը պատ­րաստ է ամէն ինչ զե­րո­յէն սկսե­լու: “Սահ­մա­նադ­րա­կան խոր­հուր­դի այս որո­շու­մը կը նշա­նա­կէ թրքա­կան ճնշում­նե­րուն են­թարկ­ուիլինչ որ Ֆրան­սա­յի պէս եր­կի­րի մը ան­հա­րիր է, յայտ­նեց ան:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles