ՊԱՔ­ՈՒԻ ՀՊԱՐ­ԳԵԼ­ՔԸ` ՍՏԵ­ՓԱ­ՆԱ­ԿԵՐ­ՏԻ ՕԴԱ­ԿԱ­ՅԱ­ՆԸ

0 0
Read Time:6 Minute, 54 Second

artsakh airport  ԵՐԵ­ՒԱՆ, ՊԱ­ՔՈՒ.- Ստե­փա­նա­կեր­տի վե­րա­կա­ռուց­ուած օդա­կա­յա­նը կը մնայ իս­կա­կան հպարգելք (“թա­պու“) մը Պաք­ուի հա­մար: Ար­դա­րեւ, Իլ­համ Ալի­ե­ւի ղե­կա­վա­րած կա­ռա­վա­րու­թիւնը անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին նոր օրէնք մը վա­ւե­րա­ցուց, որուն գլխա­ւոր թի­րա­խը, Ար­ցա­խի մէջ նո­րա­կա­ռոյց Ստե­փա­նա­կեր­տի օդա­կա­յանն է:

Ուր­բաթ, Յուն­ուար 18ին վա­ւե­րաց­ուե­ցաւ թէ, Ատր­պէյ­ճա­նի օդա­յին տա­րած­քէն ներս, տեղ­ւոյն օդու­ժը, ար­տօ­նու­թիւն ու­նի հա­կազ­դե­լու եւ ամէն գնով ար­գելք հան­դի­սա­նա­լու, որ այս օդա­նա­ւե­րը շա­րու­նա­կեն իրենց ու­ղե­ւո­րու­թիւնը, այս­պէս կոչ­ուած, ար­գիլ­եալ գօտի­էն ներս: Բնա­կա­նա­բար հայ­րե­նի կողմ, բռնօ­րէն փո­խա­դար­ձեց եւ իր կար­գին յայտ­նեց թէ ձեռ­նա­ծա­ւալ պի­տի չմնայ, որե­ւէ մի­ջամ­տու­թեան եւ ոտնձ­գու­թեան պա­րա­գա­նե­րուն:

Պա­քու նման գօ­տի մը կը նկա­տէ Ար­ցա­խը, եւ ան­շուշտ այդ նոր օրէն­քին գլխա­ւոր թի­րախն է Ստե­փա­նա­կեր­տի օդա­կա­յա­նը: Հա­կա­դար­ձե­լով այս օրէն­քի վա­ւե­րաց­ման` Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օհան­եա­նը յայ­տա­րա­րեց, որ Հա­յաս­տա­նի հա­կա-օ­դա­յին պաշտ­պա­նու­թեան ու­ժե­րը պատ­րաստ են երաշ­խա­ւո­րե­լու Ստե­փա­նա­կեր­տի օդա­կա­յա­նին ապա­հո­վու­թիւնը:

Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան բան­բեր Էլ­տար Սա­պի­րօղ­լու Ստե­փա­նա­կեր­տի օդա­կա­յա­նի գոր­ծարկ­ման վե­րա­բեր­եալ Չո­րեք­շաբ­թի օր յայ­տա­րա­րած էր, որ գո­յու­թիւն ու­նի Շի­քա­կո­յի դա­շինք` քա­ղա­քաց­ի­ա­կան օդա­նա­ւոր­դու­թեան մա­սին: Երկ­րորդ` ան նշած էր, որ պէտք է հաշ­ուի առ­նել, որ մենք ներ­կա­յիս կը գտնուինք պա­տե­րազ­մա­կան իրա­վի­ճա­կի մէջ եւ եր­րորդ` եթէ հա­յե­րը դի­մեն այս­պի­սի քայ­լի մը, ապա պի­տի ստա­նան հա­մար­ժէք պա­տաս­խան, այ­սինքն` Ատր­պէյ­ճա­նի բա­նա­կը պի­տի կա­տա­րէ իր վրայ դրուած պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րը:

``Ստեփանակերտի օդակայանէն առաջին թռիչքի իրականացման ընթացքին, Հայաս-տանի զինեալ ուժերու հակա-օդային պաշտպանութեան եւ օդային ուժերը պիտի ապահովեն քաղաքացիական ինքնաթիռի գործողութիւնը եւ թռիչքը:…Կը կրկնեմ թէ, Հայաստանի հակօդային պաշտպանութեան ուժերը պատրաստ են երաշխաւորե-լու Ստեփանակերտի օդակայանին ապահովութիւնը``, կը յայտնէ Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեանը, անդ-րադառնալով Ստեփանակերտի օդակայանի օգտագործման առնչութեամբ ազերի կողմէն շարունակուող սպառնալիքներուն:
“Ստեփանակերտի օդակայանէն առաջին թռիչքի իրականացման ընթացքին, Հայաս-տանի զինեալ ուժերու հակա-օդային պաշտպանութեան եւ օդային ուժերը պիտի ապահովեն քաղաքացիական ինքնաթիռի գործողութիւնը եւ թռիչքը:…Կը կրկնեմ թէ, Հայաստանի հակօդային պաշտպանութեան ուժերը պատրաստ են երաշխաւորե-լու Ստեփանակերտի օդակայանին ապահովութիւնը“, կը յայտնէ Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեանը, անդ-րադառնալով Ստեփանակերտի օդակայանի օգտագործման առնչութեամբ ազերի կողմէն շարունակուող սպառնալիքներուն:

Ստե­փա­նա­կեր­տի օդա­կա­յա­նի գոր­ծարկ­ման հետ կապ­ուած Ատր­պէյ­ճա­նի հեր­թա­կան յայ­տա­րա­րու­թեան վե­րա­բեր­եալ Հա­յաս­տա­նի պաշ­տօ­նա­կան դիր­քո­րո­շու­մը ան­փո­փոխ կը մնայ:

Նշենք թէ վեր­ջերս, Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րի մամ­լոյ բան­բեր Արծ­րուն Յով­հան­նիս­եան “Ազա­տու­թիւն“ ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նին հետ զրոյ­ցի մը ըն­թաց­քին նշեց, որ աշ­խար­հի մէջ գոր­ծող բո­լոր օրէնսդ­րա­կան եւ բա­րո­յա­կան չա­փա­նի­շե­րը ուղ­ղակի­օ­րէն կ՛ար­գի­լեն ուժ կի­րար­կել քա­ղա­քաց­ի­ա­կան փո­խադ­րա­մի­ջոց­նե­րու, որոնց շար­քին` օդա­նա­ւե­րու նկատ­մամբ: Մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ, ան վե­րա­պա­հու­թիւն կը յայտ­նէ, որով­հե­տեւ ազե­րի կող­մը կրնայ չհասկ­նալ այս օրէնք­նե­րը:

Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Մով­սէս Յա­կոբ­եան կտրուկ ձե­ւով  ներ­կա­յա­ցու­ցած է դէպ­քե­րուն ազե­րի սպառ­նա­լիք­նե­րուն ակ­նար­կուող պա­տա­հե­լի­քին զար­գաց­ման պա­րա­գա­յին հայ­կա­կան կող­մի պա­տաս­խա­նը, այն է` հայ­կա­կան կող­մը եւս ի վի­ճա­կի է ոչն­չաց­նել դէ­պի Պա­քու ուղ­ղուող օդա­նա­ւե­րը:  Ար­դէն իսկ անց­եալ տա­րի, Ար­ցա­խի հա­կա-օ­դա­յին պաշտ­պա­նու­թեան հա­մա­կար­գը  ու­ղեկ­ցած է 2226 օդա­նա­ւե­րու դէ­պի Ատր­պէյ­ճա­նի տա­րածք:

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի պաշտ­պա­նու­թեան, ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան եւ ներ­քին գոր­ծոց մնա­յուն յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ Կո­րիւն Նա­հա­պետ­եան սադ­րանք որա­կե­լով Ատր­պէյ­ճա­նի նշեալ յայ­տա­րա­րու­թիւնը յայտ­նեց, որ զուսպ կը վե­րա­բե­րի անոր նկատ­մամբ: Նա­հա­պետ­եան նշեց, որ քա­ղա­քա­կան եւ ռազ­մա­վա­րա­կան որոշ նկա­տա­ռում­նե­րէ մեկ­նե­լով` նպա­տա­կա­յար­մար չի նկա­տեր հայ­կա­կան կող­մին հա­ւա­նա­կան ար­ձա­գան­գի մա­սին խօ­սի­լը:

“Բազ­միցս մենք նշած ենք, որ թէ՛ Ատր­պէյ­ճա­նի ռազ­մա­տենչ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն եւ թէ՛ առան­ձին սադ­րիչ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու առի­թով մենք միշտ պատ­րաստ ենք հա­մա­պա­տաս­խան գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լու: Ատի­կա կրնայ ըլ­լալ առան­ձին յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րու տես­քով, կրնայ ըլ­լալ նա­եւ հա­մար­ժէք զի­նուո­րա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու տես­քով, այն­պէս որ կը վստա­հեց­նեմ, որ մեր իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կող­մէ հա­մար­ժէք քայ­լե­րը կ՛ի­րա­կա­նաց­ուին, եւ որե­ւէ մտա­վա­խու­թիւն պէտք չէ ու­նե­նալ“, կ՛եզ­րա­կաց­նէ Նա­հա­պետ­եան:

Այս լար­ուած կա­ցու­թիւնը կը մտա­հո­գէ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թիւնը եւ մաս­նա­ւո­րա­բար ԵԱՀԿ-ի Մինս­քի խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը: Անց­եալ Յու­լի­սին տագ­նա­պի գօ­տի կա­տա­րած հեր­թա­կան այ­ցե­լու­թեան իբ­րեւ ար­դիւնք հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը կա­տա­րե­ցին յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, որուն մէջ նշած էին, որ Ար­ցա­խի մէջ օդա­կա­յան բա­նա­լու ծրա­գի­րին վե­րա­բեր­եալ կող­մե­րէն հա­ւաստ­ի­ա­ցում ստա­ցած են այն մա­սին, որ վեր­ջին­ներս կը բա­ցա­ռեն որե­ւէ սպառ­նա­լիք կամ ու­ժի կի­րար­կում քա­ղա­քաց­ի­ա­կան օդա­նա­ւի դէմ:

Ստե­փա­նա­կեր­տի օդա­կա­յա­նին մէջ 2008-էն ի վեր սկսած էր նոր ու գլխա­ւոր մաս­նա­շէն­քի կա­ռու­ցու­մը. այս մի­ջո­ցին լայնց­ուած է նա­եւ էջու­ղին եւ հար­թեց­ուած են անոր յա­րա­կից քա­նի մը բլուր­նե­րու գա­գաթ­նե­րը, որ­պէս­զի հնա­րա­ւոր ըլ­լայ ժա­մա­նա­կա­կից օդա­նա­ւե­րու ըն­դու­նու­մը: Ստե­փա­նա­կեր­տի օդա­կա­յա­նի վե­րա­կա­ռուց­ման օրե­րէն իսկ, Ատր­պէյ­ճա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը կը սպառ­նան հար­ուա­ծել զայն օգ­տա­գոր­ծող քա­ղա­քաց­ի­ա­կան օդա­նա­ւե­րը: Սպառ­նա­լիք­նե­րը կը շա­րու­նակ­ուին, հա­կա­ռակ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան կող­մէ հնչած դա­տա­պար­տում­նե­րուն:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles