ՈՒՐՈՒԿՈՒԱՅԻ ՀԱՅԱԶԳԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՔԷՇԻՇԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

0 0
Read Time:2 Minute, 15 Second

p3 uruguay Liliam-Kechichian  Նո­յեմ­բեր 16-ին, Ու­րուկ­ուա­յի զբօ­սաշր­ջու­թեան եւ մարմ­նակր­թու­թեան նա­խա­րար Լիլ­ի­ամ Քէշիշ­եան պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­պում ու­նե­ցաւ Հ.Հ. նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի հետ:

Քէ­շիշ­եան Ու­րուկ­ուա­յի նա­խա­գահ Խո­սէ Մու­խի­քա­յի քա­ղա­քա­կան խմբակ­ցու­թեան ան­դամ է: Քէ­շիշ­եա­նի ջան­քե­րուն շնոր­հիւ Ու­րուկ­ուա­յը դար­ձած է առա­ջին պե­տու­թիւնը, որ ու­ղիղ կա­պեր հաս­տա­տած է Ար­ցա­խի հետ` խորհր­դա­րա­նա­կան մա­կար­դա­կով: Անոր շնոր­հիւ նա­եւ վերց­ուած է Հա­յաս­տա­նի եւ Ու­րուկ­ուա­յի մի­ջեւ մուտ­քի ար­տօ­նագ­րե­րու դրու­թիւնը:

Քէ­շիշ­եան լրագ­րող­նե­րու հետ հան­դի­պու­մի մը ըն­թաց­քին նշած է, որ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հա­րիւ­րամ­եա­կի նա­խօր­եա­կին Ու­րուկ­ուա­յի մայ­րա­քա­ղաք Մոն­թե­վի­տէ­ո­յի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րակ­նե­րէն մէ­կուն մէջ կա­ռա­վա­րու­թեան աջակ­ցու­թեամբ պի­տի բաց­ուի Մեծ Եղեռ­նի զո­հե­րուն նուիր­ուած թան­գա­րան:

Պա­տաս­խա­նե­լով “Ու­րուկ­ուա­յը Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը ճանչ­ցած առա­ջին պե­տու­թիւնն է: Արդ­եօք կա­րե­լի՞ է, որ Ու­րուկ­ուա­յը Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թիւնը ճանչցող առա­ջին եր­կի­րը ըլ­լայ“ հար­ցու­մին Քէ­շիշ­եան նշեց, որ այդ առու­մով իր յոյ­սը չի կորսնց­ներ, աւելց­նե­լով.- “…Չեմ կրնար կան­խա­տե­սել: Պէտք է համ­բե­րա­տար եւ քրտնա­ջան աշ­խա­տանք տա­նինք այդ ուղ­ղու­թեամբ: Եւ ես յոյ­սով եմ, որ մենք պի­տի կա­րո­ղա­նանք օգ­նել: Ես ան­ձամբ մեծ յոյ­սով եմ, սա­կայն աշ­խար­հը շատ աւե­լի բարդ է, քան մեր յոյ­սե­րը“:

Նա­խա­րար Լիլ­ի­ամ Քէ­շիշ­եան ծնած է Մարտ 2, 1952-ին Մոն­թե­վի­տէօ: Ան ան­դամ է “Լայն ճա­կատ“ կու­սակ­ցու­թեան: 1999-ին մի­ա­ցած է Յա­ռաջ­դի­մա­կան դա­շին­քին : Քէ­շիշ­եան 2004-ին ընտր­ուած է երկ­րի խորհր­դա­րա­նի ան­դամ, որ­մէ կարճ ժա­մա­նակ ետք նշա­նակ­ուած է զբօ­սաշր­ջու­թեան փոխ­նա­խա­րար, իսկ Մա­յիս 2012-ին` զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րար:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles