Հ.Յ.Դ. ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄ

0 0
Read Time:4 Minute, 49 Second

Օգոս­տոս 4-ին, Երե­ւա­նի մէջ, ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ Հ.Յ.Դ. երի­տա­սար­դա­կան եւ ու­սա­նո­ղա­կան միու­թիւն­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան 11րդ բա­նա­կու­մին: Այս հաւաքը տե­ւեց մին­չեւ Օգոս­տոս 11, որուն ըն­թաց­քին տա­սը եր­կիր­նե­րէ ժա­մա­նած երի­տա­սար­դա­կան միու­թիւն­նե­րու 110 երի­տա­սարդ­նե­րը, չորս օր մնա­ցին Աղ­ուե­րա­նի, եւ չորս օր ալ` Ար­ցա­խի մէջ:

Այս տա­րի բա­նա­կու­մին կը մաս­նակ­ցեն 110 ու­սա­նող­ներ եւ երի­տա­սարդ­ներ` Գա­նա­տա­յից, Լի­բա­նա­նից, Սիր­իա­յից եւ աշ­խար­հի այլ երկր­նե­րից: Մի­ջո­ցառ­ման շրջա­նակ­նե­րում նրանք չորս օր կ՛անց­կաց­նեն Հա­յաս­տա­նում եւ նոյն­քան էլ Ար­ցա­խում, յայտ­նեց Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի երի­տա­սար­դա­կան գրա­սեն­եա­կի պա­տաս­խա­նա­տու Սար­գիս Մկրտչեան: Բա­նա­կու­մի առա­ջին օրը երի­տա­սար­դա­կան պատ­ուի­րա­կու­թիւնը մեկ­նե­ցաւ Աղ­ուե­րան, ուր մաս­նակ­ցե­ցաւ տար­բեր սե­մի­նար­նե­րու, դա­սա­խօ­սու­թիւն­նե­րու, մրցոյթ­նե­րու եւ խա­ղե­րու:

Մենք ծրագ­րում ենք նմա­նա­տիպ երի­տա­սար­դա­կան բա­նա­կում­ներ անց­կաց­նել եր­կու տա­րին մէկ ան­գամ, իսկ այդ ըն­թաց­քում սփիւռ­քա­հայ երե­խա­նե­րի հա­մար հայ­րե­նի­քում լի­նե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն կը ստեղ­ծենք, որ­պէս­զի վաղ տա­րի­քից նրանց հա­ղոր­դա­կից դարձ­նենք իրենց հայ­րե­նի­քի մշա­կոյ­թին, յայտ­նեց Մկրտչեան:

Տե­ղին է նշել, որ նման բա­նա­կում­ներ կ՛ի­րա­կա­նաց­ուին 80-ական­նե­րէն ի վեր: Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խա­ցու­մէն ի վեր, բա­նա­կում­ներ տե­ղի ու­նե­ցած են ար­տա­սահ­մա­նի մէջ (երեք ան­գամ), եւ ապա` Հա­յաս­տա­նի մէջ:

Բաց­ման արա­րո­ղու­թիւնը սկսաւ Հ.Հ. եւ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան քայ­լերգ­նե­րով:

Ներ­կա­յաց­նե­լով բա­նա­կու­մին նպա­տա­կը` Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եան ըսաւ. Այս բա­նա­կու­մի հիմ­նա­կան նպա­տակն այն է, որ առան­ձին մի­ա­ւոր­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը կա­րո­ղա­նան այն­քան ճա­նա­չել մէ­կը միւ­սին, որ այն դառ­նայ յա­ւեր­ժու­թիւն տա­նող ըն­կե­րու­թեան սկիզբ: Իւ­րա­քան­չիւր ըն­կե­րու­թեան հիմ­քը` մի­աց­նող բա­րո­յա­կան ար­ժէ­քա­խումբն է, իսկ այս դէպ­քում` դա Հա­յաս­տանն է եւ հայ ժո­ղո­վուր­դը“:

Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մար­մի­նի ան­դամ Ար­սէն Համ­բար­ձում­եան, իր կար­գին խօսք առ­նե­լով նշեց, որ տաս­նամ­եայ պատ­մու­թիւն ու­նե­ցող բա­նա­կում­նե­րը լաւ առիթ են քննար­կում­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու, իրա­րու հետ շփուե­լու եւ ապա­գա­յի ծրա­գիր­ներ կազ­մե­լու հա­մար: Գի­տե­լիք, հա­ւատ, կամք. սա է յա­ջո­ղու­թեան հաս­նե­լու գրա­ւա­կա­նը, նշեց ան եւ աւել­ցուց թէ իբ­րեւ ազգ կա­յա­նա­լու հա­մար, նախ պէտք է կա­յու­նաց­նել մարդ­կա­յին դրա­մագ­լու­խը:

Մաս­նակ­ցող­ներ փո­խան­ցե­ցին իրենց կար­ծի­քը: Ես շատ ու­րախ եմ, որ հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նիմ հայ­րե­նիք գա­լու եւ իմ հայ­րե­նա­կից­նե­րուն հետ շփուե­լու, նշեց Եւ­րո­պա­յէն ժա­մա­նած երի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ան­դամ մը: Ըստ անոր, ասի­կա շատ լաւ առիթ է, որ հայ երի­տա­սարդ­նե­րը ծա­նօ­թա­նան իրա­րու հետ եւ հա­մախմբ­ուին:

Հ.Յ.Դ. երի­տա­սար­դա­կան եւ ու­սա­նո­ղա­կան միու­թիւն­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան 11րդ բա­նա­կու­մի մաս­նա­կից­նե­րը, նա­եւ այ­ցե­լե­ցին Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­հա­մա­լիր:

Ծաղ­կեպ­սակ դնե­լէ ետք, անոնք նա­եւ այ­ցե­լե­ցին Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան:

Այս առ­թիւ, “Եր­կիր Մետ­իա“ յա­տուկ յայ­տա­գիր մը պատ­րաս­տե­լով, հան­դի­պում­ներ ու զրոյց­ներ ու­նե­ցած է բա­նա­կող­նե­րուն հետ: Այս­պէս բա­նա­կու­մի մաս­նակ­ցող­նե­րէն Սա­թօ Ղա­զար­եան ըսած էր Ամէն ան­գամ, երբ տես­նում եմ փաս­տե­րը, նկար­նե­րը, ուղ­ղա­կի զգում եմ, որ չպէտք է ձեռք­ներս ծա­լած նստենք: Էս­քան փաստ, էս­քան տե­ղե­կու­թիւն ու էս­քան աշ­խա­տանք կայ, որ մենք դեռ պէտք է կա­տա­րենք: Իսկ Անի Քա­րամ­եան ըսած էր.-

Մտա­ծում եմ, թէ ին­չո՞վ կա­րող եմ օգ­նել եւ Հայ Դա­տի լուծ­ման ճա­նա­պար­հին փոքր դեր ու­նե­նալ, կա­րո­ղա­նալ օգ­նել: Մտա­ծում եմ` 1.5 միլի­ոն հայ մա­հա­ցան յա­նուն ին­չի՞: Պէտք է իրենց յու­շը միշտ սրտումս վառ պա­հեմ, յի­շա­տա­կը յար­գեմ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles