ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆՆԻՒԵՈՐՔ.- ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆԻ` “ՎԷՆՍԷՆԻ ԱՆՏԱՌԸ“ ԳԻՐՔԻՆ ՀԵՏ

0 0
Read Time:7 Minute, 21 Second

P7 nyc ham1 Ուր­բաթ, Դեկտ. 13-ի երե­կոյ­եան, դարձ­եալ հա­ւաք­ուած ենք Նիւ Եոր­քի Հայ Կեդ­րո­նի սրա­հը, Նի­կո­ղոս Սա­րաֆ­եա­նի` “Վէն­սէ­նի ան­տա­ռը“ գիր­քի Անգ­լե­րէն թարգ­մա­նու­թեան առի­թով: Գիր­քի թարգ­մա­նի­չը`  Քրիս Ադամ­եանն է:

Նախ ծա­նօ­թա­նանք հե­ղի­նա­կին: (Քաղ­ուած Մի­նաս Թէ­օ­լէ­օլ­եա­նի ԴԱՐ ՄԸ ԳՐԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ  Հա­տոր Բ.): Նի­կո­ղոս Սա­րաֆ­եան ծնած է Վառ­նա, Պուլ­կար­իա 1902ին: Ծնող­քը Լճե­ցի են եղած եւ 1896-ին գաղ­թած են իրենց ծննդա­վայ­րէն: Յա­ճա­խած է ազ­գա­յին վար­ժա­րան­ներ ապա Սէն Մի­շել Ֆրան­սա­կան երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րա­նը: 1919ին կ՛անց­նի Պո­լիս եւ կը յա­ճա­խէ Կեդ­րո­նա­կան Վար­ժա­րան: Խառն­ուած­քով նե­րամ­փոփ էր ու մար­դա­խոյս: Գրե­թէ յիս­նամ­եայ գրա­կան իր ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րով, մնաց որա­կի մար­դը: Ափ­սոս որ օրա­թեր­թե­րու եւ պար­բե­րա­կան­նե­րու մէջ հրա­տա­րակ­ուած իր ար­ձակ­ներն ու քերթ­ուած­նե­րը ան­ջատ հա­տոր­նե­րու մէջ չամ­փոփ­ուե­ցան: “Վէն­սէ­նի ան­տա­ռը“` պատ­կեր­նե­րու, խորհր­դա­ծա­կան սե­ւե­ռում­նե­րու եւ ինք­նա­սոյզ ապ­րում­նե­րու հան­դէս մըն է, ար­ուես­տով ու մտա­ծա­կան տար­րե­րով հա­րուստ: Խո­րա­պէս ճանչ­ցած է իր ժո­ղո­վուր­դի նկա­րա­գի­րը, խառն­ուած­քը, ոյժն ու տկա­րու­թիւն­նե­րը: Կը ճանչ­նայ մեզ` Հա­յու­թիւնը, մեր կու­սու­թեան, մեր մի­ամ­տու­թեան ու գա­ղա­փա­րա­պաշ­տու­թեան ընդ­մէ­ջէն: Իր Քեր­թո­ղու­թիւնը բա­ցա­ռա­պէս ինք­նա­տիպ է ու զինք կը դա­սէ մեր մեծ դէմ­քե­րու շար­քին: Մա­հա­ցած է 1972ին:P7 nyc ham2

Անգ­լե­րէ­նի թարգ­ման­ուած “Վէն­սէ­նի Ան­տա­ռը“ գիր­քի յա­ռա­ջա­բա­նին մէջ,  Արա Սանճ­եա­նի գրա­ծէն կը հասկ­նանք, որ` (Նի­կո­ղոս Սա­րաֆ­եա­նի` “Վէն­սէ­նի Ան­տա­ռը“ հրա­տա­րակ­ուած է առա­ջին ան­գամ Հա­լէպ, 1947-ին: Յե­տա­գա­յին վե­րահ­րա­տա­րակ­ուած է քա­նի մը ան­գամ, գրա­կան պար­բե­րա­թեր­թե­րու մէջ կամ ամ­փոփ­ուած է հե­ղի­նա­կի ամ­բող­ջա­կան հա­տոր­նե­րուն մէջ: Առա­ջին հրա­տա­րա­կու­թիւնը որ­պէս առան­ձին գիրք, Ֆրան­սե­րէն թարգ­մա­նու­թիւնն է եղած: Ներ­կա­յի անգ­լե­րէն թարգ­մա­նու­թիւնը` երկ­րորդ հրա­տա­րա­կու­թիւնն է որ­պէս առան­ձին գիրք: Այս` կը շեշ­տէ այս գրքի կա­րե­ւո­րու­թիւնն ու իւ­րա­յա­տուկ հան­գա­ման­քը:

Մը­շի­կըն-Տիր­պորն հա­մալ­սա­րա­նի Հայ­կա­կան Հե­տա­զօ­տու­թեան Կեդ­րո­նի  մաս­նա­գէտ­նե­րը ող­ջու­նե­ցին գիր­քին Անգ­լե­րէն թարգ­մա­նու­թիւնը, մի­ա­ժա­մա­նակ զգու­շաց­նե­լով, որ անգ­լե­րէ­նի թարգ­մա­նու­թիւնը իրա­պէս մար­տահ­րա­ւէր մըն է ոե­ւէ թարգ­մա­նի­չի հա­մար, որով­հե­տեւ Սա­րաֆ­եա­նի գրե­լա­ո­ճը բարդ է ու կնճռոտ եւ լե­զուն  գե­ղա­զարդ է ու պճնուած: Սա­կայն իրենց հա­մար, խիստ կա­րե­ւոր էր այս բա­ցա­ռիկ գոր­ծին Անգ­լե­րէն թարգ­մա­նու­թիւնը, հա­մաշ­խար­հա­յին ըն­թեր­ցող հան­րու­թեան ու­շադ­րու­թեան յանձ­նել, եւ յատ­կա­պէս աշ­խար­հաց­րիւ, հետզ­հե­տէ ստուա­րա­ցող օտա­րա­լե­զու այն սե­րուն­դին հա­մար, որ ան­կա­րող է կար­դալ իրենց նախ­նի­նե­րու լե­զուով):

Նիւ Եոր­քի  Հա­մազ­գա­յի­նի մաս­նա­ճիւ­ղի փոխ ատե­նա­պե­տու­հին` ընկհ. Աստ­ղիկ Սե­ւակ երե­կո­յի բա­ցու­մը կա­տա­րեց բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­լով ներ­կա­նե­րուն եւ հրա­ւի­րեց  Նան­սի Ակապ­եա­նը որ ներ­կա­յաց­նէ օր­ուայ  թարգ­մա­նիչ եւ դա­սա­խօս` Քրիս Ադամ­եա­նը:

Ստո­րեւ իր խօս­քը:

Քրիս Ադամ­եան ստեղ­ծա­գործ ան­հատ մըն է եւ շատ մը մշա­կու­թա­յին ձեռ­նարկ­ներ իրա­գոր­ծած է: Թա­տե­րա­կան ղե­կա­վար է եւ ար­տադ­րիչ (producer): 2006-ին ստա­ցած է  OBIE պար­գե­ւատ­րու­մը` “Տագ­նապ` Դրախ­տի մէջ“  (Trouble in Paradise) թա­տե­րա­խա­ղին հա­մար: 2009-ին կազ­մա­կեր­պած է Սփիւռ­քա­հայ ար­ուես­տա­գէտ­նե­րու ցու­ցա­հան­դէս մը Մխի­թար­եան­նե­րու Ս. Ղա­զար կղզի­ին մէջ: Ցու­ցա­հան­դէ­սի մա­սին անդ­րա­դար­ձած է 2009-ի Վե­նե­տիկ եր­կամ­եայ հան­դէ­սը: Ադամ­եան վա­րած է մշա­կու­թա­յին ձեռ­նարկ­ներ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի, Հայ­կա­կան Թա­տե­րա­կան Ար­ուես­տի Միու­թեան եւ այլ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հա­մար: Հե­ղի­նա­կած է շար­ժան­կա­րի թա­տե­րա­խա­ղեր, թա­տե­րա­կան նա­խագ­րու­թիւն­ներ, ինչ­պէս նա­եւ երաժշ­տապա­րա­յին խա­ղագ­րու­թիւն­ներ եւ շար­ժա­պատ­կեր­ներ: Գրած է մշա­կու­թա­յին քննա­դա­տա­կան յօդ­ուած­ներ շատ մը հրա­տա­րա­կու­թիւն­նե­րու եւ ամ­սագ­րե­րու մէջ:

Վէն­սէ­նի Ան­տա­ռըի թարգ­մա­նու­թեան հա­մար անց­եալ տա­րի ար­ժա­նա­ցաւ Հա­մազ­գա­յի­նի Ա.Մ.Ն.-ի Արե­ւել­եան Շրջա­նի` ՄԻ­ՆԱՍ ԵՒ ԳՈ­ՀԱՐ ԹԷ­Օ­ԼԷ­ՕԼ­ԵԱՆ Գրա­կան Մրցա­նա­կի Ա. պար­գե­ւատ­րու­մին: Քրիս կը շա­րու­նա­կէ այլ թարգ­մա­նու­թիւն­ներ կա­տա­րել եւ նպա­տակ ու­նի Տոք­թո­րա­յի վկա­յա­կան ստա­նալ` հա­յա­գի­տա­կան նիւ­թե­րու  մէջ: Խօս­քը վեր­ջաց­նե­լով Նան­սի Ակապ­եան հրա­ւի­րեց թարգ­մա­նիչ եւ օր­ուայ դա­սա­խօ­սը:

Քրիս Ադամ­եան հա­մակ­րե­լի անձ մըն է: Հիւ­մո­րով խօ­սե­ցաւ իր ման­կու­թեան եւ պա­տա­նե­կու­թեան մա­սին, թէ ինչ­պէս Հա­յե­րէն  սոր­վե­լու եւ խօ­սե­լու հա­մար, իր ծնող­քը, զա­նա­զան հայ­կա­կան ճամ­բար­ներ ու­ղար­կած է զինք: Ապա անց­նե­լով օր­ուայ  նիւ­թին, նկա­րագ­րեց, իր ան­սահ­ման ու բա­ցա­ռիկ հմայ­ուի­լը Նի­կո­ղոս Սա­րաֆ­եա­նի ապ­շե­ցու­ցիչ “Վէն­սէ­նի Ան­տա­ռը“ եր­կով: Նշեց որ գիր­քին ոճը բա­նաս­տեղ­ծա­կան է ու հի­ա­նա­լի: Յայ­տա­րա­րեց որ Ֆրան­սե­րէն թարգ­մա­նու­թե­նէն է, որ  Անգ­լե­րէ­նի թարգ­մա­նած է եւ որ` ին­քը բա­ռա­ցի չի թարգ­մա­ներ: Քրիս ըն­թեր­ցեց իր ընտ­րու­թեամբ որոշ հատ­ուած­ներ “Վէն­սէ­նի Ան­տա­ռը“ գիր­քէն որը շատ հա­ճե­լի ու հե­տաքրք­րա­կան էր:

Քրիս Ադամ­եա­նի խօս­քէն ետք, ներ­կա­նե­րը գնա­հա­տե­ցին թարգ­մա­նի­չի անգ­լե­րէ­նի տի­րա­պե­տու­թիւնը: Ակ­նար­կու­թիւն եղաւ Հա­յե­րէն բնագ­րէն Ֆրան­սե­րէ­նի եւ ան­կէ երկ­րորդ լեզ­ուի մը` անգ­լե­րէ­նի թարգ­մա­նե­լու հա­րա­զա­տու­թեան մա­սին: Թե­լադր­ուե­ցաւ որ փա­փա­քե­լի պի­տի ըլ­լար եթէ թարգ­մա­նի­չը Հա­յե­րէն բնագ­րէն եւ անգ­լե­րէ­նի թարգ­ման­ուած տար­բե­րա­կէն օրի­նակ­ներ հայ­թայ­թէր ներ­կա­նե­րուն:

Ձեռ­նար­կի աւար­տին  տե­ղի ու­նե­ցաւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն որու ըն­թաց­քին Քրիս  սի­րով մա­կագ­րեց գնուած գրքե­րը:

Հա­ճե­լի եւ դաստ­ի­ա­րակ­չա­կան երե­կոյ մը իս­կա­պէս:

 

Ներ­կայ  մը

 

 

Քրիս Ադամեան կը ներկայացնէ Նիկողոս Սարաֆեանի “Վէնսէնի Անտառը“

 

Նանսի Ակապեան եւ Քրիս Ադամեան

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles