ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ ԵԿԱՒԵԱՆԸ

0 0
Read Time:3 Minute, 6 Second

p7 zyՀոկ­տեմ­բեր 21-ին, Երե­ւա­նի մէջ »Թէ­քէ­եան« Մշա­կու­թա­յին Միու­թիւնը, պար­գե­ւատ­րեց »Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եան« հիմ­նար­կի հայ­կա­կան բա­ժան­մուն­քի տնօ­րէն դոկտ. Զա­ւէն Եկաւ­եա­նը, »Ադա­ման­դա­կուռ Արա­րատ« շքան­շա­նով:

Ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուած են բազմաթիւ մտա­ւո­րա­կան­ներ: Յա­կոբ Աւե­տիք­եան պատ­շա­ճօ­րէն ներ­կա­յա­ցուց դոկտ. Զա­ւէն Եկաւ­եա­նը:

Գրա­կա­նա­գէտ Եու­րի Տէր Խա­չատր­եան խօսք առ­նե­լով, ըսաւ.- »Հա­յա­գի­տու­թիւնը մեր ժո­ղովր­դի հա­մար գի­տա­կան բո­լոր աս­պա­րէզ­նե­րից կա­րե­ւո­րա­գոյնն է: Հա­յա­գի­տու­թիւնն է լայն առու­մով, որ վկա­յում է մեր ժո­ղո­վուր­դի ինք­նա­գի­տակ­ցու­թեան աս­տի­ճա­նի եւ մա­կար­դա­կի մա­սին: Թէ որ­քա­նով է ինքն իրեն գի­տակ­ցում իբ­րեւ որո­շա­կի մշա­կոյ­թի տէր, ստեղ­ծող ու շա­րու­նա­կող, երե­ւում է մշա­կոյ­թի հան­դէպ նրա վե­րա­բեր­մուն­քից: Մեր պա­րա­գա­յում դա հա­յա­գի­տու­թիւնն է եւ ինչ որ արել է դոկտ. Եկաւ­եանն այս աս­պա­րէ­զում, ան­կա­րե­լի է գե­րագ­նա­հա­տել: Բա­ւա­կան է միայն Մա­տե­նա­գիրք Հա­յոց մա­տե­նա­շա­րի վիթ­խա­րի հա­տոր­նե­րը թեր­թա­տել: Մեր պատ­մու­թեան, մեր հա­յա­գի­տու­թեան բո­լոր շրջան­նե­րը շատ խորն էին ու­սում­նա­սիր­ուած եւ ման­րա­մաս­նօ­րէն: Այդ հա­տոր­նե­րը սպա­սում էին իրենց հրա­տա­րա­կի­չին եւ դոկտ. Զա­ւէն Եկաւ­եա­նը իրա­կա­նաց­րեց այդ գոր­ծը«:

Նա­եւ խօսք առին Կար­պիս Սու­րէն­եան եւ Շա­հէն Խա­չատր­եան, որոնք նշե­ցին  դոկտ. Եկաւ­եա­նի կա­տա­րած հսկա­յա­կան աշ­խա­տան­քը հայ­կա­կան կրթու­թեան եւ մշա­կոյ­թին հա­մար եւ յայտ­նե­ցին թէ այս պա­տա­հա­ծը մե­ծա­րան­քի շար­քա­յին հան­դի­սու­թիւն մը չէ, այլ՝ երախ­տա­գի­տու­թիւն յայտ­նե­լու առիթ:

Իր կար­գին պար­գե­ւատր­եա­լը խօսք առ­նե­լով, ըսաւ.- »Հայ­րե­նա­սի­րու­թիւնը մէկ սե­րուն­դի խնդիր չէ, այլ քիչ մը ժա­ռան­գու­թեան եւ պատ­րաս­տու­թեան հարց է: Ինչ որ կը պար­տիմ անց­եա­լի սե­րուն­դին, կը պար­տիմ, իմ հօրս. շատ լաւ հայ մեծ­ցու­ցած է զիս, իր յի­շա­տա­կը թող ան­մար մնայ: Այդ դժուար պայ­ման­նե­րուն մէջ, կրցած է մեզ ազ­գա­յին ոգի­ով պա­հել եւ կեր­տել:…Ձե­զի գաղտ­նիք մը յայտ­նեմ.- մեր հիմ­նար­կի գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թիւնը կը հա­մընկ­նի Թէ­քէ­եա­նի գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թեան հետ: Մենք կը գոր­ծենք այդ ձե­ւով լի­նել պար­կեշտ հայ քա­ղա­քա­ցի­ներ, օգ­նել առանց խտրա­կա­նու­թեան, աջին եւ ձա­խին, վե­րե­ւին եւ վա­րին, այրի­ին եւ որ­բու­կին: Քա­նի ես եմ, կը խոս­տա­նամ շա­րու­նա­կել այդ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը: Պի­տի կա­րո­ղա­նանք մեր միու­թիւնը, սէ­րը, զօ­րակ­ցու­թիւնը հասց­նել ար­դիւն­քի եւ մեր ազ­գը վերս­տին պի­տի գրա­ւէ իր ու­րոյն ու պատ­ուա­կան դիր­քը«:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles