2.2 ՄԻԼԻՈՆ ՏՈԼԱՐ` Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱՅ ԴԱՏԻՆ

0 0
Read Time:6 Minute, 14 Second

 ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Հա­կա­ռակ տնտե­սա­կան ճգնա­ժա­մին ստեղ­ծած անն­պաստ ու դա­ժան պայ­ման­նե­րուն, հա­յու­թիւնը ըսաւ իր խօս­քը եւ իր մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րաւ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պած դրա­մա­հա­ւա­քին: Քա­նի մը ժամ­ուայ մէջ, կա­րե­լի եղաւ գո­յաց­նել 2 միլի­ոն 215 հա­զար տո­լար:

“Հո­րի­զոն“ հե­ռա­տե­սի­լի կեդ­րո­նէն սփռուած եւ “Էյ.Ար.Թի.Էն“ ու “Եու.Էս.ԷՅ. Ար­մին­իա“ կա­յան­նե­րէն վե­րասփռ­ուած Հայ Դա­տի թե­լէ­թո­նը, ամ­բողջ վեց ժամ լար­ուած պա­հեց ամե­րի­կա­հա­յու­թիւնը:

Նոյ­նիսկ հան­գա­նա­կու­թեան սփռու­մը աւար­տե­լէն ետք, հե­ռա­խօս­նե­րը ան­դա­դա­րօ­րէն հնչե­ցին:

Հա­մայնք­նե­րու շա­րու­նա­կա­կան նե­ցու­կին շնոր­հիւ, կա­րե­լի եղաւ զա­նա­զան ծրա­գիր­ներ ոչ միայն յա­ռաջ տա­նիլ, այ­լեւ ըն­դար­ձա­կել ու աւե­լի մեծ թիւով երի­տա­սարդ­նե­րու առիթ­ներ ստեղ­ծել` քա­ղա­քա­կան աս­պա­րէզ մտնե­լու ու ազ­դե­ցիկ դիր­քե­րու հաս­նե­լու:

Ամե­րի­կա­հա­յուն առա­տա­ձեռն նուի­րա­տուու­թեամբ, կա­րե­լի եղաւ նպաս­տել Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի հիմ­նադ­րա­մը բարձ­րաց­նել եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն տալ որ հո­րի­զոն­ներ բաց­ուին հա­րիւ­րա­ւոր նոր երի­տա­սարդ­նե­րու առ­ջեւ` ապա­հո­վե­լով անոնց մուտ­քը դէ­պի մա­մու­լի, լրագ­րու­թեան, քա­ղա­քա­կան ու հա­սա­րա­կա­կան աս­պա­րէզ, անոնց վստա­հու­թիւն ներշն­չե­լով, որ­պէս­զի մտա­ծեն ընտ­րո­վի պաշ­տօն­նե­րու հա­մար իրենց թեկ­նա­ծու­թիւնը դնե­լու մա­սին:

Նա­խա­թե­լէ­թոն­եան օրե­րու հան­գա­նա­կա­յին ձեռ­նարկ­նե­րը, իրենց կա­րե­ւոր նպաս­տը բե­րին այդ օր­ուան մթնո­լոր­տի պատ­րաս­տու­թեան մէջ:

Կի­րա­կի օր, կա­րե­լի էր զգալ Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի Հիմ­նադ­րա­մին նշա­նա­կու­թիւնը: Հայ Դա­տը այն յա­ռա­ջա­դէմ հաս­տա­տու­թիւնն է, որ բազ­միցս ապա­ցու­ցած է ար­դիւ­նա­ւէտ աշ­խա­տե­լու իր կա­րո­ղու­թիւնը, բազ­մա­պատ­կած է հա­մայն­քի կա­րո­ղա­կա­նու­թիւնը` ժա­մա­նա­կա­կից ար­հես­տա­գի­տա­կան բո­լոր հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րու օգ­տա­գոր­ծու­մով: Նա­եւ հայ Դա­տը այն հպարտ կազ­մա­կեր­պու­թիւնն է, որ իր ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րով եւ զո­հա­բե­րու­թիւն­նե­րով ապա­հո­ված է հսկա­յա­կան վաս­տակ, եւ որ պատ­նէ­շի վրայ կանգ­նած է ի պաշտ­պա­նու­թիւն հայ ազ­գի ար­ժէ­քա­յին հա­մա­կար­գին:

Ամե­րի­կա­հայ նիւ­թա­կան նե­ցու­կը Հայ Դա­տի հիմ­նադ­րա­մին, ու­ժեղ մի­ջոց մըն է յատ­կա­պէս, որով­հե­տեւ ի տար­բե­րու­թիւն այլ տուր­քէ զերծ բա­րե­գոր­ծա­կան միու­թիւն­նե­րու, կը հզօ­րա­նայ հա­զա­րա­ւոր կա­մա­ւոր­նե­րու նիւ­թա­կան ու բա­րո­յա­կան օժան­դա­կու­թեամբ յա­ռաջ եկած հա­ւա­քա­կան հայ­կա­կան նե­րու­ժը եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ կը ստեղծ­ուին, որ հայ երի­տա­սարդ­ներ կա­րե­նան մարզ­ուիլ ու պատ­րաստ­ուիլ կա­ռա­վա­րա­կան պաշ­տօն­ներ ձեռք ձգե­լու, որ հա­յու­թեան ընտ­րա­կան ու­ժը աճի` նոր քու­է­ար­կող­նե­րու ար­ձա­նագ­րու­թիւնը իրա­կա­նաց­նե­լով, որ հա­կա­հայ­կա­կան քա­րոզ­չու­թեան արագ հա­կազ­դե­լու մի­ջոց­նե­րը հզօ­րա­նան, որ ամե­րի­կա­հա­յու­թիւնը զի­րար շաղ­կա­պող, անոնց մի­ջեւ հա­ղոր­դակ­ցու­թեան ցան­ցը աւե­լի ազ­դու դարձ­նող արդ­ի­ա­գոյն ար­հես­տա­գի­տու­թիւնը քայլ պա­հէ ժա­մա­նա­կի պա­հանջ­նե­րուն հետ:

Հայ Դա­տը հա­յորդի­ին խո­րա­պէս կը շա­հագրգ­ռէ: Այս թե­լէ­թո­նէն ետք, հպարտ է ամե­րի­կա­հա­յը իր ժա­ռան­գու­թեամբ եւ լա­ւա­գոյ­նը կը ցան­կայ Հա­յաս­տա­նի հա­մար: Յանձ­նա­ռու ամե­րի­կա­հա­յեր, սի­րով եւ նուի­րու­մով ուժ եւ ժա­մա­նակ  տրա­մադ­րե­ցին այս կա­րե­ւոր աշ­խա­տան­քին:

Տե­ղին է խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նել բո­լոր անոնց, որոնք մաս­նակ­ցե­ցան նախ­կին հան­գա­նա­կու­թիւն­նե­րուն: Այ­սօր, շնոր­հիւ այդ նուի­րա­տուու­թիւն­նե­րուն, Հայ Դա­տի գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը կը տար­ուի սե­փա­կան շէն­քի ըն­ձե­ռած յար­մա­րու­թիւն­նե­րով: Միայն այս փաս­տը հսկա­յա­կան խան­դա­վա­ռու­թիւն կը ստեղ­ծէ մեր երի­տա­սարդ գոր­ծիչ­նե­րուն մօտ` առա­ւել զո­հա­բե­րու­թեամբ, առա­ւել ու­ժա­կա­նու­թեամբ ու եռան­դով աշ­խա­տե­լու մղում տա­լով անոնց:

Այ­սօր մենք պար­զա­պէս գոր­ծե­րը սո­վո­րա­կան կշռոյ­թով յա­ռաջ տա­նե­լու խնդիր չու­նինք: Այ­սօր մենք մեր պա­հան­ջա­տի­րու­թեան թա­փը հզօ­րաց­նե­լու նպա­տա­կը կը հե­տապն­դենք, եւ վստահ ենք, որ մեր ժո­ղո­վուր­դի գի­տա­կից զանգ­ուա­ծի լի­ա­բուռն մաս­նակ­ցու­թեամբ, հնա­րա­ւոր պի­տի ըլ­լայ այդ մա­կար­դա­կը ապա­հո­վել:

Մենքթե­լէ­թո­նին մաս­նա­կից­ներս, եղանք մեր Դա­տի հե­տապնդ­ման գոր­ծի հզօ­րաց­ման հիմ­քե­րը առա­ւել ու­ժե­ղաց­նող­նե­րը, կը յայտ­նէ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի Ուա­շինկ­թը­նի կեդ­րո­նա­կան գրա­սեն­եա­կի պա­տաս­խա­նա­տու Արամ համ­բար­եան:

Այս­պէս, ընդ­հա­նուր խան­դա­վա­ռու­թիւն մը “Հո­րի­զոն“ի կեդ­րո­նէն կը հաս­նէր դէ­պի իւ­րա­քան­չիւր հա­յու բնա­կա­րան եւ իւ­րա­քան­չիւր հայ սիրտ:

Իս­կա­պէս ալ, զար­մա­նալի­օ­րէն, ամ­բողջ վեց ժամ­ուան ըն­թաց­քին հա­զիւ կա­րե­լի կ՛ըլ­լար մէկ կամ եր­կու կա­մա­ւոր ազատ գտնել` պա­տաս­խա­նե­լու հա­ղոր­դա­վար­նե­րու հար­ցում­նե­րուն. հե­ռա­խօ­սա­զան­գե­րուն պա­տաս­խա­նող կա­մա­ւոր տղաքն ու աղ­ջիկ­նե­րը ան­դադ­րում աշ­խա­տան­քի վրայ էին, սա­կայն ոչ մէկ բո­ղո­քի նշոյլ ցոյց կու տա­յին:

Կազ­մա­կեր­պող­ներն ալ իրենց կա­րե­լին ըրած էին‘ ծրա­գի­րի սա­հուն ըն­թաց­քը ապա­հո­վե­լու հա­մար:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles