ՓՐՈՎԻՏԵՆՍԻ ՄԷՋ .- ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ՅԱՋՈՂ ԵԼՈՅԹԸ

0 0
Read Time:3 Minute, 1 Second

hamaz Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան Փրո­վի­տենս մաս­նա­ճիւ­ղին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Սրբոց Վար­դա­նանց Եկե­ղեց­ւոյ Արամ­եան սրա­հին մէջ, Կի­րա­կի Հոկ­տեմ­բեր 4, 2009 կէ­սօ­րէ ետք, ելոյթ ու­նե­ցաւ Նիւ Եոր­քի Հա­մազ­գա­յի­նի համ­բա­ւա­ւոր թա­տե­րա­խում­բը: Հան­րա­ծա­նօթ թա­տե­րա­գիր, բե­մադ­րիչ եւ դե­րա­կա­տար դոկտ. Հրանդ Մար­գար­եա­նի հե­ղի­նա­կու­թեամբ եւ ղե­կա­վա­րու­թեամբ, Փրո­վի­տեն­սի ար­ուես­տա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ Լե­ւոն Շան­թի »Ճամ­բուն Վրայ« թա­տե­րգ­ու­թիւնը: Ներ­կա­յա­ցու­մը նուիր­ուած էր Լե­ւոն Շան­թի ծննդեան 140ամ­եա­կին առ­թիւ:

 Օր­ուայ հան­դի­սա­վար Հա­մազ­գա­յի­նի Փրո­վի­տենս Մաս­նա­ճիւ­ղի Ատե­նա­պե­տու­հի Մար­գա­րիտ Ստե­փան­եան կա­տա­րեց բաց­ման խօս­քը՝ եւ հրա­ւի­րեց Սրբոց Վար­դա­նանց եկե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Ար­ժա­նա­պա­տիւ Տէր Կո­մի­տաս քա­հա­նայ Պաղ­տա­սար­եա­նը, որ­պէս­զի սե­ղան­նե­րու օրհ­նու­թեան աղօթ­քը կա­տա­րէ, որ­մէ ետք տե­ղի ու­նե­ցաւ ճա­շի եւ անու­շե­ղէն­նե­րու հիւ­րա­սի­րու­թիւնը: Հիւ­րա­սի­րու­թե­նէն ետք հան­դիս­վա­րը հրա­ւի­րեց Դոկտ. Հրանդ Մար­գար­եա­նը, որ անգ­լե­րէն լե­զուով տուաւ այս թա­տե­րգու­թեան նա­խա­բա­նը, որ­պէս­զի ներ­կա­նե­րը կա­րե­նա­յին աւե­լի լաւ ձե­ւով հե­տե­ւիլ թա­տեր­գու­թեան:  Նիւ­թը՝ երի­տա­սարդ ֆե­տա­յին որ պատ­րաստ էր կեան­քը  զո­հե­լու հայ­րե­նի­քի ազա­տագ­րու­թեան հա­մար, բայց միւս կող­մէ­ սի­րա­հար­ուած ըլ­լա­լով շուա­րած վի­ճա­կի մէջ էր. ի վեր­ջոյ ազ­գայ­նա­կան ոգին յաղ­թեց անձ­նա­կան սի­րա­բա­նու­թեան:  

hamaz1Մէկ ու կէս ժամ տե­ւող այս թա­տեր­գու­թեան աւար­տին  Դոկտ. Հրանդ Մար­գար­եան ներ­կա­յա­ցուց դե­րա­սան­նե­րը ինչ­պէս նա­եւ՝ երաժշ­տու­թեան ձայ­նի պա­տաս­խա­նա­տու Ռի­թա Կի­րա­կոս­եա­նը եւ բե­մին պա­տաս­խա­նա­տու Ժա­նէթ Մար­գար­եա­նը: Այս թատ­րո­նը չա­փա­զանց ջերմ ըն­դունե­լու­թիւն գտաւ ներ­կա­նե­րուն մօտ, որոնք բուռն ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րով գնա­հա­տե­ցին, Հա­մազ­գա­յի­նի Նիւ Եորք մաս­նա­ճիւ­ղին թա­տե­րա­կան այս ելոյ­թը: Սրտանց կը շնոր­հա­ւո­րենք Նիւ Եոր­քի մրցա­նի­շե­րու տի­րա­ցած Հա­մազ­գա­յի­նի թա­տե­րա­խում­բը իր բո­լոր դե­րա­սան­նե­րով եւ մա­նա­ւանդ բազ­մա­տա­ղանդ բե­մադ­րիչ Դոկտ. Հրանդ Մար­գար­եա­նը, որ տար­ուէ տա­րի միշտ թա­տե­րա­կան նո­րու­թիւն­նե­րով ի յայտ կու գայ:

  Ապ­րին մշա­կու­թա­յին մեր կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը: Ապ­րին Մշա­կու­թա­յին եւ կրթա­կան բո­լոր հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը: Եւ յա­ւետ ապ­րի հայ մշա­կոյ­թը:

 

ԳԷ­ՈՐԳ ՎԻ­ՇԱՊ­ԵԱՆ

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles