ՏԻԹՐՈՅԹԻ Հ. Օ. Մ.-Ի ԵՐԻՑԱԳՈՅՆ ԸՆԿԵՐՈՒՀԻՆՆԵՐՈՒ ԳՆԱՀԱՏԱԳՐԻ ՏՈՒՉՈՒԹԻՒՆ

0 0
Read Time:7 Minute, 18 Second
Յիսուն եւ աւելի երկար տարիներ ծառայած ընկերուհիներու խմբանկար
Յիսուն եւ աւելի երկար տարիներ ծառայած ընկերուհիներու խմբանկար

 Մարտ 25- 2009-ին,  Նիւ Եոր­քի մէջ, Հ.Օ.Մ-ի հիմ­նադ­րու­թեան հա­րիւր ամ­եա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թեան առ­թիւ, Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Օ.Մ-ի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թիւնը յա­տուկ ձեռ­նա­րկով մը պատ­ուած էր այն բո­լոր ըն­կե­րու­հի­նե­րը որոնք յի­սուն տա­րի­ներ եւ աւե­լի ծա­ռա­յած էին իրենց գա­ղութ­նե­րուն մէջ գոր­ծող Հ.Օ.Մ-մաս­նա­ճիւ­ղե­րուն մէջ:

Տիթ­րոյ­թի Հ.Օ.Մ.-ի հինգ մաս­նա­ճիւ­ղե­րու վար­չու­թիւն­նե­րը ու միջ-վար­չու­թիւնը նմա­նօ­րի­նակ գե­ղե­ցիկ ձեռ­նակ մը կազ­կա­կեր­պած էր Սեպ­տեմ­բեր 27- 2009-ին, Կի­րա­կի օր Ս. պա­տա­րա­գի արա­րո­ղու­թե­նէն ետք, ժա­նը 1ին, եկե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից »Լիլ­իըն Առա­քել­եան« սրա­հին մէջ, պատ­ուե­լու գա­ղու­թիս մէջ գոր­ծող հինգ մաս­նա­ճիւ­ղե­րու այն բո­լոր ընե­րու­հի­նե­րը որոնք յի­սուն եւ աւե­լի տա­րի­ներ ան­սա­կարկ նուի­րու­մով ծա­ռա­յած են, որոնց­մէ ոմանք սկսեալ սփիւռ­քի զա­նա­զան գա­ղութ­նե­րէն, եւ ապա կայք հաս­տա­տած մեծն Տիթ­րոյթ իրենց շրջա­նի մաս­նա­ճիւ­ղին մէջ:   

Ներ­կայ էին Տիթ­րոյ­թի »Ազա­տա­մարտ« կո­մի­տէ­ու­թեան ընկ. ըկե­րու­հին­ներ, Ս. Սար­գիս եկե­ղեց­ւոյ հո­գա­բար­ձու­թեան ան­դամ­ներ, Հ.Օ.Մ.-ի մաս­նա­ճիւ­ղե­րու ըն­կե­րու­հի­ներ եւ կո­կիկ թիւով հա­մա­կիր հա­սա­րա­կու­թիւն մը: Օր­ուայ հան­դի­սա­վար եւ պատ­գա­մա­խօսն էր ընկհ. Ալիս Փի­լի­պոս­եան, ան իր բա­րի գա­լուս­տի խօս­քէն ետք բեմ հրա­ւի­րեց ըն­կե­րու­հի­ներ Սօ­նա տէր Յո­վա­կիմ­եա­նը ու Սօ­նա Մշիկ­եա­նը, որոնք եր­գե­ցին Հ.Օ.Մ-ի քայ­լեր­գը:

Որ­մէ ետք յար­գե­լի հան­դի­սա­վար պատ­գա­մա­խօս ըն­կե­րու­հին, շա­րու­նա­կե­լով իր խօս­քը ըսաւ.- »1910-ին ընկ. Ակ­նու­նին Մի­աց­եալ նա­հանգ­ներ իր այ­ցե­լու­թեան առի­թով Նիւ Եոր­քի մէջ, նա­խա­ձեռ­նեց եւ հի­մը դրաւ Հայ Կար­միր Խա­չի կա­նանց բա­րե­սի­րա­կան այս մեծ միու­թեան, որը յե­տա­գայ օրե­րուն զար­գա­նա­լով նոր մաս­նա­ճիւ­ղե­րով ուր­ճա­ցաւ հիւ­սի­սա­յին եւ հա­րա­ւա­յին Ամե­րի­կա­յի, Եւ­րո­պա­յի, Մի­ջին Արե­ւել­քի եւ սփիւռ­քի զա­նա­զան նո­րա­կազմ գա­ղութ­նե­րու մէջ, հայ իգա­կան սե­ռը մաս­նա­կից դարձ­նե­լով հայ ժո­ղո­վուր­դի ֆի­զի­քա­կան, ըն­կե­րա­յին եւ մշա­կու­թա­յին կա­րիք­նե­րուն:

Յատ­կա­պէս այս ափե­րուն կայք հաս­տա­տած հայ գաղ­թա­կան­նե­րու եւ իրենց զա­ւակ­նե­րուն սպառ­նա­ցող այ­լա­սե­րու­մին եւ օտա­րա­մո­լու­թեան դէմ գործ­նա­պէս պատ­նէշ կանգ­նե­լու հա­մար հայ իգա­կան սե­ռը ան­դա­մագր­ուե­ցաւ Կար­միր Խա­չի նո­րաս­տեղծ միու­թեան ու լծուե­ցաւ ազ­գա­պահ­պան­ման սրբա­զան առա­քե­լու­թեան:

Իրենց նուի­րա­կան առա­քե­լու­թեան գի­տակ­ցու­թեամբ գօ­տեպդ­ուած, մոռ­նա­լով իրենք զի­րենք, ան­տե­սե­ցին նոր մի­ջա­վայ­րի պայ­ման­նե­րը, իրենց հան­գիս­տը, եւ նոյ­նիսկ իրենց օրա­պա­հիկ ապ­րուս­տը հո­գա­լու դժուա­րու­թիւն­նե­րը, ազ­գին ծա­ռա­յե­լու վճռա­կա­մու­թեամբ անձ­նու­րաց նուիր­եալ­ներ, ու­րա­խու­թեամբ, բծախն­դիր պա­տաս­խա­նա­տուու­թեամբ, իրենց ազ­գա­յին իք­նու­թեան սպառ­նա­ցող եւ իրենց զա­ւակ­նե­րուն ազ­գա­յին դի­մա­գի­ծը ջնջել սպառ­նա­ցող վտան­գա­ւոր հո­սան­քին դէմ որ­պէս ան­խոր­տա­կե­լի պատ­նէշ, գա­ղութ­նե­րու մէջ բա­ցին շա­բա­թօր­եայ դպրոց­ներ, որոնց յար­կին տակ իրենց զա­ւակ­նե­րուն եւ թոռ­նե­րուն սոր­վե­ցու­ցին »Մես­րոպ­եան« ոս­կե­տառ այ­բու­բէ­նը, Հայ լե­զուն, ազ­գա­յին պատ­մու­թիւնը ու կրօնք, աւան­դու­թիւն­նե­րը ու սո­վո­րու­թիւն­նե­րը:

Օրուայ հանդիսավար եւ պատգամախօս ընկհ. Ալիս Փիլիպոսեան
Օրուայ հանդիսավար եւ պատգամախօս ընկհ. Ալիս Փիլիպոսեան

Զա­տո­րոշ­ուե­լու հա­մար Ամե­րի­կա­յի »Կար­միր Խաչ«էն, 1946-ին ստա­ցաւ իր ներ­կայ »Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւն« անու­նը : Տիթ­րոյ­թի հինգ մաս­նա­ճիւ­ղերու եւ միչ-վար­չու­թեան ան­դամ ըն­կե­րու­հին­նե­րը, ազ­գա­յին բարձր գի­տակ­ցութեամբ ու ծա­ռա­յե­լու նուի­րու­մով, դար մը ամ­բողջ նոր աւիշ ու արիւն կը ներ­մու­ծեն գա­ղու­թիս ազ­գա­յին կեան­քի զար­գաց­ման, իրենց օրի­նա­կե­լի եւ նա­խան­ձե­լի գոր­ծու­նէ­ու­թեամբ եղան Հ.Օ.Մ.ի ջա­հա­կիր­նե­րէն մին, եւ այդ նուի­րա­կան ու ան­մառ ջա­հը փո­խան­ցե­ցին իրենց յետ­նոդ սե­ռունդ­նե­րուն եւ ներ­կա­նե­րուս:

 Յար­գե­լի հան­դի­սա­վար պատ­գա­մա­խօս ըն­կե­րու­հի Փի­լի­պոս­եան իր օր­ուայ խօս­քը ուղ­ղե­լով ներ­կայ երեց ըն­կե­րու­հի­նե­րուն, ըսաւ .-  Այս պա­հուն կը խո­նար­հինք ձեր տա­րի­նե­րու վաս­տա­կին առ­ջեւ, շնոր­հա­կա­լու­թիւն ձեռ ժրա­ջան աշ­խա­տան­քին, նուի­րու­մին, կրթա­կան, նիւ­թա­կան, բժշկա­կան, հա­գուս­տե­ղե­նի օգ­նու­թեան եւ այլ կա­րիք­նե­րու ապա­հով­ման Հա­յաս­տան երկ­րա­շար­ժի ար­կած­եալ­նե­րուն, եւ Ար­ցա­խա­հա­յու­թեան կա­րիք­նե­րուն օժան­դա­կու­թեան:

Յոյ­սով ենք որ յա­ջոր­դող սե­րուն­դը կը հե­տե­ւի ձեր քայ­լե­րուն, եւ ձեր նա­խան­ձե­լի օրի­նա­կով, Հ.Օ.Մ-ի ճամ­բով իր նպաս­տը կը բե­րէ գա­ղու­թիս ազ­գա­յին հա­սա­րա­կա­կան կեան­քի զար­գաց­ման ու բար­գա­վաճ­ման:

Գե­ղար­ուես­տա­կան բա­ժի­նին մէջ թաւ­ջու­թա­կի վրայ, իր մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րաւ Պրն. Սու­րէն Պետ­րոս­եան :  Իսկ ար­տա­սա­նու­թեամբ ու եր­գով իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին պար­մա­նու­հի Արեւ Վէն­տը­վէլտ, Հ.Օ.Մ-ի »Զա­ւար­եան« մի­օր­եայ վար­ժա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րէն, Սէ­սիլ եր­գով, իր եղ­բայ­րը՝ Ալէքս Քօս­եան ար­տա­սա­նու­թեամբ:

 

Ապա յար­գե­լի հան­դի­սա­վա­րը բեմ հրա­ւի­րեց Տիթ­րոյ­թի Միջ-վար­չու­թեան ան­դամ ըն­կե­րու­հի Անի Աթ­թա­րը, որ­պէս­զի շրջա­նա­յին վար­չու­թեան կող­մէ պատ­րաստ­ուած գնա­հա­տա­գիր­նե­րը յանձ­նէ 50 եւ աւե­լի եր­կար տա­րի­ներ ծա­ռա­յած ըն­կե­րու­հի­նե­րուն : Հե­տեւ­եալ ըն­կե­րու­հի­նե­րը ար­ժա­նա­ցան գնա­հա­տագ­րին:

»Շա­քէ« մաս­նա­ճիւ­ղէն.- Ար­փի Պրաճ­քո­վիչ,  Մէ­րի Դա­ւի­թեան, Լուս­իա Փա­լանչ­եան, »Զա­պէլ« մաս­նա­ճիւ­ղէն.- Գե­ղու­հի Տէր Յո­վա­կիմ­եան, եւ Մա­րի Եսա­եան  »Սի­պիլ« մաս­նա­ճիւ­ղէն, Ռօզ Գե­ղա­նուշ Մու­րատ­եան, Ան­նա Գո­լօյ­եան, Մա­րի Նրան­եան, Հայ­կու­հի Բէր­քինզ, Զար­րի Սար­գիս­եան, Ման­նիկ  (Միննիէ) Մու­րատ­եան եւ Ազա­տու­հի Վար­դան­եան:»Մա­րօ« մաս­նա­ճիւ­ղէն, Մե­լի­նէ Մօ­րուք­եան եւ Երեց­կին Ար­փի­նէ Շի­րիգ­եան:

Հա­դի­սու­թեան աւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն :

 

ԱՆԴ­ՐԱ­ՆԻԿ ԳԱ­ՐԱ­ՏՕԼ­ԵԱՆ

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles