ՋԱ­ՒԱԽ­ՔԻ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻՉ ԱՐ­ՏԱԿ ԳԱԲՐԻ­ԷԼ­ԵԱՆ ԱՅ­ՑԵ­ԼԵՑ ԵՒ­ՐՈ­ՊԱ

0 0
Read Time:5 Minute, 51 Second

Մարտ 5ին, Սամց­խէ Ջա­ւախ­քի հայ­կա­կան հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու խոր­հուր­դի հա­մա­կար­գող, “Ա-Ին­ֆօ“ լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թեան տնօ­րէն Ար­տակ Գաբրի­էլ­եան սկսաւ Եւ­րո­պա­յի մէջ իր քա­ղա­քա­կան եւ հա­մայն­քա­յին հան­դի­պում­նե­րուն:

Մարտ 6ին, Հայ Դա­տի Պրիւք­սէ­լի գրա­սեն­եա­կին աջակ­ցու­թեամբ, Ար­տակ Գաբրի­էլ­եան Պրիւք­սէ­լի մէջ հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցած է Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նի ան­դամ­նե­րուն եւ Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան տար­բեր կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ: Առան­ձին հան­դի­պում­ներ կա­յա­ցան նա­եւ Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նի փոխ­նա­խա­գահ Էոր­ղոս Փա­փաս­թամ­քո­սի (Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի պատ­ուի­րա­կու­թեան ան­դամ), Թրայ­եան Ուն­կու­րէ­ան­ուի (Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­խում­բի ան­դամ եւ սեւ­ծով­եան հար­ցե­րով զե­կու­ցա­բեր, Եւ­րո­նես­թի փոխ­նա­խա­գահ) եւ Անտ­րէյ Քո­վա­չե­ւի հետ (Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­խում­բի փոխ­նա­խա­գահ): Անոր ըն­կե­րակ­ցած են Հայ Դա­տի Պրիւք­սէ­լի գրա­սեն­եա­կէն Գաս­պար Կա­րա­պետ­եան եւ Պե­տօ Տէ­միրճ­եան:

Մարտ 7ին Ա. Գաբրի­էլ­եան տե­սակ­ցե­ցաւ Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի ան­դամ­ներ Չարլզ Թա­նո­կի (ան­դամ` Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ մար­դու իրա­ւունք­նե­րու յանձ­նա­խում­բե­րուն), Եի­րի Մաշ­թալ­քա­յի (Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի Բիւ­րո­յի ան­դամ, Եւ­րո­նես­թի ան­դամ), Քրիս­տոֆ Լի­սե­քի (Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նին մէջ Վրաս­տա­նի մա­սին զե­կու­ցա­բեր, փոխ­նա­խա­գահ` անվ­տան­գու­թեան եւ պաշտ­պա­նու­թեան յանձ­նա­խում­բի, ան­դամ` ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­խում­բի), Եւ­քե­նի Քի­րի­լո­վի (Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նին մէջ Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի մա­սին զե­կու­ցա­բեր, ան­դամ` ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­խում­բի, ինչ­պէս նա­եւ Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի պատ­ուի­րա­կու­թեան եւ Եւ­րո­նես­թի), Եան­նիս Քա­սու­լի­տի­սի (Եւ­րո­պա­կան ժո­ղովր­դա­կան կու­սակ­ցու­թեան փոխ­նա­խա­գահ, Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­խում­բի ան­դամ), եւ Մի­լոս­լաւ Րանս­տոր­ֆի (Եւ­րո­նես­թի ան­դամ) հետ:

Յա­ջորդ օրը հան­դի­պում­ներ կա­տար­ուե­ցան Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր եւ Եւ­րո­նես­թի ան­դամ Թաթ­ի­ա­նա Ժթա­նո­կա­յի ու Եա­նիս Ցու­կա­լա­սի հետ:

Մարտ 9-ին, Սամց­խէ Ջա­ւախ­քի հայ­կա­կան հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու խոր­հուր­դի հա­մա­կար­գող Ար­տակ Գաբրի­էլ­եան այ­ցե­լեց Հա­յաս­տա­նի Եւ­րո­պա­ցի Բա­րե­կամ­ներ կազ­մա­կեր­պու­թեան կեդ­րո­նա­տե­ղին, ուր հան­դի­պում ու­նե­ցած է կազ­մա­կեր­պու­թեան գլխա­ւոր քար­տու­ղար Մայ­քըլ Քամ­պե­քի հետ: Նոյն օրը, Ար­տակ Գաբրի­էլ­եան այ­ցե­լած է Եւ­րո­միու­թեան ար­տա­քին գե­րա­տես­չու­թեան կեդ­րոն եւ հան­դի­պած Վրաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու վե­րա­բեր­եալ հար­ցե­րով պա­տաս­խա­նատ­ուին հետ:

Իր բո­լոր հան­դի­պում­նե­րուն ըն­թաց­քին Ար­տակ Գաբրի­էլ­եան եւ­րո­պա­կան կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն յանձ­նեց Սամց­խէ-Ջա­ւախ­քի հայ­կա­կան հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու խոր­հուր­դին կող­մէ ստո­րագր­ուած յու­շա­գի­րը, ուր ներ­կա­յաց­ուած են երկ­րա­մա­սի հա­յու­թեան դէմ դրուած խնդիր­նե­րը, զա­նոնք լու­ծե­լու մի­ջոց­նե­րը եւ Ջա­ւախ­քի հա­յու­թեան պա­հանջ­նե­րը:Պա­հանջ­նե­րը հե­տեւ­եալ­ներն են.

 

1. Վերջ տալ երկ­րա­մա­սի ժո­ղովր­դագ­րա­կան պատ­կե­րը փո­խե­լու ճի­գե­րուն:

2. Տե­ղա­կան եւ պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման կա­ռոյց­նե­րուն մէջ բա­րե­լա­ւել հա­յե­րուն ներ­կա­յաց­ուա­ծու­թիւնը:

3. Իրա­կա­նաց­նել ըն­կե­րա­յին եւ տնտե­սա­կան զար­գաց­ման ծրա­գիր­ներ երկ­րա­մա­սին մէջ` այդ առու­մով երկ­րա­մա­սին վի­ճա­կը երկ­րին միւս շրջան­նե­րուն հա­ւա­սա­րեց­նե­լու հա­մար:

4. Ազ­գաբ­նակ­չու­թեան հայ մե­ծա­մաս­նու­թիւն ու­նե­ցող վար­չա­կան շրջան­նե­րու կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րուն մէջ հա­յոց լեզ­ուի օգ­տա­գործ­ման իրա­ւունք տալ:

5. Վրաս­տա­նի կազ­մին մէջ ինք­նա­վար տա­րած­քա­յին մի­ա­ւո­րի կար­գա­վի­ճակ տալ Սամց­խէ-Ջա­ւախ­քին եւ յա­րա­կից Ծալ­կա շրջա­նին:

Ար­տակ Գաբրի­էլ­եան իր հան­դի­պում­նե­րուն ըն­թաց­քին ման­րա­մասն կեր­պով խօ­սե­ցաւ այս հար­ցե­րուն մա­սին եւ շեշ­տեց, որ ինք Պրիւք­սէլ կը գտնուի, որով­հե­տեւ Վրաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ոչ մէկ պա­տաս­խան կու տան իրենց կող­մէ կա­տար­ուած դի­մում­նե­րուն, հան­դի­պում­նե­րու առիթ չեն ստեղ­ծեր, եւ որով­հե­տեւ իրենք կը փա­փա­քին, որ Եւ­րո­պա­կան Միու­թիւնը եւ ընդ­հան­րա­պէս Եւ­րո­պան աջակ­ցին իրենց բա­րե­կամ Վրաս­տա­նին` Ջա­ւախ­քի հար­ցե­րը ճիշդ ձե­ւով լու­ծե­լու:

Այս այ­ցե­լու­թեան առ­թիւ,  Ար­տակ Գաբրի­էլ­եան հանդի­­պում մը ու­նե­ցաւ հայ հա­մայն­քին հետ: Ապա ան մեկ­նե­ցաւ Լի­ոն եւ Մար­սէյ, ուր կա­տա­րեց զա­նա­զան հան­դի­պո­ւմ­ներ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles