ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՄԷՋ.- Հ.Յ.Դ.-Ի 120-ՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 54 Second

Հ.Յ.Դ. »Սե­պուհ« կո­մի­տէ­ու­թիւնը իր ըն­կեր­նե­րով եւ հա­ւա­տա­րիմ հա­մա­կիր­նե­րով, տօ­նախմ­բեց Հ.Յ.Դ.ևի 120-ամ­եա­կը Շա­բաթ, Դեկտ. 4, 2010ին երե­կոյ­եան ժա­մը 7:00ին Ս. Խաչ եկե­ղեց­ւոյ »Քէ­շիշ­եան« սրա­հէն ներս: Ներ­կա­յու­թեամբ՝ Ուա­շինկ­թը­նի Հ.Հ. Մե­ծար­գոյ դես­պան պրն. Թա­թուլ Մար­գար­եա­նի, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ՝ Ռո­պերթ Աւե­տիս­եան եւ դես­պա­նա­տան կազ­մը: Ս. Խաչ եկե­ղեց­ւոյ հո­վիւ ար­ժա­նա­պա­տիւ Տ. Սար­գիս Ագ­թա­ւուգ­եա­նի, Հ.Յ.Դ. »Շի­րակ­եան« Կ.Կ.ի ան­դամ ընկ. Յով­սէփ Աւագ­եա­նի, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ան­դամ եղբ. Յո­վիկ Աբ­գար­եա­նի եւ 175 ներ­կա­նե­րու:

Բա­րի գա­լուս­տի խօսք ար­տա­սա­նեց Հ.Յ.Դ. »Սե­պուհ« կո­մի­տէ­ու­թեան հեր­թա­պահ՝ ընկ. Վա­չէ Աբ­գար­եան, ուր անդ­րա­դար­ձաւ հա­ւա­տա­րիմ հա­մա­կիր­նե­րու զօ­րակ­ցու­թիւնը կո­մի­տէ­ու­թեան զա­նա­զան ձեռ­նարկ­նե­րու յա­ջո­ղու­թեան« հայ ժո­ղո­վուր­դի ան­նա­հանջ պայ­քա­րի իրենց ցու­ցա­բե­րած պա­հան­ջա­տի­րու­թեան« յատ­կա­պէս նե­ցուկ կանգ­նե­լով Հայ Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն: Ապա, հրա­ւի­րեց օր­ուան բա­նա­խօ­սը ընկ. Յով­սէփ Աւագ­եա­նին: Ընկ. Յով­սէփ »Մենք Ան­կեղծ Զի­նուոր ենք« խո­րագ­րով՝ հա­կիրճ պատ­մա­կա­նը փո­խան­ցեց Հ.Յ.Դ.ի հիմ­նար­կու­մէն եւ անոր ազա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի« փայ­լուն« իրար յա­ջոր­դող յաղ­թա­կան­նե­րը, Սաս­նոյ ապս­տամ­բու­թե­նէն մին­չեւ Պան­քը Օթոման ու Խա­նա­սոր ու մին­չեւ 22 Մա­յիս եւ աշ­խար­հաս­փիւռ ցրուած հա­յե­րի տէր ու պաշտ­պան: Ու կրկին վե­րա­դարձ նո­րան­կախ Հա­յաս­տա­նին 1991ին:  Ընկ. Աւագ­եա­նը եզ­րա­փա­կեց իր խօս­քը կրկին »Մենք Ան­կեղծ Զի­նուոր ենք հայ ժո­ղո­վուր­դին հետ Հա­յաս­տա­նի վե­րել­քին հա­մար«:

Ապա հրա­ւիր­ուե­ցաւ Հ.Հ. Դես­պա­նը, որ իր կար­գին վեր բարձ­րա­ցուց Հ.Յ.Դ.-ի 120-ամ­եակ՝ հա­յան­պաստ ու հայ­րե­նի­քի ծա­ռա­յու­թեան բա­զում զո­հա­բե­րու­թեան եւ յատ­կա­պէս ան­դուլ յե­տապն­դող Հայ Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ շնոր­հա­ւո­րեց բո­լո­րին այս տօ­նին առ­թիւ:

Օր­ուան Յե­ղա­փո­խա­կան եր­գե­րու մեկ­նա­բան պրն. Շա­հէ Աքայ­եան« երգեհոնի վրայ պրն. Վի­գէն Տէտէեան եւ թմբու­կի վրայ պրն. Գօ­գօ Թա­թար­եան »Մեր Հայ­րե­նիք« եւ »Մշակ Բա­նուոր« սոյն քայ­լերգ­նե­րէն ետք ճոխա­ցու­ցին ներ­կա­նե­րը ռազ­մաևյե­ղա­փո­խա­կան եր­գե­րով: Այս առ­թիւ պատ­րաստ­ուած գրքոյկ­ներ բաժն­ուե­ցան բո­լո­րին:

Տօ­նա­կա­տա­րու­թիւնը փակ­ուե­ցաւ »Արիւ­նոտ Դրօշ« եր­գով: 

Թղթա­կից

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles