ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ԻՐԱ­ՆԱ­ՀԱՅ ՄԻՈՒ­ԹԵԱՆ “ԱՐԷՆԻ“ ԵՐԳ­ՉԱԽՄ­ԲԻ ՀԱ­ՄԵՐԳ

0 0
Read Time:4 Minute, 11 Second
Երգչախմբի եւ փողային նուագախմբի միասնական ելոյթը
Երգչախմբի եւ փողային նուագախմբի միասնական ելոյթը

ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ

Կի­րա­կի, Յու­նիս 9ին, երե­կոյ­եան ժա­մը 5ին Իրա­նա­հայ Միու­թեան կեդ­րո­նա­տե­ղիում (Little Neck, N.Y.) տե­ղի ու­նե­ցաւ բազ­մա­բո­վան­դակ երաժշ­տա­կան երե­կոյ, ղե­կա­վա­րու­թեամբ` դաշ­նա­կա­հար, խմբա­վար` Ար­մի­նէ Վար­դան­եա­նի: Սրա­հը լե­ցուն էր, երաժշ­տա­սէր հա­սա­րա­կու­թեամբ, ներ­կայ էր նա­եւ Նիւ Եոր­քի Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր եկե­ղեց­ւոյ հո­վիւ Արժ. Տ. Մես­րոպ քհնյ. Լա­գիս­եա­նը:

Տէր Մեսրոպ քհնյ. Լագիսեան խօսքի պահուն
Տէր Մեսրոպ քհնյ. Լագիսեան խօսքի պահուն

Տի­կին Վար­դան­եա­նը սո­վո­րել է, Երե­ւա­նի “Մե­լիք­եան“ երաժշ­տա­կան քո­լէ­ճում Մա­գիստ­րո­սի աս­տի­ճան է ստա­ցել Երե­ւա­նի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի, երաժշ­տա­նո­ցից որ­պէս դաշ­նա­կա­հար:

Երաժշ­տա­կան Կրթու­թիւնը շա­րու­նա­կե­լով ստա­ցել է PHD աս­տի­ճան: Ներ­կա­յիս դա­սա­ւան­դում է, Լոնկ Այ­լըն­տի երաժշ­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նում:

2010ից մին­չեւ 2012 թիւը ղե­կա­վա­րել է Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց եկե­ղեց­ւոյ “Շնոր­հա­լի“ երգ­չա­խում­բը: Իսկ ներ­կա­յիս ղե­կա­վա­րում է Իրա­նա­հայ Միու­թեան նո­րա­կազմ “Արէ­նի“ երգ­չա­խում­բը: Ի բաց առ­եալ, երգ­չախմ­բի կա­տա­րում­նե­րից, ծրագ­րում տեղ էր գտել նա­եւ դաշ­նա­մու­րի եւ փո­ղա­յին նուա­գախմ­բի ելոյթ­ներ:

Դաշ­նա­մու­րի մի­աս­նա­կան նուա­գով, ելոյթ ու­նե­ցան տիկ. Ար­մի­նէ Վար­դան­եա­նը եւ երի­տա­սարդ դաշ­նա­կա­հար Ար­թուր Իփէ­քը, որոնք նուա­գե­ցին Ա. Սպեն­դիար­եա­նի “Ալ­մաստ“ օփե­րա­յից հատ­ուած­ներ:

Հա­ճե­լի էր լսել, յայտ­նի թրոմ­փէ­տիստ` Սամ­ուէլ Ներ­սէս­եա­նի մե­նա­կա­տա­րում­նե­րը եւ իր պա­տա­նի եւ պար­մա­նու­հի աշա­կերտ­նե­րից կազմ­ուած փո­ղա­յին նուա­գախմ­բի կա­տա­րու­մը:

p7 c  Խմբա­կան որոշ եր­գե­րին, նուա­գակ­ցում էր տու­տու­կա­հար պրն. Ռու­բիկ Վար­դան­եա­նը (հայ­րը` Ար­մի­նէ Վար­դան­եա­նի):

Օր­ուան հան­դի­սա­վարն էր պրն. Ֆրանք Քա­բա­րաջ­եա­նը, որը ձեռն­հա­սու­թեամբ վա­րեց ծրա­գի­րը:

Մարզ­ուած քա­ռա­ձայն երգ­չա­խում­բը ղե­կա­վա­րու­թեամբ տի­կին Ար­մի­նէ Վար­դան­եա­նի, յա­ջո­ղու­թեամբ կա­տա­րեց շուրջ 14 երգ:

Երգ­չա­խում­բը Ա. Խա­չատր­եա­նի “Խնճոյք“ի եր­գի կա­տար­մամբ բեմ բարձ­րա­ցաւ եւ շա­րու­նա­կա­բար 13 հայ­կա­կան, ազ­գա­յին, ժո­ղովր­դա­կան եւ դա­սա­կան եր­գե­րով խան­դա­վա­ռեց ներ­կա­նե­րին:

Կա­տար­ուել էր ճա­շա­կա­ւոր եր­գե­րի ընտ­րու­թիւն, հան­րա­յայտ հայ եր­գա­հան­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րից, ինչ­պէս` խնճոյ­քի երգ (Ա. Խա­չատր­եան) Հա­յաս­տան (Ա. Այ­վազ­եան), Եա­ման Եար (Թա­թուլ Ալ­թուն­եան), Զիմ Վզին (Կա­րաևՄուր­զա), Հէյ Ջան Երե­ւան (Ա. Այ­վազ­եան) եւ այլ եր­գե­րը:

Վեր­ջին երգն էր, “Մշե­ցի Մօր Եր­գը“ (Սուլ­թան Կու­զի ջնջի մը­զի, Զար­թիր Լաօ, Մռնիմ Քզի):

Այս եր­գի կա­տա­րու­մը, մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծեց: Հան­դի­սա­վար պրն. Քա­բա­ջար­եա­նը, յայ­տա­րա­րեց որ եր­գի վե­րա­կա­տա­րու­մը, հան­դի­սա­կան­նե­րի կող­մից, մրցու­թեան է դրւում:

Տիկին Արմինէ Վարդանեան եւ Արթուր Իփէք նուագի պահին
Տիկին Արմինէ Վարդանեան եւ Արթուր Իփէք նուագի պահին

Իւ­րա­քան­չիւր սե­ղա­նի ներ­կա­ներ պի­տի եր­գեն այդ եր­գը, եւ մրցու­թեան կար­գով պի­տի ընտր­ուի լա­ւա­գոյ­նը: Խան­դա­վառ մրցոյ­թը, աւարտ­ուեց սե­ղան­նե­րից մէ­կի յաղ­թա­նա­կով:

Ներ­կա­նե­րին մա­տա­կա­րար­ուեց ճոխ ընթ­րիք:

Ինչ­պէս յայ­տա­րար­ուած էր, հա­մեր­գի ծա­նուց­ման մէջ, հա­մեր­գից գո­յա­ցած հա­սոյ­թի մէկ մա­սը, պի­տի յատ­կաց­ուի դպրո­ցի վե­րա­նո­րոգ­ման Հա­յաս­տա­նում:

Շնոր­հա­ւո­րում ենք Իրա­նա­հայ Միու­թեան այս ձեռ­նար­կը եւ ցան­կա­նում նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles