ՊՈՍԹԸՆԻ ՄԷՋ.- ՆՈՅԵՄԲԵՐ 12-13-ԻՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺԱՊԱՒԷՆՆԵՐՈՒ ՓԱՌԱՏՕՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 59 Second

Յա­ջոր­դա­բար չոր­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով, Պոս­թը­նի մէջ պի­տի կազ­մա­կերպ­ուի հայ­կա­կան ժա­պա­ւ­էն­նե­րու փա­ռա­տօն մը, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հայ Թա­տե­րա­կան Ար­ուես­տի Հիմ­նար­կին` ADAA (Armenian Dramatic Arts Alliance):

Այս տար­ուայ փա­ռա­տօ­նը պի­տի կա­տար­ուի յա­ռա­ջի­կայ շա­բա­թա­վեր­ջին, “Ֆրէշ Փոնտ“ շար­ժա­պատ­կե­րի սրահ­նե­րէն (168 Alewife Brook Parkway, Cambridge, MA):

Այս ձեռ­նար­կը կազ­մա­կերպ­ուած է գոր­ծակ­ցու­թեամբ  “Վար­դա­նանց Աս­պետ­ներ“ուն:

Ստո­րեւ, նկա­տի առն­ուած ժա­պա­ւէն­ներն եւ ամ­բող­ջա­կան յայ­տա­գի­րը.-

 

Շա­բաթ Նո­յեմ­բեր 12, 2011

12:00.-  “Moi, Michel G., milliardaire, maitre du monde“ (Michel G, King of the World) –  Ֆրան­սա­հայ Ստե­փան Գա­զանճ­եա­նի բե­մադ­րու­թեամբ, ժա­պա­ւէն մը, ուր երե­ւա­կա­յա­կա­նօ­րէն կը ներ­կա­յաց­ուի մեծ գոր­ծա­տէր մը, իր բազ­մազ­բա­ղու­թեամբ:

14:00.- “Charents: In Search Of My Armenian Poet“ – Հայ­րե­նի գրա­գէտ-բա­նաս­տեղծ Եղի­շէ Չա­րեն­ցին նուիր­ուած ժա­պա­ւէն մը, բե­մադ­րու­թեամբ Շա­րին Ան­տեր­սը­նի, որ այ­ցե­լած է բա­նաս­տեղ­ծին ծննդա­վայր` Կարս:

16:00 Ici Bas (Down Here) – Կոմս Շահ­պազ­եա­նի պատ­րաս­տու­թեամբ հե­րաքրք­րա­կան վա­ւե­րագ­րա­կան մը, ուր բե­մադ­րի­չը կը ներ­կա­յաց­նէ Հա­յաս­տա­նի ներ­կայ հար­ցե­րը:

17:00 “Le piano“ – Ամէ­նէն աւե­լի ծա­նօթ ժա­պա­ւ­էն­նե­րէն մէկն է այս “Դաշ­նա­կը“, որ կը ներ­կա­յաց­նէ Գիւմրիի երկ­րա­շար­ժէն վե­րապ­րած աղջ­նա­կի մը մաս­նակ­ցու­թիւնը` դաշ­նա­կի մի­ջազ­գա­յին մրցա­նա­կի մը: Բե­մադ­րու­թիւն Լե­ւոն Մի­նաս­եա­նի:

18:00 Barking Island (“Histoire de Chiens“) – Սերժ Աւե­տիք­եա­նի այս վա­ւե­րագ­րա­կա­նը, անց­եալ տա­րի ալ ցու­ցադր­ուե­ցաւ: Քան­նի փա­ռա­տօ­նի մրցա­նա­կա­կիր, այս ժա­պա­ւէ­նը, կեն­դա­նի գծան­կար մըն է, ուր կը պատմ­ուի անց­եալ դա­րաս­կիզ­բին, շու­նե­րու սպան­դը…Պոլ­սոյ մէջ:

 

Կի­րա­կի Նո­յեմ­բեր 13, 2011

12:00 “Keepers of Memory“ – Ռուան­տա­յի ջարդն է, որ կը ներ­կա­յաց­ուի բե­մադ­րիչ Էրիք Քա­պե­րա­յի կող­մէ:

13:00 “Un Juillet a Ledjap“ (July in Ledjap) – Ֆրան­սա­հայ Խա­ժակ Սուչ­եան կը նկա­րագ­րէ հե­ռա­ւոր գիւղ մը, Հա­յաս­տա­նի մէջ, Խորհր­դայ­նաց­ման փլու­զու­մէն ետք:

14:30 “Here“ – Պրա­տըն Քին­կի ժա­պա­ւէ­նը կը ներ­կա­յաց­նէ բա­րե­կա­մու­թիւն մը` լու­սան­կա­րի­չի մը եւ երկ­րա­չա­փի մը մի­ջեւ, Հա­յաս­տա­նի բնու­թեան գիր­կին մէջ:

17:00 “Le Fils du Marchand D՛Olives“ (Le Fils du Marchand D՛Olives) – Մաթի­էօ Զէյ­թունճի­օղ­լու կը նկա­րագ­րէ իւ­րա­յա­տուկ իրա­վի­ճակ մը: Զոյգ մը կը ճամ­բոր­դէ Արեւմ­տա­հա­յաս­տան եւ կը հան­դի­պի զա­նա­զան ան­ղու­դար­թե­րու:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles