ՃԷՔ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ՈՉ ԵՒՍ Է.- “ԲԺԻՇԿ ՄԱՀ“ԻՆ…ՄԱՀԸ

0 0
Read Time:5 Minute, 12 Second

Տիթ­րոյ­թի “Ուիլի­ըմ Պո­մոնթ“ հիւան­դա­նո­ցին մէջ մա­հա­ցաւ 83-ամ­եայ “բժիշկ մա­հը“ Ճէք Գէ­որգ­եան, որ մա­հը ցան­կա­ցող ան­բու­ժե­լի հիւանդ­նե­րու օգ­տա­կար դար­ձող բժիշկն էր:

2010-ին ցու­ցադր­ուե­ցաւ, Պե­րի Լե­վին­սը­նի պատ­րաս­տած Դուք չէք գի­տեր Ճէ­քը ժա­պա­ւէ­նը, որուն մէջ Գէ­որգ­եա­նի դե­րը ամէ­նայն յա­ջո­ղու­թեամբ ստանձ­նած էր Ալ Փա­չի­նօ:

Գէ­որգ­եան, տասն­եակ մը տա­րի­ներ, առաջ բան­տարկ­ուած էր իր օժան­դա­կած անձ­նաս­պա­նու­թիւն­նե­րէն մէ­կուն պատ­կե­րասփ­ռու­մէն ետք: Գէ­որգ­եա­նի դէմ մե­ղադ­րանք­ներ կա­րե­լի եղաւ առա­ջադ­րել միայն 1999-ին, երբ իրա­ւա­պահ­նե­րուն ձեռ­քը ան­ցաւ 52-ամ­եայ Թո­մաս Եոր­քի մահ­ուան տե­սագ­րու­թիւնը:

Ան 15- 25 տար­ուան բան­տար­կու­թեան դա­տա­պարտ­ուած էր, սա­կայն նկա­տի ու­նե­նա­լով բժիշ­կին առող­ջա­կան վի­ճա­կը եւ բան­տի մէջ կե­ցու­թեան ըն­թաց­քին անոր վար­քը, դա­տա­ւո­րը որո­շած էր զայն ազատ ար­ձա­կել:

Գէ­որգ­եան խոս­տա­ցած էր անձ­նաս­պա­նու­թեան չօ­ժան­դա­կել, սա­կայն կը շա­րու­նա­կէր անձ­նաս­պա­նու­թիւն փա­փա­քող հիւանդ­նե­րու իրա­ւանց հա­մար պայ­քար տա­նիլ:

Ան բան­տարկ­ուած էր Հա­րա­ւա­յին Մի­շիկր­նի նախ­կին Ճէքսըն բան­տին մէջ, որ բա­րեշինուած է անուղ­ղայ յ անց ապար տներ ըն­դու­նե­լու հա­մար՛. Անոր շուրջ եր­կու մեթր լայն­քով երեք մեթր եր­կա­րու­թեամբ խցիկ մր տրուած էր, ուր կար ան­կո­ղին մը, լուա­ցա­րան մը եւ փոքր ձայ­նաս­փիւռ, մը, իբ­րեւ նուա­զա­գոյն հսկո­ղու­թիւն:

Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն վե­րապ­րած ըն­տա­նի­քի զա­ւակ, ծնած Մի­շի­կը­նի Փոնթ­ի­աք քա­ղա­քը, Գէ­որգ­եան օրա­կան քա­նի մր ան­գամ բակ իջ­նե­լու, գրա­դա­րան եր­թա­լու եւ այ­ցե­լու­ներ ըն­դու­նե­լու ազա­տու­թիւնը ու­նի, սա­կայն իւ­րա­քան­չիւր այ­ցե­լու­թե­նէ ետք ան ման­րազ­նին խու­զար­կու­թեան կ՛են­թարկ­ուէր:

Ան բան­տէն ներս վե­րի­վայ­րում­ներ ապ­րե­ցաւ, սա­կայն միշտ ձայն մը լսեց եւ քայլ պա­հեց ար­տա­քին աշ­խար­հին հետ: Ան յու­սալք­ուած չմնաց, այն­քան մը որ անոր ձե­ռա­գիր­նե­րու եւ ար­խիւ­նե­րու մաս­նա­գէտ Ռութ Հոլմզ կր պատ­րաս­տէ ստաց­ուած նա­մակ­նե­րէն պատ­րաստ­ուած գիրք մր, որ կր կոչ­ուի` Սի­րե­լի բժիշկ Ճէք“:

1990-էն 1998 թուա­կան­նե­րուն ան օգ­նած է 130 հիւանդ­նե­րու, կեան­քէն հե­ռա­նա­լու հա­մար:

Գէ­որգ­եա­նի փաս­տա­բա­նը հե­տե­ւո­ղա­կան ձե­ւով աշ­խա­տանք տա­րաւ եւ դաշ­նակ­ցա­յին ատ­եա­նին փոր­ձեց հա­մո­զել, թէ յան­ցա­պար­տը պէտք է երաշ­խա­ւո­րա­գի­նով ազատ ար­ձակ­ուի: Միւս կող­մէն Գէ­որգ­եա­նի պա­տի­ժը Հար­ցա­կա­նի տակ կ՛առն­ուէր, Մի­շիկր­նի Գե­րա­գոյն Ատ­եանր մեր­ժած էր ընդու­նիլ անոր դա­տը վե­րա­տե­սու­թեան են­թար­կե­լու դի­մու­մը: Փաս­տա­բան Մոր­կըն­րոթ որո­շած էր ամէ­նէն Հռչա­կա­ւոր յա­ճա­խոր­դին դա­տը ներ­կա­յաց­նել Մի­աց­եալ Նա­Հանգ­նե­րու Գե­րա­գոյն Ատ­եա­նին եւ Տիթ­րոյ­թի մէջ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­ուար­ձա­նա­յին Ատ­եա­նին, լու­սար­ձա­կի տակ առ­նե­լով սահ­մա­նադ­րա­կան այն­պի­սի հար­ցեր, զորս նա­հան­գա­յին ատ­եան­ներ մեր­ժած էին քննել:

Թէ­եւ Գէ­որգ­եանը դա­տա­կան հե­տապն­դու­մի են­թար­կող­ները զայն ներ­կա­յա­ցու­ցած են իբ­րեւ մահ­ուամբ հա­մակ­ուած չար ոգի մը, սա­կայն Հոլմզ զայն ճանչ­ցած է իբ­րեւ խե­լա­ցի, հա­մակ­րե­լի եւ կա­տա­կա­սէր անձ մր:

Գէ­որգ­եա­նի ամե­նէն հա­ւա­տա­րիմ պաշտ­պան­ներն ու բա­րե­կամ­նե­րը, որոնք հե­ռա­ձայ­նով անոր հետ կր խօ­սէ­ին եւ նոյ­նիսկ կ՛այ­ցե­լէ­ին բանտ, կր շեշ­տէ­ին, թէ ան ոչ մէկ ձե­ւով մոռց­ուած է: Փաս­տօ­րէն ան բան­տարկ­ուե­լէն ետք եւ նոյ­նիսկ վեր­ջին օրե­րուն, հա­զա­րա­ւոր նա­մակ­ներ ստա­ցաւ: Գէ­որգ­եա­նի հա­մա­կիր­ներ փա­փա­քած էին օրա­թեր­թե­րու մէջ, ամ­բողջ էջեր գնել իրենց զօ­րակ­ցու­թիւնը յայտ­նե­լու հա­մար անոր:

Հան­րա­ծա­նօթ թիւ 284797 բան­տարկ­եա­լը երաշ­խա­ւո­րա­գի­նով ազատ ար­ձակ­ուե­ցաւ` Գէ­որգ­եան րնդհան­րա­պէս մնաց լուռ, որով­հե­տեւ Մի­շի­կը­նի բան­տա­յին օրէն­քին հա­մա­ձայն, ար­գիլ­ուած էր անոր հետ հար­ցազ­րոյց­ներ կա­տա­րել եւ պատ­կե­րասփ­ռել: Անոր փաս­տա­բանն ալ վերջ դրած էր Գէ­­որգ­եա­նի հետ հար­ցազ­րոյց­նե­րու, հա­ւա­տա­լով, որ անոր հար­ցը կր պատ­կա­նի դա­տա­րա­նին եւ ոչ թէ հան­րա­յին կար­ծի­քի ատ­եա­նին:

Եո­հան ­Սե­պասթ­ի­ան Պա­խի երկր­պա­գու, Գէ­որգ­եան նա­եւ պատ­րաս­տած է գե­ղա­նա­կար­չա­կան գոր­ծեր, որոնց մէջ գոր­ծա­ծած է իր իսկ ար­եան կա­թիլ­նե­րը…աւե­լի ապ­րու­մով եւ նուի­րու­մով վրձի­նա­հա­րե­լու հա­մար:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles